Owner's Manual for YAMAHA models including: PSR-E360 Portable Keyboard, PSR-E360, Portable Keyboard, Keyboard

PSR-E360 Owner's Manual

Yamaha Corporation

[2.3MB]

Manual Library - Yamaha - United States

Not Your Device? Search For Manuals / Datasheets:

File Info : application/pdf, 28 Pages, 2.30MB

Document
psre263 ypt260 m23 nl om d0
DIGITAL KEYBOARD

EN Owner's Manual DE Bedienungsanleitung FR Mode d'emploi ES Manual de instrucciones PT Manual do Proprietário IT Manuale di istruzioni NL Gebruikershandleiding PL Podrcznik uytkownika RU  DA Brugervejledning SV Bruksanvisning CS Uzivatelská pírucka SK Pouzívateská prírucka HU Használati útmutató SL Navodila za uporabo BG  RO Manualul proprietarului LV Lietotja rokasgrmata LT Vartotojo vadovas ET Kasutusjuhend HR Korisnicki prirucnik TR Kullanici el kitabi VI Hng dn s dng

English Cesky Deutsch Slovencina Français Magyar Español Slovenscina Português Italiano Român Nederlands Latviski Polski Lietuvi k. eesti keel Dansk Hrvatski Svenska Türkçe
Ting Vit

VOORZICHTIG
LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U VERDERGAAT
Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige en handige plaats voor eventuele toekomstige raadpleging.
Voor netadapter

WAARSCHUWING

VOORZICHTIG

· Deze netadapter is uitsluitend bedoeld voor gebruik met elektronische instrumenten van Yamaha. Gebruik de netadapter niet voor andere doeleinden.
· Alleen voor binnenshuis gebruik. Niet gebruiken in vochtige omgevingen.

· Zorg er bij het opstellen voor dat het stopcontact makkelijk toegankelijk is. Schakel de aan/uit-schakelaar van het instrument bij storingen of een slechte werking onmiddellijk uit en trek de stekker van de netadapter uit het stopcontact. Als de netadapter is aangesloten op de AC-uitgang, is er nog een minimale stroomdoorvoer, zelfs als de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld. Als u het instrument gedurende een lange tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat u het netsnoer uit het stopcontact haalt.

Voor dit instrument

WAARSCHUWING

Volg altijd de hierna vermelde algemene voorzorgsmaatregelen op om ernstig of zelfs dodelijk letsel als gevolg van elektrische schokken, kortsluiting, beschadiging, brand of andere gevaren te voorkomen. Deze maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:

Spanningsvoorziening/netadapter

Waarschuwing tegen water

· Plaats het netsnoer niet in de buurt van warmtebronnen zoals verwarming en kachels. Verbuig of beschadig het snoer ook niet en plaats geen zware voorwerpen op het snoer.
· Gebruik het instrument uitsluitend op de voorgeschreven elektrische spanning. De vereiste spanning wordt vermeld op het naamplaatje van het instrument.
· Gebruik uitsluitend de voorgeschreven adapter (pagina 15). Gebruik van een andere adapter kan beschadiging of oververhitting veroorzaken.
· Controleer de elektrische stekker regelmatig en verwijder vuil of stof dat zich erop heeft verzameld.

· Stel het instrument niet bloot aan regen en gebruik het niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Plaats nooit voorwerpen (zoals vazen, flessen of glazen) die vloeistof bevatten op het instrument. Wanneer een vloeistof, zoals water, in het instrument lekt, schakelt u het instrument onmiddellijk uit en verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Laat het instrument vervolgens nakijken door bevoegd Yamaha-servicepersoneel.
· Steek/verwijder nooit een stekker in/uit het stopcontact wanneer u natte handen hebt.
Waarschuwing tegen brand

Niet openen

· Plaats geen brandende voorwerpen, zoals kaarsen, op het apparaat. Een brandend voorwerp kan omvallen en brand veroorzaken.

· Dit instrument bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Maak het instrument nooit open en probeer niet de inwendige onderdelen te demonteren of te wijzigen. Als het instrument defect lijkt, stopt u onmiddellijk met het gebruik ervan en laat u het instrument nakijken door bevoegd Yamaha-servicepersoneel.

Batterij
· Volg de onderstaande voorzorgsmaatregelen. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot ontploffing, brand, oververhitting of lekken van batterijvloeistof. - Probeer batterijen nooit te openen of te demonteren. - Gooi batterijen nooit in het vuur.

2 PSR-E263 YPT-260 Gebruikershandleiding

DMI-5 1/3

- Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Houd de batterijen uit de buurt van voorwerpen die metaal bevatten, zoals kettingen, haarspelden, munten en sleutels.
- Gebruik alleen het opgegeven batterijtype (pagina 15).
- Gebruik nieuwe batterijen en zorg dat alle batterijen van hetzelfde type en hetzelfde model zijn en door dezelfde fabrikant zijn gemaakt.
- Vergewis u er van dat de batterijen altijd op de juiste manier geplaatst worden (let op de + en - tekens).
- Haal de batterijen uit het instrument als u het gedurende een langere periode niet gebruikt.
- Als u Ni-MH-batterijen gebruikt, volgt u de aanwijzingen die bij de batterijen zijn geleverd. Gebruik voor het opladen alleen het aangegeven oplaadapparaat.
· Houd batterijen uit de buurt van kleine kinderen, die ze per ongeluk kunnen inslikken.

· Vermijd contact met de vloeistof uit lekke batterijen. Wanneer batterijvloeistof in contact komt met uw ogen, mond of huid, spoelt u het desbetreffende lichaamsdeel onmiddellijk met water en raadpleegt u een arts. Batterijvloeistof is corrosief en kan gezichtsverlies of chemische brandwonden veroorzaken.
Als u onregelmatigheden opmerkt
· Als een van de volgende storingen optreedt, schakelt u de POWER-schakelaar onmiddellijk uit en verwijdert u de stekker uit het stopcontact. (Als u batterijen gebruikt, verwijdert u alle batterijen uit het instrument.) Laat het instrument vervolgens nakijken door bevoegd Yamaha-servicepersoneel. - Het netsnoer of de stekker raakt versleten of beschadigd. - Het instrument verspreidt een ongebruikelijke geur of er komt rook uit het instrument. - Er is een voorwerp in het instrument gevallen. - Het geluid valt plotseling weg tijdens het gebruik van het instrument.

VOORZICHTIG

Volg altijd de hierna vermelde algemene voorzorgsmaatregelen op om lichamelijk letsel bij uzelf en anderen of beschadiging van het instrument en andere eigendommen te voorkomen. Deze maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:

Spanningsvoorziening/netadapter
· Sluit het instrument niet via een verdeelstekker aan op het stopcontact. Dit kan leiden tot een verminderde geluidskwaliteit of oververhitting in het stopcontact.
· Trek altijd aan de stekker en nooit aan het snoer wanneer u de stekker uit het instrument of het stopcontact haalt. Het snoer kan beschadigd raken als u eraan trekt.
· Verwijder de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of als u het instrument gedurende langere tijd niet gebruikt.
Locatie
· Plaats het instrument niet op een onstabiele plek waar het per ongeluk kan omvallen.
· Verwijder voordat u het instrument verplaatst alle aangesloten snoeren, om beschadiging van de kabels te voorkomen en letsel bij personen die erover zouden kunnen struikelen.
· Let erop tijdens het opstellen van het instrument dat het te gebruiken stopcontact gemakkelijk bereikbaar is. Als er een storing optreedt of het instrument niet correct werkt, schakelt u de POWER-schakelaar onmiddellijk uit en verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Ook wanneer de POWER-schakelaar is uitgeschakeld, loopt er nog een minimale hoeveelheid stroom naar het instrument. Verwijder de stekker uit het stopcontact als u het instrument gedurende langere tijd niet gebruikt.

· Gebruik uitsluitend de standaard die voor uw instrument wordt aanbevolen. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde schroeven om deze te bevestigen. Als u dit niet doet, kunnen de inwendige onderdelen beschadigd raken en kan het instrument omvallen.
Aansluitingen
· Schakel de stroomtoevoer naar alle onderdelen uit voordat u het instrument aansluit op andere elektronische componenten. Stel alle volumeniveaus in op het laagste niveau voordat u de stroomtoevoer naar alle onderdelen in- of uitschakelt.
· Zorg dat het volume van alle componenten is ingesteld op het laagste niveau en voer het volume tijdens het bespelen van het instrument geleidelijk op tot het gewenste niveau.
Zorgvuldig behandelen
· Steek geen vinger of hand in de openingen van het instrument. · Steek nooit papieren, metalen of andere voorwerpen in de
openingen van het paneel of het keyboard en laat geen voorwerpen in deze openingen vallen. Dit kan lichamelijk letsel bij u of anderen, schade aan het instrument of andere eigendommen of een verstoring van de werking veroorzaken. · Leun niet op het instrument, plaats er geen zware voorwerpen op en ga voorzichtig om met de knoppen, schakelaars en aansluitingen. · Gebruik het instrument/apparaat of een hoofdtelefoon niet te lang op een hoog of oncomfortabel geluidsniveau, aangezien dit permanent gehoorverlies kan veroorzaken. Consulteer een KNO-arts als u ruis in uw oren of gehoorverlies constateert.

DMI-5 2/3

PSR-E263 YPT-260 Gebruikershandleiding 3

Yamaha is noch aansprakelijk voor ontstane schade door oneigenlijk gebruik of modificatie van het instrument, noch voor verlies of beschadiging van gegevens.
Schakel het instrument altijd uit als u het niet gebruikt. Zelfs als de [ ] (Standby/On)-schakelaar op stand-by staat (display is uit), loopt er nog een minimale hoeveelheid stroom door het instrument. Als u het instrument gedurende een lange tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat u het netsnoer uit het stopcontact haalt. Lege batterijen vallen onder Klein Chemisch Afval en dienen als zodanig te worden behandeld.

Het modelnummer, het serienummer, de stroomvereisten enz. worden vermeld op of in de nabijheid van het typeplaatje, dat zich aan de onderzijde van het toestel bevindt. Het is raadzaam dit serienummer in de hieronder gereserveerde ruimte te noteren. Bewaar ook deze handleiding als permanent aankoopbewijs om identificatie in geval van diefstal te vergemakkelijken.

Modelnummer Serienummer

LET OP
Houd u aan onderstaande waarschuwingen om
storingen/schade aan het apparaat en schade
aan de gegevens of andere eigendommen
te voorkomen.
 Behandeling · Gebruik het instrument niet in de nabijheid van een tv,
radio, stereoapparatuur, mobiele telefoon of andere elektrische apparaten. Het instrument, de tv of de radio kunnen bijgeluid genereren. Als u het instrument samen met een toepassing op uw iPad, iPhone of iPod touch gebruikt, adviseren we u om de vliegtuigmodus op dat apparaat aan te zetten, om bijgeluiden als gevolg van communicatie te vermijden. · Afhankelijk van de toestand van de omringende radiogolven kan het instrument mogelijk een storing veroorzaken. · Stel het instrument niet bloot aan grote hoeveelheden stof of trillingen of aan extreme koude of hitte (zoals in direct zonlicht, bij een verwarming of overdag in een auto), om eventuele vervorming van het bedieningspaneel, beschadiging van de interne componenten of instabiele werking te voorkomen. (Gecontroleerd bedrijfstemperatuurbereik: 5 ­ 40 °C.) · Plaats geen vinyl, plastic of rubberen voorwerpen op het instrument, aangezien dit verkleuring van het paneel of het keyboard tot gevolg kan hebben.
 Onderhoud · Reinig het instrument altijd met een zachte doek.
Gebruik geen verfverdunners, oplosmiddelen, alcohol, schoonmaakmiddelen of chemisch geïmpregneerde schoonmaakdoekjes.
 Gegevens opslaan · Sommige gegevens van dit instrument (pagina 14)
blijven behouden als het instrument wordt uitgezet. De opgeslagen gegevens kunnen echter verloren gaan door een technisch probleem, bedieningsfout enzovoort.

