User Guide for SAMSUNG models including: KMA Series, Full Interactive Touch Display, KM24A

Not Your Device? Search For Manuals / Datasheets:

File Info : application/pdf, 2 Pages, 8.33MB

Document
BN68-11641C-02 QSG KMA 24 EU L25 210707.0
Quick Setup Guide
KM24A

BN68-11641C-02

* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the website for further details. http://www.samsung.com/displaysolutions
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Checking the Components
ˇ Display: Quick Setup Guide / Warranty card (Not available in some locations) / Regulatory guide / Power cord / RS232C(IN) adapter
ˇ Connection box: Power strip / OCM cable / Screw(M4, L12) x 7 / Screw(M3, L5) x 11 / Screw(M3, L8) x 2 / Sheet cover x 2 / EFT Terminal cover holder / EFT Terminal holder guide
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations. The Kiosk stand is not provided. You must separately purchase and install the stand.

Specifications

Model Name

KM24A

Panel

Size Display area

24 CLASS (23.8 inches / 60.4 cm) 527.04 mm (H) x 296.46 mm (V)

Power Supply

AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.

Environmental considerations

Operating Storage

Temperature : 0 °C ­ 40 °C (32 °F ­ 104 °F) Humidity : 10% ­ 80%, non-condensing
Temperature : -20 °C ­ 45 °C (-4 °F ­ 113 °F) Humidity : 10% ­ 90%, non-condensing

* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

Wall Mount Kit Specifications

Disassemble the rear cover of the Connection Box, remove the sheets covering the VESA holes by pressing them with a pen from the inner side of the rear cover, and then install the wall-mount bracket.

1 Wall mount bracket 2 Product
C

3 Model KM24A

4 VESA screw hole specs (A * B) (mm)

C (mm)

200 x 200

7.0 (Min.) ~ 9.0 (Max.)

5 Thread size M6

6 Quantity 4

Ports

Connecting and using a source device
To connect a PC or other source device, you must have an HDMI cable or a USB cable (for TOUCH ) connected to the display before assembling it to the Connection Box.
Connecting to a PC/video device
HDMI

RS232C1 TOUCH

HDMI

LAN

USB1 (5V 1.0A)

ONE CONNECT

Port RS232C1

TOUCH

HDMI LAN USB1

(5V 1.0A)

ONE CONNECT

Description Connects to MDC using an RS232C adapter. Connects to a PC using a USB cable (for TOUCH ) to enable touch functions. Connects to a source device using an HDMI cable. Connects to MDC and the Internet using a LAN cable. Connect to a USB memory device. Connects the display and the Connection Box using an OCM cable.

HDMI
TOUCH
Connect a USB cable (for TOUCH ) before connecting to a PC.
Connecting the LAN Cable LAN
Use Cat7(*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps) * Shielded Twist Pair

Contact SAMSUNG WORLD WIDE
Web site: http://www.samsung.com

Country/Area

Customer Care Centre

ALBANIA

045 620 202

AUSTRIA

0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)

BELGIUM

02-201-24-18

BOSNIA

055 233 999

BULGARIA

0800 111 31 -   *3000 -      09:00 18:00 -  

CROATIA

072 726 786

CYPRUS

8009 4000 only from landline, toll free

CZECH

800 - SAMSUNG (800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4

DENMARK

707 019 70

IRELAND (EIRE)

0818 717100

ESTONIA

800-7267

FINLAND

030-6227 515

FRANCE

01 48 63 00 00

GERMANY

06196 77 555 77

GREECE

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line

HUNGARY

0680SAMSUNG (0680-726-7864)

ITALIA

800-SAMSUNG (800.7267864)

KOSOVO

0800 10 10 1

LATVIA

8000-7267

LITHUANIA

8-800-77777

LUXEMBURG

261 03 710

MONTENEGRO

020 405 888

NETHERLANDS

088 90 90 100

NORTH MACEDONIA 023 207 777

NORWAY

21629099

POLAND

801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (oplata wedlug taryfy operatora)

PORTUGAL

808 207 267

ROMANIA

0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reea

SERBIA

011 321 6899

SLOVAKIA

0800 - SAMSUNG (0800-726 786)

SLOVENIA

080 697 267 (brezplacna stevilka)

SPAIN

91 175 00 15

SWEDEN

0771 726 786

SWITZERLAND

0800 726 786

TURKEY

444 77 11

UK

0333 000 0333  
*      16 .    16  ,   .
*      ,      .
*     . http://www.samsung.com/displaysolutions
*   
 
ˇ :   /  (   ) /  / /RS232C (IN) 
ˇ : / OCM / (M4, L12) x 7 / (M3, L5) x 11 / (M3, L8) x 2 /  x 2 /   EFT /   EFT 
  ,   ,  .     .  Kiosk  .     .

*   .            .
*     Samsung.
   
   , ,  VESA,      ,   .
1   / 2 / 3 / 4  VESA  (A * B) () / 5  / 6 


 RS232C1

TOUCH

HDMI LAN USB1

(5V 1.0A)

ONE CONNECT


  MDC   RS232C.
   USB ( TOUCH ),   .
  - HDMI .
  MDC  LAN .
   USB  .
   OCM .

