Instructions for Karibu models including: 10525950, Garden Shed Theresa 7, Shed Theresa 7, 10525950, Garden Shed

Aufbauanleitung Anbaudach

Gartenhaus Karibu Theresa 7 inkl. 2 Dachausbauelementen 900 x 300 cm terragrau bei HORNBACH kaufen

Not Your Device? Search For Manuals / Datasheets:

File Info : application/pdf, 14 Pages, 1.85MB

Document
Current View
10525950 Doc 02 DE 20220103114753
25842 82255

01.11.2021

Aufbauanleitung Building Instructions notice de montage montagehandleiding Montagevejledning Instrucciones de construcción Istruzioni per il montaggio Montázní návod
Karibu Holztechnik GmbH  Eduard-Suling-Str. 17  28217 Bremen info@karibu.de

Vergleichen Sie zuerst die Materialliste mit Ihrem Paketinhalt! Bitte haben Sie Verständnis, dass Beanstandungen nur im nicht
aufgebauten Zustand bearbeitet werden können!

En primer lugar, compare la lista de material con el contenido del paquete. Rogamos entienda que las reclamaciones sólo pueden ser tramitadas antes de montar el objeto!

Nejprve pekontrolujte obsah balení podle materiálového listu! Mjte pochopení pro to, ze pípadnou reklamací se mzeme zabývat pouze tehdy, kdyz díly nebudou smontované! Za pomoci tohoto seznamu mzete jednotlivé

díly piadit k montáznímu návodu.

Vergelijk eerst de lijst van materialen

First compare the list of materials with

met de inhoud van uw pakket! Reclamaties kun- your package contents! Please understand that

nen alleen in behandeling worden genomen zo- complaints can be processed in the non-built

lang de onderdelen nog niet zijn gemonteerd! status only!

Commencez par comparer la liste du

Confrontate questa distinta materiali

matériel avec le contenu de votre paquet! Sachez prima con il contenuto del pacchetto! Vi preghia-

que nous traitons uniquement les réclamations mo di comprendere che eventuali reclami pos-

concernant le matériel à l'état non monté!

sono essere accolti solo prima del montaggio!

25842

82255

8 x L1 4 x L2 4 x L3 6 x L4 6 x L5 3 x L6 4 x L7 2 x L8 2 x L9 2 x L10

1940 x 2100 x 1980 x
210 x 2967 x 2995 x 1940 x
160 x 230 x 1990 x

45 x 45 x 95 x 140 x 140 x 140 x 58 x 60 x 60 x 45 x

18 mm ID 27829 18 mm ID 19547 18 mm ID 25758 26 mm ID 23024 26 mm ID 72435 26 mm ID 72434 28 mm ID 15504 40 mm ID 72099 40 mm ID 72100 45 mm ID 83508

68 x M 1 1740 x 96 x 16 mm ID 69007
68 x M 2 205 x 121 x 28 mm ID 26239 3 x M 3 2950 x 121 x 28 mm ID 29476

30 x 225 x 240 x
8 x 4 x
520 x 120 x

4 x 25 mm ID 5841 4 x 35 mm ID 3687 4 x 50 mm ID 3688 4,5 x 80 mm ID 9204
ID 21292
ID 25453 ID 3948

1 x P1 3006 x 452 x 28 mm ID 24093

L 4

M 1 L 4

L 4 L5 + L6 +L5

L5 + L6 +L5
L 2
L 7 L 3 L 10
L 3

P 1 M 3

M 2 M 2

L 1

L 9

L 1

L 1

M 1
L5 + L6 +L5 L 7
L 2 L 7

L 1

M 3

L 10

L 7 M 3

M 2 M 2

L 8 L 9
L 1 L 3

L 1 L 3

01

Ø3 mm

4,5×80

ca 60mm

ca 40mm

4x

01.1

01.2

01.1
L 8

2996mm

01.2
L 9
L 8

L 9
3000mm

02

Ø3 mm

4×50

4x
L 10

L 10
02.1
24mm
2950mm
02.1
02.2

02.2
!