(bottom_nl_01)
Informatie
 Auteursrechten · Het kopiëren van commercieel verkrijgbare
muziekgegevens, inclusief maar niet beperkt tot MIDI-gegevens en/of audiogegevens, is strikt verboden, uitgezonderd voor persoonlijk gebruik. · Dit product bevat en gaat vergezeld van inhoud waarvan Yamaha alle auteursrechten heeft of waarvoor Yamaha over de vergunning beschikt om gebruik te mogen maken van de auteursrechten van derden. Vanwege auteursrechtwetten en andere relevante wetten is het NIET toegestaan om media te distribueren waarop deze inhoud is opgeslagen of opgenomen indien deze nagenoeg niet verschillen van die in het product. * Onder de hierboven beschreven inhoud vallen
computerprogramma's, begeleidingsstijlgegevens, MIDI-gegevens, WAVE-gegevens, voiceopnamegegevens, muzieknotaties, muzieknotatiegegevens enzovoort. * U mag media distribueren waarop uw performance of muziekproductie, gemaakt met deze inhoud, is opgenomen. In dergelijke gevallen hebt u geen toestemming nodig van Yamaha Corporation.
 Functies/gegevens die bij het instrument
zijn meegeleverd · Sommige presetsongs zijn ingekort of bewerkt en zijn
daarom niet precies hetzelfde als het origineel.
 Over deze handleiding · De afbeeldingen en LCD-schermen zoals deze in deze
handleiding te zien zijn, zijn uitsluitend bedoeld voor instructiedoeleinden en kunnen dus enigszins afwijken van de werkelijkheid. · iPhone, iPad, iPod Touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. · De namen van bedrijven en producten die in deze handleiding worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

4 PSR-E263 YPT-260 Gebruikershandleiding

DMI-5 3/3

Informatie over ophalen en weggooien van oude apparatuur en lege batterijen Deze symbolen op de apparaten, verpakking en/of meegeleverde documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet met het gewone huishoudelijke afval mogen worden gemengd. Voor juist behandelen, hergebruik of recyclen van oude apparatuur en lege batterijen brengt u deze naar de desbetreffende ophaalpunten in overeenstemming met de nationale wetgeving. Door deze apparatuur en batterijen op de juiste manier weg te gooien, helpt u waardevolle bronnen te sparen en mogelijk negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu te voorkomen, die het gevolg kunnen zijn van niet-aangepaste afvalverwerking. Voor meer informatie over ophalen en recyclen van oude apparatuur en batterijen neemt u contact op met de lokale overheid, uw afvalophaalmaatschappij of het verkooppunt waar u de items hebt gekocht. Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie: Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt weggooien, neemt u voor meer informatie contact op met uw dealer of leverancier. Informatie over weggooien in landen buiten de Europese Unie: Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie. Als u deze items wilt weggooien, neemt u contact op met de lokale overheid of een lokale dealer en vraagt u om instructies voor het correct weggooien. Opmerking bij het batterijsymbool (de twee onderste voorbeeldsymbolen): Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool worden gebruikt. In dat geval wordt voldaan aan de eis uit de batterijrichtlijn van de EU voor de desbetreffende chemische stof.
(weee_battery_eu_nl_02)
Over de handleidingen
Voor dit instrument bestaan de volgende documenten en instructiehandleidingen. Meegeleverde documenten
Gebruikershandleiding (dit boek) In dit boek wordt uitgelegd hoe u de basisfuncties gebruikt en hoe u gedetailleerde instellingen voor de diverse functies van het instrument opgeeft. Het gedeelte Appendix bevat verschillende belangrijke lijsten met preset inhoud, zoals voices, stijlen en effecten.
Het songboek downloaden Song Book (alleen beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Spaans) Bevat de muzieknotatie van de presetsongs van dit instrument (met uitzondering van enkele).
Als u dit Songboek wilt downloaden (gratis te downloaden muzieknotatie), gaat u naar de Yamaha Downloads-webpagina. Nadat u uw land hebt geselecteerd en op de pagina 'Support' op 'Documents and Data' hebt geklikt, typt u de modelnaam in het zoekvak.
Yamaha Downloads https://download.yamaha.com/

Meegeleverde accessoires
· Gebruikershandleiding (dit boek) · Muziekstandaard · Netadapter
* Wordt mogelijk niet meegeleverd in uw regio. Neem hiervoor contact op met uw Yamaha-dealer.
· Online Member Product Registration (Online registratie van lid en product)

De muziekstandaard gebruiken
In de sleuf steken

PSR-E263 YPT-260 Gebruikershandleiding 5

Configuratie

Spanningsvereisten
Hoewel het instrument zowel via een netadapter als via batterijen kan worden gevoed, beveelt Yamaha het gebruik van een netadapter aan, wanneer dat mogelijk is. Het gebruik van een netadapter is milieuvriendelijker dan batterijen.
Een netadapter gebruiken
Sluit de netadapter aan in de volgorde die in de afbeelding wordt aangegeven.
DC IN-aansluiting (pagina 9)
1

Batterijen gebruiken
Dit instrument vereist zes alkaline- (LR6) of mangaanbatterijen (R6) of oplaadbare Ni-MHbatterijen van AA-formaat. Voor dit instrument worden de alkalinebatterijen of oplaadbare Ni-MHbatterijen aanbevolen omdat andere typen kunnen leiden tot slechtere batterijprestaties.
WAARSCHUWING · Haal de batterijen uit het instrument als u het gedurende
een langere periode niet gebruikt.
1 Controleer of het instrument is uitgeschakeld. 2 Open het batterijcompartimentklepje aan
de onderkant van het instrument.

Netadapter

2
Stopcontact

WAARSCHUWING · Gebruik alleen de aangegeven netadapter (pagina 15).
Gebruik van de verkeerde netadapter kan oververhitting van het instrument en defecten veroorzaken.
WAARSCHUWING · Zorg als u de netadapter met losse stekker gebruikt,
dat de stekker aan de netadapter blijft zitten. Het gebruik van de stekker alleen kan elektrische schokken of brand veroorzaken. · Als de stekker per ongeluk losraakt van de netadapter, schuift u deze weer terug totdat deze op zijn plaats klikt. Zorg dat u geen interne metalen onderdelen aanraakt. U kunt elektrische schokken, kortsluiting of schade voorkomen door ervoor te zorgen dat er geen stof aanwezig is tussen de netadapter en de stekker.
Stekker

3 Plaats de zes nieuw batterijen en let daarbij goed op de polariteitsaanduidingen (+/-) aan de binnenzijde van het compartiment.

Schuif de stekker zoals wordt aangetoond.
De uitvoering van de stekker kan per locatie verschillen.
VOORZICHTIG · Zorg er bij het opstellen van het product voor dat
het gebruikte stopcontact makkelijk toegankelijk is. Schakel de spanning bij storingen of een slechte werking onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact.
OPMERKING · Volg deze procedure in omgekeerde volgorde bij het loskoppelen van de netadapter.
6 PSR-E263 YPT-260 Gebruikershandleiding

4 Plaats het compartimentklepje terug en let erop dat het goed vastklikt.
LET OP · Wanneer u de netadapter aansluit of loskoppelt terwijl de batterijen zijn geplaatst, wordt het instrument mogelijk uitgeschakeld. Dit kan leiden tot verlies van gegevens die op dat moment worden opgenomen. · Zorg ervoor dat u het type batterij correct instelt (pagina 7). · Als de batterijspanning te laag wordt voor een betrouwbare werking, kan het volume teruglopen, het geluid vervormd klinken of kunnen er zich andere problemen voordoen. Als dit gebeurt moet u alle batterijen vervangen door nieuwe of opgeladen batterijen.

Configuratie

OPMERKING · Met dit instrument kunt u de batterijen niet opladen. Gebruik voor het opladen alleen de aangegeven oplader. · Er wordt automatisch gebruik gemaakt van de netadapter wanneer een netadapter is aangesloten terwijl ook batterijen in het instrument zijn geplaatst.
 Het type batterij instellen
Afhankelijk van het type batterij dat moet worden gebruikt, moet u de instelling voor het type batterij op het instrument mogelijk wijzigen. Standaard zijn alkaline- en mangaanbatterijen gekozen. Nadat u de nieuwe batterijen hebt geplaatst en de stroom hebt ingeschakeld, moet u het type batterij (oplaadbaar of niet oplaadbaar) correct instellen via functienummer 022 (pagina 14).
LET OP · Een onjuiste instelling van het type batterij kan de levensduur van de batterij verkorten. Zorg ervoor dat u het type batterij correct instelt.

Inschakelen van het instrument
Stel [MASTER VOLUME] in op de positie MIN en druk op de [ ] (Standby/On)-schakelaar om het instrument aan te zetten.
Houd de [ ](Standby/On)-schakelaar ongeveer een seconde ingedrukt om het instrument in de stand-bymodus te zetten.
VOORZICHTIG · Zelfs als de [ ]-schakelaar (STANDBY/ON) in de
stand-bypositie staat, loopt er nog een minimale hoeveelheid stroom door het product. Haal de stekker uit het stopcontact als u het instrument lange tijd niet gebruikt, of tijdens elektrische stormen, zoals onweer.

Automatische uitschakelfunctie
Om onnodig stroomverbruik te voorkomen, heeft dit instrument een automatische uitschakelfunctie waarmee de stroom automatisch wordt uitgeschakeld als het instrument ongeveer 30 minuten niet is gebruikt. Als u de automatische uitschakelfunctie wilt uitschakelen, selecteert u 'Off' in de functie-instellingen (functie 021).