   
    ,    HDMI USB ( TOUCH ),    .
 PC/ 
   PC, USB ( TOUCH ).
 LAN 
  Cat7 ( *STP). (10/100 Mbps) *  

Hrvatski

Kratki vodic za postavljanje
* Preporucuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno. U slucaju koristenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji mogunost da se jamstvo nee priznati.
* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podlozne promjeni radi poboljsanja performansi bez prethodne obavijesti.
* Preuzmite korisnicki prirucnik s web-mjesta za dodatne informacije. http://www.samsung.com/displaysolutions
* Procitajte opise na prethodnoj stranici
Provjera komponenti
ˇ Prikaz: Kratki vodic za postavljanje / Kartica jamstva (nije dostupno na nekim lokacijama) / Prirucnik s regulatornim podacima / Kabel za napajanje / Adapter RS232C(IN)
ˇ Kutija za spajanje: Produzni kabel / OCM kabel / Vijak(M4, L12) x 7 / Vijak(M3, L5) x 11 / Vijak(M3, L8) x 2 / Folija za prekrivanje x 2 / Drzac poklopca EFT terminala / Vodilica drzaca EFT terminala
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljacu kod kojeg ste kupili proizvod. Komponente se mogu razlikovati na razlicitim lokacijama. Stalak za kiosk nije isporucen. Trebate zasebno kupiti i postaviti stalak.
Specifikacije
* Ovo je proizvod razreda A. U unutrasnjem okruzenju ovaj proizvod moze uzrokovati radijsku interferenciju koju e korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajuih mjera.
* Kako biste procitali detaljne znacajke ureaja, posjetite mrezne stranice tvrtke Samsung.
Specifikacije za komplet za postavljanje na
zid
Rastavite straznji poklopac kutije za spajanje, uklonite zastitne obloge koje pokrivaju utore VESA pritisui ih kemijskom olovkom s unutarnje strane straznjeg poklopca te postavite zidni nosac.
1 Zidni nosac / 2 Proizvod / 3 Model / 4 Specifikacije utora za vijke VESA (A * B) (mm) / 5 Velicina navoja / 6 Kolicina
Prikljucci

Prikljucak RS232C1 TOUCH
HDMI LAN USB1 (5V1.0A) ONE CONNECT

Opis
Povezuje se s MDC-om s pomou adaptera RS232C.
Povezuje se s racunalom s pomou USB kabela (za TOUCH ) kako bi se omoguile funkcije dodira.
Povezuje se s izvornim ureajem s pomou HDMI kabela.
Povezuje se s MDC-om i internetom s pomou LAN kabela.
Povezite na USB memorijski ureaj.
Povezuje zaslon i kutiju za spajanje s pomou OCM kabela.

Povezivanje i upotreba izvornog ureaja
Za povezivanje racunala ili drugog izvornog ureaja morate imati HDMI kabel ili USB kabel (za TOUCH ) povezan sa zaslonom prije povezivanja s kutijom za spajanje.
Povezivanje s racunalom/videoureajem
Povezite USB kabel (za TOUCH ) prije povezivanja s racunalom.
Prikljucivanje LAN kabela
Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*). (10/100 Mb/s) * Oklopljena upredena parica

Cestina

Pírucka pro rychlou instalaci
* Doporucený denní pocet hodin pouzívání produktu je mén nez 16. Je-li produkt pouzíván více nez 16 hodin denn, mze být záruka neplatná.
* Barva a vzhled se mohou u jednotlivých produkt lisit. Technické parametry mohou být bez pedchozího upozornní zmnny za úcelem zlepsení výkonu výrobku.
* Dalsí podrobnosti naleznete v uzivatelské pírucce, kterou si mzete stáhnout z webu. http://www.samsung.com/displaysolutions
* Podrobnosti naleznete v popisu na pedchozí stránce.
Kontrola píslusenství
ˇ Displej: Pírucka pro rychlou instalaci / zárucní list (v nkterých zemích není k dispozici) / bezpecnostní pokyny a normy / napájecí kabel / adaptér RS232C(IN)
ˇ Pipojovací skíka: Rozbocovac / kabel OCM / sroub(M4, L12) × 7 / sroub(M3, L5) × 11 / sroub(M3, L8) × 2 / krycí nálepka × 2 / drzák krytu terminálu EFT / vodicí drzák terminálu EFT
V pípad, ze jakákoli soucást bude chybt, kontaktujte prosím prodejce. Dodávané soucásti se mohou lisit podle oblasti. Stojan kiosku se nedodává. Stojan je teba zakoupit a nainstalovat samostatn.
Specifikace
* Jedná se o produkt tídy A. V domácím prostedí mze tento produkt zpsobovat vysokofrekvencní rusení a v takovém pípad musí uzivatel podniknout odpovídající opatení.
* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.
Specifikace sady pro upevnní na ze
Demontujte zadní kryt pipojovací skíky. Panely zakrývající otvory VESA sejmte tak, ze je stisknete pomocí pera z vnitní strany zadního krytu. Poté nainstalujte drzák na stnu.
1 Drzák na stnu / 2 Produkt / 3 Model / 4 Specifikace otvor pro srouby standardu (A * B) (mm) / 5 Rozmr závitu / 6 Mnozství
Konektory

Konektor RS232C1
TOUCH
HDMI LAN USB1 (5V1.0A) ONE CONNECT

Popis
Slouzí k pipojení k MDC pomocí adaptéru RS232C.
Umozuje po pipojení k pocítaci prostednictvím kabelu USB (pro zaízení TOUCH ) aktivovat dotykové funkce.
Umozuje pipojení ke zdrojovému zaízení pomocí kabelu HDMI.
Umozuje pipojení k MDC a internetu pomocí kabelu sít LAN.
Slouzí k pipojení k pamovému zaízení USB.
Slouzí k propojení displeje a pipojovací skíky pomocí kabelu OCM.