24mm 24mm

03 03.2 M 3
03.1
M 3
03.3
M 3
03.1

!!!

17 x

17 x

M 2

M 2

17 x

17 x

M 2

M 2

03.1 M 3

Ø3 mm
136x

03.2 4×50

Ø3 mm

4×35

16x

Leim Colle Glue Lijm Pegamento Colla
L 8

03.3

Ø3 mm

4×35

16x

04

L 1 L 1
05

Bündig ! Affleurement ! Gelijk ! Aras ! Flush ! Combacia ! Flush!
L 1

P 1

Ø3 mm

4×35

136x

Ø3 mm

4×50

2x

06

Ø3 mm

4×50

28x

L 5

L 6

L 5

237mm

07

L5 + L6+ L5

07.1
L5 + L6+ L5

07.1 07.1
L5 + L6+ L5

07.2 07.2
07.2

07.1

Ø3 mm

07.2 4×35

24x

Ø3 mm

4×50

6x

08

07.1

L 4

L 4

07.1

L 4

L 4

07.1

L 4

L 4

08.1

Ø3 mm

09 4×35

4x

24x

L 1

10

Ø3 mm

4×35

16x

1890 mm

Ø3 mm

4×35

16x

L 1 = 1890mm

L 1 = 1890mm

L 1 = 1890mm

11 2x 12
12.1

1830 mm
2020 mm
12.1

L 3

Ø3 mm

4×35

16x

L 3 = 2020mm

L 3

12.1

L 3

L 3 = 2020mm

13
B 6

L 5 L 5
L 5

13.1

AA

L 5
13.1

A

A

A

Ø3 mm

4×50

22x

B 6

A A
13.1
A

14

M 1

14.3

M 1

14.2 14.1
14.4

14.5

408x

14.1 14.4

14.2

14.3

Bündig ! Affleurement ! Gelijk ! Aras ! Flush ! Combacia !

14.5

Bündig ! Affleurement ! Gelijk ! Aras ! Flush ! Combacia !

Bündig ! Affleurement ! Gelijk ! Aras ! Flush ! Combacia !
Nicht im Lieferumfang enthalten Niet bijgeleverd Not included Non comprises dans la livraison