PSR-E263 YPT-260 Gebruikershandleiding 7

Bedieningspaneel en aansluitingen

Voorpaneel

Songoverzicht (pagina 22)

Voiceoverzicht (pagina 16)

Display

q

e

w

t

u io r

y

!0

!1 !2 !3 !4 !5 @4

001 GrandPno
001

q [ ] (Standby/On)-schakelaar Hiermee schakelt u het instrument in of uit.
w [MASTER VOLUME]-regelaar Hiermee regelt u het totaalvolume.
e [DEMO]-knop Hiermee start/stopt u de demo. Als u deze knop ingedrukt houdt, wordt afspeelgroep gewijzigd.
r [METRONOME]-knop Hiermee start/stopt u de metronoom. Als u deze knop ingedrukt houdt, wordt de display Time Signature opgeroepen (functienummer 016 op pagina 14).
t [TEMPO/TAP]-knop Hiermee opent u de display Tempo. In deze status kunt u met de nummerknoppen het tempo van de song, stijl en metronoom instellen. U kunt het tempo ook instellen door enkele keren in het gewenste tempo op deze knop te tikken.
y [PHRASE REC]-knop Hiermee neemt u uw performance op. Zie pagina 12.
u [1 LISTEN & LEARN]-knop Hiermee start u de song in de modus Lesson 1 (pagina 11).
i [2 TIMING]-knop Hiermee start u de song in de modus Lesson 2 (pagina 11).
o [3 WAITING]-knop Hiermee start u de song in de modus Lesson 3 (pagina 11). Als u deze knop ingedrukt houdt, wordt de display Chord Dictionary opgeroepen. In deze status wordt het keyboard in drie gedeelten verdeeld, gesplitst bij C3 en C6. Geef een akkoordgrondtoon op in het rechtergedeelte en vervolgens een akkoordtype in het middelste gedeelte. Terwijl de te spelen noten worden weergegeven in de display, speelt u de
8 PSR-E263 YPT-260 Gebruikershandleiding

overeenkomstige noten in het linkergedeelte. Als u het akkoord juist hebt gespeeld, klinkt er een belgeluid om dit aan te geven. !0 PART [L]/[R]-knoppen Hiermee selecteert u een lespartij of een gedempte partij van de huidige song. Als u op de knop [L] drukt, activeert u de modus Duo. Zie pagina 10.
In de songmodus
!1 [A-B REPEAT]-knop Hiermee schakelt u Song Repeat-afspelen in/uit. De eerste keer dat u hierop drukt, wordt het startpunt A opgegeven. De tweede keer dat u hierop drukt, wordt het eindpunt B opgegeven. Als u hier nogmaals op drukt, wordt Song Repeat-afspelen uitgeschakeld.
!2 [REW]-knop Hiermee gaat u terug naar de vorige maat van de song.
!3 [FF]-knop Hiermee gaat u verder naar de volgende tel van de song.
!4 [PAUSE]-knop Hiermee wordt het afspelen van de song op de huidige positie gestopt.
In de stijlmodus
!1 [ACMP ON/OFF]-knop Hiermee wordt het keyboard gesplitst in gedeelten voor de linkerhand (Chord, akkoord) en de rechterhand (Melody, melodie).
!2 [INTRO/ENDING/rit.]-knop Als u hierop drukt terwijl de stijl is gestopt, kunt u het afspelen starten vanaf het Intro. Als u hierop drukt tijdens het afspelen van de stijl, kunt u het afspelen schakelen naar de Ending. Als u hierop drukt tijdens het afspelen van de Ending, kunt u een ritardando tempo toepassen op het afspelen.

Stijllijst (pagina 23)

Bedieningspaneel en aansluitingen
Achterpaneel

!6 !7 !8
@0 @1 @2

!9 @3

@5 @6 @7

@8

!3 [MAIN/AUTO FILL]-knop Hiermee schakelt u tussen Main A en Main B van de stijl. Tijdens het afspelen wordt de Fill-in toegevoegd als u op deze knop drukt.
!4 [SYNC START]-knop Hiermee schakelt u de mogelijkheid om het afspelen te starten door op het keyboard te spelen in of uit.
!5 [START/STOP]-knop Hiermee start/stopt u het afspelen van een song in de modus Song of het afspelen van een stijl in de modus Style.
!6 [SONG]-knop Hiermee wordt de display voor het selecteren van een song opgeroepen. Hiermee activeert u de modus Song.
!7 [VOICE]-knop Hiermee wordt de display voor het selecteren van een voice opgeroepen. Als u deze knop ingedrukt houdt in de modus Song, wordt de huidige voice toegewezen aan de melodie van de huidige song.
!8 [STYLE]-knop Hiermee roept u de display voor stijlselectie op. Hiermee activeert u de modus Style.
!9 Nummerknoppen [0]­[9], [+], [-] Hiermee selecteert u de ingestelde waarde voor items als Voice, Style, Song en Tempo.
@0 [PORTABLE GRAND]-knop Hiermee stelt u de juiste instellingen in voor pianospel.
@1 [ULTRA-WIDE STEREO]-knop Druk hierop om het effect ULTRA-WIDE STEREO in te schakelen. Als u deze knop ingedrukt houdt, wordt de display voor het selecteren van het Master EQ-type opgeroepen (functienummer 013 op pagina 13).
@2 [SOUND EFFECT]-knop Hiermee kunt u verschillende geluidseffecten afspelen op het keyboard.

@3 [FUNCTION]-knop Als u hier herhaaldelijk op drukt, worden achtereenvolgens verschillende parameters opgeroepen.
@4 Drumafbeeldingen voor de drumkit Deze geven de druminstrumenten aan die aan elke toets zijn toegewezen wanneer de Standard Kit 1 is geselecteerd.
@5 AUX IN-aansluiting Voor het aansluiten van een extern audioapparaat. Zie pagina 12.
@6 PHONES/OUTPUT-aansluiting Voor het aansluiten van een hoofdtelefoon en externe audioapparatuur
LET OP
· Om eventuele schade aan het externe apparaat te voorkomen, dient u eerst het instrument en daarna pas het externe apparaat in te schakelen. Keer deze volgorde om bij het uitzetten: zet eerst het externe apparaat uit en daarna het instrument.
@7 SUSTAIN-aansluiting Voor het aansluiten van een voetschakelaar.
@8 DC IN-aansluiting Voor het aansluiten van een netadapter.
Het symbool 'Ingedrukt houden' Knoppen met deze indicatie kunnen worden gebruikt om een volgende functie op te roepen als de betreffende knop ingedrukt wordt gehouden. Houd deze knop ingedrukt tot de functie is opgeroepen.
PSR-E263 YPT-260 Gebruikershandleiding 9

U kunt het keyboard nu gaan bespelen!

Net zo eenvoudig als pianospelen 1 Druk op [PORTABLE GRAND] @0.

Het keyboard bespelen met twee personen (modus Duo)

2 Bespeel het keyboard als een pianist.
Een voice bespelen 1 Druk op [VOICE] !7.
2 Selecteer een voice met de nummerknoppen. 3 Bespeel het keyboard.
One Touch Setting De functie One Touch Setting selecteert automatisch de juiste voice wanneer u een stijl of song selecteert (behalve de song die wordt ingevoerd vanuit de [AUX IN]-aansluiting). Selecteer voicenummer '000' om deze functie aan te zetten.

on DuoMode

Splitpunt: 066 (F#3)

Gelijkwaardig aan C3

Gelijkwaardig aan C3

Linkerspeler

Rechterspeler

Wanneer deze modus is geactiveerd, kunnen twee spelers het instrument tegelijk bespelen met hetzelfde geluid en binnen hetzelfde octaafbereik; de ene persoon links en de andere rechts.

Houd hiervoor de knop PART [L] ingedrukt terwijl u het instrument aanzet door op de schakelaar [ ] (Standby/On) te drukken. Als u de modus Duo wilt beëindigen, drukt u op de schakelaar [ ] (Standby/On) om het instrument uit te schakelen, waarna u het instrument weer normaal inschakelt.

Een song afspelen 1 Druk op [SONG] !6.

10 PSR-E263 YPT-260 Gebruikershandleiding

2 Selecteer een song met de nummerknoppen.
3 Druk op [START/STOP] !5 om het afspelen
te starten.
4 Druk op de PART-knoppen !0 om de
melodiepartij te dempen.

Spelen met een stijl 1 Druk op [STYLE] !.8

U kunt het keyboard nu gaan bespelen!
Songlessen 1 Druk op [SONG] en selecteer vervolgens een
song met de nummerknoppen.
2 Druk op de PART-knoppen !0 om de lespartij
te selecteren.

2 Selecteer een stijl met de nummerknoppen. 3 Druk op [ACMP ON/OFF] !1 om de
begeleiding in te schakelen.
4 Druk op [SYNC START] !4 om Sync Start
in te schakelen.
5 Druk op [INTRO/ENDING/rit.] !2.

3 Druk op de gewenste Lesson-knop.
[1 LISTEN & LEARN] ...... Luister gewoon naar de song.
[2 TIMING] ...... Leer alle noten met de juiste timing te spelen.
[3 WAITING] ...... Leer de juiste noten te spelen.
4 Bekijk na het afspelen de evaluatie op de
display. (Alleen voor [2 TIMING] en [3 WAITING])
Chord Study (Akkoordenstudie) Een songcategorie waarmee u het geluid van akkoorden kunt ervaren. Speel een song uit deze categorie af en speel vervolgens de noten/ akkoorden die in de display worden aangegeven.

6 Speel een akkoord op het linkergedeelte van
het keyboard om het afspelen te starten.
Splitpunt
Gedeelte voor automatische begeleiding
7 Speel een akkoord met uw linkerhand en
speel een melodie met uw rechterhand.
8 Druk op [INTRO/ENDING/rit.] !2. 9 Druk indien gewenst nogmaals op [INTRO/
ENDING/rit.] !2 om ritardando toe te passen.

PSR-E263 YPT-260 Gebruikershandleiding 11

U kunt het keyboard nu gaan bespelen!

Opnemen
U kunt uw performance opnemen als een gebruikerssong (songnummer 113, maximaal circa 300 noten), zodat u deze op het instrument kunt afspelen.
1 Druk op de knop [PHRASE REC] y om
de modus Record te activeren. Als u de modus Record wilt afsluiten, drukt u nogmaals op deze knop.
2 Bespeel de toetsen in de modus Record
om de opname te starten.
3 Druk op de knop [START/STOP] !5 als
u de opname wilt stoppen.
4 Gebruik [START/STOP] om de opgenomen
song te beluisteren en het afspelen te stoppen.

Een extern audioapparaat via de ingebouwde luidsprekers weergeven
1 Schakel het externe apparaat en dit
instrument uit.
2 Sluit het audioapparaat aan op de aansluiting
[AUX IN] van het instrument @5. Gebruik een audiokabel zonder weerstand met aan de ene kant een stereo mini-aansluiting voor aansluiting op dit instrument en aan de andere kant een geschikte stekker voor de uitgangsaansluiting van het externe audioapparaat.

Stereo miniaansluiting

Audioapparaat (draagbare audiospeler enzovoort)

3 Schakel het audioapparaat en vervolgens
dit instrument in.
4 Start het afspelen van het aangesloten
audioapparaat. Het geluid van het externe apparaat wordt via de luidsprekers van dit instrument weergegeven.
5 Stop het afspelen van het audiobestand.
LET OP · Om bij het uitschakelen schade aan de apparaten te voorkomen, dient u eerst het instrument en daarna pas het externe apparaat uit te schakelen.

12 PSR-E263 YPT-260 Gebruikershandleiding

Gedetailleerde instellingen opgeven

1 Druk herhaaldelijk op [FUNCTION] @3 om de gewenste instelling op te roepen uit verschillende items zoals
Transpose, Tuning, Split Point, Sustain en Time Signature van de metronoom.
2 Stel de waarde in met de nummerknoppen.