Pipojení a pouzívání vstupních zaízení
Pro pipojení pocítace nebo jiného zdrojového zaízení potebujete mít k displeji pipojený kabel HDMI nebo kabel USB (pro zaízení TOUCH ). Teprve poté je mozné ho pipojit k pipojovací skíce.
Pipojení k pocítaci/videozaízení
Ped pipojením k pocítaci pipojte kabel USB (pro zaízení TOUCH ).
Pipojení kabelu LAN
Pro pipojení pouzijte kabel Cat 7 (typ STP*). (10/100 Mb/s) * Stínná kroucená dvojlinka

Dansk

Hurtig opsćtningsvejledning
* Det anbefales at bruge dette produkt i under16 timer om dagen. Hvis produktet bruges i over16 timer om dagen, ophćves garantien muligvis.
* Farve og udseende kan variere afhćngigt af produktet, og specifikationer kan ćndres uden forudgĺende varsel med henblik pĺ forbedring af ydeevnen.
* Download brugervejledningen fra webstedet for yderligere detaljer. http://www.samsung.com/displaysolutions
* Se beskrivelserne pĺ den foregĺende side
Kontrol af komponenterne
ˇ Display: Hurtig opsćtningsvejledning/Garantikort (fĺs ikke alle steder) / Lovgivningsmćssig vejledning/Strřmkabel/RS232C(IN) adapter
ˇ Tilslutningsboks: Stikdĺse/OCM-kabel/Skrue(M4, L12) x 7/ Skrue(M3, L5) x 11/Skrue(M3, L8) x 2/Arkdćksel x 2/Dćkselholder til EFT-terminal/Styr til holder til EFT-terminal
Kontakt forhandleren, hvor du křbte produktet, hvis der mangler nogle komponenter. Komponenter kan variere pĺ forskellige geografiske steder. Kiosk-holderen fřlger ikke med. Du skal křbe og montere holderen separat.
Specifikationer
* Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljř kan dette produkt muligvis forĺrsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nřdt til at tage de fornřdne forholdsregler.
* Hvis du řnsker flere enhedsspecifikationer, skal du besřge webstedet Samsung.
Specifikationer til vćgbeslag
Afmonter bagsidedćkslet af forbindelsesboksen, fjern tildćkningen af VESA-hullerne ved at trykke pĺ dem med en kuglepen fra indersiden af bagsidedćkslet, og monter derefter vćgbeslaget.
1 Vćgbeslag/ 2 Produkt/ 3 Model/ 4 VESA-skruehul spec. (A * B) (mm)/ 5 Trĺdstřrrelse/ 6 Antal
Porte

Port RS232C1
TOUCH HDMI LAN USB1 (5V1.0A) ONE CONNECT

Beskrivelse
Opretter forbindelse til MDC ved hjćlp af en RS232C-adapter.
Opretter forbindelse til en pc ved hjćlp af et USB-kabel (for TOUCH ) for aktivering af berřringsfunktioner.
Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel.
Opretter forbindelse til MDC og internettet ved hjćlp af et LAN-kabel.
Tilslut til en USB-nřgle.
Forbinder skćrmen og forbindelsesboksen med et OCM-kabel.

Tilslutning og brug af en kildeenhed
Hvis du vil tilslutte en pc eller en anden kildeenhed, skal du bruge et HDMI-kabel eller et USB-kabel (for TOUCH ), som tilsluttes skćrmen, fřr tilslutning til forbindelsesboksen.
Tilslutning til en pc/videoenhed
Tilslut et USB-kabel (for TOUCH ), fřr der tilsluttes en pc.
Tilslutning af LAN-kablet
Foretag tilslutningen ved hjćlp af et Cat 7-kabel (*STP-typen). (10/100 Mbps) * Afskćrmet, parsnoet kabel

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding
* Aanbevolen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 16 uur. Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk ongeldig.
* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
* Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details. http://www.samsung.com/displaysolutions
* Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina
De onderdelen controleren
ˇ Beeldscherm: Beknopte installatiehandleiding / Garantiekaart (niet overal beschikbaar) / Voorschriften / Netsnoer / RS232C(IN)-adapter
ˇ Connection Box: Stekkerdoos / OCM-kabel / Schroef(M4, L12) x 7 / Schroef(M3, L5) x 11 / Schroef(M3, L8) x 2 / Afdekfolie x 2 / Houder voor de EFT-terminalbehuizing / Geleider voor de EFT-terminalhouder
Neem contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht als er onderdelen ontbreken. Onderdelen kunnen afwijken in verschillende locaties. De Kiosk-standaard wordt niet meegeleverd. U moet de standaard afzonderlijk aanschaffen en installeren.
Specificaties
* Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.
* Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.
Specificaties wandmontageset
Haal het achterpaneel van de Connection Box eraf, verwijder de vellen die de VESA-gaten afdekken door er vanaf de binnenkant van het achterpaneel met een pen op te drukken en installeer de wandbeugel.
1 Wandbeugel / 2 Product / 3 Model / 4 VESA-schroefgatspecificaties (A * B) (mm) / 5 Schroefdraad / 6 Aantal
Poorten

Poort RS232C1
TOUCH
HDMI LAN USB1 (5V1.0A) ONE CONNECT

Omschrijving
Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een RS232C-adapter.
Hiermee kunt u het apparaat met een USB-kabel (voor TOUCH ) op een pc aansluiten om aanraakfuncties in te schakelen.
Hierop sluit u bronapparatuur aan die werkt met een HDMI-kabel.
Hiermee kunt u het apparaat op MDC en het internet aansluiten met een LAN-kabel.
Hiermee kunt u verbinding maken met een USBgeheugenapparaat.
Hiermee kunt u het beeldscherm en de Connection Box verbinden via een OCM-kabel.

