Instruction Manual for MEEC TOOLS models including: 009516 Impact Wrench, 009516, Impact Wrench

Bruksanvisning (1421 kB - pdf)

Mutterdragare med sladd | MEEC TOOLS

Instrukcja obslugi (1421 kB - pdf)

Klucz udarowy zasilany sieciowo | MEEC TOOLS

Muttertrekker med ledning | MEEC TOOLS

Not Your Device? Search For Manuals / Datasheets:

File Info : application/pdf, 48 Pages, 1.39MB

Document
009516 211026 se-no-pl-en-de-fi-fr-nl
480 Nm
IMPACT WRENCH
Item no. 009516

SV MUTTERDRAGARE
Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.
NO MUTTERTREKKER
Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på den for fremtidig bruk.
PL KLUCZA UDAROWEGO
Instrukcja obslugi (Tlumaczenie oryginalnej instrukcji) Wany! Przed uyciem uwanie przeczytaj instrukcj obslugi! Zachowaj j na przyszlo.
EN IMPACT WRENCH
Operating instructions (Translation of the original instructions) Important! Read the user instructions carefully before use. Save them for future reference.

DE SCHLAGSCHRAUBER
Gebrauchsanweisung (Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung) Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen! Für die zukünftige Verwendung aufbewahren.
FI MUTTERINVÄÄNNIN
Käyttöohje (Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta) Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä! Säilytä se myöhempää käyttöä varten.
FR BOULONNEUSE
Mode d'emploi (Traduction du mode d'emploi original) Important! Lisez attentivement le mode d'emploi avant la mise en service.Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.
NL SLAGMOERSLEUTEL
Gebruiksaanwijzing (Nederlandse vertaling) (Vertaling van originele gebruiksaanwijzing) Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Rätten till ändringar förbehålles. För senaste version av bruksanvisningen se www.jula.se Med forbehold om endringer. Nyeste versjon av bruksanvisningen finner du på www.jula.no Z zastrzeeniem prawa do zmian. Najnowsza wersja instrukcji obslugi znajduje si na www.jula.pl Jula reserves the right to make changes. For latest version of operating instructions, see www.jula.com Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf www.jula.de Pidätämme oikeuden muutoksiin. Katso käyttöohjeiden uusin versio täältä: www.jula.fi Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications. Pour la dernière version du manuel utilisateur, voir www.jula.fr Wijzigingen voorbehouden. Voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing, zie www.jula.nl
JULA AB, BOX 363, SE-532 24 SKARA
2021-10-26 © Jula AB

EU DECLARATION OF CONFORMITY EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EU SAMSVARSERKLÆRING DEKLARACJA ZGODNOCI UE
Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar Denne samsvarserklæring er utstedt under ansvaret til produsenten
Niniejsza deklaracja zgodnoci wydana zostaje na wylczn odpowiedzialno producenta

IMPACT WRENCH 1020W/230V / MUTTERDRAGARE 1020W/230V MUTTERTREKKER 1020W/230V / KLUCZ UDAROWY 1020 W/230 V

Item number / Artikelnummer / Artikkelnummer / Numer artykulu
009516
Conforms to the following directives, regulations and standards / Överensstämmer med följande direktiv, förordningar och standarder: / Er i samsvar med følgende direktiver, forordning og standarder / S zgodne z
nastpujcymi dyrektywami, regulacja i normami:
Machinery Directive 2006/42/EC EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014
Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
RoHS Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863 EN 50581:2012

This product was CE marked in year -19

Name and address of the person authorised to compile the technical file Imi i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentacji technicznej::

Viktoria Klaar Box 363, SE-532 24 Skara, Sweden

Skara

2019-08-26

Tobias Hammer
BUSINESS AREA MANAGER

1

2

3

SE

SÄKERHETSANVISNINGAR
VARNING!
Läs alla varningar, säkerhetsanvisningar och andra anvisningar. Om inte alla anvisningar och säkerhetsanvisningar följs finns risk för elolycksfall, brand och/eller allvarlig personskada. Spara dessa anvisningar och säkerhetsanvisningar för framtida behov.
ARBETSOMRÅDE
· Arbetsområdet ska hållas rent och väl upplyst. Belamrade och mörka utrymmen ökar risken för skador.
· Använd inte elverktyg i explosiv miljö, exempelvis i närheten av brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.
· Håll barn och kringstående personer på säkert avstånd när elverktyg används Distraktion kan leda till förlust av kontrollen över verktyget.
ELSÄKERHET
· Elverktygets stickpropp måste passa till nätuttaget. Ändra aldrig stickproppen på något sätt. Använd aldrig adapter tillsammans med jordade elverktyg. Icke modifierade stickproppar och passande nätuttag minskar risken för elolycksfall.
· Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp. Risken för elolycksfall ökar om kroppen jordas.
· Utsätt inte elverktyg för regn eller fukt. Om vatten kommer in i ett elverktyg ökar risken för elolycksfall.
· Akta sladden. Använd aldrig sladden för att bära eller dra verktyget och dra inte i sladden för att dra ut stickproppen. Skydda sladden från värme, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller

trassliga sladdar ökar risken för elolycksfall.
· Om verktyget används utomhus, använd endast förlängningssladd som är godkänd för utomhusbruk. Sladd avsedd för utomhusbruk minskar risken för elolycksfall.
· Om det inte går att undvika att använda elverktyg i fuktig miljö, använd jordfelsbrytarskyddad nätanslutning. Jordfelsbrytare minskar risken för elolycksfall.
PERSONLIG SÄKERHET
· Var uppmärksam. Var hela tiden försiktig och tillämpa sunt förnuft vid arbete med elverktyg. Använd aldrig elverktyg vid trötthet eller vid påverkan av droger, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet vid arbete med elverktyg kan leda till allvarlig personskada.
· Använd personlig skyddsutrustning. Använd skyddsglasögon. Säkerhetsutrustning som dammfiltermask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm och hörselskydd, alltefter verktygets typ och användning, minskar risken för personskada.
· Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren är i frånslaget läge innan stickproppen eller batteriet sätts i eller verktyget lyfts/bärs. Olycksrisken är stor om elverktyg bärs med ett finger på strömbrytaren eller om ström ansluts till verktyg vars strömbrytare är i startläge.
· Avlägsna ställnycklar och liknande innan verktyget startas. Nyckel eller liknande som sitter kvar på en roterande del på verktyget kan orsaka personskada.
· Sträck dig inte för långt. Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans. Det ger bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.
· Använd lämpliga kläder. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår,
5

SE

kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
· Om det finns utrustning för dammutsugning och -uppsamling ska denna anslutas och användas korrekt. Sådana anordningar kan minska risken för problem som orsakas av damm.
· Låt inte vana vid arbete med liknande verktyg göra dig överdrivet självsäker och få dig att åsidosätta säkerhetsanvisningarna för verktyget. Kom ihåg att en bråkdels sekunds ouppmärksamhet eller slarv räcker för att orsaka allvarlig personskada
ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
· Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för det planerade arbetet. Verktyget fungerar bättre och säkrare med den belastning det är avsett för.
· Använd inte verktyget om det inte går att slå av och på det med strömbrytaren. Elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.
· Dra ut sladden och/eller ta ut batteriet innan justeringar görs, tillbehör byts ut eller elverktyg ställs undan. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att elverktyget startas oavsiktligt.
· Elverktyg som inte används ska förvaras utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn eller personer som inte känner till elverktyget eller har tagit del av dessa anvisningar använda det. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
· Underhåll elverktygen. Kontrollera att rörliga delar är korrekt justerade och rör sig fritt, att inga delar är felmonterade eller trasiga samt att inga andra faktorer föreligger som kan påverka funktionen. Om elverktyget är skadat måste det repareras
6

innan det används igen. Många olyckor orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
· Håll skärande verktyg skarpa och rena. Skärande verktyg som underhålls korrekt och har vassa eggar kärvar mindre ofta och är lättare att kontrollera.
· Använd elverktyget, tillbehör, bits etc. i enlighet med dessa anvisningar, med beaktande av rådande arbetsförhållanden och den uppgift som ska utföras. Det kan vara farligt att använda elverktyg för andra ändamål än de är avsedda för.
· Håll handtag och greppytor rena, torra och fria från olja och fett. Hala handtag och greppytor gör verktyget svårt att hålla.
SERVICE
· Elverktyget får endast servas av kvalificerad personal som använder identiska reservdelar. Detta säkerställer att elverktyget förblir säkert.
SÄRSKILDA SÄKERHETSANVISNINGAR
· Använd bara hylsor och tillbehör som är avsedda för användning med slående mutterdragare. Använd inte hylsor och tillbehör avsedda för handverktyg. Sådana hylsor och tillbehör är ofta förkromade och får inte användas med slående mutterdragare. De kan brista och orsaka personskada.
· Vid åtdragning av hjulmuttrar/hjulskruvar, använd alltid momentstav mellan produkten och hylsan, annars kan skruvförbandet dras åt för hårt, vilket kan skada fälgen.
· Dra ut stickproppen före byte av hylsa, annars finns risk för oavsiktligt start som kan orsaka personskada.
· Kontrollera sladden och stickproppen regelbundet. Använd inte produkten om sladden eller stickproppen är skadad.

SE

· Om sladden eller stickproppen är skadad ska den bytas ut av behörig servicerepresentant eller annan kvalificerad person, för att undvika fara.
· Använd endast förlängningssladd som är godkänd för utomhusbruk. Olämplig förlängningssladd kan medföra risk för brand och/eller elolycksfall.
· Utsätt inte produkten för regn eller fukt. · Dra ut stickproppen när produkten inte
används.
· Följ anvisningarna nedan för att undvika olyckor.
­ Användaren och eventuella omkringstående personer ska använda skyddsglasögon och hörselskydd.
­ Använd bara hylsor och tillbehör som är avsedda för användning med slående mutterdragare.
­ Kontrollera före varje användning att alla hylsor är fria från skador.
MINIMERING AV BULLER OCH VIBRATION
· Planera arbetet så att exponering för kraftiga vibrationer fördelas över längre tid.
· För att begränsa buller och vibration vid användning, begränsa användningstiden, använd driftlägen med låg vibrations- och bullernivå och använd lämplig skyddsutrustning.
· Vidta nedanstående åtgärder för att minimera riskerna till följd av exponering för vibration och/eller buller:
­ Använd verktyget endast i enlighet med dessa anvisningar.
­ Kontrollera att verktyget är i gott skick.
­ Använd tillbehör i gott skick, som är lämpliga för uppgiften.

­ Håll stadigt i handtag/greppytor. ­ Underhåll och smörj verktyget i
enlighet med dessa anvisningar.
SYMBOLER
Läs bruksanvisningen.

Använd ögonskydd och hörselskydd.

Skyddsklass II.
Godkänd enligt gällande direktiv/förordningar.
Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.

TEKNISKA DATA

Märkspänning Effektförbrukning

230 V ~ 50 Hz 1020 W

Varvtal obelastad (max.)

2600 /min

Vridmoment (max.)

480 Nm

Hylsfäste

1/2" (12,7 mm)

Medföljande krafthylsor 17, 19, 21, 23 mm

Nätkabel, längd

3 m

Vikt

3,5 Kg

Ljudtrycksnivå, LpA

100 dB(A), K= 3 dB

Ljudeffektnivå, LwA

111 dB(A), K= 3 dB

Vibrationsnivå, ah 18,9 m/s², K= 1,5 m/s²

Använd alltid hörselskydd!
Det deklarerade värdet för vibration och buller, som har uppmätts i enlighet med standardiserad testmetod, kan användas för att jämföra olika verktyg med varandra och

7

SE
för en preliminär bedömning av exponering. Mätvärdena har fastställts i enlighet med EN 62841-2-2:2014.
VARNING! Den faktiska vibrations- och bullernivån under användning av verktyg kan skilja sig från det angivna totalvärdet beroende på hur verktyget används samt vilket material som bearbetas. Identifiera därför de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda användaren baserat på en uppskattning av exponering i verkliga driftförhållanden (som tar hänsyn till alla delar av arbetscykeln såsom tiden när verktyget är avstängt och när den körs på tomgång, utöver igångsättningstiden).
BESKRIVNING
1. 1/2'' fyrkantfäste 2. Ventilationsöppningar 3. Motorkåpa 4. Ventilationsöppningar 5. Handtag 6. Strömbrytare med riktningsväljare
BILD 1
HANDHAVANDE
FÖRBEREDELSER
· Fordon med manuell växellåda: Parkera fordonet och ansätt parkeringsbromsen.
· Fordon med automatväxellåda: Parkera fordonet, sätt växelväljaren i läge P (parkering) och ansätt parkeringsbromsen. Alla hjul som är i kontakt med marken ska vara kilade, så att fordonet inte kan röra sig.
· Lyft fordonet endast vid de lyftpunkter
8

som anges av fordonstillverkaren. Se bruksanvisningen för fordonet.
· Parkera fordonet på plant, stabilt underlag.
· Använd en domkraft som är godkänd för fordonets vikt.
· Arbeta eller vistas aldrig under upplyft last som inte är uppallad vid lyftpunkterna med godkända stöd, exempelvis pallbockar.
· Arbeta eller vistas aldrig under last som endast vilar på ett hydrauliskt lyfthjälpmedel.
· Vissa fordon kan ha olika gängor på höger- och vänstersidans hjulmuttrar/ hjulskruvar. Kontrollera detta innan arbetet inleds, så att inte förbanden dras åt hårdare av misstag.
· Sätt hjulmuttrar/hjulskruvar på plats och dra åt minst 3 varv för hand före åtdragning, annars finns risk att gängorna skadas.
LOSSDRAGNING AV HJULMUTTRAR/ HJULSKRUVAR
1. För på en hylsa av korrekt storlek på produktens fäste (1). Använd 6-kantshylsor för slående mutterdragare.
2. Kontrollera att hylsan täcker hela muttern/skruvskallen.
3. Håll stadigt i produkten, med ena handen om produktens främre ände och den andra på handtaget (5).
4. Tryck in den övre delen av strömbrytaren för vänstergång (lossdragning).
OBS!
Kör inte mutterdragaren med samma rotationsriktning längre än 15 sekunder om hjulmuttern/hjulskruven inte lossnar. Följ anvisningarna nedan om hjulmuttern/ hjulskruven inte lossnar.

SE

­ Växla rotationsriktning med hjälp av strömbrytaren (6) och kör i motsatt riktning några sekunder.
­ Återgå till den ursprungliga rotationsriktningen.
BILD 2
ÅTDRAGNING AV HJULMUTTRAR/ HJULSKRUVAR
OBS!
Vid åtdragning av hjulmuttrar/hjulskruvar, använd alltid momentstav (säljs separat) mellan mutterdragaren och hylsan, annars kan skruvförbandet dras åt för hårt, vilket kan skada fälgen. 1. Använd 6-kantshylsa för slående
mutterdragare, av korrekt storlek för muttern/skruvskallen. 2. Sätt hjulmuttrar/hjulskruvar på plats och dra åt minst 3 varv för hand före åtdragning, annars finns risk att gängorna skadas. 3. För på hylsan helt på muttern/ skruvskallen. Börja alltid med den hjulmutter/hjulskruv som är längst ned (se bild nedan). 4. Håll stadigt i produkten, med ena handen om produktens främre ände och den andra på handtaget (5). 5. Tryck på nedre delen av strömbrytaren (6) för högergång (åtdragning). 6. Sänk ned fordonet med domkraften så att alla fordonets hjul är i kontakt med marken.
VARNING!
Efter hjulbyte, kontrollera alltid med momentnyckel att hjulmuttrarna/ hjulbultarna är åtdragna till rätt moment.