Functielijst

Functienummer

Functienaam

Volume

001 Style Volume

002 Song Volume

Algemeen

003 Transpose

004 Tuning

005 Split Point
Voice (pagina 10) 006 Volume 007 Octave 008 Chorus Depth
Effecten

009 Reverb Type

010 Reverb Level

011 Chorus Type

012 Panel Sustain

013 Master EQ Type

Display

Bereik/instellingen

StyleVol 000­127 SongVol 000­127

Transpos -12­12

Tuning

427,0­453,0 Hz

SplitPnt 036­096 (C1­C6)

M.Volume 000­127 M.Octave -2 ­ +2 M.Chorus 000­127

Reverb

01­03 (Hall 1­3) 04­05 (Room 1­2) 06­07 (Stage 1­2) 08­09 (Plate 1­2) 10 (Off)

RevLevel 000­127

Chorus

1 (Chorus1) 2 (Chorus2) 3 (Chorus3) 4 (Flanger1) 5 (Flanger2) 6 (off)

Sustain ON/OFF

MasterEQ

1 (Speaker) 2 (Headphone) 3 (Boost) 4 (Piano) 5 (Bright) 6 (Mild)

Standaardwaarde

Beschrijving

100

Bepaalt het volume van de stijl. (pagina 11)

100

Bepaalt het volume van de song. (pagina 10)

0 440,0 Hz
***
54 (F#2)

Bepaalt de toonhoogte van het instrument in eenheden van een halve toon.
Bepaalt de fijnafstemming van de toonhoogte van het hele instrument in stapjes van circa 0,2 Hz.
Bepaalt het 'splitpunt' (met andere woorden, de toets die de grens is tussen het gedeelte voor automatische begeleiding en de voice). (pagina 11)

*

Past het volume van het toetsenspel aan wanneer u met een song of stijl meespeelt.

*

Bepaalt het octaafbereik voor de voice.

*

Bepaalt hoeveel van het voicesignaal naar het choruseffect wordt verzonden.

**

Bepaalt het reverbtype, waaronder 'uit' (10). (pagina 24)

64

Bepaalt hoeveel van het voicesignaal naar het reverbeffect wordt verzonden.

**

Bepaalt het chorustype, waaronder 'uit' (6). (pagina 24)

OFF ***
1 (Speaker) ***

Bepaalt of de functie Paneelsustain aan of uit staat.

Stelt de equalizer voor de uitgang van de luidspreker in op een optimaal geluid in verschillende luistersituaties.

Master EQ-typen

1

Speaker (Luidspreker)

Ideaal om via de ingebouwde luidsprekers van het instrument te luisteren.

2

Headphone Ideaal voor hoofdtelefoon of om via (Hoofdtelefoon) de externe luidsprekers te luisteren.

3

Boost (Volumeversterking)

Zorgt voor een krachtiger geluid.

4 Piano

Ideaal voor performance van solo voor piano.

5

Bright (Helder)

Verlaagt het middenbereik voor een helderder geluid.

6 Mild

Verlaagt het hoge bereik voor een zachter geluid.

014 Wide Type

Wide

1 (Wide1) 2 (Wide2) 3 (Wide3)

2 (Wide2)

Bepaalt het type Ultra-Wide Stereo. Hogere waarden produceren een beter Wide-effect. (pagina 9)

PSR-E263 YPT-260 Gebruikershandleiding 13

Gedetailleerde instellingen opgeven

Functienummer

Functienaam

015 Voice Output

Metronoom (pagina 8)

016

Time Signature Numerator

017

Metronome Volume

Les (pagina 11)

018 Your Tempo

Demo (pagina 8)

019 Demo Group

Display VoiceOut

Bereik/instellingen
1 (Normal) 2 (Separate)

Standaardwaarde
2 (Separate)

Beschrijving
Deze functie werkt wanneer de Duo-modus (pagina 10) is ingeschakeld. Als 'Normal' is geselecteerd, klinken de performancegeluiden van het linker- en rechtergedeelte uit zowel de linker- als de rechterluidspreker. Als 'Separate' is geselecteerd, klinkt het performancegeluid van het linkergedeelte uit de linkerluidspreker en dat van het rechtergedeelte uit de rechterluidspreker.

TimeSig 00­15 MetroVol 000­127

**

Bepaalt de maatsoort van de metronoom.

100

Bepaalt het volume van de metronoom.

YourTemp ON/OFF

DemoGrp

1 (Demo) 2 (Preset) 3 (User)

Deze parameter is voor Les 3 'Waiting'. Als deze is ingesteld

ON ***

op ON, wordt het afspeeltempo aangepast aan de snelheid waarmee u speelt. Als deze is ingesteld op OFF, wordt het afspeeltempo gehandhaafd, ongeacht de snelheid waarmee

u speelt.

1 (Demo)

Bepaalt de groep voor herhaaldelijk afspelen. Wanneer u bij de standaardinstelling op de knop [DEMO] drukt, worden slechts drie interne demosongs herhaaldelijk afgespeeld. U kunt deze instelling zo wijzigen dat alle interne songs (met uitzondering van song 101­112) bijvoorbeeld automatisch worden afgespeeld, zodat u het instrument als bron van achtergrondmuziek kunt gebruiken.

Demo Preset User

Presetsongs (001­003) Presetsongs (001­100) Gebruikerssong (113)

020 Demo Play Mode PlayMode

Automatisch uitschakelen (pagina 7)

021

Auto Power Off Time

AutoOff

Batterij (pagina 6)

1 (Normal) 2 (Random)
OFF, 5/10/15/30/60/ 120 (minuten)

022 Battery Type

Battery

1 (Alkaline) 2 (Ni-MH)

1 (Normal) Bepaalt de modus voor herhaaldelijk afspelen.

30 minuten Hiermee geeft u de tijd op die verstrijkt voordat het instrument

***

automatisch wordt uitgeschakeld.

1 (Alkaline) ***

Hiermee selecteert u het type batterijen dat u in dit instrument hebt geplaatst. Alkaline: Alkalinebatterij/mangaanbatterij Ni-MH: oplaadbare batterij

* Deze geschatte waarde wordt automatisch ingesteld voor elke voicecombinatie. ** Deze geschatte waarde wordt automatisch ingesteld voor elke song of stijl. *** De back-upparameters. De back-upparameters en de gebruikerssong blijven behouden, zelfs als u het apparaat uitschakelt.

Initialisatie Hiermee initialiseert u de back-upparameters en de gebruikerssong. Druk terwijl u de hoogste witte toets ingedrukt houdt op de schakelaar [ ] (Standby/On) om het instrument in te schakelen.

14 PSR-E263 YPT-260 Gebruikershandleiding

Specificaties

Productnaam · Digitaal keyboard
Keyboards · 61 standaardtoetsen (C1­C6)
Display · LCD-display
Voice · 384 paneelvoices + 16 drum/SFX-kits · Polyfonie: 32
Style · 130 presetstijlen · Stijlregelaars: ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL
Effecten · Reverb: 9 typen · Chorus: 5 typen · Ultra-Wide Stereo: 3 typen · Master EQ: 6 typen
Song · 112 presetsongs
Opname · 1 (maximaal ca. 300 noten)
Versterker · 2,5W + 2,5W
Luidsprekers · 12 cm x 2

Stroomverbruik · 6 W (bij gebruik van een PA-130-netadapter)
Spanningsvoorziening · Adapter: Yamaha PA-130 of een equivalent aanbevolen door Yamaha · Batterijen: Zes alkaline- (LR6) of mangaan- (R6) batterijen van 1,5V en AA-formaat of zes oplaadbare Ni-MH-batterijen (HR6) van 1,2V en AA-formaat
Afmetingen (B x D x H) · 940 mm x 317 mm x 106 mm
Gewicht · 4,0 kg (exclusief batterijen)
Afzonderlijk verkrijgbare accessoires · Voetschakelaar: FC4A/FC5 · Keyboardstandaard: L-2C · Hoofdtelefoon: HPH-50/HPH-100/HPH-150 · Adapter: Yamaha PA-130 of een equivalent aanbevolen door Yamaha
* De inhoud van deze handleiding geldt voor de meest recente specificaties op de datum dat de handleiding werd gepubliceerd. Voor de meest recente handleiding gaat u naar de website van Yamaha, waar u het bestand met de handleiding kunt downloaden. Aangezien specificaties, apparatuur en afzonderlijk verkochte accessoires kunnen verschillen per gebied, kunt u het beste contact opnemen met uw Yamaha-leverancier.

PSR-E263 YPT-260 Gebruikershandleiding 15

Voice List / Liste der Voices / Liste des sonorités / Lista de voces / Lista de vozes / Elenco delle voci / Voiceoverzicht / Lista brzmie /  / Liste over lyde / Lista över ljud / Seznam rejstík / Zoznam hlasov / Hangszínek listája / Seznam zvokov /  / List de voci / Skau saraksts / Gars srasas / Helide loend / Popis zvukova / Enstrüman Sesi Listesi / Danh sách ting

Voice No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52
53

Voice Name
PIANO Grand Piano Mono Grand Piano Bright Piano Mellow Piano Honky-tonk Piano Piano Strings Dream Harpsichord 1 Harpsichord 2
E.PIANO Electric Piano 1 Electric Piano 2 Electric Piano 3 Electric Grand Piano Chorus Electric Piano 1 Chorus Electric Piano 2 Detuned Electric Piano DX + Analog Electric Piano Clavi Wah Clavi
ORGAN Drawbar Organ 1 Drawbar Organ 2 60s Drawbar Organ 1 60s Drawbar Organ 2 60s Drawbar Organ 3 70s Drawbar Organ 1 70s Drawbar Organ 2 Detuned Drawbar Organ Percussive Organ 1 Percussive Organ 2 70s Percussive Organ Detuned Percussive Organ 16+2'2/3 Organ Organ Bass Rock Organ Rotary Organ Slow Rotary Organ Fast Rotary Organ Pipe Organ 1 Pipe Organ 2 Pipe Organ 3 Organ Flute Tremolo Organ Flute Notre Dame Cheezy Organ Light Organ Reed Organ Puff Organ
ACCORDION Accordion Tango Accordion 1 Tango Accordion 2 Harmonica 1 Harmonica 2
GUITAR Nylon Guitar

16 PSR-E263 YPT-260

Voice No. 54 55
56
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
103 104 105 106 107 108

Voice Name
Steel Guitar Nylon & Steel Guitar Steel Guitar with Body Sound Muted Steel Guitar 12-string Guitar Jazz Guitar Jazz Amp Jazz Man Clean Guitar Chorus Guitar Funk Guitar Guitar Pinch Muted Guitar Overdriven Guitar Distortion Guitar Feedback Guitar 1 Feedback Guitar 2 Guitar Feedback Guitar Harmonics 1 Guitar Harmonics 2 Guitar Harmonics 3
BASS Acoustic Bass 1 Acoustic Bass 2 Finger Bass 1 Finger Bass 2 Finger Dark Finger Slap Bass Pick Bass Fretless Bass 1 Fretless Bass 2 Fretless Bass 3 Fretless Bass 4 Slap Bass 1 Slap Bass 2 Slap Bass 3 Jazz Rhythm Bass & Distorted Electric Guitar Muted Pick Bass Modulated Bass Punch Thumb Bass Synth Bass 1 Synth Bass 2 Synth Bass 2 Dark Techno Synth Bass Mellow Synth Bass Sequenced Bass Click Synth Bass Modular Synth Bass DX Bass
STRINGS Strings 1 Strings 2 Strings 3 Slow Strings Stereo Strings Stereo Slow Strings

Voice No. 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154
155
156 157 158 159 160
161 162

Voice Name
Orchestra 1 Orchestra 2 60s Strings Suspense Strings Legato Strings Warm Strings Kingdom Tremolo Strings Slow Tremolo Strings Tremolo Orchestra Pizzicato Strings Violin Slow Violin Viola Cello Contrabass Orchestral Harp Synth Strings 1 Synth Strings 2 Orchestra Hit 1 Orchestra Hit 2 Impact
CHOIR Choir Aahs Voice Oohs Stereo Choir Mellow Choir Choir Strings Synth Voice 1 Synth Voice 2 Choral Analog Voice
SAXOPHONE Tenor Sax Breathy Tenor Sax Alto Sax Soprano Sax Baritone Sax Sax Section Clarinet Oboe English Horn Bassoon
TRUMPET Trumpet Warm Trumpet Muted Trumpet Trombone 1 Trombone 2 Trumpet & Trombone Section French Horn 1 French Horn 2 French Horn Solo Horn Orchestra Tuba
BRASS Brass Section Synth Brass 1

Voice List / Liste der Voices / Liste des sonorités / Lista de voces / Lista de vozes / Elenco delle voci / Voiceoverzicht / Lista brzmie /  / Liste over lyde / Lista över ljud / Seznam rejstík / Zoznam hlasov / Hangszínek listája / Seznam zvokov /  / List de voci / Skau saraksts / Gars srasas / Helide loend / Popis zvukova /
Enstrüman Sesi Listesi / Danh sách ting

Voice No.