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
Als u een pc of ander bronapparaat wilt aansluiten, moet u de HDMI-kabel of USB-kabel (voor TOUCH ) eerst op het beeldscherm aansluiten voordat u deze met de Connection Box verbindt.
Aansluiten op een pc/videoapparaat
Sluit eerst een USB-kabel (voor TOUCH ) aan voordat u deze met een pc verbindt.
De LAN-kabel aansluiten
Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*). (10/100 Mbps) * *Shielded Twist Pair

Eesti keel

Kiirjuhend
* Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16 tundi. Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei pruugi garantii kehtida.
* Värv ja välimus vőivad olenevalt seadmest erineda, ühtlasi vőidakse tehnilisi andmeid jőudluse parandamise eesmärgil ette teatamata muuta.
* Lisateabe saamiseks laadige kodulehelt alla kasutusjuhend. http://www.samsung.com/displaysolutions
* Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi
Komponentide kontrollimine
ˇ Kuvar: Kiirjuhend / Garantiikaart (Pole saadaval osades piirkondades) / Normatiivne juhend / Toitejuhe / Adapter RS232C(IN)
ˇ Ühendusboks: Toitekaabel / OCM-kaabel / Kruvi(M4, L12) x 7 / Kruvi(M3, L5) x 11 / Kruvi(M3, L8) x 2 / Katteleht x 2 / EFT terminali katte hoidik / EFT-terminali hoidiku juhik
Kui mőni komponent on puudu, vőtke ühendust edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite. Komponendid vőivad olenevalt piirkonnast erineda. Kioski alust pole kaasas. Peate aluse eraldi ostma ja paigaldama.
Tehnilised andmed
* See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas vőib see toode pőhjustada raadiohäireid, mille korral vőib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
* Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevőtte Samsung veebilehte.
Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed
Vőtke ühendusboksi tagumine kate lahti, eemaldage VESA auke katvad lehed, vajutades neid pliiatsiga tagumise katte seestpoolt, ning seejärel paigaldage seinakinnitusklamber.
1 Seinakinnitusklamber / 2 Toode / 3 Mudel / 4 VESA kruviaukude spetsifikatsioonid (A * B) (mm) / 5 Keerme mőőt / 6 Kogus
Pordid

Port RS232C1
TOUCH
HDMI LAN USB1 (5V1.0A) ONE CONNECT

Kirjeldus
MDC-ga ühenduse loomiseks RS232C-adapteri kaudu.
Vőimaldab ühendada seadme arvutiga USB-kaabli abil (funktsiooni TOUCH jaoks) puutefunktsioonide lubamiseks.
Vőimaldab ühendada seadme allikseadmega HDMI-kaabli abil.
Vőimaldab ühendada MDC ja Internetiga LANkaabli kaudu.
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
Vőimaldab ühendada kuvari ja ühendusboksi OCM-kaabli abil.

Allikseadme ühendamine ja kasutamine
Selleks, et ühendada arvuti vői allikseade, peab teil olema HDMI- vői USB-kaabel (funktsiooni TOUCH jaoks) kuvari külge ühendatud enne selle paigaldamist ühendusboksi külge.
Arvuti/videoseadmega ühendamine
Ühendage USB-kaabel (funktsiooni TOUCH ) enne arvutiga ühendamist.
LAN-kaabli ühendamine
Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi). (10/100 Mbit/s) * Shielded Twist Pair

Suomi

Pika-asennusopas
* Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia. Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi raueta.
* Laitemallit voivat olla ulkoasultaan tai väreiltään erilaisia, ja laitteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laitteen suorituskyvyn parantamiseksi.
* Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan osoitteesta http://www.samsung.com/displaysolutions
* Katso kuvaukset edelliseltä sivulta
Osien tarkistaminen
ˇ Näyttö: Pika-asennusopas / takuukortti (ei saatavilla kaikissa paikoissa) / säädösopas / virtajohto / RS232C(IN)-sovitin
ˇ Connection Box -laite: Jatkojohto / OCM-kaapeli / ruuvi(M4, L12) x 7 / ruuvi(M3, L5) x 11 / ruuvi(M3, L8) x 2 / suojus x 2 / maksupäätteen suojuksen pidike / maksupäätteen pidikkeen opas
Jos pakkauksesta puuttuu jokin komponentti, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen. Pakkauksen komponentit saattavat vaihdella maantieteellisen sijainnin mukaan. Tuotepakkauksessa ei toimiteta Kiosk-laitteen telinettä. Teline on ostettava ja asennettava erikseen.
Tekniset tiedot
* Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.
* Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.
Seinätelineen tekniset ominaisuudet
Irrota Connection Box -laitteen takakansi ja poista VESA-reikiä peittävät suojukset painamalla niitä kynällä takakannen sisäpuolelta. Asenna sen jälkeen seinäkiinnitysteline.
1 Seinäkiinnitysteline / 2 tuote / 3 malli / 4 VESA-ruuviaukot (A * B) (mm) / 5 kierteen koko / 6 määrä
Portit

Liitäntä RS232C1 TOUCH
HDMI LAN USB1 (5V1.0A) ONE CONNECT

Kuvaus
Yhdistäminen MDC:hen RS232C-sovittimella.
Yhdistäminen tietokoneeseen USB-kaapelin avulla (TOUCHia varten ) kosketustoimintojen käyttöönottamiseksi.
Yhdistäminen lähdelaitteeseen HDMI-kaapelin avulla
Yhdistäminen MDC:hen ja Internetiin lähiverkkokaapelilla.
Yhdistäminen USB-muistilaitteeseen.
Yhdistäminen näyttöön ja Connection Box -laitteeseen OCM-kaapelilla.

Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Jos haluta kytkeä tietokoneen tai jonkin muun lähdelaitteen, HDMI-kaapeli tai USB-kaapeli ( TOUCHia varten ) on oltava yhdistettynä näyttöön ennen sen liittämistä Connection Box -laitteeseen.
Kytkeminen tietokoneeseen tai videolaitteeseen
Kytke USB-kaapeli (TOUCHia varten ) ennen tietokoneeseen yhdistämistä.
Lähiverkkokaapelin kytkeminen
Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia. (10/100 Mbps) * Shielded Twist Pair (suojattu, kierretty parikaapeli)

Français

Guide de configuration rapide
* Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 16 heures par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure ŕ 16 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
* La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modčle, et ses spécifications peuvent ętre modifiées sans préavis dans un but d'amélioration des performances.
* Téléchargez le manuel d'utilisation sur le site web pour obtenir de plus amples détails. http://www.samsung.com/displaysolutions
* Reportez-vous aux descriptions de la page précédente
Vérification des composants
ˇ Écran : guide de configuration rapide / carte de garantie (non disponible dans certains pays) / guide réglementaire / câble d'alimentation / adaptateur RS232C(IN)
ˇ Module de connexion : multiprise d'alimentation / câble OCM / vis(M4, L12) × 7 / vis(M3, L5) × 11 / vis(M3, L8) × 2 / capot × 2 / support de capot du terminal TEF / guide du support de terminal TEF
S'il manque le moindre élément, contactez le revendeur auprčs duquel vous avez acheté l'appareil. Les éléments peuvent varier en fonction du pays. Le support Kiosk n'est pas fourni. Vous devez acheter le support séparément et l'installer.
Caractéristiques techniques
* Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur pourra ętre amené ŕ prendre des mesures appropriées.
* Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site web de Samsung.
Spécifications du kit de montage mural
Retirez le capot arričre du module de connexion, ôtez les protections qui couvrent les orifices VESA en appuyant sur ces derničres ŕ l'aide d'un stylo depuis la face interne du capot arričre, puis installez le support de fixation murale.
1 Support de fixation murale / 2 Produit / 3 Modčle / 4 Spécifications des orifices VESA (A × B, en mm) / 5 Taille du filetage / 6 Quantité
Ports

Port RS232C1 TOUCH HDMI LAN USB1 (5V1.0A) ONE CONNECT

Description
Connexion ŕ l'écran MDC ŕ l'aide d'un adaptateur RS-232C.
Connexion ŕ un PC ŕ l'aide d'un câble USB (pour TOUCH ) pour activer les fonctions tactiles.
Connexion ŕ un périphérique source ŕ l'aide d'un câble HDMI.
Connexion ŕ l'écran MDC et ŕ Internet ŕ l'aide d'un câble LAN.
Connexion ŕ un périphérique de stockage USB.
Connexion de l'écran et du module de connexion ŕ l'aide d'un câble OCM.

Connexion et utilisation d'un appareil source
Pour connecter un PC ou tout autre appareil source, un câble HDMI ou USB (pour TOUCH ) doit ętre connecté ŕ l'écran avant son montage sur le module de connexion.
Connexion ŕ un PC / dispositif vidéo
Connectez un câble USB (pour TOUCH ) avant la connexion ŕ un PC.
Connexion du câble LAN
Utilisez le câble Cat 7 (type STP*) pour la connexion. (10/100 Mbit/s) * * Shielded Twist Pair

BN68-11641C-02_QSG_KMA 24_EU_L25.indd 1

2021-07-06 9:01:33

Deutsch

Kurzanleitung zur Konfiguration
* Das Gerät sollte nicht mehr als 16 Stunden täglich verwendet werden. Wenn das Gerät länger als 16 Stunden pro Tag verwendet wird, erlischt möglicherweise die Garantie.
* Farbe und Aussehen sind geräteabhängig, und Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind jederzeit vorbehalten.
* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können. http://www.samsung.com/displaysolutions
* Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.
Überprüfen des Lieferumfangs
ˇ Anzeige: Kurzanleitung zur Konfiguration/ Garantiekarte (in einigen Ländern nicht erhältlich) / Aufsichtsrechtliche Hinweise / Netzkabel / RS232C(IN)-Adapter
ˇ Connection Box: Steckdosenleiste / OCM-Kabel / Schrauben(M4, L12) x 7 / Schrauben(M3, L5) x 11 / Schrauben(M3, L8) x 2 / Bohrungsstopfen x 2 / Halterung der EFT Klemmenabdeckung / Anleitung für EFTKlemmenhalter
Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Der Lieferumfang kann sich je nach Standort unterscheiden. Der Kiosk-Standfuß wird nicht mitgeliefert. Sie müssen den Standfuß separat erwerben und installieren.
Technische Daten
* Dies ist ein Gerät der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Gerät Störungen im Funkbetrieb verursachen. In solchen Fällen muss der Benutzer möglicherweise geeignete Maßnahmen ergreifen.
* Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.
Spezifikationen des Wandhalterungskits
Nehmen Sie die hintere Abdeckung von der Connection Box ab und entfernen Sie die Abdeckungen der VESA-Bohrungen. Drücken Sie dazu mit einem Stift von der Innenseite der hinteren Abdeckung aus darauf. Installieren Sie anschließend die Wandhalterung.
1 Wandhalterung / 2 Gerät / 3 Modell / 4 VESA-Schraubenbohrungen (A * B) (mm) / 5 Gewindemaß / 6 Anzahl
Anschlüsse

Anschluss RS232C1
TOUCH
HDMI LAN USB1 (5V1.0A) ONE CONNECT

Beschreibung
Zum Verbinden mit MDC über einen RS232CAdapter.
Zum Verbinden mit einem PC mit einem USB-Kabel (für TOUCH ) zum Aktivieren der Touchfunktionen.
Zum Anschluss eines Quellgeräts über ein HDMI-Kabel.
Zum Verbinden mit MDC und dem Internet über ein LAN-Kabel.
Zum Anschluss eines USB-Speichergeräts.
Verbindet das Display und die Connection Box über ein OCM-Kabel .