OBS!
Dra åt hjulmuttrarna/hjulbultarna i rätt ordning. Bilden visas lämplig åtdragningsordning för fälg med 4 respektive 5 hål.
BILD 3
UNDERHÅLL
Dra ut stickproppen, stäng av produkten och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt före justering, underhåll och/eller byte av tillbehör. · Rengör produkten med en fuktig trasa.
Använd milt rengöringsmedel. Använd aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier. · Håll ventilationsöppningarna rena och fria. · Rengör hylsor vid behov. Byt omedelbart ut skadade hylsor. · Förvara torrt och svalt och oåtkomligt för bar

9

NO

SIKKERHETSANVISNINGER
ADVARSEL!
Les alle advarsler, sikkerhetsanvisninger og andre anvisninger. Manglende overholdelse av anvisninger og sikkerhetsanvisninger kan medføre el-ulykker, brann og/eller alvorlig personskade. Ta vare på disse anvisningene og sikkerhetsanvisningene for fremtidig bruk.
ARBEIDSOMRÅDE
· Arbeidsområdet skal holdes rent og godt opplyst. Uoversiktlige og mørke steder gir økt fare for skader.
· Ikke bruk el-verktøy i eksplosive miljøer, for eksempel i nærheten av brannfarlig væske, gass eller støv. El-verktøy skaper gnister som kan antenne støv og damp.
· Hold barn og andre personer på trygg avstand når el-verktøy er i bruk. Distraksjoner kan føre til at man mister kontroll over verktøyet.
EL-SIKKERHET
· El-verktøyets støpsel må passe til stikkontakten. Foreta aldri endringer på støpselet. Bruk aldri adaptere sammen med jordet el-verktøy. Ikke-modifiserte støpsler og egnede stikkontakter reduserer risikoen for el-ulykker.
· Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Risikoen for el-ulykker øker hvis kroppen din jordes.
· Ikke utsett el-verktøy for regn eller fukt. Hvis det kommer vann inn i el-verktøy, øker faren for el-ulykker.
· Vær forsiktig med ledningen. Ikke bruk ledningen til å bære eller dra verktøyet, og ikke trekk i ledningen når du skal trekke ut støpselet. Beskytt ledningen mot varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler.

Skadde eller ødelagte ledninger øker faren for el-ulykker.
· Hvis verktøyet brukes utendørs, skal du bare bruke skjøteledninger som er godkjent for utendørs bruk. Ledninger beregnet for utendørs bruk reduserer faren for el-ulykker.
· Hvis el-verktøyet må brukes i et fuktig miljø ­ bruk jordfeilbeskyttet strømtilkobling. Jordfeilbryter reduserer faren for el-ulykker.
PERSONLIG SIKKERHET
· Vær oppmerksom. Vær alltid forsiktig og bruk sunn fornuft når du arbeider med el-verktøy. Ikke bruk el-verktøy hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, legemidler eller alkohol. Når du bruker el-verktøy kan ett øyeblikks manglende oppmerksomhet føre til alvorlig personskade.
· Bruk personlig verneutstyr. Bruk beskyttelsesbriller. Sikkerhetsutstyr som støvfiltermaske, sklisikre vernesko, hjelm og hørselvern, avhengig av verktøyets type og bruksområde, reduserer faren for personskade.
· Unngå utilsiktet start. Kontroller at strømbryteren står i avslått posisjon før du setter inn støpselet eller løfter/bærer verktøyet. Ulykkesfaren er stor hvis el-verktøyet bæres med en finger på strømbryteren, eller hvis strøm kobles til verktøy når strømbryteren er startstilling.
· Fjern skrunøkler og lignende før verktøyet startes. Nøkler eller lignende som sitter igjen på en roterende del på verktøyet, kan forårsake personskade.
· Ikke strekk deg for langt. Sørg for å ha godt fotfeste og god balanse til enhver tid. Det gir bedre kontroll over el-verktøyet i uventede situasjoner.
· Bruk passende klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler.

10

NO

Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.
· Hvis det finnes utstyr for støvavsug og støvoppsamling, skal dette kobles til og benyttes på riktig måte. Slikt utstyr kan redusere faren for problemer forårsaket av støv.
· Ikke la din erfaring med arbeid med lignende verktøy gjøre deg altfor selvsikker og få deg til å ignorere sikkerhetsanvisningene for verktøyet. Husk at et øyeblikks uoppmerksomhet eller slurv er nok til å forårsake alvorlig personskade.
BRUK OG VEDLIKEHOLD AV EL-VERKTØY
· El-verktøyet må ikke overbelastes. Bruk riktig el-verktøy til det planlagte arbeidet. Verktøyet fungerer bedre og sikrere med den belastningen det er beregnet for.
· Ikke bruk verktøyet dersom det ikke kan slås av og på med strømbryteren. El-verktøy som ikke kan styres med strømbryteren, er farlige og må repareres.
· Trekk ut støpselet og/eller ta ut batteriet før du gjør justeringer, bytter tilbehør eller rydder vekk el-verktøyet. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for at el-verktøyet startes utilsiktet.
· El-verktøy som ikke er i bruk, skal oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la barn eller personer som ikke kjenner el-verktøyet, eller som ikke har lest disse anvisningene, bruke det. El-verktøy er farlige om de brukes av uerfarne personer.
· Vedlikehold el-verktøyet. Kontroller at bevegelige deler er riktig justert og beveger seg fritt, at ingen deler er feil montert eller ødelagt, samt at det ikke foreligger andre forhold som kan påvirke funksjonen. Hvis el-verktøyet er skadet, må det repareres før det tas i bruk igjen. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdt el-verktøy.

· Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Skjæreverktøy som vedlikeholdes riktig og har skarpe egger, låser seg sjeldnere og er lettere å kontrollere.
· Bruk el-verktøy, tilbehør, bits osv. i henhold til anvisningene, og ta hensyn til gjeldende arbeidsforhold og det arbeidet som skal utføres. Det kan være farlig å bruke el-verktøy til andre formål enn det er beregnet for.
· Hold håndtak og gripeflater rene, tørre og frie for olje og fett. Glatte håndtak og gripeflater gjør verktøyet vanskelig å holde.
SERVICE
· Service på el-verktøy må bare utføres av kvalifisert personell som bruker originale reservedeler. Det sikrer at el-verktøyet alltid er i forsvarlig stand.
SPESIELLE SIKKERHETSANVISNINGER
· Bruk bare piper og tilbehør som er beregnet for bruk sammen med slående muttertrekkere. Ikke bruk piper eller tilbehør som er beregnet for håndverktøy. Piper og tilbehør av denne typen er ofte forkrommede og skal ikke benyttes med slagmuttertrekkere. De kan sprekke og forårsake personskade.
· Ved stramming av hjulmuttere/hjulskruer skal det alltid brukes momentstav mellom produktet og pipen, ellers kan skrueforbindelsen strammes for hardt, noe som kan skade felgen.
· Trekk ut støpselet før pipe byttes, ellers er det fare for utilsiktet start som kan medføre personskade.
· Kontroller ledningen og støpselet regelmessig. Produktet må ikke brukes hvis ledningen eller støpselet er skadet.
· Hvis ledningen eller støpselet er skadet, må den/det byttes av en godkjent
11

NO

servicerepresentant eller en annen kvalifisert fagperson for å unngå risiko. · Bruk bare skjøteledninger som er godkjent for utendørs bruk. Uegnet skjøteledning kan medføre fare for brann og/eller el-ulykker. · Produktet må ikke utsettes for regn eller fuktighet. · Trekk ut støpselet når produktet ikke er i bruk. · Følg anvisningene nedenfor for å unngå ulykker.
­ Brukeren og eventuelle personer i nærheten skal bruke vernebriller og hørselvern.
­ Bruk bare piper og tilbehør som er beregnet for bruk sammen med slående muttertrekkere.
­ Kontroller før hver bruk at alle piper er uten skader.
REDUKSJON AV STØY OG VIBRASJON
· Planlegg arbeidet slik at eksponering for kraftig vibrasjon fordeles over lengre tid.
· For å begrense støy og vibrasjon ved bruk må du begrense brukstiden, bruke driftsfunksjoner med lavt vibrasjons- og støynivå og egnet verneutstyr.
· Iverksett tiltakene nedenfor for å minimere farene ved eksponering for vibrasjon og/eller støy:
­ Verktøyet må kun brukes i henhold til disse anvisningene.
­ Kontroller at verktøyet er i god stand.
­ Bruk tilbehør som er i god stand, og som egner seg for oppgaven.
­ Hold godt fast i håndtak/gripeflater.
­ Vedlikehold og smør verktøyet i henhold til disse anvisningene.
12

SYMBOLER
Les bruksanvisningen.

Bruk beskyttelsesbriller og hørselvern.

Beskyttelsesklasse II.
Godkjent i henhold til gjeldende direktiver/forskrifter.
Produktet skal gjenvinnes etter gjeldende forskrifter.

TEKNISKE DATA

Nominell spenning Effektforbruk

230 V ~ 50 Hz 1020 W

Tomgangsturtall (maks.)

2600 o/min

Dreiemoment (maks.)

480 Nm

Pipefeste

1/2" (12,7 mm)

Medfølgende kraftpiper 17, 19, 21, 23 mm

Strømkabel, lengde

3 m

Vekt

3,5 kg

Lydtrykknivå, LpA

100 dB(A), K= 3 dB

Lydeffektnivå, LwA

111 dB(A), K= 3 dB

Vibrasjonsnivå, ah 18,9 m/s², K= 1,5 m/s²

Bruk alltid hørselsvern!
Den angitte verdien for vibrasjon og støy, som er målt i henhold til standardiserte testmetoder, kan brukes til å sammenlikne ulike verktøy og til å gi en foreløpig vurdering av eksponering. Måleverdiene er fastsatt i henhold til EN 62841-2-2:2014.

NO

ADVARSEL!
Det faktiske vibrasjons- og støynivået ved bruk av verktøy kan avvike fra den angitte totalverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes og hvilket materiale som bearbeides. Finn derfor ut hvilke sikkerhetstiltak som kreves for å beskytte brukeren på bakgrunn av en vurdering av eksponeringen under reelle driftsforhold (som tar hensyn til alle delene av arbeidsprosessen, som tiden når verktøyet er avslått og når det kjøres på tomgang, i tillegg til igangsettingstiden).
BESKRIVELSE
1. 1/2" firkantfeste 2. Ventilasjonsåpninger 3. Motordeksel 4. Ventilasjonsåpninger 5. Håndtak 6. Strømbryter med retningsvelger
BILDE 1
BRUK
FORBEREDELSER
· Kjøretøy med manuell girkasse: Parker kjøretøyet og aktiver parkeringsbremsen.
· Kjøretøy med automatgirkasse: Parker kjøretøyet, sett girvelgeren i P (parkering) og aktiver parkeringsbremsen. Alle hjul som er i kontakt med bakken, skal være sikret med kiler slik at kjøretøyet ikke kan bevege seg.
· Kjøretøyet skal kun løftes ved de løftepunktene som angis av kjøretøyprodusenten. Se bruksanvisningen for kjøretøyet.
· Parker kjøretøyet på et jevnt, stabilt underlag.

· Bruk en jekk som er godkjent for kjøretøyets vekt.
· Ikke jobb eller opphold deg under oppløftet last som ikke er støttet opp ved løftepunktene med godkjente støtter, for eksempel støttebukker.
· Ikke jobb eller opphold deg under last som kun hviler på et hydraulisk løftehjelpemiddel.
· Noen kjøretøy kan ha forskjellige gjenger på høyre- og venstresidens hjulmuttere/ hjulskruer. Sjekk dette før du påbegynner arbeidet, slik at ikke forbindelsene strammes enda hardere ved en feil.
· Sett hjulmuttere/hjulskruer på plass og skru minst 3 omdreininger for hånd før stramming, ellers er det fare for at gjengene blir skadet.
LØSTREKKING AV HJULMUTTERE/ HJULSKRUER
1. Sett en pipe i korrekt størrelse på produktets feste (1). Bruk 6-kantpiper til slagmuttertrekkere.
2. Sjekk at pipen dekker hele mutteren/ skruehodet.
3. Hold produktet stødig med den ene hånden på produktets fremre ende og den andre på håndtaket (5).
4. Trykk inn den øverste delen av strømbryteren for venstregang (løstrekking).
MERK!
Ikke kjør muttertrekkeren med samme rotasjonsretning i mer enn 15 sekunder hvis hjulmutteren/hjulskruen ikke løsner. Følg anvisningene nedenfor hvis hjulmutteren/ hjulskruen ikke løsner.
­ Bytt rotasjonsretning ved hjelp av strømbryteren (6) og kjør i motsatt retning i noen sekunder.

13

NO

­ Gå tilbake til den opprinnelige rotasjonsretningen.
BILDE 2
STRAMMING AV HJULMUTTERE/ HJULSKRUER
MERK!
Ved stramming av hjulmuttere/hjulskruer skal det alltid brukes momentstav (selges separat) mellom muttertrekkeren og pipen, ellers kan skrueforbindelsen strammes for hardt, noe som kan skade felgen. 1. Bruk 6-kantpipe til slagmuttertrekkere,
med korrekt størrelse for mutteren/ skruehodet. 2. Sett hjulmuttere/hjulskruer på plass og skru minst 3 omdreininger for hånd før stramming, ellers er det fare for at gjengene blir skadet. 3. Sett pipen på mutteren/skruehodet. Begynn alltid med den hjulmutteren/ hjulskruen som er nederst (se bilde nedenfor). 4. Hold produktet stødig med den ene hånden på produktets fremre ende og den andre på håndtaket (5). 5. Trykk på den nederste delen av strømbryteren (6) for høyregang (stramming). 6. Senk kjøretøyet ned med jekken slik at alle hjulene er i kontakt med bakken.
ADVARSEL!
Etter hjulbytte må du alltid sjekke med en momentnøkkel at hjulmutterne/hjulboltene er strammet til korrekt moment.