Voice Name

163 Synth Brass 2

164 Soft Brass

165 Resonant Synth Brass

166 Choir Brass

FLUTE

167 Flute

168 Piccolo

169 Pan Flute

170 Recorder

171 Blown Bottle

172 Shakuhachi

173 Whistle

174 Ocarina

SYNTH LEAD

175 Square Lead 1

176 Square Lead 2

177 LM Square

178 Sawtooth Lead 1

179 Sawtooth Lead 2

180 Thick Sawtooth

181 Dynamic Sawtooth

182 Digital Sawtooth

183 Fargo

184 Funky Lead

185 Sine Lead

186 Solo Sine

187 Calliope Lead

188 Chiff Lead

189 Charang Lead

190 Voice Lead

191 Fifths Lead

192 Bass & Lead

193 Hollow

194 Shroud

195 Mellow

196 Big Lead

197 Sequenced Analog

198 Pure Lead

199 Distorted Lead

200 Big Five

201 Big & Low

202 Fat & Perky

SYNTH PAD & EFFECT

203 New Age Pad

204 Fantasy

205 Warm Pad

206 Poly Synth Pad

207 Equinox

208 Choir Pad

209 Bowed Pad

210 Metallic Pad

211 Halo Pad

212 Sweep Pad

213 Soft Whirl

214 Itopia

215 Rain

216 Sound Track

217 Crystal

Voice No. 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248
249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274

Voice Name
Atmosphere Brightness Goblins Echoes Sci-Fi African Wind Carib Prologue Synth Drum Comp Popcorn Tiny Bells Round Glockenspiel Glockenspiel Chimes Clear Bells Chorus Bells Soft Crystal Air Bells Warm Atmosphere Hollow Release Nylon Electric Piano Nylon Harp Harp Vox Atmosphere Pad Goblins Synth Creeper Ritual To Heaven Night Glisten Bell Choir Bell Harp
PERCUSSION Vibraphone Soft Vibraphone Marimba Soft Marimba Sine Marimba Balimba Log Drums Xylophone Steel Drums Celesta MusicBox 1 MusicBox 2 Church Bells Carillon Tubular Bells Timpani Glockenspiel Tinkle Bell Agogo Woodblock Castanets Melodic Tom 1 Melodic Tom 2 Real Tom Rock Tom Electronic Percussion

Voice No. 275 276 277 278 279 280 281
282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
295
296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330

Voice Name
Analog Tom Synth Drum Taiko Drum Gran Cassa Gamelimba Glass Percussion Reverse Cymbal
WORLD Banjo Muted Banjo Fiddle Bagpipe Dulcimer 1 Dulcimer 2 Cimbalom Santur Kanoon Oud Rabab Kalimba Harmonium 1 (Single Reed) Harmonium 2 (Double Reed) Harmonium 3 (Triple Reed) Tanpura Sitar 1 Sitar 2 Detuned Sitar Pungi Shehnai Gopichant Tabla Er Hu Di Zi Pi Pa Gu Zheng Yang Qin Shamisen Koto Taisho-kin Mandolin Ukulele Bonang Altair Gamelan Gongs Stereo Gamelan Gongs Rama Cymbal Thai Bells
DUAL* Octave Piano Piano & Pizzicato Strings Piano & Flute Piano Pad Octave Honky-tonk Piano Harpsichord & Strings Electric Piano Pad 1 Electric Piano Pad 2 Electric Piano Pad 3 Octave Strings

PSR-E263 YPT-260 17

Voice List / Liste der Voices / Liste des sonorités / Lista de voces / Lista de vozes / Elenco delle voci / Voiceoverzicht / Lista brzmie /  / Liste over lyde / Lista över ljud / Seznam rejstík / Zoznam hlasov / Hangszínek listája / Seznam zvokov /  / List de voci / Skau saraksts / Gars srasas / Helide loend / Popis zvukova / Enstrüman Sesi Listesi / Danh sách ting

Voice No. 331 332 333 334 335
336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384
385 386

Voice Name
Octave Brass Orchestra Tutti Octave Choir Jazz Section Flute & Clarinet SOUND EFFECTS Fret Noise Breath Noise Cutting Noise 1 Cutting Noise 2 String Slap Flute Key Click Bird Tweet 1 Bird Tweet 2 Telephone Ring 1 Telephone Ring 2 Phone Call Shower Thunder Wind Stream Seashore Bubble Feed Dog Horse Maou Door Squeak Door Slam Scratch Cut Scratch Split Wind Chime Car Engine Ignition Car Tires Squeal Car Passing Car Crash Siren Train Helicopter Jet Plane Starship Burst Roller Coaster Submarine Laugh Scream Punch Heartbeat Footsteps Applause Gunshot Machine Gun Laser Gun Explosion Firework
DRUM KITS Standard Kit 1 Standard Kit 2

18 PSR-E263 YPT-260

Voice No. 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

Voice Name
Room Kit Rock Kit Electronic Kit Analog Kit Dance Kit Jazz Kit Brush Kit Symphony Kit StdKit 1 + Chinese Perc. Indian Kit Arabic Kit SFX Kit 1 SFX Kit 2 Sound Effect Kit

Drum Kit List / Liste der Drum-Kits / Liste des kits de batterie / Lista de juegos de batería / Lista do conjunto de bateria / Elenco dei kit di batteria / Lijst met drumkits / Lista zestawów perkusyjnych /  / Liste over trommesæt / Trumsetlista / Seznam bicích sad / Zoznam bicích nástrojov / Dobkészletek listája / Seznam bobnov /    / List Seturi de tobe / Bungu komplektu saraksts / Musamj rinkinio srasas / Trummikomplektide loend / Popis komplet bubnjeva / Davul Seti Listesi / Danh sách b trng

C1 C#1
D1 D#1
E1
F1 F#1
G1 G#1
A1 A#1
B1
C2 C#2
D2 D#2
E2
F2 F#2
G2 G#2
A2 A#2
B2
C3 C#3
D3 D#3
E3
F3 F#3
G3 G#3
A3 A#3
B3
C4 C#4
D4 D#4
E4
F4 F#4
G4 G#4
A4 A#4
B4
C5 C#5
D5 D#5
E5
F5 F#5
G5 G#5
A5 A#5
B5
C6

Voice No.

Keyboard

Note#

Note

25

C# 0

26

D0

27

D# 0

28

E0

29

F0

30

F# 0

31

G0

32

G# 0

33

A0

34

A# 0

35

B0

36

C1

37

C# 1

38

D1

39

D# 1

40

E1

41

F1

42

F# 1

43

G1

44

G# 1

45

A1

46

A# 1

47

B1

48

C2

49

C# 2

50

D2

51

D# 2

52

E2

53

F2

54

F# 2

55

G2

56

G# 2

57

A2

58

A# 2

59

B2

60

C3

61

C# 3

62

D3

63

D# 3

64

E3

65

F3

66

F# 3

67

G3

68

G# 3

69

A3

70

A# 3

71

B3

72

C4

73

C# 4

74

D4

75

D# 4

76

E4

77

F4

78

F# 4

79

G4

80

G# 4

81

A4

82

A# 4

83

B4

84

C5

85

C# 5

86

D5

87

D# 5

88

E5

89

F5

90

F# 5

91

G5

92

G# 5

93

A5

94

A# 5

95

B5

96

C6

97

C# 6

98

D6

99

D# 6

100 E 6

101 F 6

102 F# 6

103 G 6

385
Standard Kit 1
Surdo Mute Surdo Open Hi Q Whip Slap Scratch H Scratch L Finger Snap Click Noise Metronome Click Metronome Bell Seq Click L Seq Click H Brush Tap Brush Swirl Brush Slap Brush Tap Swirl Snare Roll Castanet Snare Soft Sticks Bass Drum Soft Open Rim Shot Bass Drum Hard Bass Drum Side Stick Snare Hand Clap Snare Tight Floor Tom L Hi-Hat Closed Floor Tom H Hi-Hat Pedal Low Tom Hi-Hat Open Mid Tom L Mid Tom H Crash Cymbal 1 High Tom Ride Cymbal 1 Chinese Cymbal Ride Cymbal Cup Tambourine Splash Cymbal Cowbell Crash Cymbal 2 Vibraslap Ride Cymbal 2 Bongo H Bongo L Conga H Mute Conga H Open Conga L Timbale H Timbale L Agogo H Agogo L Cabasa Maracas Samba Whistle H Samba Whistle L Guiro Short Guiro Long Claves Wood Block H Wood Block L Cuica Mute Cuica Open Triangle Mute Triangle Open Shaker Jingle Bells Bell Tree

386
Standard Kit 2
Surdo Mute Surdo Open Hi Q Whip Slap Scratch H Scratch L Finger Snap Click Noise Metronome Click Metronome Bell Seq Click L Seq Click H Brush Tap Brush Swirl Brush Slap Brush Tap Swirl Snare Roll Castanet Snare Soft 2 Sticks Bass Drum Soft Open Rim Shot 2 Bass Drum Hard Bass Drum 2 Side Stick Snare 2 Hand Clap Snare Tight 2 Floor Tom L Hi-Hat Closed Floor Tom H Hi-Hat Pedal Low Tom Hi-Hat Open Mid Tom L Mid Tom H Crash Cymbal 1 High Tom Ride Cymbal 1 Chinese Cymbal Ride Cymbal Cup Tambourine Splash Cymbal Cowbell Crash Cymbal 2 Vibraslap Ride Cymbal 2 Bongo H Bongo L Conga H Mute Conga H Open Conga L Timbale H Timbale L Agogo H Agogo L Cabasa Maracas Samba Whistle H Samba Whistle L Guiro Short Guiro Long Claves Wood Block H Wood Block L Cuica Mute Cuica Open Triangle Mute Triangle Open Shaker Jingle Bells Bell Tree

387
Room Kit
Surdo Mute Surdo Open Hi Q Whip Slap Scratch H Scratch L Finger Snap Click Noise Metronome Click Metronome Bell Seq Click L Seq Click H Brush Tap Brush Swirl Brush Slap Brush Tap Swirl Snare Roll Castanet Snare Soft Sticks Bass Drum Soft Open Rim Shot Bass Drum Hard Bass Drum Side Stick Snare Room L Hand Clap Snare Room H Tom Room 1 Hi-Hat Closed Tom Room 2 Hi-Hat Pedal Tom Room 3 Hi-Hat Open Tom Room 4 Tom Room 5 Crash Cymbal 1 Tom Room 6 Ride Cymbal 1 Chinese Cymbal Ride Cymbal Cup Tambourine Splash Cymbal Cowbell Crash Cymbal 2 Vibraslap Ride Cymbal 2 Bongo H Bongo L Conga H Mute Conga H Open Conga L Timbale H Timbale L Agogo H Agogo L Cabasa Maracas Samba Whistle H Samba Whistle L Guiro Short Guiro Long Claves Wood Block H Wood Block L Cuica Mute Cuica Open Triangle Mute Triangle Open Shaker Jingle Bells Bell Tree