No forman parte del suministro Non incluso V cen není zahrnuto

 0RQWDJH%LWXPHQGDFKEHODJ  5RR¿QJIHOWLQVWDOODWLRQ

0RQWDJHGHWRLWXUHHQELWXPH 0RQWDJHGDNYLOW

0RQWDJHELWXPHQXQGHUSDS 0RQWDMHGHWHODDVIiOWLFD

&RSHUWXUDELWXPLQRVD PRQWiåVWHãQtNU\WLQ\

Acht ung, die s ist nur e in Ve rle ge be ispie l! 'HUPLWJHOLHIHUWH%LWXPHQGDFKEHODJGLHQW]XU(UVWHLQGHFNXQJXQGVROOWHQDFK0RQDWHQGXUFKHLQHLJHQHV3URGXNWHUJlQ]WZHUGHQ'LH$Q]DKOGHU%DKQHQULFKWHQVLFKQDFK ,KUHU +DXVJU|H 9HUELQGXQJHQ ]ZLVFKHQ GHQ %DKQHQ VLQG PLW HLQHU hEHUODSSXQJ YRQ FD  FP DXV]XIKUHQ 'DV 'DFK LVW QLFKW EHJHKEDU 'LH .RQVWUXNWLRQ LVW IU HLQH *HVDPWEHODVWXQJ6FKQHH:LQGXQGQLFKWIUHLQH3XQNWEHODVWXQJDXVJHOHJW=XU0RQWDJHHPSIHKOHQZLUHLQHEDXVHLWLJH$EVWW]XQJGHV'DFKHVYRQXQWHQ'LH$EGLFKWXQJ GHU'DFKÀlFKHQ]XDQJUHQ]HQGHQ%DXWHLOHQPLW%LWXPHQGLFKWPDVVHLVWEDXVHLWV]XO|VHQ6RIHUQHVVLFKXPHLQ+DXVPLW6DWWHOGDFKKDQGHOWVROOWHEHLGHU9HUZHQGXQJYRQ 'DFKVFKLQGHOQNHLQH9RUHLQGHFNXQJPLW'DFKSDSSHYRUJHQRPPHQZHUGHQ+LHUVROOWHOHGLJOLFKDQGHQEHLGHQ7UDXIVHLWHQHLQFPEUHLWHU6WUHLIHQPLWhEHUVWDQGDQJHEUDFKW ZHUGHQ%HL+lXVHUQPLWHLQHP7RQQHQGDFKYHUOHJHQ6LHELWWHHLQHQ%LWXPHQEHODJXQWHUGLH6FKLQGHOQ%HLHLQHP)ODFKGDFKLVWGLH9HUOHJXQJYRQ'DFKVFKLQGHOQQLFKWP|JOLFK
N ot e ! T his de sc ript ion is only a n ex a m ple ! 7KHVXSSOLHGELWXPHQURR¿QJLVXVHGIRULQLWLDOFRYHUDQGVKRXOGEHVXSSOHPHQWHGE\DVHSDUDWHSURGXFWDFFRUGLQJWRFXVWRPHUVFKRLFHDIWHUWZRPRQWKV7KHQXPEHURIELWXPHQ VWULSVWREHXVHGGHSHQGVRQ\RXUDFWXDOKRXVHVL]H:KHQMRLQLQJUROOVRIURR¿QJIHOWHQGWRHQGWKHRYHUODSPXVWEHDSUR[[LPDWHO\FP7KHURRILVQRWVDIHWRZDONRQ7KHURRI LVGHVLJQHGIRUDWRWDOORDGVQRZZLQGDQGQRWIRUDSRLQWORDG:HUHFRPPHQG\RXWRDOZD\VVXSSRUWWKHURRIIURPEHORZGXULQJLQVWDOODWLRQ7KHVHDOLQJRIWKHURRIVXUIDFHVWR DGMDFHQWFRPSRQHQWVZLWKELWXPHQVHDODQWKDVWREHHIIHFWHGE\WKHFXVWRPHU,ILWLVDVDGGOHURRIHGKRXVHGRQRWXVHURR¿QJWLOHVIRUURR¿QJ,QWKLVFDVHDFPZLGHVWULSRI ELWXPHQZLWKRYHUKDQJVKRXOGEHLQVWDOOHGRQERWKVLGHVRIWKHHDYHV)RUKRXVHVZLWKDWRQQHURRISOHDVHLQVWDOODELWXPHQURR¿QJXQGHUWKHVKLQJOHV,QWKHFDVHRIDÀDWURRI WKHOD\LQJRIURRIVKLQJOHVLVQRWSRVVLEOH