MERK!
Stram hjulmutterne/hjulboltene i riktig rekkefølge. Bildet viser riktig strammerekkefølge for felg med henholdsvis 4 og 5 hull.
BILDE 3
VEDLIKEHOLD
Trekk ut støpselet, slå av produktet og vent til alle bevegelige deler har stanset helt før justering, vedlikehold og/eller bytte av tilbehør. · Rengjør produktet med en fuktig klut.
Bruk mildt rengjøringsmiddel. Bruk aldri løsemidler eller etsende kjemikalier. · Hold ventilasjonsåpningene rene og frie. · Rengjør piper ved behov. Pipene må byttes ut umiddelbart hvis de er skadet. · Oppbevares tørt og kjølig og utilgjengelig for barn.

14

PL

ZASADY BEZPIECZESTWA
OSTRZEENIE!
Zapoznaj si ze wszystkimi ostrzeeniami, zasadami bezpieczestwa i innymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie wszystkich zalece i zasad bezpieczestwa grozi poraeniem prdem, poarem i/lub powanymi obraeniami ciala. Zachowaj niniejsz instrukcj do przyszlego uytku.
MIEJSCE PRACY
· Zapewnij czysto i dobre owietlenie w miejscu pracy. Przeladowane miejsce pracy i niedostateczne owietlenie zwikszaj ryzyko wystpienia wypadków.
· Nie uywaj elektronarzdzi w otoczeniu zagroonym wybuchem, np. w pobliu latwopalnych plynów, gazów lub pylów. Elektronarzdzia wytwarzaj iskry, które mog spowodowa zaplon pylów lub oparów.
· Dzieci i osoby przygldajce si pracy elektronarzdzia powinny przebywa w bezpiecznej odlegloci. Rozproszenie uwagi moe prowadzi do utraty kontroli nad elektronarzdziem.
BEZPIECZESTWO ELEKTRYCZNE
· Wtyk elektronarzdzia powinien pasowa do gniazda sieciowego. Nigdy nie dokonuj adnych zmian we wtyku. Nigdy nie uywaj przejciówek z uziemionymi elektronarzdziami. Niemodyfikowane wtyki i dopasowane gniazda zmniejszaj ryzyko poraenia prdem.
· Unikaj bezporedniego kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzyko poraenia prdem zwiksza si, jeli cialo uytkownika jest uziemione.
· Nie naraaj elektronarzdzia na dzialanie deszczu i wilgoci. Kontakt elektronarzdzia

z wod zwiksza ryzyko poraenia prdem.
· Uwaaj na przewód. Nigdy nie uywaj przewodu do przenoszenia lub cignicia narzdzia ani do wyjmowania wtyku z gniazda. Zabezpiecz przewód przed wysok temperatur, olejami, ostrymi krawdziami i ruchomymi czciami narzdzia. Uszkodzone lub spltane przewody zwikszaj ryzyko poraenia prdem.
· Jeeli korzystasz z narzdzia na wieym powietrzu, uywaj wylcznie przedluacza przeznaczonego do uytku zewntrznego. Przewód przeznaczony do uytku zewntrznego zmniejsza ryzyko poraenia prdem.
· Jeeli konieczne jest uywanie elektronarzdzia w wilgotnym rodowisku, uyj polczenia sieciowego chronionego wylcznikiem rónicowoprdowym. Wylcznik rónicowoprdowy zmniejsza ryzyko poraenia prdem.
BEZPIECZESTWO OSOBISTE
· Zachowuj ostrono. Podczas pracy z elektronarzdziem przez caly czas zachowuj ostrono i kieruj si zdrowym rozsdkiem. Nigdy nie uywaj elektronarzdzia w stanie zmczenia ani pod wplywem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzdziem moe sta si przyczyn cikich obrae.
· Stosuj rodki ochrony indywidualnej. Uywaj okularów ochronnych. rodki ochrony indywidualnej stosowane w zalenoci od rodzaju narzdzia oraz sposobu poslugiwania si nim, np. maski przeciwpylowe, obuwie antypolizgowe, helm ochronny i rodki ochrony sluchu, zmniejszaj ryzyko odniesienia obrae.
· Unikaj niezamierzonego uruchomienia urzdzenia. Przed wloeniem akumulatora, wsadzeniem wtyku do gniazda albo podniesieniem/ przeniesieniem narzdzia upewnij si,
15

PL

e przelcznik jest wylczony. Ryzyko wystpienia wypadku zwiksza si podczas przenoszenia elektronarzdzia z palcem na przelczniku oraz podlczania narzdzia do prdu, jeli przelcznik jest w poloeniu startowym.
· Przed wlczeniem narzdzia zdejmij klucze nastawne i inne przedmioty. Klucz lub inne narzdzia pozostawione na obracajcej si czci urzdzenia mog spowodowa obraenia.
· Nie pochylaj si zbytnio do przodu. Przez caly czas utrzymuj stabiln postaw, aby nie straci równowagi. Dziki temu latwiej bdzie kontrolowa elektronarzdzie w nieoczekiwanych sytuacjach.
· No odpowiedni odzie. Nie no lunych ubra ani biuterii. Trzymaj wlosy, ubrania i rkawice z dala od ruchomych czci urzdzenia. Lune ubrania, biuteria i dlugie wlosy mog zosta wcignite przez ruchome czci urzdzenia.
· Jeeli na wyposaeniu jest sprzt do odsysania i zbierania pylu, naley go podlczy i korzysta z niego w naleyty sposób. Takie urzdzenia minimalizuj ryzyko powstawania problemów spowodowanych zapyleniem.
· Dowiadczenie w pracy z podobnymi narzdziami moe dawa zludn pewno siebie, wane jest jednak, eby dokladnie zapozna si z zasadami bezpieczestwa. Pamitaj, e chwila nieuwagi wystarczy, eby spowodowa powane obraenia ciala.
OBSLUGA I CZYSZCZENIE ELEKTRONARZDZIA
· Nie przeciaj elektronarzdzia. Uywaj elektronarzdzia odpowiedniego do zaplanowanych prac. Narzdzie dziala lepiej i bezpieczniej przy obcieniu, które jest dla niego przewidziane.
· Nie uywaj narzdzia, którego nie mona wlczy i wylczy przelcznikiem. Elektronarzdzia, których nie mona
16

wlczy lub wylczy przelcznikiem, s niebezpieczne i wymagaj naprawy.
· Przed regulacj elektronarzdzia, wymian akcesoriów lub odloeniem elektronarzdzia wyjmij akumulator i/lub wycignij wtyk z gniazda. Takie zapobiegawcze rodki ostronoci zmniejszaj ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzdzia.
· Przechowuj elektronarzdzia, z których nie korzystasz, w miejscu niedostpnym dla dzieci. Nie pozwól, aby elektronarzdzie bylo uywane przez dzieci lub osoby, które go nie znaj ani nie zapoznaly si z zaleceniami dotyczcymi jego bezpiecznej obslugi. W rkach osób niedowiadczonych elektronarzdzia mog by niebezpieczne.
· Konserwuj elektronarzdzia. Sprawd, czy ruchome czci s prawidlowo ustawione i poruszaj si bez przeszkód, czy wszystkie czci s zamontowane we wlaciwy sposób i czy nie s uszkodzone. Zwró równie uwag, czy nie istniej inne czynniki, które moglyby wplyn na dzialanie narzdzia. W razie uszkodzenia elektronarzdzie naley naprawi przed ponownym uyciem. Niedostateczny poziom konserwacji elektronarzdzia jest przyczyn wielu wypadków.
· Utrzymuj narzdzia tnce w czystoci i dbaj o ich ostro. Narzdzia tnce, które s prawidlowo konserwowane i maj zaostrzone krawdzie, rzadziej si zakleszczaj i s latwiejsze w obsludze.
· Stosuj elektronarzdzia, akcesoria, kocówki itp. zgodnie z zaleceniami i z uwzgldnieniem warunków pracy oraz przewidzianego zadania. Zastosowanie elektronarzdzi do celów innych ni te, do których s przeznaczone, moe by niebezpieczne.
· Utrzymuj uchwyty i powierzchnie chwytne w czystoci i dbaj, by byly one suche i wolne od smaru oraz tluszczu. liskie uchwyty i powierzchnie chwytne utrudniaj trzymanie narzdzia.

PL

SERWIS
· Elektronarzdzie moe by serwisowane wylcznie przez wykwalifikowany personel, stosujcy identyczne czci zamienne. Gwarantuje to bezpieczn prac elektronarzdzia.
SZCZEGÓLNE ZASADY BEZPIECZESTWA
· Uywaj wylcznie nasadek i akcesoriów przeznaczonych do klucza udarowego. Nie uywaj nasadek i akcesoriów przeznaczonych do narzdzi rcznych. Takie nasadki i akcesoria czsto s chromowane i nie powinny by uywane z kluczem udarowym. Mog si rozpa, powodujc obraenia ciala.
· Do wkrcania rub i nakrtek kól uywaj zawsze klucza dynamometrycznego midzy nasadk a produktem, inaczej zachodzi ryzyko, e polczenie rubowe zostanie dokrcone za mocno i felga ulegnie uszkodzeniu.
· Przed wymian nasadki wycignij wtyk z gniazda, aby unikn niezamierzonego uruchomienia i obrae ciala.
· Regularnie sprawdzaj kabel zasilajcy oraz wtyk. Nie uywaj produktu, jeli przewód lub wtyk s uszkodzone.
· Jeli przewód lub wtyk jest uszkodzony, powinien zosta wymieniony w autoryzowanym serwisie lub przez uprawnion osob, aby unikn zagroenia.
· Uywaj wylcznie przedluaczy zatwierdzonych do uytku na zewntrz pomieszcze. Niewlaciwy przedluacz moe spowodowa ryzyko poaru i/lub poraenia prdem.
· Nie naraaj produktu na dzialanie deszczu ani wilgoci.
· Wycignij wtyk z gniazda na czas, gdy nie uywasz produktu.

· W celu uniknicia wypadku przestrzegaj poniszych wskazówek.
­ Uytkownik produktu oraz ewentualne osoby znajdujce si w pobliu musz nosi okulary ochronne i stosowa rodki ochrony sluchu.
­ Uywaj wylcznie nasadek i akcesoriów przeznaczonych do klucza udarowego.
­ Przed kadym uyciem sprawd, czy nasadki nie s uszkodzone.
OGRANICZANIE HALASU I DRGA
· Zaplanuj prac w taki sposób, by naraenie na silne drgania rozloy w dluszym okresie.
· Aby zmniejszy halas i drgania, ogranicz czas uytkowania narzdzia, korzystaj z trybów pracy o niskim poziomie drga i halasu oraz stosuj odpowiednie wyposaenie ochronne.
· Wykonaj ponisze czynnoci, aby zminimalizowa ryzyko zwizane z naraeniem na drgania i/lub halas:
­ Uywaj narzdzia zgodnie z niniejsz instrukcj obslugi.
­ Sprawd, czy narzdzie jest w dobrym stanie technicznym.
­ Korzystaj z akcesoriów w dobrym stanie technicznym odpowiednich do charakteru wykonywanego zadania.
­ Trzymaj pewnie za rkojeci/uchwyty.
­ Przeprowadzaj konserwacj i smarowanie narzdzia zgodnie z niniejszymi wskazówkami.

17

PL

SYMBOLE
Przeczytaj instrukcj obslugi.

Uywaj okularów ochronnych i rodków ochrony sluchu.

Klasa ochronnoci: II.
Zatwierdzona zgodno z obowizujcymi dyrektywami/ rozporzdzeniami.
Zuyty produkt oddaj do utylizacji, postpujc zgodnie z obowizujcymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Napicie znamionowe Pobór mocy

230 V ~ 50 Hz 1020 W

Prdko obrotowa bez obcienia (maks.)

2600 / min

Moment obrotowy (maks.)

480 Nm

Mocowanie nasadki

1/2" (12,7 mm)

Nasadki udarowe w zestawie 17, 19, 21, 23 mm

Przewód zasilajcy, dlugo

3 m

Masa

3,5 kg

Poziom cinienia akustycznego, LpA

100 dB(A), K = 3 dB

Poziom mocy akustycznej, LwA

111 dB(A), K = 3 dB

Poziom drga, ah

18,9 m/s², K= 1,5 m/s²

Zawsze stosuj rodki ochrony sluchu!
Deklarowan warto drga i halasu zmierzon zgodnie ze standardow metod testow mona wykorzysta do porównania rónych narzdzi oraz dokonania wstpnej oceny naraenia na dzialanie drga. Wartoci pomiarowe okrelono zgodnie z norm EN 62841-2-2:2014.
18

OSTRZEENIE!
W zalenoci od sposobu korzystania z elektronarzdzia i rodzaju obrabianego materialu rzeczywisty poziom drga i halasu podczas pracy z narzdziem moe róni si od podanej wartoci calkowitej. Dlatego rodki ostronoci wymagane do ochrony uytkownika naley zidentyfikowa na podstawie oceny naraenia na oddzialywanie szkodliwych czynników w warunkach rzeczywistych (biorc pod uwag wszystkie etapy cyklu roboczego, jak równie czas, w którym narzdzie jest wylczone lub pracuje na biegu jalowym, poza czasem rozruchu).
OPIS
1. Mocowanie czworoktne 1/2'' 2. Otwory wentylacyjne 3. Oslona silnika 4. Otwory wentylacyjne 5. Uchwyt 6. Przelcznik ze zmian kierunku obrotów
RYS. 1
OBSLUGA
PRZYGOTOWANIA
· Pojazd z rczn skrzyni biegów: Zaparkuj pojazd i zacignij hamulec rczny.
· Pojazd z automatyczn skrzyni biegów: Zaparkuj pojazd, ustaw dwigni zmiany biegów w pozycji P (parking) i zacignij hamulec rczny. Wszystkie kola majce kontakt z podloem naley zablokowa, aby pojazd nie mógl si przesun.
· Podno pojazd, korzystajc wylcznie z punktów podnoszenia wskazanych przez producenta pojazdu. Sprawd w instrukcji obslugi pojazdu.