388
Rock Kit
Surdo Mute Surdo Open Hi Q Whip Slap Scratch H Scratch L Finger Snap Click Noise Metronome Click Metronome Bell Seq Click L Seq Click H Brush Tap Brush Swirl Brush Slap Brush Tap Swirl Snare Roll Castanet Snare Noisy Sticks Bass Drum Soft Open Rim Shot Bass Drum H Bass Drum Rock Side Stick Snare Rock Hand Clap Snare Rock Rim Tom Rock 1 Hi-Hat Closed Tom Rock 2 Hi-Hat Pedal Tom Rock 3 Hi-Hat Open Tom Rock 4 Tom Rock 5 Crash Cymbal 1 Tom Rock 6 Ride Cymbal 1 Chinese Cymbal Ride Cymbal Cup Tambourine Splash Cymbal Cowbell Crash Cymbal 2 Vibraslap Ride Cymbal 2 Bongo H Bongo L Conga H Mute Conga H Open Conga L Timbale H Timbale L Agogo H Agogo L Cabasa Maracas Samba Whistle H Samba Whistle L Guiro Short Guiro Long Claves Wood Block H Wood Block L Cuica Mute Cuica Open Triangle Mute Triangle Open Shaker Jingle Bells Bell Tree

389
Electronic Kit
Surdo Mute Surdo Open Hi Q Whip Slap Scratch H Scratch L Finger Snap Click Noise Metronome Click Metronome Bell Seq Click L Seq Click H Brush Tap Brush Swirl Brush Slap Reverse Cymbal Snare Roll Hi Q 2 Snare Snappy Electronic Sticks Bass Drum H Open Rim Shot Bass Drum Rock Bass Drum Gate Side Stick Snare Noisy 2 Hand Clap Snare Noisy 3 Tom Electronic 1 Hi-Hat Closed Tom Electronic 2 Hi-Hat Pedal Tom Electronic 3 Hi-Hat Open Tom Electronic 4 Tom Electronic 5 Crash Cymbal 1 Tom Electronic 6 Ride Cymbal 1 Chinese Cymbal Ride Cymbal Cup Tambourine Splash Cymbal Cowbell Crash Cymbal 2 Vibraslap Ride Cymbal 2 Bongo H Bongo L Conga H Mute Conga H Open Conga L Timbale H Timbale L Agogo H Agogo L Cabasa Maracas Samba Whistle H Samba Whistle L Guiro Short Guiro Long Claves Wood Block H Wood Block L Scratch H Scratch L Triangle Mute Triangle Open Shaker Jingle Bells Bell Tree

390
Analog Kit
Surdo Mute Surdo Open Hi Q Whip Slap Scratch H Scratch L Finger Snap Click Noise Metronome Click Metronome Bell Seq Click L Seq Click H Brush Tap Brush Swirl Brush Slap Reverse Cymbal Snare Roll Hi Q 2 Snare Noisy 4 Sticks Bass Drum H Open Rim Shot Bass Drum Analog L Bass Drum Analog H Side Stick Analog Snare Analog 1 Hand Clap Snare Analog 2 Tom Analog 1 Hi-Hat Close Analog 1 Tom Analog 2 Hi-Hat Close Analog 2 Tom Analog 3 Hi-Hat Open Analog Tom Analog 4 Tom Analog 5 Cymbal Analog Tom Analog 6 Ride Cymbal 1 Chinese Cymbal Ride Cymbal Cup Tambourine Splash Cymbal Cowbell Analog Crash Cymbal 2 Vibraslap Ride Cymbal 2 Bongo H Bongo L Conga Analog H Conga Analog M Conga Analog L Timbale H Timbale L Agogo H Agogo L Cabasa Maracas 2 Samba Whistle H Samba Whistle L Guiro Short Guiro Long Claves 2 Wood Block H Wood Block L Scratch H Scratch L Triangle Mute Triangle Open Shaker Jingle Bells Bell Tree

PSR-E263 YPT-260 19

Drum Kit List / Liste der Drum-Kits / Liste des kits de batterie / Lista de juegos de batería / Lista do conjunto de bateria / Elenco dei kit di batteria / Lijst met drumkits / Lista zestawów perkusyjnych /  / Liste over trommesæt / Trumsetlista / Seznam bicích sad / Zoznam bicích nástrojov / Dobkészletek listája / Seznam bobnov /    / List Seturi de tobe / Bungu komplektu saraksts / Musamj rinkinio srasas / Trummikomplektide loend / Popis komplet bubnjeva / Davul Seti Listesi / Danh sách b trng

C1 C#1
D1 D#1
E1
F1 F#1
G1 G#1
A1 A#1
B1
C2 C#2
D2 D#2
E2
F2 F#2
G2 G#2
A2 A#2
B2
C3 C#3
D3 D#3
E3
F3 F#3
G3 G#3
A3 A#3
B3
C4 C#4
D4 D#4
E4
F4 F#4
G4 G#4
A4 A#4
B4
C5 C#5
D5 D#5
E5
F5 F#5
G5 G#5
A5 A#5
B5
C6

Voice No.

Keyboard

Note#

Note

25

C# 0

26

D0

27

D# 0

28

E0

29

F0

30

F# 0

31

G0

32

G# 0

33

A0

34

A# 0

35

B0

36

C1

37

C# 1

38

D1

39

D# 1

40

E1

41

F1

42

F# 1

43

G1

44

G# 1

45

A1

46

A# 1

47

B1

48

C2

49

C# 2

50

D2

51

D# 2

52

E2

53

F2

54

F# 2

55

G2

56

G# 2

57

A2

58

A# 2

59

B2

60

C3

61

C# 3

62

D3

63

D# 3

64

E3

65

F3

66

F# 3

67

G3

68

G# 3

69

A3

70

A# 3

71

B3

72

C4

73

C# 4

74

D4

75

D# 4

76

E4

77

F4

78

F# 4

79

G4

80

G# 4

81

A4

82

A# 4

83

B4

84

C5

85

C# 5

86

D5

87

D# 5

88

E5

89

F5

90

F# 5

91

G5

92

G# 5

93

A5

94

A# 5

95

B5

96

C6

97

C# 6

98

D6

99

D# 6

100 E 6

101 F 6

102 F# 6

103 G 6

391
Dance Kit
Surdo Mute Surdo Open Hi Q Whip Slap Scratch H Scratch L Finger Snap Click Noise Metronome Click Metronome Bell Seq Click L Seq Click H Brush Tap Brush Swirl Brush Slap Reverse Cymbal Snare Roll Hi Q 2 Snare Techno Sticks Kick Techno Q Rim Gate Kick Techno L Kick Techno Side Stick Analog Snare Clap Hand Clap Snare Dry Tom Analog 1 Hi-Hat Close Analog 3 Tom Analog 2 Hi-Hat Close Analog 4 Tom Analog 3 Hi-Hat Open Analog 2 Tom Analog 4 Tom Analog 5 Cymbal Analog Tom Analog 6 Ride Cymbal 1 Chinese Cymbal Ride Cymbal Cup Tambourine Splash Cymbal Cowbell Analog Crash Cymbal 2 Vibraslap Ride Cymbal 2 Bongo H Bongo L Conga Analog H Conga Analog M Conga Analog L Timbale H Timbale L Agogo H Agogo L Cabasa Maracas 2 Samba Whistle H Samba Whistle L Guiro Short Guiro Long Claves 2 Wood Block H Wood Block L Scratch H Scratch L Triangle Mute Triangle Open Shaker Jingle Bells Bell Tree

392
Jazz Kit
Surdo Mute Surdo Open Hi Q Whip Slap Scratch H Scratch L Finger Snap Click Noise Metronome Click Metronome Bell Seq Click L Seq Click H Brush Tap Brush Swirl Brush Slap Brush Tap Swirl Snare Roll Castanet Snare Soft Sticks Bass Drum Soft Open Rim Shot Bass Drum Hard Bass Drum Jazz Side Stick Snare Jazz L Hand Clap Snare Jazz M Tom Jazz 1 Hi-Hat Closed Tom Jazz 2 Hi-Hat Pedal Tom Jazz 3 Hi-Hat Open Tom Jazz 4 Tom Jazz 5 Crash Cymbal 1 Tom Jazz 6 Ride Cymbal 1 Chinese Cymbal Ride Cymbal Cup Tambourine Splash Cymbal Cowbell Crash Cymbal 2 Vibraslap Ride Cymbal 2 Bongo H Bongo L Conga H Mute Conga H Open Conga L Timbale H Timbale L Agogo H Agogo L Cabasa Maracas Samba Whistle H Samba Whistle L Guiro Short Guiro Long Claves Wood Block H Wood Block L Cuica Mute Cuica Open Triangle Mute Triangle Open Shaker Jingle Bells Bell Tree

393
Brush Kit
Surdo Mute Surdo Open Hi Q Whip Slap Scratch H Scratch L Finger Snap Click Noise Metronome Click Metronome Bell Seq Click L Seq Click H Brush Tap Brush Swirl Brush Slap Brush Tap Swirl Snare Roll Castanet Brush Slap 2 Sticks Bass Drum Soft Open Rim Shot Bass Drum Hard Bass Drum Jazz Side Stick Brush Slap 3 Hand Clap Brush Tap Tom Brush 1 Hi-Hat Closed Tom Brush 2 Hi-Hat Pedal Tom Brush 3 Hi-Hat Open Tom Brush 4 Tom Brush 5 Crash Cymbal 1 Tom Brush 6 Ride Cymbal 1 Chinese Cymbal Ride Cymbal Cup Tambourine Splash Cymbal Cowbell Crash Cymbal 2 Vibraslap Ride Cymbal 2 Bongo H Bongo L Conga H Mute Conga H Open Conga L Timbale H Timbale L Agogo H Agogo L Cabasa Maracas Samba Whistle H Samba Whistle L Guiro Short Guiro Long Claves Wood Block H Wood Block L Cuica Mute Cuica Open Triangle Mute Triangle Open Shaker Jingle Bells Bell Tree

394
Symphony Kit
Surdo Mute Surdo Open Hi Q Whip Slap Scratch H Scratch L Finger Snap Click Noise Metronome Click Metronome Bell Seq Click L Seq Click H Brush Tap Brush Swirl Brush Slap Brush Tap Swirl Snare Roll Castanet Snare Soft Sticks Bass Drum Soft L Open Rim Shot Gran Cassa Gran Cassa Mute Side Stick Band Snare 1 Hand Clap Band Snare 2 Tom Jazz 1 Hi-Hat Closed Tom Jazz 2 Hi-Hat Pedal Tom Jazz 3 Hi-Hat Open Tom Jazz 4 Tom Jazz 5 Hand Cymbal 1 Tom Jazz 6 Hand Cymbal 1 Short Chinese Cymbal Ride Cymbal Cup Tambourine Splash Cymbal Cowbell Hand Cymbal 2 Vibraslap Hand Cymbal 2 Short Bongo H Bongo L Conga H Mute Conga H Open Conga L Timbale H Timbale L Agogo H Agogo L Cabasa Maracas Samba Whistle H Samba Whistle L Guiro Short Guiro Long Claves Wood Block H Wood Block L Cuica Mute Cuica Open Triangle Mute Triangle Open Shaker Jingle Bells Bell Tree