At t e nt ion, il s'a git unique m e nt d'un exe m ple de pose ! /HUHYrWHPHQWGXWRLWIRXUQLHVHFRPSUHQGFRPPHGRWDWLRQLQLWLDOH,OHVWGRQFUHFRPPDQGpGHOHFRPSOHPHQWSDUXQSURGXLWGHYRWUHFKRL[DSUqVPRLV/HQRPEUHGHEDQGHV GHELWXPHXWLOLVpVGpSHQGGHODGLPHQVLRQGHODPDLVRQ/DMRLQWXUHGHVEDQGHVGHELWXPHGRLWrWUHUpDOLVpHDYHFXQFKHYDXFKHPHQWGHFP1HSDVPDUFKHUVXUOHWRLW/D FRQVWUXFWLRQHVWDSSURSULpHSRXUXQHFKDUJHWRWDOHQHLJHYHQWHWQHSDVXQHFKDUJHSRQFWXHOOHVXUXQSRLQWSUpFLV/RUVGXPRQWDJHLOYRXVHVWUHFRPPDQGpGHVRXWHQLUOHWRLW GµHQGHVVRXV/µLPSHUPpDELOLVDWLRQGHVVXUIDFHVGHWRLWDX[FRPSRVDQWVDGMDFHQWVDYHFXQPDVWLFGHELWXPHGRLWrWUHHIIHFWXpHSDUOHFOLHQW/RUVTXHYRXVXWLOLVH]GHVEDUGHDX[ SRXU FRXYULU XQH PDLVRQ DYHF XQ WRLW j GHX[ YHUVDQWV QH MDPDLV XWLOLVHU WRLWXUH HQ ELWXPH FLGHVVRXV 3RXU OHV PDLVRQV DYHF WRLW HQ EHUFHDX SRVHU GX FDUWRQ ELWXPp VRXV OHV EDUGHDX[3RXUOHVPDLVRQVGHWRLWSODWGHODSRVHGHEDUGHDX[GHWRLWXUHQµHVWSDVSRVVLEOH
Let op, dit is slechts een montagevoorbeeld! 'HJHOHYHUGHELWXPHQGDNEHGHNNLQJZRUGWJHEUXLNWYRRULQLWLsOHHQPRHWZRUGHQDDQJHYXOGPHWHHQDI]RQGHUOLMNHSURGXNWQDPDDQGHQ+HWDDQWDOGDNYLOWEDQHQLVDIKDQNHOLMN YDQGHJURRWWHYDQXZKXLV9HUELQGLQJHQWXVVHQGHVWURNHQXLWWHYRHUHQPHWHHQRYHUODSSLQJYDQRQJHYHHUFP+HWGDNLVQLHWEHORRSEDDU'HFRQVWUXFWLHLVRQWZRUSHQYRRU HHQWRWDDOEHODVWLQJVQHHXZZLQGHQQLHWYRRUHHQSXQWEHODVWLQJ9RRUGHPRQWDJHDGYLVHUHQZHWHYRRU]LHQLQHHQ]HOIDDQWHEUHQJHQVWHXQYRRUKHWGDNYDQRQGHUHQ'H DIGLFKWLQJYDQGHGDNRSSHUYODNNHQYDQDDQJUHQ]HQGHFRPSRQHQWHQPHWELWXPHQDIGLFKWPLGGHORSWHORVVHQGRRUGHNODQW$OVKHWJDDWRPKXLVPHWHHQ]DGHOGDNPDJJHHQ 9RUHLQGHFNXQJZRUGHQJHPDDNWPHWGDNOHHULQKHWJHEUXLNYDQGDNEHGHNNLQJJRUGHOURRV+LHUPRHWDOOHHQGHWZHHGDNUDQG]LMGHQHHQFPEUHGHVWURRNGDNOHHUDDQWHOHJJHQ PHWHHQRYHUVWHN9RRUKXL]HQPHWHHQGDNYDWLQVWDOOHHUGDQHHQGDNOHHURQGHUGHJRUGHOURRV0HWHHQSODWGDNOHJJHQVKLQJOHVLVQLHWPRJHOLMN