PL

· Zaparkuj pojazd na plaskim, stabilnym podlou.
· Uywaj wylcznie podnoników zatwierdzonych do uytku z pojazdem o okrelonej masie.
· Nigdy nie przebywaj ani nie pracuj pod podniesionym ladunkiem, jeli nie podeprzesz go wczeniej w punktach podnoszenia certyfikowanym podparciem, np. stojakami warsztatowymi.
· Nie przebywaj ani nie pracuj nigdy pod ladunkiem, który jest utrzymywany wylcznie przez hydrauliczne urzdzenie podnonikowe.
· Niektóre pojazdy mog mie róne gwinty nakrtek i rub kól po prawej i lewej stronie. Pamitaj, aby to sprawdzi przed rozpoczciem pracy, dziki czemu nie dokrcisz polcze zbyt mocno przez pomylk.
· Umie nakrtki i ruby na miejscu i przekr rcznie przynajmniej 3 obroty, zanim rozpoczniesz wkrcanie. Pozwoli to unikn uszkodzenia gwintów.
WYKRCANIE NAKRTEK/RUB KÓL
1. Naló nasadk w odpowiednim rozmiarze na mocowanie produktu (1). Uywaj nasadek szecioktnych do kluczy udarowych.
2. Upewnij si, e nasadka pokrywa cal nakrtk/leb wkrtu.
3. Chwy produkt jedn rk za przedni cz, a drug rk trzymaj na uchwycie (5).
4. Wcinij górn cz przelcznika, aby wybra kierunek obrotów w lewo (wykrcanie).
UWAGA!
Nie uywaj klucza udarowego do obrotów w tym samym kierunku przez dluej ni 15 sekund, jeli nakrtka/ruba kola

nie odkrca si. Postpuj zgodnie ze wskazówkami poniej, jeli nakrtka/ruba kola nie odkrca si.
­ Uywajc przelcznika (6), zmie kierunek obrotów i na kilka sekund wlcz produkt.
­ Powró do pocztkowego kierunku obrotów.
RYS. 2
WKRCANIE NAKRTEK/RUB KÓL
UWAGA!
Do wkrcania rub i nakrtek kól uywaj zawsze klucza dynamometrycznego (do kupienia osobno) midzy nasadk a kluczem udarowym, inaczej zachodzi ryzyko, e polczenie rubowe zostanie dokrcone za mocno i uszkodzi felg.
1. Uywaj nasadek szecioktnych do kluczy udarowych w rozmiarze dopasowanym do nakrtki/lba wkrtu.
2. Umie nakrtki i ruby na miejscu i przekr rcznie przynajmniej 3 obroty, zanim rozpoczniesz wkrcanie. Pozwoli to unikn uszkodzenia gwintów.
3. Naló nasadk na nakrtk/leb wkrtu, tak aby pokryla je calkowicie. Zawsze zaczynaj od nakrtki/ruby, która znajduje si najniej (zobacz zdjcie poniej).
4. Chwy produkt jedn rk za przedni cz, a drug rk trzymaj na uchwycie (5).
5. Wcinij doln cz przelcznika (6), aby wybra kierunek obrotów w prawo (wkrcanie).
6. Uywajc podnonika, obni pojazd, aby wszystkie kola dotknly podloa.

19

PL
OSTRZEENIE! Po wymianie kól uyj zawsze klucza dynamometrycznego, aby upewni si, e nakrtki/ruby kól s dobrze dokrcone.
UWAGA! Dokr nakrtki/ruby kól w odpowiednim kierunku. Zdjcie pokazuje wlaciwy kierunek wkrcania dla felg z 4 lub 5 otworami.
RYS. 3
KONSERWACJA
Przed przystpieniem do regulacji, konserwacji i/lub wymiany akcesoriów wycignij wtyk, wylcz produkt i odczekaj, a wszystkie czci ruchome calkowicie si zatrzymaj. · Przetrzyj produkt wilgotn szmatk.
Uywaj lagodnych rodków czyszczcych. Nigdy nie uywaj rozpuszczalników ani rcych rodków chemicznych. · Utrzymuj drono i czysto otworów wentylacyjnych. · Czy nasadki w razie potrzeby. Natychmiast wymie uszkodzone nasadki. · Urzdzenie przechowuj w miejscu suchym, chlodnym i niedostpnym dla dzieci.
20

EN

SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING!
Read all warnings, safety instructions and other instructions. Failure to follow all the instructions and safety instructions can result in the risk of electric shock, fire and/or serious personal injury. Save these instructions and safety instructions for future reference.
WORK AREA
· Keep the work area clean and well lit. Dark and cluttered work areas increase the risk of accidents and injuries.
· Do not use power tools in explosive environments, such as in the vicinity of flammable liquids, gas or dust. Power tools produce sparks that can ignite dust and fumes.
· Keep children and onlookers at a safe distance when using power tools. You can lose control of the tool if you are distracted.
ELECTRICAL SAFETY
· The plug on the power tool must match the power point. Never modify the plug in any way. Never use an adapter with earthed power tools. Unmodified plugs and matching outlets reduce the risk of electric shock.
· Avoid body contact with earthed surfaces such as pipes, radiators, cookers and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed.
· Do not expose power tools to rain or moisture. There is a greater risk of electric shock if water gets into a power tool.
· Be careful with the power cord. Never use the power cord to carry or pull the tool, or to pull out the plug from the power point. Keep the power cord away from heat, oil,

sharp edges and moving parts. Damaged or tangled power cords increase the risk of electric shock.
· If using the tool outdoors, only use an extension cord approved for outdoor use. Cords intended for outdoor use reduce the risk of electric shock.
· If it is absolutely necessary to use power tools in damp conditions, use a mains connection protected by a residual current device (RDC). Using an RCD reduces the risk of electric shock.
PERSONAL SAFETY
· Stay alert. Pay attention to what you are doing, and use your common sense when working with power tools. Never use power tools if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention when using a power tool can result in serious personal injury.
· Use personal safety equipment. Depending on the type of tool and how it is used, safety equipment such as dust masks, non-slip safety shoes, safety helmets and ear protection reduce the risk of personal injury.
· Avoid accidental starting. Make sure the power switch is in the OFF position before inserting the battery or lifting/carrying the tool. Carrying a power tool with your finger on the switch, or connecting a tool to the mains when the switch is in the ON position, increases the risk of accidents and injuries.
· Remove adjuster keys/spanners before switching on the power tool. Spanners or the like that are left in a rotating part of the tool can cause personal injury.
· Do not overreach. Always maintain a firm footing and good balance. This ensures better control over the power tool in unexpected situations.
· Wear suitable clothing. Do not wear loose-fitting clothing or jewellery.
21

EN

Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose-fitting clothing, jewellery and long hair can get caught in moving parts.
· If dust extraction and dust collection equipment is available, this should be connected and used correctly. The use of such equipment can reduce the risk of dust-related problems.
· Do not allow the fact that you are used to working with similar tools cause you to become over-confident and to disregard the safety instructions for the tool. Remember that a fraction of a second of inattention or negligence can result in serious personal injury.
USING AND LOOKING AFTER POWER TOOLS
· Do not force the power tool. Use the correct power tool for the planned work. The tool does the job better and safer when used at the rate for which it was designed.
· Do not use the tool if it cannot be switched on and off with the power switch. Power tools that cannot be controlled with the power switch are dangerous and must be repaired.
· Pull out the plug and/or remove the battery before making any adjustments, changing accessories or putting the power tool away. These safety precautions reduce the risk of accidently starting the power tool.
· Store power tools out of the reach of children when not in use. Never allow children, or anyone who is unfamiliar with the power tool and these instructions, to use the tool. Power tools are dangerous if used by inexperienced persons.
· Keep the power tool properly maintained. Check that moving parts are properly adjusted and do not jam, and that no parts are incorrectly fitted or damaged. Check for other factors that could affect
22

functionality. If the power tool is damaged, it must be repaired before being used again. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
· Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to jam and are easier to control.
· Use the power tool, accessories and bits etc., in accordance with these instructions, taking into account the actual working conditions and the work that is to be done. It can be dangerous to use power tools for purposes other than those for which they are intended to be used.
· Keep handles and grips clean, dry and free from oil and grease. Greasy handles and grips make it difficult to hold the tool.
SERVICE
· The power tool must only be serviced by qualified personnel using identical spare parts. This will ensure that the power tool remains safe to use.
SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS
· Only use sockets and accessories that are intended for use with an impact wrench. Do not use sockets and accessories intended for hand tools. Such sockets and accessories are often chrome-plated and must not be used with impact wrenches. They can break and cause personal injury.
· When tightening wheel nuts/bolts, always use a torque rod between the product and the socket, as otherwise the screw connection can be tightened too firmly, which can damage the rim.
· Disconnect the plug before changing the socket, as otherwise there is a risk of starting the wrench accidentally, which can cause personal injury.
· Check the power cord and the plug regularly. Do not use the product if the power cord or plug are damaged.

EN

· A damaged power cord or plug must be replaced by an authorised service centre or other qualified personnel to ensure safe use.
· Only use an extension cord approved for outdoor use. Unsuitable extension cords can cause a risk of fire and/or electric shock.
· Do not expose the product to rain or moisture.
· Pull out the plug when the product is not in use.
· Follow the instructions below to avoid accidents.
­ The user and any onlookers must wear safety glasses and ear defenders.
­ Only use sockets and accessories that are intended for use with an impact wrench.
­ Always check before use that all sockets are undamaged.
REDUCTION OF NOISE AND VIBRATIONS
· Plan the work so that exposure to heavy vibrations is spread over a longer period.
· To reduce noise and vibrations when in use, limit the time the tool is in use, and use low-power/vibration mode and suitable safety equipment.
· Take the following precautions to minimise the risks of exposure to vibrations and/or noise:
­ Only use the tool in accordance with these instructions.
­ Check that the tool is in good condition.
­ Use accessories in good condition, and which are suitable for the purpose.

­ Keep a firm grip on the handles/ grips.
­ Maintain and lubricate the tool in accordance with these instructions.
SYMBOLS
Read the operating instructions.
Wear eye and ear protection.

Safety class II.

Approved in accordance with the relevant directives.
Recycle discarded product in accordance with local regulations.

TECHNICAL DATA

Rated voltage Power consumption

230 V ~ 50 Hz 1020 W

Speed, no load (max.)

2600 rpm

Torque (max.)

480 Nm

Socket attachment

1/2" (12.7 mm)

Enclosed impact sockets 17, 19, 21, 23 mm

Power cord, length

3 m

Weight

3.5 kg

Sound pressure level, LPA 100 dB(A), K= 3 dB

Sound power level, LwA 111 dB(A), K= 3 dB

Vibration level, ah 18.9 m/s², K= 1.5 m/s²

Always wear ear protection!
The declared vibration value and noise, which have been measured by a standardised test method, can be used to compare different

23

EN

tools with each other and for a preliminary assessment of exposure. The measurement values have been determined in accordance with EN 62841-2-2:2014.
WARNING!
The actual vibration and noise level when using tools may differ from the specified maximum value, depending on how the tool is used and the material being processed. It is therefore necessary to determine which safety precautions are required to protect the user, based on an estimate of exposure in actual operating conditions (taking into account all stages of the work cycle, e.g. the time when the tool is switched off and when it is idling, in addition to the start-up time).
DESCRIPTION
1. 1/2'' square retainer 2. Ventilation openings 3. Motor cover 4. Ventilation openings 5. Handle 6. Power switch with direction selector
FIG. 1
HOW TO USE
PREPARATIONS
· Vehicles with manual gearbox: Park the vehicle and apply the parking brake.
· Vehicles with automatic gearbox: Park the vehicle, move the gear selector to position P (parking) and apply the parking brake. All wheels that are in contact with the ground must be wedged, so that the vehicle cannot move.

· Only lift the vehicle at the lifting points specified by the vehicle manufacturer. Read the operating instructions for the vehicle.
· Place the vehicle on a firm, level surface.
· Use a jack that is approved for the vehicle's weight.
· Never work or spend time under a raised load that is not supported at the lifting points with approved supports, such as jack stands.
· Never work or spend time under a load that is only resting on hydraulic lifting equipment.
· Some vehicles may have different threads on the wheel nuts/bolts on the right and left sides. Check this before starting work, so that the connections are not tightened more firmly by mistake.
· Place the wheel nuts/bolts in position and tighten at least 3 turns by hand before tightening, as otherwise there is a risk of the threads being damaged.
LOOSENING WHEEL NUTS/BOLTS
1. Place a socket of the correct size on the product's mount (1). Use hexagonal sockets for impact wrenches.
2. Check that the socket covers the entire nut/bolt head.
3. Hold the product firmly with one hand around the front end of the product and the other on the handle (5).
4. Press the top part of the power switch for left drive (loosening).
NOTE:
Do not operate the impact wrench for longer than 15 seconds in the same direction if the wheel nut/bolt does not loosen. Follow the instructions below if the wheel nut/bolt does not loosen.

24

EN

­ Change the direction of rotation using the power switch (6) and operate in the opposite direction for a few seconds.
­ Revert to the original direction of rotation.
FIG. 2
TIGHTENING WHEEL NUTS/BOLTS
NOTE:
When tightening wheel nuts/bolts, always use a torque rod (sold separately) between the impact wrench and the socket, as otherwise the screw connection can be tightened too firmly, which can damage the rim.
1. Use hexagonal sockets for impact wrenches, of the correct size for the nut/ bolt head.
2. Place the wheel nuts/bolts in position and tighten at least 3 turns by hand before tightening, as otherwise there is a risk of the threads being damaged.
3. Place the socket fully onto the nut/bolt head. Always start with the wheel nut/ bolt that is nearest the bottom (see image below).
4. Hold the product firmly with one hand around the front end of the product and the other on the handle (5).
5. Press the bottom part of the power switch (6) for right drive (tightening).
6. Lower the vehicle with the jack so that all the vehicle's wheels are in contact with the ground.

WARNING!
After changing a wheel, always check with a torque wrench that the wheel nuts/bolts are tightened to the correct torque.
NOTE:
Tighten the wheel nuts/bolts in the right order. The image shows the correct tightening sequence for rims with 4 or 5 holes.
FIG. 3
MAINTENANCE
Pull out the plug, switch off the product and wait until all moving parts have completely stopped before adjusting, maintenance and/or replacing accessories. · Clean the product with a damp cloth. Use
a mild detergent. Never use solvents or corrosive chemicals. · Keep the ventilation openings clean and unblocked. · Clean the sockets if necessary. Replace damaged sockets immediately. · Store in a cool, dry location out of the reach of children.

25

DE

SICHERHEITSHINWEISE
WARNUNG!
Lesen Sie alle Warn-, Sicherheitshinweise und anderen Anweisungen durch. Werden nicht alle Anweisungen und Sicherheitshinweise befolgt, besteht Stromschlag-, Brand- oder schwere Verletzungsgefahr. Heben Sie diese Anweisungen und Sicherheitshinweise für zukünftigen Gebrauch auf.
ARBEITSBEREICH
· Der Arbeitsbereich muss sauber und gut beleuchtet sein. Unordentliche und dunkle Arbeitsplätze erhöhen die Gefahr von Verletzungen.
· Elektrowerkzeuge dürfen nicht in explosiven Umgebungen verwendet werden, z. B. in der Nähe brennbarer Flüssigkeiten, Gase oder Stäube. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dampf entzünden können.
· Kinder und umstehende Personen müssen sich während der Verwendung von Elektrowerkzeugen in sicherem Abstand befinden. Ablenkung kann zum Verlust der Kontrolle über das Werkzeug führen.
ELEKTRISCHE SICHERHEIT
· Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss zur Steckdose passen. Der Stecker darf in keinster Weise verändert werden. Es darf kein Adapter mit einem geerdeten Elektrowerkzeug verwendet werden. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern die Gefahr eines Stromschlags.
· Körperkontakt mit geerdeten Überflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden oder Kühlschränken muss vermieden werden. Wird der Körper geerdet, steigt die Gefahr eines Stromschlags.