395
StdKit1 + Chinese Perc.
Surdo Mute Surdo Open Hi Q Whip Slap Scratch H Scratch L Finger Snap Click Noise Metronome Click Metronome Bell Seq Click L Seq Click H Brush Tap Brush Swirl Brush Slap Brush Tap Swirl Snare Roll Castanet Snare Soft Sticks Bass Drum Soft Open Rim Shot Bass Drum Hard Bass Drum Side Stick Snare Hand Clap Snare Tight Floor Tom L Hi-Hat Closed Floor Tom H Hi-Hat Pedal Low Tom Hi-Hat Open Mid Tom L Mid Tom H Crash Cymbal 1 High Tom Ride Cymbal 1 Chinese Cymbal Ride Cymbal Cup Tambourine Splash Cymbal Cowbell Crash Cymbal 2 Vibraslap Ride Cymbal 2 Bongo H Bongo L Conga H Mute Conga H Open Conga L Timbale H Timbale L Dagu Mute Zhongcha Mute Dagu Heavy Zhongcha Open Paigu Middle Paigu Low Xiaocha Mute Bangu Xiaocha Open Bangzi Muyu Low Zhongluo Mute Muyu Mid-Low Zhongluo Open Muyu Middle Xiaoluo Open Triangle Mute Triangle Open

20 PSR-E263 YPT-260

Drum Kit List / Liste der Drum-Kits / Liste des kits de batterie / Lista de juegos de batería / Lista do conjunto de bateria / Elenco dei kit di batteria / Lijst met drumkits / Lista zestawów perkusyjnych /
  / Liste over trommesæt / Trumsetlista / Seznam bicích sad / Zoznam bicích nástrojov / Dobkészletek listája / Seznam bobnov /    /
List Seturi de tobe / Bungu komplektu saraksts / Musamj rinkinio srasas / Trummikomplektide loend / Popis komplet bubnjeva / Davul Seti Listesi / Danh sách b trng

C1 C#1
D1 D#1
E1
F1 F#1
G1 G#1
A1 A#1
B1
C2 C#2
D2 D#2
E2
F2 F#2
G2 G#2
A2 A#2
B2
C3 C#3
D3 D#3
E3
F3 F#3
G3 G#3
A3 A#3
B3
C4 C#4
D4 D#4
E4
F4 F#4
G4 G#4
A4 A#4
B4
C5 C#5
D5 D#5
E5
F5 F#5
G5 G#5
A5 A#5
B5
C6

Voice No.

Keyboard

Note#

Note

25

C# 0

26

D0

27

D# 0

28

E0

29

F0

30

F# 0

31

G0

32

G# 0

33

A0

34

A# 0

35

B0

36

C1

37

C# 1

38

D1

39

D# 1

40

E1

41

F1

42

F# 1

43

G1

44

G# 1

45

A1

46

A# 1

47

B1

48

C2

49

C# 2

50

D2

51

D# 2

52

E2

53

F2

54

F# 2

55

G2

56

G# 2

57

A2

58

A# 2

59

B2

60

C3

61

C# 3

62

D3

63

D# 3

64

E3

65

F3

66

F# 3

67

G3

68

G# 3

69

A3

70

A# 3

71

B3

72

C4

73

C# 4

74

D4

75

D# 4

76

E4

77

F4

78

F# 4

79

G4

80

G# 4

81

A4

82

A# 4

83

B4

84

C5

85

C# 5

86

D5

87

D# 5

88

E5

89

F5

90

F# 5

91

G5

92

G# 5

93

A5

94

A# 5

95

B5

96

C6

97

C# 6

98

D6

99

D# 6

100 E 6

101 F 6

102 F# 6

103 G 6

396
Indian Kit
Indian Hand Clap Dafli Open Dafli Slap Dafli Rim Duff Open Duff Slap Duff Rim Hatheli Long Hatheli Short Baya ge Baya ke Baya ghe Baya ka Tabla na Tabla tin Tablabaya dha Dhol 1 Open Dhol 1 Slap Dhol 1 Mute Dhol 1 Open Slap Dhol 1 Roll Dandia Short Dandia Long Chutki Chipri Khanjira Open Khanjira Slap Khanjira Mute Khanjira Bendup Khanjira Benddown Dholak 1 Open Dholak 1 Mute Dholak 1 Slap Dhol 2 Open Dhol 2 Slap Dhol 2 Rim Mridangam na Mridangam din Mridangam ki Mridangam ta Mridangam Chapu Mridangam Lo Closed Mridangam Lo Open Chimta Normal Chimta Ring Dholki Hi Open Dholki Hi Mute Dholki Lo Open Dholki Hi Slap Dholki Lo Slide Khol Open Khol Slide Khol Mute Manjira Open Manjira Close Jhanji Open Jhanji Close Mondira Open Mondira Close Indian Bhangra Scat 1 Indian Bhangra Scat 2 Indian Bhangra Scat 3 Indian Bhangra Scat 4 Khomokh Normal Khomokh Mute Khomokh Mltatk Thavil Open Thavil Slap Thavil Mute Khartaal Dholak 2 Open Dholak 2 Slide Dholak 2 Rim 1 Dholak 2 Rim 2 Dholak 2 Ring Dholak 2 Slap

397
Arabic Kit
Zarb Back mf Zarb Tom f Zarb Eshareh Zarb Whipping Tombak Tom f Neghareh Tom f Tombak Back f Neghareh Back f Tombak Snap f Neghareh Pelang f Tombak Trill Khaligi Clap 1 Arabic Zalgouta Open Khaligi Clap 2 Arabic Zalgouta Close Arabic Hand Clap Tabel Tak 1 Sagat 1 Tabel Dom Sagat 2 Tabel Tak 2 Sagat 3 Riq Tik 3 Riq Tik 2 Riq Tik Hard 1 Riq Tik 1 Riq Tik Hard 2 Riq Tik Hard 3 Riq Tish Riq Snouj 2 Riq Roll Riq Snouj 1 Riq Sak Riq Snouj 3 Riq Snouj 4 Riq Tak 1 Riq Brass 1 Riq Tak 2 Riq Brass 2 Riq Dom Katem Tak Doff Katem Dom Katem Sak 1 Katem Tak 1 Katem Sak 2 Katem Tak 2 Daholla Sak 2 Daholla Sak 1 Daholla Tak 1 Daholla Dom Daholla Tak 2 Tablah Prok Tablah Dom 2 Tablah Roll of Edge Tablah Tak Finger 4 Tablah Tak Trill 1 Tablah Tak Finger 3 Tablah Tak Trill 2 Tablah Tak Finger 2 Tablah Tak Finger 1 Tablah Tik 2 Tablah Tik 4 Tablah Tik 3 Tablah Tik 1 Tablah Tak 3 Tablah Tak 1 Tablah Tak 4 Tablah Tak 2 Tablah Sak 2 Tablah Tremolo Tablah Sak 1 Tablah Dom 1

398 SFX Kit 1
Cutting Noise 1 Cutting Noise 2 String Slap
Flute Key Click
Shower Thunder Wind Stream Bubble Feed
Dog Horse Bird Tweet Maou

399 SFX Kit 2

400 Sound Effect Kit

Phone Call Door Squeak Door Slam Scratch Cut Scratch Wind Chime Telephone Ring

Drum Loop

Car Engine Ignition Car Tires Squeal Car Passing Car Crash Siren Train Jet Plane Starship Burst Roller Coaster Submarine
Laugh Scream Punch Heartbeat Footsteps

Heartbeat Footsteps Door Squeak Door Slam Applause Camera Horn Hiccup Cuckoo Clock Stream Frog Rooster Dog Cat Owl Horse Gallop Horse Neigh Cow Lion Scratch Yo! Go! Get up! Whoow!

Huuaah!

Machine Gun Laser Gun Explosion Firework

Uh!+Hit

PSR-E263 YPT-260 21

Song List / Liste der Songs / Liste des morceaux / Lista de canciones / Lista de músicas / Elenco delle song / Songoverzicht / Lista utworów /  / Liste over melodier / Lista över Songer / Seznam skladeb / Zoznam skladieb / Zenedarabok listája / Seznam pesmi /  / List de Cântece / Dziesmu saraksts / Krini srasas / Lugude loend / Popis pjesama / arki Listesi / Danh sách bài hát

Song No.
001 002 003
004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033
034
035 036 037 038 039 040 041 042
043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054

Song Name Top Picks Demo 1 Demo 2 Demo 3 Favorite Frère Jacques Der Froschgesang Aura Lee London Bridge Sur le pont d'Avignon Nedelka Aloha Oe Sippin' Cider Through a Straw Old Folks at Home Bury Me Not on the Lone Prairie Old MacDonald Had A Farm Santa Lucia If You're Happy and You Know It Beautiful Dreamer Greensleeves Kalinka Holdilia Cook Ring de Banjo La Cucaracha Funiculi Funicula Largo (from the New World) Brahms' Lullaby Liebesträume Nr.3 Pomp and Circumstance Chanson du Toreador Jupiter, the Bringer of Jollity The Polovetsian Dances Die Moldau Salut d'Amour op.12 Humoresques Symphony No.9 (from the New World - 4th movement) Instrument Master Sicilienne/Fauré Swan Lake Grand March (Aida) Serenade for Strings in C major, op.48 Pizzicato Polka Romance de Amor Menuett BWV. Anh.114 Ave Verum Corpus
Duet Ten Little Indians (DUET) The Cuckoo (DUET) Close Your Hands, Open Your Hands (DUET) O du lieber Augustin (DUET) We Wish You A Merry Christmas (DUET) London Bridge (DUET) Scarborough Fair (DUET) Twinkle Twinkle Little Star (DUET) Im Mai (DUET) O Christmas Tree (DUET) Pop Goes The Weasel (DUET) Mary Had a Little Lamb (DUET)

22 PSR-E263 YPT-260

Song No. 055 056
057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077
078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
Song No.
101­112

Song Name Row Row Row Your Boat (DUET) On Top of Old Smoky (DUET)
Favorite with Style Amazing Grace Oh! Susanna Joy to the World Little Brown Jug Yankee Doodle My Darling Clementine Auld Lang Syne My Bonnie When the Saints Go Marching In The Danube Waves Battle Hymn of the Republic I've Been Working On The Railroad Grandfather's Clock Bill Bailey (Won't You Please Come Home) Down by the Riverside Camptown Races When Irish Eyes Are Smiling Ave Maria American Patrol Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") Frühlingsstimmen
Piano Repertoire Wenn ich ein Vöglein wär Die Lorelei Home Sweet Home Scarborough Fair My Old Kentucky Home Loch Lomond Silent Night Deck the Halls O Christmas Tree Sonata Pathétique 2nd Adagio Cantabile Ave Maria/J. S. Bach - Gounod Jesus bleibet meine Freude Prelude op.28-15 "Raindrop" Nocturne op.9-2 Etude op.10-3 "Chanson de L'adieu" Romanze (Serenade K.525) Arabesque La Chevaleresque Für Elise Turkish March 24 Preludes op.28-7 Annie Laurie Jeanie with the Light Brown Hair
Special Appendix Chord Study Chord Study 01­Chord Study 12