Bemærk, dette er kun et monteringseksempel! 'HQPHGOHYHUHGHLQGG NQLQJWMHQHUNXQWLOPLGOHUWLGLJLQGG NQLQJRJVNDOVHQHVWHIWHUPnQHGHUHUVWDWWHVPHGHWKHUWLOHJQHWSURGXNW$QWDOOHWDISnNU YHGHUXOOHUDIWDJEHNO GQLQJ DIK QJHUDIKXVHWVIDNWLVNHVW¡UUHOVH9HGVDPPHQI¡MQLQJDIWDJG NQLQJUXOOHUHQGHWLOHQGHVNDORYHUODSQLQJHQY UHFP1nUGXNXQEUXJHUEDQHUDIWDJSDSVNDOGXDOWLG G NNHGHQYDQGUHWWHNDQWEM ONHPHGUXOOHUQHIUDEHJJHVLGHU7DJHWHULNNHVLNNHUWDWJnSn7DJHWHUGHVLJQHWWLOHQWRWDOEHODVWQLQJVQHYLQGRJLNNHIRUHQSXQNWEHODVWQLQJ 9LDQEHIDOHUDWGXDOWLGVW¡WWHUWDJHWQHGHQXQGHUXQGHULQVWDOODWLRQHQ7 WQLQJHQDIWDJÀDGHUQHWLOYLQGEU WWHWLIRUHQGHUQHVNDOO¡VHVDINXQGHQ1nUGXEUXJHUWDJVKLQJOHVWLO DWLQGG NNHHWKXVPHGJDYOWDJVNDOGXDOWLGEUXJHXQGHUSDSWDJEHNO GQLQJHQ+HUO JJHVHWFPEUHGWEnQGDIWDJEHNO GQLQJPHGRYHUO JSnEHJJHVLGHU0RQWHUDOWLG XQGHUSDSWDJEHNO GQLQJHQXQGHUWDJVKLQJOHVWLOKXVHPHGHWEXHWWDJ9HGÀDGWWDJNDQWDJVKLQJOHVLNNHDQYHQGHV
Cuidado, éste es sólo un ejemplo de instalación! /DFXELHUWDGHEHW~QVXPLQLVWUDGRVHXWLOL]DSDUDLQLFLDO\GHEHFRPSOHPHQWDUVHFRQXQSURGXFWRVHSDUDGRGHVSXpVGHPHVHV/DFDQWLGDGGHWLUDVGHWHODDVIiOWLFDGHSHQGHGHO WDPDxRGHVXFDVHWD/DVMXQWDVGHWHODHQXQDWLUDVHUHDOL]DQVRODSDQGRODWHODDVIiOWLFDFP(OWHFKRQRHVWUDQVLWDEOH/DFRQVWUXFFLyQHVWiSUHSDUDGDSDUDFDUJDVWRWDOHV QLHYHYLHQWR\QRSDUDFDUJDVSXQWXDOHV3DUDHOPRQWDMHVHUHFRPLHQGDDSXQWDODUHOWHFKRSRUGHEDMR$PHQRVTXHKD\DXQDFDVDGHWHFKRDGRVDJXDVVLQ9RUHLQGHFNXQJ GHEHKDFHUVHFRQWHODDVIiOWLFDHQHOXVRGHWHMDVSDUDWHFKRV(QHVWHFDVRVyORORVGRVDOHURVSDUWHVGHEHQVHUGHXQDDPSOLDIUDQMDGHFPGHWHODDVIiOWLFDTXHGHEHQ FRORFDUVHFRQXQYRODGL]R3DUDODVFDVDVFRQHOWHFKRDERYHGDGR\SRUIDYRULQVWDOHXQWHFKRVLQWLyGHEDMRGHODVWHMDV&RQXQWHFKRSODQRSRUHOTXHODVWHMDVQRHVSRVLEOH