· Elektrowerkzeuge dürfen weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Dringt Wasser in ein Elektrowerkzeug ein, steigt die Gefahr eines Stromschlags.
· Achten Sie auf das Kabel. Das Werkzeug darf nicht am Kabel getragen oder gezogen oder am Kabel aus der Steckdose gezogen werden. Das Kabel vor Wärme, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen schützen. Beschädigte oder verhedderte Kabel können zu einer erhöhten Gefahr eines Stromschlags führen.
· Wird das Werkzeug im Freien verwendet, dürfen nur Verlängerungskabel verwendet werden, die für die Verwendung im Freien zugelassen sind. Kabel für die Verwendung im Freien reduzieren die Gefahr eines Stromschlags.
· Muss das Elektrowerkzeug in einer feuchten Umgebung verwendet werden, muss der Netzanschluss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter gesichert sein. Fehlerstrom-Schutzschalter reduzieren die Gefahr eines Stromschlags.
PERSÖNLICHE SICHERHEIT
· Arbeiten Sie aufmerksam. Seien Sie vorsichtig und wenden Sie bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen den gesunden Menschenverstand an. Arbeiten Sie nicht mit Elektrowerkzeugen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.
· Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Schutzbrille verwenden. Sicherheitsausrüstung, die an die Art und Verwendung des Werkzeugs angepasst ist wie eine Staubfiltermaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Gehörschutz verringern die Gefahr von Verletzungen.

26

DE

· Ein unbeabsichtigter Start muss vermieden werden. Kontrollieren Sie, ob das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken oder die Batterie einsetzen oder wenn das Werkzeug angehoben/getragen wird. Die Unfallgefahr ist hoch, wenn Sie das Elektrowerkzeug mit dem Finger an der Ein-/Austaste tragen oder an den Strom anschließen, wenn das Werkzeug bereits eingeschaltet ist.
· Stellschlüssel u. Ä. entfernen, bevor das Werkzeug gestartet wird. Schlüssel o. Ä., die sich noch an rotierenden Teilen des Werkzeugs befinden, können zu Verletzungen führen.
· Überstrecken Sie sich bei der Arbeit nicht. Sorgen Sie immer für einen festen Stand und gutes Gleichgewicht. Damit haben Sie in unerwarteten Situationen mehr Kontrolle über das Elektrowerkzeug.
· Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Haare, Kleidung und Handschuhe dürfen nicht in die Nähe beweglicher Teile kommen. Weite Kleidung, loser Schmuck und langes Haar kann sich in beweglichen Teilen verfangen.
· Geräte zum Absaugen und Sammeln von Staub müssen, soweit vorhanden, korrekt angeschlossen und verwendet werden. Diese Geräte können Probleme im Zusammenhang mit Staub verringern.
· Werden Sie durch die Arbeit mit ähnlichen Werkzeugen nicht zu selbstsicher und vernachlässigen Sie die Sicherheitshinweise für die Arbeit mit Werkzeugen dadurch nicht. Denken Sie daran, dass ein Bruchteil einer Sekunde reicht, in dem Sie unaufmerksam oder nachlässig sind, um zu schweren Verletzungen zu führen.

VERWENDUNG UND PFLEGE VON ELEKTROWERKZEUGEN
· Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie ein geeignetes Elektrowerkzeug für die beabsichtigten Arbeiten. Das Werkzeug funktioniert besser und sicherer mit der vorgesehenen Belastung.
· Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es sich nicht am Schalter ein- oder ausschalten lässt. Elektrowerkzeuge, die nicht mit dem Schalter bedient werden können, sind gefährlich und müssen repariert werden.
· Ziehen Sie das Kabel bzw. entfernen Sie die Batterie, bevor Anpassungen durchgeführt, Zubehör ausgetauscht oder das Elektrowerkzeug weggelegt wird. Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern die Gefahr, dass sich das Elektrowerkzeug unbeabsichtigt einschaltet.
· Nicht verwendete Elektrowerkzeuge müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Kinder oder Personen, die das Elektrowerkzeug nicht kennen oder diese Anweisungen nicht gelesen haben, dürfen das Elektrowerkzeug nicht verwenden. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen verwendet werden.
· Elektrowerkzeuge müssen gepflegt werden. Kontrollieren Sie, dass bewegliche Teile korrekt eingestellt sind und sich frei bewegen können, dass keine Teile falsch montiert oder kaputt sind und dass die Funktion nicht beeinträchtigt ist. Ist das Elektrowerkzeug beschädigt, muss es vor der nächsten Verwendung repariert werden. Viele Unfälle sind auf mangelhaft gepflegte Elektrowerkzeuge zurückzuführen.
· Schneidewerkzeuge müssen scharf und sauber gehalten werden. Korrekt gepflegte Schneidewerkzeuge mit scharfen Schneiden klemmen weniger und sind leichter zu kontrollieren.
27

DE

· Elektrowerkzeuge, Zubehör, Bits usw. müssen gemäß diesen Anweisungen und unter Beachtung der vorherrschenden Arbeitsverhältnisse und der zu erledigenden Aufgabe verwendet werden. Die Verwendung von Elektrowerkzeugen für andere Zwecke als die beabsichtigten kann gefährlich sein.
· Griffe und Griffflächen müssen sauber, trocken und öl- und fettfrei sein. Durch rutschige Griffe und Griffflächen ist das Werkzeug schwierig zu halten.
WARTUNG
· Das Elektrowerkzeug darf nur von qualifiziertem Personal gewartet werden, das gleichwertige Ersatzteile verwendet. Dies gewährleistet die Sicherheit des Elektrowerkzeugs.
BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE
· Verwenden Sie ausschließlich Hülsen, die für den Einsatz zusammen mit einem Schlagschrauber geeignet sind. Verwenden Sie keine Hülsen, die für Handwerkzeuge vorgesehen sind. Diese Hülsen und Zubehörteile sind häufig verchromt und dürfen nicht zusammen mit Schlagschraubern verwendet werden. Sie können zerbrechen und zu Verletzungen führen.
· Verwenden Sie beim Anziehen von Radmuttern/Radbolzen immer eine Momentstange zwischen Produkt und Hülse, da ansonsten die Schraubverbindung zu fest angezogen werden und zu Beschädigungen der Felge führen kann.
· Ziehen Sie den Stecker vor dem Austausch der Hülse, ansonsten besteht die Gefahr eines unbeabsichtigten Startens, das zu Verletzungen führen kann.
· Kontrollieren Sie das Kabel und den Stecker regelmäßig. Das Produkt darf

nicht verwendet werden, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
· Ist das Kabel oder der Stecker beschädigt, muss das entsprechende Teil von einer zugelassenen Servicewerkstatt oder einer anderen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
· Es dürfen nur Verlängerungskabel verwendet werden, die für die Verwendung im Freien zugelassen sind. Ein nicht geeignetes Verlängerungskabel kann Brandgefahr und/oder die Gefahr von Stromschlägen mit sich bringen.
· Das Produkt darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
· Den Stecker ziehen, wenn das Produkt nicht verwendet wird.
· Die folgenden Anweisungen müssen befolgt werden, um Unfälle zu verhindern.
­ Der Anwender und eventuelle Personen, die sich in der Nähe aufhalten, müssen Schutzbrille und Gehörschutz tragen.
­ Verwenden Sie ausschließlich Hülsen, die für den Einsatz zusammen mit einem Schlagschrauber geeignet sind.
­ Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung, ob alle Hülsen unbeschädigt sind.
MINIMIERUNG VON LÄRM UND VIBRATIONEN
· Planen Sie die Arbeiten so, dass starke Vibrationen über einen längeren Zeitraum verteilt werden.
· Um Lärm und Vibrationen bei der Verwendung zu minimieren, sollten die Verwendungsdauer begrenzt und Einstellungen mit einem niedrigen Lärm- und Vibrationspegel sowie

28

geeignete Schutzausrüstung verwendet werden. · Es müssen die nachfolgenden Maßnahmen ergriffen werden, um die Risiken aufgrund von Vibrationen bzw. Lärm zu minimieren: ­ Das Werkzeug darf nur in
Übereinstimmung mit diesen Anweisungen verwendet werden. ­ Vergewissern Sie sich, dass sich das Werkzeug in gutem Zustand befindet. ­ Verwenden Sie nur unbeschädigtes Zubehör, das für die Arbeiten geeignet ist. ­ Halten Sie das Werkzeug am Griff/ den Griffflächen fest. ­ Pflegen und schmieren Sie das Werkzeug gemäß diesen Anweisungen.
SYMBOLE
Die Bedienungsanleitung lesen.
Schutzbrille und Gehörschutz verwenden.
Schutzklasse II.
Zulassung gemäß den geltenden Vorschriften/ Verordnungen. Das entsorgte Produkt muss gemäß den geltenden Bestimmungen recycelt werden.

DE

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung Leistungsverbrauch

230 V ~ 50 Hz 1.020 W

Drehzahl, ohne Last (max.)

2.600 /min

Drehmoment (max.)

480 Nm

Hülsenhalterung

1/2" (12,7 mm)

Mitgelieferte Krafthülsen 17, 19, 21, 23 mm

Netzkabel, Länge

3 m

Gewicht

3,5 kg

Schalldruckpegel, LpA 100 dB(A), K= 3 dB

Schallleistungspegel, LwA 111 dB(A), K= 3 dB

Vibrationsstärke, ah 18,9 m/s², K= 1,5 m/s²

Immer einen Gehörschutz verwenden!
Die angegebenen Werte für Vibrationen und Lärm wurden in normierten Versuchen gemessen und können zum Vergleich verschiedener Werkzeuge und einer vorläufigen Schätzung der Lärmbelastung herangezogen werden. Die Messwerte wurden gemäß EN 62841-2-2:2014 ermittelt.

WARNUNG!
Die tatsächliche Vibrations- und Lärmbelastungb während der Verwendung des Werkzeugs kann je nach Verwendung des Werkzeugs und des bearbeiteten Materials vom angegebenen Gesamtwert abweichen. Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Anwenders müssen daher auf einer Einschätzung der Verhältnisse während der tatsächlichen Verwendung ergriffen werden (dies beinhaltet u. a. den gesamten Arbeitszyklus, d. h. neben der Einschaltzeit auch Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder im Leerlauf läuft).

29

DE

BESCHREIBUNG
1. 1/2-Zoll Vierkanthülse
2. Ventilationsöffnungen
3. Motorabdeckung
4. Ventilationsöffnungen
5. Griff
6. Stromschalter mit Richtungswähler
ABB. 1
BEDIENUNG
VORBEREITUNGEN
· Fahrzeug mit manuellem Getriebe: Parken Sie das Fahrzeug mit gezogener Handbremse.
· Fahrzeug mit Automatikgetriebe: Parken Sie das Fahrzeug, stellen Sie den Schalthebel auf P (Parken) und ziehen Sie die Handbremse an. Sämtliche Räder, die Kontakt mit dem Boden haben, müssen mit Keilen gesichert werden, damit sich das Fahrzeug nicht bewegen kann.
· Verwenden Sie ausschließlich die Aufnahmepunkte, die vom Fahrzeughersteller angegeben sind. Ziehen Sie die Gebrauchsanleitung des Fahrzeugs zurate.
· Parken Sie das Fahrzeug auf einem ebenen, stabilen Untergrund.
· Verwenden Sie einen Wagenheber, der für das Fahrzeuggewicht zugelassen ist.
· Niemals unter angehobener Last arbeiten oder sich dort aufhalten, wenn diese nicht an den Aufnahmepunkten mit zugelassenen Stützen z. B. Unterstellböcken aufgebockt ist.
· Niemals unter Lasten arbeiten oder sich darunter aufhalten, die nur auf einer hydraulischen Hubvorrichtung liegen.
· Bei manchen Fahrzeuge können die Radmuttern/Radbolzen Links- bzw. Rechtsgewinde haben. Kontrollieren Sie
30

dies vor Beginn der Arbeiten, damit die Schraubverbindung nicht versehentlich zu fest angezogen wird. · Setzen Sie die Radmuttern/Radbolzen ein und ziehen Sie diese mindestens 3 Umdrehungen mit der Hand an, bevor sie festgezogen werden, ansonsten besteht die Gefahr, dass die Gewinde beschädigt werden.
LÖSEN DER RADMUTTERN/ RADBOLZEN
1. Stecken Sie eine Hülse mit der richtigen Größe auf die Halterung (1) des Produkts auf. Verwenden Sie für einen Schlagschrauber 6-Kanthülsen.
2. Kontrollieren Sie, ob die Hülse die komplette Mutter/den Schraubenkopf umschließt.
3. Halten Sie das Produkt fest mit beiden Händen, die eine Hand am vorderen Ende und die andere am Handgriff (5).
4. Drücken Sie den oberen Teil der Ein-/ Austaste für Linksgewinde (Lösen).
ACHTUNG!
Lassen Sie den Schlagschrauber nicht länger als 15 Sekunden in derselben Rotationsrichtung laufen, wenn sich die Radmutter/der Radbolzen nicht löst. Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen, wenn sich die Radmutter/der Radbolzen nicht löst.
­ Wechseln Sie die Drehrichtung mithilfe der Ein-/Austaste (6), und lassen Sie die Maschine einige Sekunden in der entgegengesetzten Richtung laufen.
­ Gehen Sie zur ursprünglichen Drehrichtung zurück.
ABB. 2

DE

ANZIEHEN DER RADMUTTERN/ RADBOLZEN
ACHTUNG!
Verwenden Sie beim Anziehen von Radmuttern/Radbolzen immer eine Momentstange (separat erhältlich) zwischen Schlagschrauber und Hülse, da ansonsten die Schraubverbindung zu fest angezogen werden und es somit zu Beschädigungen der Felge kommen kann.
1. Verwenden Sie für einen Schlagschrauber 6-Kanthülsen mit der korrekten Größe fåyr die Mutter/den Schraubenkopf.
2. Setzen Sie die Radmuttern/Radbolzen ein und ziehen Sie diese mindestens 3 Umdrehungen mit der Hand an, bevor sie festgezogen werden, ansonsten besteht die Gefahr, dass die Gewinde beschädigt werden.
3. Stecken Sie die Hülse komplett auf die Mutter/den Schraubenkopf auf. Beginnen Sie immer mit der untersten Radmutter/ dem untersten Radbolzen (siehe nachfolgende Abbildung).
4. Halten Sie das Produkt fest mit beiden Händen, die eine Hand am vorderen Ende und die andere am Handgriff (5).
5. Drücken Sie den unteren Teil der Ein-/Austaste (6) für Rechtsgewinde (Anziehen).
6. Senken Sie das Fahrzeug mit dem Wagenheber am, so dass sämtliche Räder Kontakt mit dem Boden haben.
WARNUNG!
Kontrollieren Sie nach dem Radwechsel immer, ob alle Radmuttern/Radbolzen mit dem korrekten Drehmoment angezogen sind.