Style List / Liste der Styles / Liste des styles / Lista de estilos / Lista de estilos / Elenco degli stili / Stijllijst / Lista stylów /  / Liste over stilarter / Lista över Styles / Seznam styl / Zoznam stýlov / Stílusok listája / Seznam slogov /  / List de Stiluri / Stilu saraksts / Stili srasas / Stiilide loend / Popis stilova / Tarz Listesi / Danh sách giai iu

Style No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42
43 44 45 46 47 48

Style Name 8Beat BritPopRock 8BeatModern Cool8Beat 60sGuitarPop 8BeatAdria 60s8Beat 8Beat OffBeat 60sRock HardRock RockShuffle 8BeatRock 16Beat 16Beat PopShuffle GuitarPop 16BeatUptempo KoolShuffle HipHopLight Ballad 70sGlamPiano PianoBallad LoveSong 6/8ModernEP 6/8SlowRock OrganBallad PopBallad 16BeatBallad Dance EuroTrance Ibiza SwingHouse Clubdance ClubLatin Garage 1 Garage 2 TechnoParty UKPop HipHopGroove HipShuffle HipHopPop Disco 70sDisco LatinDisco SaturdayNight DiscoHands Swing&Jazz BigBandFast BigBandBallad JazzClub Swing 1 Swing 2 Five/Four

Style No. 49 50
51 52 53 54 55 56 57
58 59 60 61
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
97

Style Name Dixieland Ragtime
R&B Soul DetroitPop 6/8Soul CrocoTwist Rock&Roll ComboBoogie 6/8Blues
Country CountryPop CountrySwing Country2/4 Bluegrass
Latin BrazilianSamba BossaNova Forro Sertanejo Joropo Parranda Reggaeton Tijuana PasoDuranguense CumbiaGrupera Mambo Salsa Beguine Reggae
World ScottishReel Saeidy WehdaSaghira IranianElec Emarati IndianPop Bhangra Bhajan BollyMix Tamil Kerala GoanPop Rajasthan Dandiya Qawwali FolkHills ModernDangdut Keroncong XiQingLuoGu YiZuMinGe JingJuJieZou
Ballroom VienneseWaltz

Style No. 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
108 109 110 111 112 113 114 115 116
117 118 119 120 121 122
123 124 125 126 127 128 129 130

Style Name EnglishWaltz Slowfox Foxtrot Quickstep Tango Pasodoble Samba ChaChaCha Rumba Jive
Traditional US March 6/8March GermanMarch PolkaPop OberkrainerPolka Tarantella Showtune ChristmasSwing ChristmasWaltz
Waltz ItalianWaltz SwingWaltz JazzWaltz CountryWaltz OberkrainerWalzer Musette
Pianist Stride PianoSwing Arpeggio Habanera SlowRock 8BeatPianoBallad 6/8PianoMarch PianoWaltz

PSR-E263 YPT-260 23

Effect Type List / Liste der Effekttypen / Liste des types d'effets / Lista de tipos de efecto / Lista de tipos de efeitos / Elenco dei tipi di effetto / Effecttypelijst / Lista rodzajów efektów /  / Effekttypeliste / Lista över effekttyper / Seznam typ efekt / Zoznam typov efektov / Effekttípusok listája / Seznam vrst ucinkov /   / List tipuri efecte / Efektu tipu saraksts / Efekt tip srasas / Efektitüüpide loend / Popis vrste efekata / Efekt Türü Listesi / Danh sách kiu hiu ng

Reverb Types / Liste der Reverb-Typen / Types d'effets de réverbération / Tipos de reverberación / Tipos de reverberação / Tipi di riverbero / Reverbtypen / Rodzaje poglosu /  / Rumklangtyper / Reverbtyper / Typy dozvuku / Typy ozveny / Zengéstípusok / Vrste odmevov /   / Tipuri reverberaie / Atbalsojoss skaas tipi / Dirbtinio garso fono tipai / Kajatüübid / Vrste reverberacije / Yanki Türleri / Kiu ting vang

No. 01­03 04­05 06­07 08­09
10

Hall 1­3 Room 1­2 Stage 1­2 Plate 1­2 Off

Reverb Type

Concert hall reverb. Small room reverb. Reverb for solo instruments. Simulated steel plate reverb. No effect.

Description

Chorus Types / Liste der Chorus-Typen / Types d'effets de choeur / Tipos de coros / Tipos de coro / Tipi di chorus / Chorus-typen / Rodzaje chóru /  / Kortyper / Chorustyper / Typy efektu chorus / Typy zboru / Kórustípusok / Vrste pripevov /  / Tipuri cor / Kora dziedjuma tipi / Choro tipai / Kooritüübid / Vrste refrena / Koro Türleri / Kiu hp xng

No.

Chorus Type

1­3 Chorus 1­3

4­5 Flanger 1­2

6

Off

Description Conventional chorus program with rich, warm chorusing. This produces a rich, animated wavering effect in the sound. No effect.

24 PSR-E263 YPT-260

OBSERVERA! Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.
ADVARSEL: Netspændingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålænge netledningen sidder i en stikkontakt, som er tændt -- også selvom der er slukket på apparatets afbryder.
VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta.
(standby)
Entsorgung leerer Batterien (nur innerhalb Deutschlands) Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Verbrauchte Batterien oder Akkumulatoren dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgegeben werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune.
(battery)

NORTH AMERICA
CANADA Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Toronto, Ontario M1S 3R1, Canada Tel: +1-416-298-1311
U.S.A. Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620, U.S.A. Tel: +1-714-522-9011
CENTRAL & SOUTH AMERICA
MEXICO Yamaha de México, S.A. de C.V. Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, CDMX, C.P. 03900, México Tel: +52-55-5804-0600
BRAZIL Yamaha Musical do Brasil Ltda. Praça Professor José Lannes, 40-Cjs 21 e 22, Brooklin Paulista Novo CEP 04571-100 ­ São Paulo ­ SP, Brazil Tel: +55-11-3704-1377
ARGENTINA Yamaha Music Latin America, S.A., Sucursal Argentina Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte, Madero Este-C1107CEK, Buenos Aires, Argentina Tel: +54-11-4119-7000
PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN REGIONS/ CARIBBEAN REGIONS
Yamaha Music Latin America, S.A. Edificio Torre Davivienda, Piso: 20 Avenida Balboa, Marbella, Corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá Tel: +507-269-5311
EUROPE
THE UNITED KINGDOM/IRELAND Yamaha Music Europe GmbH (UK) Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, U.K. Tel: +44-1908-366700
GERMANY Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-303-0
SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN Yamaha Music Europe GmbH, Branch Switzerland in Thalwil Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland Tel: +41-44-3878080
AUSTRIA/CROATIA/CZECH REPUBLIC/ HUNGARY/ROMANIA/SLOVAKIA/ SLOVENIA
Yamaha Music Europe GmbH, Branch Austria Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria Tel: +43-1-60203900
POLAND Yamaha Music Europe Sp.z o.o. Oddziaá w Polsce ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland Tel: +48-22-880-08-88
BULGARIA Dinacord Bulgaria LTD. Bul.Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa 1528 Sofia, Bulgaria Tel: +359-2-978-20-25
MALTA Olimpus Music Ltd. Valletta Road, Mosta MST9010, Malta Tel: +356-2133-2093
NETHERLANDS/BELGIUM/ LUXEMBOURG
Yamaha Music Europe, Branch Benelux Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: +31-347-358040

FRANCE Yamaha Music Europe 7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de Pariest, 77183 Croissy-Beaubourg, France Tel: +33-1-6461-4000
ITALY Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB), Italy Tel: +39-039-9065-1
SPAIN/PORTUGAL Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal en España Ctra. de la Coruña km. 17,200, 28231 Las Rozas de Madrid, Spain Tel: +34-91-639-88-88
GREECE Philippos Nakas S.A. The Music House 19th klm. Leof. Lavriou 190 02 Peania ­ Attiki, Greece Tel: +30-210-6686260
SWEDEN Yamaha Music Europe GmbH Germany Filial Scandinavia JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden Tel: +46-31-89-34-00
DENMARK Yamaha Music Denmark, Fillial of Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland Generatorvej 8C, ST. TH., 2860 Søborg, Denmark Tel: +45-44-92-49-00
FINLAND F-Musiikki Oy Antaksentie 4 FI-01510 Vantaa, Finland Tel: +358 (0)96185111
NORWAY Yamaha Music Europe GmbH Germany Norwegian Branch Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway Tel: +47-6716-7800
ICELAND Hljodfaerahusid Ehf. Sidumula 20 IS-108 Reykjavik, Iceland Tel: +354-525-5050
CYPRUS Nakas Music Cyprus Ltd. Nikis Ave 2k 1086 Nicosia Tel: + 357-22-511080
Major Music Center 21 Ali Riza Ave. Ortakoy P.O.Box 475 Lefkoúa, Cyprus Tel: (392) 227 9213
RUSSIA Yamaha Music (Russia) LLC. Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street, Moscow, 121059, Russia Tel: +7-495-626-5005
OTHER EUROPEAN REGIONS Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-303-0
AFRICA
Yamaha Music Gulf FZE JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328, Jebel Ali FZE, Dubai, UAE Tel: +971-4-801-1500
MIDDLE EAST
TURKEY Yamaha Music Europe GmbH Merkezi Almanya Türkiye østanbul ùubesi Mor Sumbul Sokak Varyap Meridian Business 1.Blok No:1 113-114-115 Bati Atasehir Istanbul, Turkey Tel: +90-216-275-7960
ISRAEL RBX International Co., Ltd. P.O Box 10245, Petach-Tikva, 49002 Tel: (972) 3-925-6900

OTHER REGIONS Yamaha Music Gulf FZE JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328, Jebel Ali FZE, Dubai, UAE Tel: +971-4-801-1500
ASIA
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Yamaha Music & Electronics (China) Co., Ltd. 2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, Shanghai, China Tel: +86-400-051-7700
HONG KONG Tom Lee Music Co., Ltd. 11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: +852-2737-7688
INDIA Yamaha Music India Private Limited P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road, Gurugram-122018, Haryana, India Tel: +91-124-485-3300
INDONESIA PT Yamaha Musik Indonesia Distributor Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: +62-21-520-2577
KOREA Yamaha Music Korea Ltd. 11F, Prudential Tower, 298, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, 06253, Korea Tel: +82-2-3467-3300
MALAYSIA Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd. No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: +60-3-78030900
SINGAPORE Yamaha Music (Asia) Private Limited Block 202 Hougang Street 21, #02-00, Singapore 530202, Singapore Tel: +65-6740-9200
TAIWAN Yamaha Music & Electronics Taiwan Co., Ltd. 2F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.) Tel: +886-2-7741-8888
THAILAND Siam Music Yamaha Co., Ltd. 3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building, 891/1 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: +66-2215-2622
VIETNAM Yamaha Music Vietnam Company Limited 15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: +84-28-3818-1122
OTHER ASIAN REGIONS https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/ index.html
OCEANIA
AUSTRALIA Yamaha Music Australia Pty. Ltd. Level 1, 80 Market Street, South Melbourne, VIC 3205 Australia Tel: +61-3-9693-5111
NEW ZEALAND Music Works LTD P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680, New Zealand Tel: +64-9-634-0099
REGIONS AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/ index.html

Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan Importer (European Union): Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany Importer (United Kingdom): Yamaha Music Europe GmbH (UK) Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, United Kingdom

DMI30

Yamaha Global Site https://www.yamaha.com/ Yamaha Downloads https://download.yamaha.com/
Manual Development Group © 2016 Yamaha Corporation Published 01/2022 POES-D0
VFW7560