At t e nzione , que st o è solo un e se m pio di posa ! /D FRSHUWXUD ELWXPH IRUQLWR q XWLOL]]DWR SHU LQL]LDOH H GHYH HVVHUH FRPSOHWDWR GD XQ SURGRWWR VHSDUDWR GRSR  PHVL /D TXDQWLWj GHL UXOOL GL FDUWRQH FDWUDPDWR GLSHQGH GDOOH GLPHQVLRQLGHOODFDVD,OFRQFDWHQDPHQWRWUDLQDVWULGHYHHVVHUHHIIHWWXDWDFRQXQDVRYUDSSRVL]LRQHGLFLUFDFP1RQVDOLUHVXOWHWWR/DFRVWUX]LRQHqSURJHWWDWDSHUXQFDULFR GLIIXVRQHYHYHQWRHQRQSHUXQDFRQFHQWUD]LRQHSXQWXDOHGHOSHVR3HULOPRQWDJJLRVLFRQVLJOLDXQVXSSRUWRGHOWHWWRFRQXQDFRVWUX]LRQHSRVWDVRWWRGLHVVR6HVLGLVSRQHGL XQDFDVDFRQXQWHWWRDFDSDQQDHVLGHVLGHUDXWLOL]]DUHWHJROHGLFRSHUWXUDGHYHHVVHUHSRVDWRVHQ]DIRJOLGLELWXPH4XLXQODUJRFPVWULVFLDGLELWXPHGHYHHVVHUHPRQWDWR HVFOXVLYDPHQWHDGHQWUDPELLODWLGHOODJURQGDLDVSRUJHQWHFP3HUOHFDVHFRQIRJOLGLELWXPHSHUWHWWLDERWWHVRWWRLOIXRFRGL6DQWµ$QWRQLRGDLQVWDOODUH6LSUHJDGLQRQXWLOL]]DUH LOIXRFRGL6DQWµ$QWRQLR'DFNGHFNXQJFRQXQWHWWRSLDWWR
Pozor, t ot o je je n pík la d, k t e rým ! 'RGDQêELWXPHQVHSRXåtYiSURSRþiWHþQtDE\PCOEêWGRSOQCQVDPRVWDWQêSURGXNWSRPCVtFtFK 3RþHW'DFKSDSSEDKQHQ]iYLVtQDYHOLNRVWLGRPX6SRMHQtPH]LDVIDOWHPSiVXPiEêWSURYHGHQDVSHVDKHPDVLFP3LSRXåLWtSRX]HþW\LECK\QH)LUVWEDKQSRXåLWtERþQt SDQHO\VOHåHOSHVKHEHQ6WHFKDQHQtStVWXSQê.RQVWUXNFHMHVQtKYtWUDQHQtXUþHQSURERGRYp]DWtåHQtQDFHONRYp]DWtåHQt3URPRQWiåGRSRUXþXMHPH]QRYXSRGSRUXQD PtVWCVWHFK\]HVSRGX8WCVQCQtVWHãQtFKREODVWtGRSRGKOHGQDþHOQtFKSORFKiFKMHQDPtVWCHãLW0iWHOLGPVHVHGORYRXVWHFKRXMHWHEDåiGQp$VIDOWRYpSiV\XPtVWCQ\ SRGãLQGHOH=GHMHFPãLURNêSiVVWHãQtSOVMHSRX]HQDRERXVWUDQiFKRNDSRYpKRVHVXSHUQDWDQWHPRGORåHQRX3URURGLQQpGRP\VYDOHQRXVWHFKRXSURVtPOHåHOOHSHQNRYê SRGãLQGHOHP3URSORFKpVWHFK\GRPSRNOiGNDVWHãQtFKãLQGHOQHQtPRåQp

FDFP
FDFP
**

FP

FP

FP

*

*

1LFKWLP/LHIHUXPIDQJHQWKDOWHQ9RU)HXFKWLJNHLWVFKW]HQ

1RWLQFOXGHG3URWHFWIURPPRLVWXUH

1RQFRPSULVHVGDQVODOLYUDLVRQ3URWpJHUGHOµKXPLGLWp

1LHWELMJHOHYHUG%HVFKHUPHQWHJHQYRFKW

,NNHLQNOXGHUHW%HVN\WLPRGIXJW

1RIRUPDQSDUWHGHOVXPLQLVWUR3URWHJHUORGHODKXPHGDG

1RQLQFOXVR3URWHJJHUHGDOOµXPLGLWj

9FHQCQHQt]DKUQXWR&KUiQLWSHGYOKNRVWt

!

15 2x
L 2
16
L 2 = 1740 mm L 2
4x

1740 mm
L 2 = 1740 mm

Ø3 mm

4×25

16x

L 2

17
( 01 )

Ø3 mm

4×25

8x


Acrobat Distiller 10.1.1 (Windows)