Anschließen und Verwenden eines Quellgeräts
Um einen PC oder ein anderes Quellgerät anzuschließen, müssen Sie ein HDMI- oder ein USB-Kabel (für TOUCH ) an das Display angeschlossen haben, ehe Sie es mit der Connection Box verbinden.
Anschließen an einen PC/ein Videogerät
Schließen Sie ein USB-Kabel (für TOUCH ) an, bevor Sie die Verbindung zu einem PC herstellen.
Anschließen des LAN-Kabels
Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) für die Verbindung. (10/100 Mbit/s) * Abgeschirmtes verdrilltes Kabel (Shielded Twisted Pair) 
*       16 .    16  ,   .
*    ,     ,  ,   .
*     web  . http://www.samsung.com/displaysolutions
*     .
 
ˇ :  / (  )/ / / RS232C(IN)
ˇ Connection box: / OCM/(M4, L12) x 7/ (M3, L5) x 11/(M3, L8) x 2/ x 2/  EFT/  EFT
      . T    .   .     .

*     .     ,       .
*   ,   Samsung.
   
   Connection Box,    VESA       , ,   .
1  / 2 / 3 / 4 .  VESA (A * B) (mm)/ 5 / 6 


 RS232C1
TOUCH
HDMI LAN USB1 (5V1.0A) ONE CONNECT


 MDC,   RS232C.
   USB ( TOUCH )   .
    HDMI.
 MDC  Internet   LAN.
  USB.
   Connection Box   OCM.

   
    ,     HDMI  USB ( TOUCH )   Connection Box.
 / 
  ,  USB ( TOUCH ).
 LAN
 ,  7 (Cat 7) (* STP). (10/100 Mbps) *  

Magyar

Rövid telepítési útmutató
* A termék javasolt napi használati ideje legfeljebb 16 óra. A termék napi 16 óránál nagyobb igénybevétele esetén a garancia érvényét vesztheti.
* A termék színe és kialakítása a típustól függen eltérhet, és a termék mszaki jellemzi a teljesítmény javítása céljából elzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
* További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet a weboldalról. http://www.samsung.com/displaysolutions
* Lásd a leírásokat az elz oldalon.
Az alkatrészek meglétének ellenrzése
ˇ Kijelz: Rövid telepítési útmutató/Garanciakártya (nem mindenhol jár a termékhez)/Szabályozási útmutató/Tápkábel/RS232C(IN) adapter
ˇ Csatlakozódoboz: Hálózati elosztó/OCM-kábel/Csavar(M4, L12) × 7/ Csavar(M3, L5) × 11/Csavar(M3, L8) × 2/Fedlap × 2/Tartó az EFTterminál fedeléhez/Vezetelem az EFT-termináltartóhoz
Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz. Az alkatrészek térségenként eltérhetnek. A Kioszk állvány nem tartozék. Az állványt külön kell megvásárolni és felszerelni.
Mszaki adatok
* Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a felhasználó által tett megfelel intézkedésekre.
* Az eszközök részletes mszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.
Fali konzolkészlet jellemzi
Szerelje le a csatlakozódoboz hátsó fedelét, távolítsa el a VESA furatokat fed lapokat úgy, hogy egy tollal megnyomja ket a hátsó fedél bels oldala fell, majd szerelje fel a fali tartókeretet.
1 Fali tartókeret/ 2 Termék/ 3 Modell/ 4 VESA csavarfurat-jellemzk (A * B) (mm)/ 5 Menetméret/ 6 Mennyiség
Portok

Port RS232C1 TOUCH
HDMI LAN USB1 (5V1.0A) ONE CONNECT

Leírás
Csatlakoztatás MDC-hez egy RS232C adapterrel.
Csatlakoztatás számítógéphez egy (a TOUCH porthoz való) USB-kábellel az érintési funkciók engedélyezése érdekében.
Csatlakoztatás forráseszközhöz egy HDMIkábellel.
Csatlakoztatás MDC-hez és az internethez LAN-kábellel.
Csatlakoztatás USB-memóriaeszközhöz.
A kijelz és a csatlakozódoboz csatlakoztatása egy OCM-kábellel.

Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Egy számítógép vagy forráseszköz csatlakoztatásához a csatlakozódobozra való felszerelés eltt csatlakoztatnia kell egy HDMI-kábelt vagy egy (a TOUCH porthoz való) USB-kábelt a kijelzhöz.
Csatlakoztatás számítógéphez/videokészülékhez
A számítógéphez való csatlakoztatás eltt csatlakoztasson egy (a TOUCH porthoz való) USB-kábelt.
A LAN-kábel csatlakoztatása
A csatlakoztatáshoz Cat 7(*STP típusú) kábelt használjon. (10/100 Mb/s) * Árnyékolt sodrott kábel

Italiano

Guida di installazione rapida
* L'utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto č di 16 ore. Se il prodotto viene utilizzato per piů di 16 ore al giorno, la garanzia potrebbe essere invalidata.
* Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
* Per ulteriori dettagli, scaricare il manuale utente dal sito Web. http://www.samsung.com/displaysolutions
* Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente
Verifica dei componenti
ˇ Display: Guida di impostazione rapida / Garanzia (non disponibile in alcuni paesi) / Guida alle normative vigenti / Cavo di alimentazione / adattatore RS232C (IN)
ˇ Scatola di connessione: Multipresa / cavo OCM / Vite(M4, L12) x 7 / Vite(M3, L5) x 11 / Vite(M3, L8) x 2 / Copri foro x 2 / Coperchio terminale EFT / Guida del fermo del terminale EFT
Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale č stato acquistato il prodotto. I componenti possono variare in base alla localitŕ. Il piedistallo Kiosk non č in dotazione. Č necessario effettuare l'acquisto a parte e installare il piedistallo.
Specifiche
* Questo č un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.
* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.
Specifiche del kit di montaggio a parete
Smontare il coperchio posteriore della Scatola delle connessioni, rimuovere i copri fori VESA premendovi sopra con una penna dal lato interno del coperchio posteriore ed installare la staffa per il montaggio a parete.
1 Staffa per il montaggio a parete / 2 Prodotto / 3 Modello / 4 Specifiche dei fori delle viti VESA (A * B) (mm) / 5 Dimensione filetto / 6 Quantitŕ
Porte

Porta RS232C1
TOUCH
HDMI LAN USB1 (5V1.0A) ONE CONNECT

Descrizione
Consente il collegamento a MDC mediante un adattatore RS232C.
Consente il collegamento a un PC mediante un cavo USB (per TOUCH ) per attivare le funzioni di tocco.
Consente il collegamento a un dispositivo sorgente mediante un cavo HDMI.
Consente il collegamento a MDC e Internet mediante un cavo LAN.
Consente il collegamento a un dispositivo di memoria USB.
Consente il collegamento del display alla Scatola delle connessioni mediante un cavo OCM.

Connessione e uso di un dispositivo sorgente
Per collegare un PC o un altro dispositivo sorgente, č necessario disporre di un cavo HDMI o USB (per TOUCH ) collegato al display prima di collegarlo alla Scatola delle connessioni.
Collegamento a un PC/dispositivo video
Collegare un cavo USB (per TOUCH ) prima di collegare un PC.
Collegamento del cavo LAN
Utilizzare il cavo Cat7 (tipo *STP) per la connessione. (10/100 Mbps) * *Twist Pair schermato

Portuguęs

Guia de configuraçăo rápida
* Recomenda-se que este produto năo seja utilizado durante mais de 16 horas por dia. Caso o produto seja utilizado durante mais de 16 horas por dia, a garantia pode ser nula.
* A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e as especificaçőes estăo sujeitas a alteraçőes sem aviso prévio para melhorar o desempenho.
* Para obter mais informaçőes, transfira o manual do utilizador a partir do website. http://www.samsung.com/displaysolutions
* Consulte as descriçőes na página anterior
Verificaçăo dos componentes
ˇ Ecră: Guia de configuraçăo rápida / Certificado de garantia (năo disponível em alguns locais) / Guia de regulamentaçăo / Cabo de alimentaçăo / Adaptador RS232C(IN)
ˇ Caixa de ligaçőes: Tomada múltipla / Cabo OCM / Parafuso(M4, L12) x 7 / Parafuso(M3, L5) x 11 / Parafuso(M3, L8) x 2 / Cobertura x 2 / Suporte do terminal EFT / Guia do suporte do terminal EFT
Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta. Os componentes podem variar em locais diferentes. O suporte do Kiosk năo é fornecido. É necessário adquirir o suporte em separado e instalá-lo.
Especificaçőes
* Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferęncia radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
* Para obter mais informaçőes sobre as especificaçőes do dispositivo, visite o website da Samsung.
Especificaçőes do kit de montagem na
parede
Desmonte a cobertura posterior da Caixa de ligaçőes, remova as coberturas dos orifícios VESA pressionando-as com uma esferográfica a partir do interior da cobertura posterior e, em seguida, instale o suporte de montagem na parede.
1 Suporte de montagem na parede / 2 Produto / 3 Modelo / 4 Especificaçőes dos orifícios de parafusos VESA (A * B) (mm) / 5 Tamanho da rosca / 6 Quantidade
Portas

Porta RS232C1 TOUCH HDMI LAN USB1 (5V1.0A) ONE CONNECT

Descriçăo
Liga-se a um MDC utilizando um adaptador RS232C.
Liga-se a um PC através de um cabo USB (para TOUCH ), para ativar funçőes táteis.
Liga-se a um dispositivo de origem utilizando um cabo HDMI.
Liga-se ao MDC e ŕ Internet utilizando um cabo LAN.
Ligue a um dispositivo de memória USB.
Liga-se ao ecră e ŕ Caixa de ligaçőes utilizando um cabo OCM.