ACHTUNG!
Ziehen Sie die Radmuttern/Radbolzen in der korrekten Reihenfolge an. Auf der Abbildung wird die korrekte Reihenfolge für Felgen mit 4 bzw. 5 Löchern gezeigt.
ABB. 3
PFLEGE
Vor dem Einstellen, der Wartung des Produkts und/oder dem Austauschen von Zubehörteilen den Stecker ziehen, das Produkt ausschalten und warten, bis alle beweglichen Teile vollständig stillstehen. · Reinigen Sie das Produkt mit einem
feuchten Tuch. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder ätzende Chemikalien. · Achten Sie darauf, dass die Ventilationsöffnungen frei und sauber sind. · Reinigen Sie die Hülsen bei Bedarf. Tauschen Sie beschädigte Hülsen unverzüglich aus. · Bewahren Sie das Produkt trocken und kühl und für Kinder unzugänglich auf.

31

FI

TURVALLISUUSOHJEET
VAROITUS!
Lue kaikki varoitukset, turvallisuusohjeet ja muut ohjeet. Ohjeiden ja turvatoimien noudattamatta jättäminen voi johtaa sähkötapaturmaan, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen. Säilytä nämä ohjeet ja turvallisuusohjeet myöhempää käyttöä varten.
TYÖSKENTELYALUE
· Työskentelyalue on pidettävä puhtaana ja hyvin valaistuna. Ahtaat ja pimeät tilat lisäävät loukkaantumisriskiä.
· Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysalttiissa ympäristöissä, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
· Pidä lapset ja sivulliset turvallisella etäisyydellä, kun käytät sähkötyökaluja. Häiriötekijät voivat johtaa työkalun hallinnan menettämiseen.
SÄHKÖTURVALLISUUS
· Sähkötyökalun pistotulpan on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan muuta pistotulppaa millään tavalla. Älä koskaan käytä sovitinta maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Muuttamattomat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähkötapaturmien riskiä.
· Vältä koskettamista maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähkötapaturman riski kasvaa, jos keho on maadoitettu.
· Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Jos sähkötyökaluun pääsee vettä, sähkötapaturman riski kasvaa.
· Varo johtoa. Älä koskaan kanna tai vedä työkalu johdosta äläkä irrota pistotulppaa johdosta vetämällä. Suojaa johto
32

kuumuudelta, öljyltä, teräviltä reunoilta ja liikkuvilta osilta. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähkötapaturmien riskiä.
· Jos sähkötyökalua käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Ulkokäyttöön suunniteltu johto vähentää sähkötapaturmien riskiä.
· Jos sähkötyökalujen käyttö kosteassa ympäristössä on välttämätöntä, käytä vikavirtasuojakytkimellä suojattua pistorasiaa. Vikavirtasuojakytkimet vähentävät sähkötapaturmien riskiä.
HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
· Ole tarkkana. Ole aina varovainen ja käytä tervettä järkeä sähkötyökaluilla työskennellessäsi. Älä koskaan käytä sähkötyökaluja väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken huolimattomuus sähkötyökaluja käytettäessä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.
· Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä suojalaseja. Turvavarusteet, kuten pölysuodatinmaski, liukumattomat turvakengät, suojakypärä ja kuulosuojaimet, vähentävät loukkaantumisriskiä työkalun tyypistä ja käytöstä riippuen.
· Vältä tahaton käynnistys. Varmista, että virtakytkin on pois päältä -asennossa, ennen kuin kytket pistotulpan, asetat akun paikalleen tai nostat/kannatat työkalua. Onnettomuusriski on suuri, jos kuljetat sähkötyökalua sormi kytkimellä tai kytket virran työkaluihin, joiden kytkin on käynnistysasennossa.
· Poista säätöavaimet ja vastaavat ennen työkalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jätetty avain tai vastaava esine voi aiheuttaa tapaturman.
· Älä kurkota liian kauas. Pidä aina tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Silloin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa.

FI

· Käytä sopivia vaatteita. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet kaukana liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
· Jos käytettävissä on pölynpoisto- ja keräyslaitteita, ne on kytkettävä ja niitä on käytettävä oikein. Tällaiset laitteet voivat vähentää pölyn aiheuttamien ongelmien riskiä.
· Älä anna samankaltaisilla sähkötyökaluilla työskentelyn tuttuuden tehdä sinusta liian itsevarmaa äläkä jätä huomioimatta sähkötyökalun turvallisuusohjeita. Muista, että sekunnin murto-osan tarkkaamattomuus tai huolimattomuus riittää aiheuttamaan vakavan vamman
SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA HOITO
· Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä oikeanlaisia sähkötyökaluja suunniteltuun työhön. Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä kuormitetaan suunnitellulla kuormalla.
· Älä käytä sähkötyökaluja, jos sitä ei voi kytkeä päälle ja pois päältä kytkimellä. Sähkötyökalut, joita ei voi ohjata kytkimellä, ovat vaarallisia ja ne on korjattava.
· Irrota pistotulppa ja/tai irrota akku ennen kuin teet säätöjä, vaihdat tarvikkeen tai lopetat sähkötyökalun käytön. Tällaiset ennaltaehkäisevät turvatoimet vähentävät sähkötyökalun tahattoman käynnistymisen riskiä.
· Sähkötyökalut, jotka eivät ole käytössä, on pidettävä lasten ulottumattomissa. Älä koskaan anna lasten tai henkilöiden, jotka eivät tunne sähkötyökalua tai näitä ohjeita, käyttää sitä. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat ihmiset.
· Sähkötyökalujen huolto Tarkista, että liikkuvat osat on säädetty oikein ja että ne liikkuvat vapaasti, että mitään osia ei ole

koottu väärin, että ne eivät ole rikki ja ettei ole muita toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Jos sähkötyökalu on vaurioitunut, se on korjattava ennen kuin sitä voidaan käyttää uudelleen. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista sähkötyökaluista.
· Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina. Asianmukaisesti huolletut ja terävät leikkuutyökalut takertelevat vähemmän ja ovat helpommin hallittavissa.
· Käytä sähkötyökalua, tarvikkeita, teriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon vallitsevat työolosuhteet ja suoritettava tehtävä. Sähkötyökalujen käyttäminen muuhun kuin niiden käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista.
· Pidä kahvat ja tartuntapinnat puhtaina, kuivina ja vapaina öljystä ja rasvasta. Liukkaat kahvat ja tartuntapinnat vaikeuttavat työkalun hallintaa.
HUOLTO
· Sähkötyökaluja saa huoltaa vain pätevä henkilökunta käyttäen samanlaisia varaosia. Näin varmistetaan, että sähkötyökalu pysyy turvallisena.
ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET
· Käytä vain iskevän muutterinvääntimen kanssa käytettäväksi suunniteltuja hylsyjä ja lisävarusteita. Älä käytä käsityökaluille tarkoitettuja hylsyjä ja lisävarusteita. Tällaiset hylsyt ja tarvikkeet ovat usein kromattuja, eikä niitä saa käyttää iskevien mutterinvääntimien kanssa. Ne voivat murtua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
· Kun kiristät pyöränmuttereita/ pyöränruuveja, käytä aina momenttitankoa tuotteen ja hylsyn välissä, sillä muuten ruuvi voi kiristyä liikaa, mikä voi vaurioittaa vannetta.
· Vedä pistotulppa irti ennen hylsyn vaihtamista, muuten on olemassa tahattoman käynnistymisen vaara, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
33

FI

· Tarkista johto ja pistotulppa säännöllisesti. Älä käytä tuotetta, jos johto tai pistotulppa on vaurioitunut.
· Jos johto tai pistotulppa on vaurioitunut, valtuutetun huoltoedustajan tai muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
· Jos laitetta käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Sopimaton jatkojohto voi aiheuttaa tulipalon ja/tai sähkötapaturman vaaran.
· Älä altista tuotetta sateelle tai kosteudelle.
· Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä.
· Noudata alla olevia ohjeita onnettomuuksien välttämiseksi.
­ Käyttäjän ja sivullisten on käytettävä suojalaseja ja kuulosuojaimia.
­ Käytä vain iskevän muutterinvääntimen kanssa käytettäväksi suunniteltuja hylsyjä ja lisävarusteita.
­ Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että hylsyt eivät ole vahingoittuneet.
MELUN JA TÄRINÄN MINIMOINTI
· Suunnittele työ niin, että altistuminen voimakkaalle tärinälle jakautuu pidemmälle ajalle.
· Rajoita melua ja tärinää käytön aikana rajoittamalla käyttöaikaa, käyttämällä tärinää ja melua vähentäviä työasentoja ja käyttämällä asianmukaisia suojavarusteita.
· Ryhdy seuraaviin toimenpiteisiin tärinälle ja/tai melulle altistumisesta aiheutuvien riskien minimoimiseksi:
­ Käytä työkalua vain näiden ohjeiden mukaisesti.
­ Tarkasta, että työkalu on hyvässä kunnossa.
­ Käytä hyväkuntoisia, tehtävään sopivia tarvikkeita.
34

­ Pidä tiukasti kiinni kahvoista/ tartuntapinnoista.
­ Huolla ja voitele työkalu näiden ohjeiden mukaisesti.
SYMBOLIT
Lue käyttöohje.

Käytä silmä- ja kuulosuojaimia.

Suojausluokka II.
Hyväksytty voimassa olevien direktiivien/säädösten mukaisesti.
Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite Ottoteho

230 V ~ 50 Hz 1020 W

Nopeus kuormittamattomana

(maks.)

2600 1/min

Vääntömomentti (maks.)

480 Nm

Vääntiö

1/2" (12,7 mm)

Mukana toimitettavat voimahylsyt

17, 19, 21, 23 mm

Virtajohto, pituus

3 m

Paino

3,5 kg

Äänenpainetaso, LpA

100 dB(A), k= 3 dB

Äänitehotaso, LwA

111 dB(A), k= 3 dB

Tärinätaso, ah

18,9 m/s², K= 1,5 m/s²

Käytä aina kuulonsuojaimia.

FI

Tärinän ja melun ilmoitettua arvoa, joka on mitattu standardoidulla testimenetelmällä, voidaan käyttää eri työkalujen keskinäiseen vertailuun ja altistumisen alustavaan arviointiin. Mittausarvot on määritetty standardin EN 62841-2-2:2014 mukaisesti.
VAROITUS!
Todellinen tärinä- ja melutaso työkalun käytön aikana voi poiketa määritellystä kokonaisarvosta riippuen siitä, miten työkalua käytetään ja mitä materiaalia käsitellään. Määritä sen vuoksi käyttäjän suojelemiseksi tarvittavat turvatoimenpiteet, jotka perustuvat arvioon altistumisesta todellisissa käyttöolosuhteissa (ottaen huomioon kaikki työnkulun osat, kuten aika, jolloin työkalu on pois päältä ja tyhjäkäynnillä, käynnistysajan lisäksi).
KUVAUS
1. 1/2'' vääntiö 2. Tuuletusaukot 3. Moottorin kansi 4. Tuuletusaukot 5. Kädensija 6. Suunnanvalitsimella varustettu kytkin
KUVA 1
KÄYTTÖ
VALMISTELUT
· Manuaalivaihteistolla varustetut ajoneuvot: Pysäköi ajoneuvo ja kytke seisontajarru.
· Automaattivaihteistolla varustetut ajoneuvot: Pysäköi ajoneuvo, aseta vaihteenvalitsin asentoon P (pysäköinti) ja kytke seisontajarru. Kaikkien maata vasten

olevien pyörien on oltava kiilattuina, jotta ajoneuvo ei pääse liikkumaan.
· Nosta auto ajoneuvon valmistajan ilmoittamista nostopisteistä. Katso ajoneuvon omistajan käsikirjaa.
· Pysäköi auto tasaiselle, vakaalle alustalle.
· Käytä nosturia, joka on hyväksytty ajoneuvon painolle.
· Älä koskaan työskentele tai oleskele sellaisten nostettujen kuormien alla, joita ei ole tuettu nostokohdissa hyväksytyillä tuilla, kuten pukeilla.
· Älä koskaan työskentele tai oleskele pelkästään hydraulisen nostolaitteen varassa olevan kuorman alla.
· Joissakin ajoneuvoissa oikean- ja vasemmanpuoleisten pyöränmutterien/ pyöränruuvien kierteet voivat olla erilaiset. Tarkista tämä ennen työn aloittamista, jotta et kiristä liitoksia vahingossa.
· Aseta pyöränmutterit/pyöränruuvi paikoilleen ja kiristä vähintään 3 kierrosta käsin ennen kiristämistä, muutoin kierteet saattavat vahingoittua.
PYÖRÄNMUTTERIEN/ PYÖRÄNRUUVIEN IRROTUS
1. Kiinnitä oikean kokoinen hylsy tuotteen kiinnikkeeseen (1). Käytä 6-reunaisia hylsyjä iskeviin mutterinvääntimiin.
2. Tarkista, että hylsy peittää koko mutterin/ ruuvin pään.
3. Pidä tuotteesta tukevasti kiinni siten, että toinen käsi on tuotteen etupäässä ja toinen kahvassa (5).
4. Paina kytkimen yläosaa vasenta suuntaa varten (irrotus).

35

FI

HUOM!
Älä pyöritä mutterinväännintä samaan pyörimissuuntaan yli 15 sekuntia, jos pyöränmutteri/pyöränruuvi ei löysty. Noudata seuraavia ohjeita, jos pyöränmutteri/pyöränruuvi ei irtoa.
­ Vaihda pyörimissuuntaa kytkimellä (6) ja käytä vastakkaiseen suuntaan muutaman sekunnin ajan.
­ Palaa alkuperäiseen pyörimissuuntaan.
KUVA 2
PYÖRÄNMUTTERIEN/ PYÖRÄNRUUVIEN KIRISTYS
HUOM!
Kun kiristät pyöränmuttereita/ pyöränruuveja, käytä aina momenttitankoa (myydään erikseen) tuotteen ja hylsyn välissä, sillä muuten ruuvi voi kiristyä liikaa, mikä voi vaurioittaa vannetta.
1. Käytä mutterinvääntimille tarkoitettua 6-kulmaista hylsyä, joka on oikean kokoinen mutterin/ruuvin kantaan.
2. Aseta pyöränmutterit/pyöränruuvi paikoilleen ja kiristä vähintään 3 kierrosta käsin ennen kiristämistä, muutoin kierteet saattavat vahingoittua.
3. Työnnä hylsy kokonaan mutterin/ruuvin päälle. Aloita aina alimmasta mutterista/ ruuvista (ks. kuva alla).
4. Pidä tuotteesta tukevasti kiinni siten, että toinen käsi on tuotteen etupäässä ja toinen kahvassa (5).
5. Paina kytkimen alaosaa (6) oikeanpuoleista käyttöä varten (kiristys).
6. Laske ajoneuvoa nosturilla niin, että kaikki ajoneuvon pyörät ovat kosketuksissa maahan.

VAROITUS!
Tarkista aina pyörien vaihtamisen jälkeen momenttiavaimella, että pyöränmutterit/ pyöränruuvit on kiristetty oikeaan momenttiin.
HUOM!
Kiristä pyöränmutterit/pyöränruuvit oikeassa järjestyksessä. Kuvassa näkyy sopiva kiristysjärjestys vanteille, joissa on 4 tai 5 reikää.
KUVA 3
KUNNOSSAPITO
Kytke työkalu pois päältä, irrota pistotulppa ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet kokonaan, ennen kuin säädät, huollat ja/tai vaihdat lisävarusteita. · Puhdista tuote kostealla liinalla. Käytä
mietoa pesuainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja. · Pidä tuuletusaukot aina puhtaina ja vapaina. · Puhdista hylsyt tarvittaessa. Vaihda vaurioituneet hylsyt välittömästi. · Säilytä tuote kuivassa ja viileässä ja poissa lasten ulottuvilta.

36

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ATTENTION !
Lisez tous les avertissements, consignes de sécurité et autres instructions. Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut entraîner des accidents électriques, des incendies et/ou des blessures graves. Conservez ces instructions et consignes de sécurité pour vous y reporter par la suite.
ESPACE DE TRAVAIL
· L'espace de travail doit être propre et bien éclairé. Les espaces encombrés et mal éclairés augmentent les risques de blessure.
· N'utilisez pas les outils électriques dans un environnement explosif, notamment à proximité de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les vapeurs.
· Tenez les enfants et les personnes présentes à une distance de sécurité lors de l'utilisation d'outils électriques. Une distraction peut entraîner une perte de contrôle de l'outil.
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
· La fiche de l'outil électrique doit être compatible avec la prise secteur. Ne modifiez jamais la fiche secteur de quelque manière que ce soit. N'utilisez jamais un adaptateur avec des outils électriques reliés à la terre. Des fiches non modifiées et des prises de courant compatibles réduisent le risque d'accidents électriques.
· Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Le risque d'accidents

électriques augmente si l'appareil est mis à la terre.
· N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. Si de l'eau pénètre dans l'outil électrique, le risque d'accident électrique augmente.
· Faites attention au cordon. N'utilisez jamais le cordon pour transporter ou tirer l'outil et ne tirez pas dessus pour débrancher la prise. Protégez le cordon de la chaleur, des huiles, des bords tranchants et des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'accidents électriques.
· Si l'outil est utilisé à l'extérieur, utilisez uniquement des rallonges approuvées pour une utilisation à l'extérieur. Un cordon prévu pour une utilisation en extérieur réduit le risque d'accidents électriques.
· Si l'utilisation de l'outil électrique dans un environnement humide ne peut être évitée, utilisez une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel. Les disjoncteurs différentiels réduisent le risque d'accidents électriques.
SÉCURITÉ PERSONNELLE
· Soyez vigilant. Soyez toujours attentif et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez des outils électriques. N'utilisez jamais un outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.
· Portez des équipements de protection individuelle. Portez des lunettes de sécurité. Un équipement de sécurité tel qu'un masque filtrant la poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque et une protection auditive, selon le type et l'utilisation de l'outil, réduit le risque de blessures.
37

FR

· Évitez les démarrages accidentels. Vérifiez que l'interrupteur est en position d'arrêt avant d'insérer la prise ou la batterie ou de soulever/porter l'outil. Le risque d'accident est grand si les outils électriques sont transportés avec un doigt sur l'interrupteur ou si l'alimentation est connectée aux outils dont l'interrupteur est en position de marche.
· Retirez les clés de réglage et similaires avant de démarrer l'outil. Une clé ou similaire laissée sur une partie rotative de l'outil peut provoquer des blessures.
· Ne vous penchez pas trop en avant. Veillez à toujours avoir un bon appui et un bon équilibre afin de mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues.
· Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Gardez les cheveux, les vêtements et les gants à distance des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces mobiles.
· Si un équipement d'extraction et de collecte des poussières est disponible, il doit être raccordé et utilisé de manière appropriée. Ce genre de dispositif permet de réduire les risques liés à la poussière.
· Ne laissez pas l'habitude de travailler avec des outils similaires vous rendre trop confiant et vous faire ignorer les instructions de sécurité de l'outil. N'oubliez pas qu'une fraction de seconde d'inattention ou de négligence suffit pour causer de graves blessures.
UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
· Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique adapté au travail prévu. En faisant fonctionner l'outil sous la charge pour laquelle il est conçu, son efficacité et sa sécurité seront optimales.
· N'utilisez pas l'outil si l'interrupteur ne
38

fonctionne pas. Les outils électriques dont l'interrupteur ne permet pas de commander le fonctionnement sont dangereux et doivent être réparés.
· Débranchez le cordon et/ou retirez la batterie avant d'effectuer des réglages, de remplacer des accessoires ou de ranger des outils électriques. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage involontaire de l'outil électrique.
· Gardez les outils électriques non utilisés hors de portée des enfants. Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non familiarisées avec l'outil électrique, ou n'ayant pas pris connaissance de ces instructions, utiliser l'outil. Les outils électriques sont dangereux s'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.
· Entretenez les outils électriques. Vérifiez que les pièces mobiles sont correctement réglées et bougent sans entrave, qu'aucune pièce n'est mal montée ou cassée, et qu'aucun autre facteur ne peut nuire au bon fonctionnement de l'outil. Si l'outil électrique est endommagé, il doit être réparé avant de l'utiliser à nouveau. Les outils électriques mal entretenus sont la cause de nombreux accidents.
· Gardez les outils de coupe affûtés et propres. Les outils de coupe correctement entretenus et bien aiguisés sont moins susceptibles de se coincer et plus faciles à maîtriser.
· Utilisez l'outil électrique, les accessoires, les embouts, etc. conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail effectives et de la nature du travail à effectuer. Il peut être dangereux d'utiliser l'outil électrique à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu.
· Gardez les poignées et les surfaces de préhension propres, sèches et exemptes d'huile et de graisse. Des poignées et les surfaces de préhension glissantes peuvent rendre l'outil difficile à tenir.

FR

ENTRETIEN ET RÉPARATION
· L'outil électrique ne peut être entretenu que par du personnel qualifié utilisant des pièces de rechange identiques. Cela garantit que l'outil électrique reste sûr.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES
· Utilisez uniquement des douilles et des accessoires destinés à être utilisés avec des boulonneuses à choc. N'utilisez pas de douilles ni d'accessoires destinés aux outils à main. Ces types de douilles et accessoires sont souvent chromés et ne doivent pas être utilisés avec des boulonneuses à choc. Ils peuvent casser et causer des blessures.
· Lors du serrage des boulons/vis de roue, utilisez toujours une tige de torsion entre le produit et la douille, sinon la connexion à vis peut être serrée trop fort, ce qui peut endommager la jante.
· Retirez la prise électrique avant de remettre en place la douille, sinon il existe un risque de démarrage intempestif pouvant entraîner des blessures.
· Vérifiez régulièrement le cordon et la prise électrique. N'utilisez pas le produit si le cordon ou la prise sont endommagés.
· Si le cordon ou la prise sont endommagés, ils doivent être remplacés par un représentant de service habilité ou une autre personne qualifiée, pour éviter tout danger.
· Utilisez uniquement des rallonges approuvées pour une utilisation en extérieur. Une rallonge électrique inappropriée peut présenter un risque d'incendie et/ou d'accident électrique.
· Une rallonge électrique inappropriée peut présenter un risque d'incendie et/ou d'accident électrique.
· Retirez la prise lorsque le produit n'est pas utilisé.

· Suivez les instructions ci-dessous pour éviter les accidents.
­ L'utilisateur et les personnes présentes doivent porter des lunettes de protection et des protections auditives.
­ Utilisez uniquement des douilles et des accessoires destinés à être utilisés avec des boulonneuses à choc.
­ Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les douilles sont intactes.
RÉDUCTION DU BRUIT ET DES VIBRATIONS
· Planifiez le travail de manière à répartir l'exposition aux fortes vibrations sur une période prolongée.
· Pour limiter le bruit et les vibrations lors de l'utilisation, limitez le temps d'utilisation, préférez les modes de fonctionnement présentant de faibles niveaux de vibration et de bruit, et portez des équipements de protection adéquats.
· Afin de réduire les risques liés à l'exposition aux vibrations et/ou au bruit, prenez les précaution suivantes :
­ N'utilisez l'outil qu'en suivant ces instructions.
­ Vérifiez que l'outil est en bon état.
­ Utilisez des accessoires en bon état et adaptés à l'utilisation qui en sera faite.
­ Tenez fermement les poignées/ surfaces de préhension.
­ Entretenez et lubrifiez l'outil conformément à ces instructions.

39

FR

PICTOGRAMMES
Lisez le mode d'emploi.
Portez des lunettes de protection et une protection auditive.

Classe de protection II.

Conforme aux directives et règlements en vigueur.
Les appareils hors d'usage doivent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale Consommation d'énergie

230 V ~ 50 Hz 1020 W

Régime à vide (max.)

2600 /min

Couple (max.)

480 Nm

Support de douille

1/2" (12,7 mm)

Douilles à choc fournies 17, 19, 21, 23 mm

Cordon d'alimentation, longueur

3 m

Poids

3,5 Kg

Niveau de pression acoustique,

LpA

100 dB(A), K= 3 dB

Niveau de puissance sonore,

LwA

111 dB(A), K= 3 dB

Niveau de vibration, ah 18,9 m/s², K= 1,5 m/s²

Portez toujours une protection auditive !
Le niveau de vibration et de bruit déclaré, mesuré conformément à une méthode d'essai normalisée, peut être utilisé pour comparer différents outils et effectuer une première évaluation de l'exposition. Les valeurs

40

mesurées ont été déterminées conformément à EN 62841-2-2: 2014.
ATTENTION !
Les niveaux de vibration et de bruit réels lors de l'utilisation d'outils peuvent différer de la valeur totale spécifiée en fonction de la façon dont l'outil est utilisé et du matériau travaillé. En conséquence, identifiez les précautions de sécurité requises pour protéger l'utilisateur sur la base d'une appréciation de l'exposition dans les conditions de fonctionnement réelles (qui tient compte de toutes les parties du cycle de travail telles que le moment où l'outil est éteint et lorsqu'il tourne au ralenti, en plus de l'heure de démarrage).
DESCRIPTION
1. Fixation carré 1/2" 2. Ouvertures de ventilation 3. Capot de moteur 4. Ouvertures de ventilation 5. Poignée 6. Interrupteur avec sélecteur de direction
FIG. 1
UTILISATION
PRÉPARATIFS
· Véhicules à boîte de vitesses manuelle : Stationnez le véhicule et serrez le frein de stationnement.
· Véhicules à boîte de vitesses automatique : Stationnez le véhicule, placez le changement de vitesses en position P (stationnement) et serrez le frein de stationnement. Toutes les roues en contact avec le sol doivent être calées pour que le véhicule ne puisse pas bouger.

FR

· Soulevez le véhicule uniquement aux points de levage spécifiés par le constructeur du véhicule. Voir la notice d'utilisation du véhicule.
· Stationnez le véhicule sur une surface plane et stable.
· Utilisez un cric homologué pour le poids du véhicule.
· Ne travaillez ni ne restez jamais des charges levées qui ne sont pas soutenues aux points de levage par des étayages agréés, par exemple des chandelles.
· Ne travaillez et ne restez jamais sous des charges qui reposent uniquement sur un dispositif de levage hydraulique.
· Certains véhicules peuvent avoir des filetages différents sur les écrous de roue/ boulons de roue latéraux droit et gauche. Vérifiez cela avant de commencer le travail, afin que les joints ne soient pas serrés plus fort par erreur.
· Mettez les écrous de roue / vis de roue en place et serrez d'au moins 3 tours à la main avant de serrer, sinon vous risquez d'endommager les filetages.
DESSERRAGE DES BOULONS/VIS DE ROUE
1. Placez une douille de la taille correcte sur la fixation du produit (1). Utilisez des douilles hexagonales pour boulonneuses à choc.
2. Vérifiez que la douille recouvre toute la tête de l'écrou/vis.
3. Tenez fermement le produit, avec une main sur l'extrémité avant du produit et l'autre sur la poignée (5).
4. Enfoncez la partie supérieure de l'interrupteur pour la marche vers la gauche (desserrage).
REMARQUE !
Ne faites pas marcher la boulonneuse dans le même sens de rotation pendant plus

de 15 secondes si le boulon/la vis de roue ne se desserre pas. Suivez les instructions ci-dessous si le boulon/la vis de roue ne se desserre pas.
­ Changez le sens de rotation à l'aide de l'interrupteur (6) et faites marcher dans le sens inverse pendant quelques secondes.
­ Revenez au sens de rotation initial.
FIG. 2
SERRAGE DES BOULONS/VIS DE ROUE
REMARQUE !
Lors du serrage des boulons/vis de roue, utilisez toujours une tige de torsion (vendue séparément) entre la boulonneuse et la douille, sinon la connexion à vis sera serrée trop fort, ce qui peut endommager la jante. 1. Utilisez une douille hexagonale pour
les boulonneuses à choc, de la taille correspondant à la tête du boulon/de la vis. 2. Mettez les écrous de roue / vis de roue en place et serrez d'au moins 3 tours à la main avant de serrer, sinon vous risquez d'endommager les filetages. 3. Insérez complètement la douille sur le boulon/la tête de vis. Commencez toujours par le boulon/la vis de roue du bas (voir l'image ci-dessous). 4. Tenez fermement le produit, avec une main sur l'extrémité avant du produit et l'autre sur la poignée (5). 5. Appuyez sur la partie inférieure de l'interrupteur (6) pour la rotation vers la droite (serrage). 6. Abaissez le véhicule avec le cric de façon à ce que toutes les roues du véhicule soient en contact avec le sol.
41

FR
ATTENTION ! Après avoir changé les roues, vérifiez toujours avec une clé dynamométrique que les écrous/boulons de roue sont serrés au couple correct.
REMARQUE ! Serrez les écrous/boulons de roue dans le bon ordre. L'image montre l'ordre de serrage approprié pour les jantes à 4 et 5 trous, respectivement.
FIG. 3
ENTRETIEN
Débranchez la prise, éteignez le produit et attendez l'arrêt complet de toutes les parties mobiles avant de procéder au réglage, à l'entretien et/ou au changement d'accessoires. · Nettoyez le produit avec un chiffon
humide. Utilisez un détergent doux. N'utilisez jamais de solvants ou de produits chimiques corrosifs. · Tenez les orifices de ventilation propres et libres. · Nettoyez les douilles si nécessaire. Remplacez immédiatement les douilles endommagées. · Remisez au sec et au frais et hors de portée des enfants
42

NL

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING!
Lees alle waarschuwingen, veiligheidsinstructies en andere instructies. Als u niet alle instructies en veiligheidsinstructies opvolgt, bestaat het risico op elektrische schok, brand en/ of ernstig persoonlijk letsel. Bewaar deze instructies en veiligheidsinstructies voor toekomstige behoeften.
WERKOMGEVING
· Zorg ervoor dat de werkomgeving schoon en goed verlicht is. In donkere en onoverzichtelijke ruimten bestaat een groter risico op letsel.
· Gebruik geen elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving, bijvoorbeeld in de buurt van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die stof of dampen kunnen doen ontvlammen.
· Houd kinderen en omstanders op veilige afstand bij het gebruik van elektrisch gereedschap Afleiding kan leiden tot verlies van controle over het gereedschap.
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
· De stekker van het elektrische gereedschap moet passen in het stopcontact. Breng nooit wijzigingen aan in de stekker. Gebruik nooit een adapter wanneer u geaard elektrisch gereedschap gebruikt. Niet-aangepaste stekkers en geschikte stopcontacten beperken het risico op elektrische schok.
· Zorg dat uw lichaam niet in aanraking komt met geaarde oppervlakken, zoals pijpen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Het risico op elektrische ongevallen neemt toe als het lichaam geaard is.

· Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht. Als er water het elektrisch gereedschap binnendringt, neemt het risico op elektrische schok toe.
· Wees voorzichtig met het snoer. Gebruik het snoer nooit om het gereedschap te dragen of eraan te trekken en trek nooit aan het snoer om de stekker eruit te trekken. Voorkom dat het snoer in contact komt met warmte, olie, scherpe voorwerpen of bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte snoeren vergroten het risico op elektrische schok.
· Als het gereedschap buiten wordt gebruikt, gebruik dan alleen een verlengsnoer dat is goedgekeurd voor gebruik buitenshuis. Snoeren die zijn ontworpen voor gebruik buitenshuis beperken het risico op elektrische schok.
· Als u het elektrische gereedschap echt moet gebruiken in een vochtige omgeving, gebruik dan een aansluiting die wordt beschermd met een aardlekschakelaar. Een aardlekschakelaar beperkt het risico op elektrische schok.
PERSOONLIJKE VEILIGHEID
· Wees altijd alert. Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezonde verstand als u met het elektrische gereedschap werkt. Gebruik nooit elektrisch gereedschap als u vermoeid bent of als u onder invloed bent van drugs, alcohol of geneesmiddelen. Een moment van gebrek aan aandacht bij het werken met elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
· Gebruik altijd persoonlijke veiligheidsuitrusting. Draag een bril. Veiligheidsuitrusting zoals een stoffiltermasker, antislip veiligheidsschoenen, veiligheidshelm en gehoorbeschermers, afhankelijk van het type en het gebruik van het gereedschap, verminderen het risico op persoonlijk letsel.
43

NL

· Voorkom dat u het gereedschap onbedoeld inschakelt. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uitschakelstand staat voordat u de stekker of batterij plaatst of het gereedschap optilt/draagt. Er bestaat een groot risico op ongelukken als elektrisch gereedschap met een vinger op de schakelaar wordt vervoerd of als de stroom is aangesloten op gereedschappen waarvan de schakelaar zich in de startmodus bevindt.
· Verwijder inbussleutels en dergelijke voordat u het gereedschap start. De sleutel of andere voorwerpen die op een draaiend deel van het gereedschap achterblijven, kunnen persoonlijk letsel veroorzaken.
· Zorg ervoor dat u niet boven of buiten uw macht werkt. Zorg ervoor dat u altijd stevig en in evenwicht staat. Zo heeft u betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
· Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen weg van bewegende delen. Loszittende kleding, sieraden en lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.
· Als er uitrusting aanwezig is voor het afzuigen en opvangen van stof, moet deze op de juiste wijze worden aangesloten en gebruikt. Dergelijke uitrusting kan het risico beperken op problemen die worden veroorzaakt door stof.
· Laat het werken met vergelijkbare gereedschappen u niet overmoedig maken en ervoor zorgen dat u de veiligheidsinstructies voor het gereedschap niet naleeft. Vergeet niet dat een fractie van een seconde onoplettendheid of onzorgvuldigheid voldoende is om ernstig persoonlijk letsel te veroorzaken
44

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
· Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste gereedschap voor de uit te voeren werkzaamheden. Het gereedschap werkt beter en is veiliger als het wordt gebruikt met de belasting waarvoor het is ontworpen.
· Gebruik het gereedschap niet als het niet met de schakelaar kan worden in- en uitgeschakeld. Elektrisch gereedschap waarvan de aan/uit-schakelaar niet werkt, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
· Koppel de batterij los en/of verwijder deze voordat u aanpassingen maakt, accessoires vervangt of elektrisch gereedschap verwijdert. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrisch gereedschap onbedoeld wordt gestart.
· Elektrisch gereedschap dat niet wordt gebruikt, moet buiten het bereik van kinderen worden opgeborgen. Laat nooit kinderen of personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies niet hebben gelezen gebruikmaken van het gereedschap. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het wordt gebruikt door onervaren personen.
· Onderhoud het elektrisch gereedschap. Controleer of alle bewegende delen correct zijn afgesteld en vrij kunnen bewegen, en of er geen verkeerd gemonteerde of beschadigde onderdelen zijn bevestigd. Controleer ook op andere factoren die van invloed kunnen zijn op de werking van het gereedschap. Als het elektrisch gereedschap beschadigd is, moet het voor gebruik opnieuw worden gerepareerd. Veel ongelukken gebeuren omdat elektrisch gereedschap niet goed is onderhouden.
· Houd snijgereedschap scherp en schoon. Snijgereedschap dat op de juiste wijze wordt onderhouden en beschikt over scherpe snijvlakken, loopt minder snel vast en is gemakkelijker onder controle te houden.

NL

· Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, bits enz. in overeenstemming met deze instructies, met inachtneming van de actuele arbeidsomstandigheden en de uit te voeren taak. Het kan gevaarlijk zijn om elektrisch gereedschap te gebruiken voor een ander doeleinde dan het doeleinde waarvoor het is ontworpen.
· Houd handvatten en grepen schoon en droog en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en grijpoppervlakken maken het gereedschap moeilijk vast te houden.
SERVICE
· Het elektrisch gereedschap mag alleen worden onderhouden door gekwalificeerd personeel dat identieke reserveonderdelen gebruikt. Zo weet u zeker dat het elektrische gereedschap veilig blijft.
SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
· Gebruik alleen doppen en accessoires die bedoeld zijn voor gebruik met slagmoersleutels. Gebruik geen doppen en accessoires die bedoeld zijn voor handgereedschap. Dergelijke doppen en accessoires zijn vaak verchroomd en mogen niet worden gebruikt met slagmoersleutels. Ze kunnen scheuren en persoonlijk letsel veroorzaken.
· Gebruik bij het aandraaien van wielmoeren/schroeven altijd een koppelstang tussen het product en de dop, anders kan de schroefverbinding te strak vastdraaien, wat de velg kan beschadigen.
· Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de dop vervangt, anders bestaat het risico dat het apparaat wordt ingeschakeld, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.
· Controleer het snoer en de stekker regelmatig. Gebruik het product niet als het snoer of de stekker beschadigd is.

· Als het snoer of de stekker beschadigd is, moet deze worden vervangen door een gekwalificeerde servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
· Gebruik alleen een verlengsnoer dat is goedgekeurd voor gebruik buitenshuis. Een ongeschikt verlengsnoer kan leiden tot brandgevaar en/of elektrische ongevallen.
· Stel het product niet bloot aan regen of vocht.
· Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het product niet in gebruik is.
· Volg de onderstaande instructies om ongelukken te voorkomen.
­ De gebruiker en eventuele omstanders moeten een bril en gehoorbeschermers dragen.
­ Gebruik alleen doppen en accessoires die bedoeld zijn voor gebruik met slagmoersleutels.
­ Controleer voor elk gebruik of alle doppen vrij zijn van beschadigingen.
MINIMALISEREN VAN GELUID EN TRILLINGEN
· Plan de werkzaamheden zodanig dat de blootstelling aan te krachtige trillingen over een langere tijd wordt verdeeld.
· Om het geluid en de trillingen tijdens het gebruik te beperken, beperkt u de gebruikstijd, gebruikt u een instelling met een laag trillings- en geluidsniveau en gebruikt u passende beschermingsuitrusting.
· Neem de onderstaande maatregelen om de risico's als gevolg van blootstelling aan trillingen en/of geluid te minimaliseren:
­ gebruik het gereedschap alleen in overeenstemming met deze instructies;
45

NL

­ controleer of het gereedschap in goede staat verkeert;
­ gebruik in goede staat verkerende accessoires, die geschikt zijn voor de werkzaamheden;
­ houd de handvatten/grepen stevig vast;
­ onderhoud het gereedschap in overeenstemming met deze instructies.
SYMBOLEN
Lees de gebruiksaanwijzing.
Draag oogbescherming en gehoorbeschermers.

Beschermingsklasse II.
Goedgekeurd overeenkomstig de geldende richtlijnen/ verordeningen.
Voer kapotte producten af overeenkomstig de geldende regelgeving.

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning Stroomverbruik

230 V ~ 50 Hz 1020 W

Onbelast toerental (max.)

2600 /min

Draaimoment (max.)

480 Nm

Dopbevestiging

1/2" (12,7 mm)

Meegeleverde krachtdoppen 17, 19, 21, 23 mm

Netsnoer, lengte

3 m

Gewicht

3,5 Kg

Geluidsdrukniveau, LpA 100 dB(A), K= 3 dB

46

Geluidsvermogensniveau, LwA Trillingsniveau, ah

111 dB(A), K= 3 dB 18,9 m/s², K= 1,5 m/s²

Draag altijd gehoorbescherming!
De opgegeven waarden voor trillingen en geluid, die zijn gemeten overeenkomstig gestandaardiseerde testmethoden, kunnen worden gebruikt voor het vergelijken van verschillende gereedschappen met elkaar en voor een voorlopige beoordeling van de blootstelling. De metingen zijn bepaald conform EN 62841-2-2:2014.

WAARSCHUWING!
De werkelijke trillings-en geluidsniveaus tijdens het gebruik van het gereedschap kunnen afwijken van de opgegeven totale waarde, afhankelijk van hoe het gereedschap wordt gebruikt en het materiaal dat wordt verwerkt. Bepaal daarom de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om de gebruiker te beschermen op basis van een schatting van de blootstelling in reële bedrijfsomstandigheden (waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen van de werkcyclus, zoals het tijdstip waarop het gereedschap wordt uitgeschakeld en wanneer het inactief is, naast de opstarttijd).

BESCHRIJVING
1. 1/2'' vierkant opzetstuk 2. Ventilatieopeningen 3. Motorkap 4. Ventilatieopeningen 5. Handgreep 6. Aan/uit-schakelaar met richtingschakelaar
AFB. 1

NL

GEBRUIK
VOORBEREIDINGEN
· Voertuigen met handmatige versnellingsbak: Parkeer het voertuig en zet het voertuig op de handrem.
· Voertuigen met automatische versnellingsbak: Parkeer het voertuig, zet de versnelling in stand P (parkeren) en zet het voertuig op de handrem. Alle wielen die met de grond in contact komen, moeten zodanig zijn ingeklemd dat het voertuig niet kan bewegen.
· Til het voertuig alleen bij de door de voertuigfabrikant opgegeven hefpunten op. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het voertuig.
· Parkeer het voertuig op een vlakke, stabiele ondergrond.
· Gebruik een krik die is goedgekeurd voor de massa van het voertuig.
· Werk of verblijf nooit onder opgetilde ladingen waarvan de hefpunten niet steunen op goedgekeurde steunen, zoals assteunen.
· Werk of verblijf nooit onder een lading die uitsluitend op een hydraulisch hefhulpmiddel rust.
· Sommige voertuigen kunnen verschillende draden hebben aan de rechter- en linkerkant van de wielmoeren/ schroeven. Controleer dit voordat u met de werkzaamheden begint, zodat de verbindingen niet per ongeluk strakker worden vastgedraaid.
· Plaats wielmoeren/schroeven op hun plaats en draai minstens 3 omwentelingen met de hand vast voordat u ze mechanisch vastdraait, anders bestaat het risico op beschadiging van de draden.

VERWIJDEREN VAN WIELMOEREN/ SCHROEVEN
1. Plaats een dop van de juiste maat op de bevestiging (1). Gebruik een zeskantsdop voor slagmoersleutels.
2. Controleer of de dop de gehele moer-/ schroefkop bedekt.
3. Houd het product stevig vast, met de ene hand rond de voorkant van het product en de andere op de handgreep (5).
4. Druk het bovenste deel van de aan/uitschakelaar in om naar links te schakelen (ontkoppeling).
LET OP!
Draai de moersleutel niet langer dan 15 seconden in dezelfde richting als de wielmoer/schroef niet loskomt. Als de wielmoer/schroef niet loskomt, volg dan de onderstaande instructies.
­ Wissel de draairichting met behulp van de schakelaar (6) en draai enkele seconden in de tegenovergestelde richting.
­ Ga terug naar de oorspronkelijke draairichting.
AFB. 2
AANDRAAIEN VAN WIELMOEREN/ SCHROEVEN
LET OP!
Gebruik bij het aandraaien van wielmoeren/ schroeven altijd een koppelstang (apart verkrijgbaar) tussen de moersleutel en de dop, anders kan de schroefverbinding te strak vastdraaien, wat de velg kan beschadigen. 1. Gebruik een zeskantsdop voor
slagmoersleutels van de juiste maat voor de moer-/schroefkop.

47

NL

2. Plaats wielmoeren/schroeven op hun plaats en draai minstens 3 omwentelingen met de hand vast voordat u ze mechanisch vastdraait, anders bestaat het risico op beschadiging van de draden.
3. Plaats de dop volledig op de moer-/ schroefkop. Begin altijd met de wielmoer/ wielschroef onderaan (zie afbeelding hieronder).
4. Houd het product stevig vast, met de ene hand rond de voorkant van het product en de andere op de handgreep (5).
5. Druk op het onderste deel van de schakelaar (6) om naar rechts te schakelen (aandraaien).
6. Laat het voertuig zakken met de krik, zodat alle wielen van het voertuig in contact komen met de grond.

· Houd de ventilatieopeningen schoon en vrij.
· Reinig de doppen indien nodig. Vervang beschadigde doppen onmiddellijk.
· Droog en koel en buiten het bereik van kinderen bewaren

WAARSCHUWING!
Controleer na het vervangen van het wiel altijd met een momentsleutel of de wielmoeren/ bouten op het juiste koppel zijn vastgedraaid.
LET OP!
Draai de wielmoeren/bouten in de juiste volgorde vast. De afbeelding toont de juiste aanhaalvolgorde voor velgen met respectievelijk 4 en 5 gaten.
AFB. 3

ONDERHOUD
Trek de stekker uit het stopcontact, schakel het product uit en wacht tot alle bewegende onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u accessoires afstelt, onderhoudt en/of vervangt.
· Reinig het product met een vochtige doek. Gebruik een mild reinigingsmiddel. Gebruik nooit oplosmiddelen of bijtende chemicaliën.

48



References

Adobe PDF Library 16.0 Adobe InDesign 16.4 (Windows)