Ligaçăo e utilizaçăo de um dispositivo de origem
Para ligar um PC ou outro dispositivo de origem, é necessário ter um cabo HDMI ou um cabo USB (para TOUCH ) ligado ao ecră antes de o montar na Caixa de ligaçőes.
Ligaçăo a um PC/dispositivo de vídeo
Ligue um cabo USB (para TOUCH ) antes de ligar a um PC.
Ligaçăo do cabo LAN
Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligaçăo. (10/100 Mbps) * Par trançado blindado

Român

Ghid de configurare rapid
* Se recomand ca acest produs s fie utilizat mai puin de 16 ore pe zi. Dac produsul este utilizat mai mult de 16 ore pe zi, putei pierde garania.
* Culoarea i aspectul pot fi diferite, în funcie de produs, iar specificaiile se pot schimba fr notificare prealabil, pentru a îmbunti performana.
* Descrcai manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai multe detalii. http://www.samsung.com/displaysolutions
* Consultai descrierile de la pagina anterioar
Verificarea componentelor
ˇ Display: Ghid de configurare rapid / Certificat de garanie (nu este disponibil în anumite locaii) / Ghid de reglementare / Cordon de alimentare / Adaptor RS232C(IN)
ˇ Cutie de conexiuni: Prelungitor cu prize multiple / Cablu OCM / urub(M4, L12) x 7 / urub(M3, L5) x 11 / urub(M3, L8) x 2 / Folie de acoperire x 2 / Suport hus Terminal EFT / Ghidul suportului pentru Terminal EFT
În cazul în care lipsesc componente, contactai furnizorul de la care ai achiziionat produsul. Componentele pot diferi în locaii diferite. Nu se ofer stativul Kiosk. Stativul trebuie achiziionat i instalat separat.
Specificaii
* Acesta este un produs de clasa A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferene radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul s ia msurile adecvate.
* Pentru specificaii detaliate despre dispozitiv, vizitai site-ul web Samsung.
Specificaiile kitului de montare pe perete
Dezasamblai capacul din spate al cutiei de conexiuni, îndeprtai foliile care acoper gurile VESA apsându-le cu un creion din interiorul capacului din spate i apoi instalai suportul de montare pe perete.
1 Suport de montare pe perete / 2 Produs / 3 Model / 4 Specificaiile gurii de urub VESA (A * B) (mm) / 5 Dimensiune filet / 6 Cantitate
Porturi

Port RS232C1 TOUCH
HDMI LAN USB1 (5V1.0A) ONE CONNECT

Descriere
Conecteaz la MDC folosind un adaptor RS232C.
Conecteaz la un PC folosind un cablu USB (pentru TOUCH ) pentru a permite funciile tactile.
Conecteaz la un dispozitiv surs folosind un cablu HDMI.
Conecteaz la MDC i la internet folosind un cablu LAN.
Conecteaz la un dispozitiv de stocare USB.
Conecteaz display-ul i cutia de conexiuni folosind un cablu OCM.

Conectarea i utilizarea unui dispozitiv surs
Pentru a conecta un PC sau un alt dispozitiv surs, trebuie s avei un cablu HDMI sau un cablu USB (pentru TOUCH ) conectat la display, înainte de a-l instala la cutia de conexiuni.
Conectarea la un PC/dispozitiv video
Conectai un cablu USB (pentru TOUCH ) înainte de a-l conecta la un PC.
Conectarea cablului LAN
Utilizai un cablu Cat 7 (*tip STP) pentru conexiune. (10/100 Mbps) * Cablu izolat cu perechi torsadate

Srpski

Vodic za brzo podesavanje
* Preporucuje se da dnevna upotreba ovog proizvoda bude kraa od 16 casova. Ako se proizvod koristi duze od 16 casova dnevno, ponistie se garancija.
* Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije podlezu promenama bez prethodnog obavestenja, radi poboljsanja performansi.
* Dodatne informacije nalaze se u korisnickom prirucniku koji mozete da preuzmete sa veb lokacije. http://www.samsung.com/displaysolutions
* Pogledajte opise na prethodnoj stranici
Provera komponenti
ˇ Displej: Vodic za brzo podesavanje / Garantni list (nije dostupan na pojedinim lokacijama) / Vodic kroz propise / Kabl za napajanje / Adapter RS232C(IN)
ˇ Prikljucna kutija: Produzni kabl / OCM kabl / Zavrtanj(M4 x L12) x 7 / Zavrtanj(M3, L5) x 11 / Zavrtanj(M3, L8) x 2 / Pokrivna plocica x 2 / Drzac poklopca EFT terminala / Voica drzaca EFT terminala
Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj ureaj. Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije. Postolje za Kiosk se ne isporucuje. Morate ga zasebno kupiti i postaviti.
Specifikacije
* Ovo je proizvod klase A. U kunom okruzenju ovaj proizvod moze da stvori radio-smetnje u kom slucaju e korisnik mozda morati da preduzme odgovarajue mere.
* Detaljne specifikacije ureaja potrazite na veb-lokaciji kompanije Samsung.
Specifikacije kompleta za montazu na zid
Rasklopite zadnji poklopac prikljucne kutije, uklonite plocice koje pokrivaju VESA otvore tako sto ete ih gurnuti olovkom sa unutrasnje strane zadnjeg poklopca, pa postavite zidni nosac.
1 Zidni nosac / 2 Proizvod / 3 Model / 4 Specifikacije za otvor za VESA zavrtnje (A * B) (mm) / 5 Velicina navoja / 6 Kolicina
Portovi

Prikljucak RS232C1 TOUCH HDMI LAN USB1 (5V1.0A) ONE CONNECT

Opis
Povezivanje sa programom MDC pomou adaptera RS232C.
Povezivanje sa racunarom pomou USB kabla (za TOUCH ) da bi se omoguile funkcije dodira.
Povezivanje sa izvornim ureajem putem HDMI kabla.
Povezuje se sa programom MDC i internetom pomou LAN kabla.
Povezivanje sa USB memorijskim ureajem.
Povezuje displej i prikljucnu kutiju pomou OCM kabla.

Povezivanje i korisenje izvornog ureaja
Da biste povezali racunar ili drugi izvorni ureaj, morate povezati HDMI kabl ili USB kabl (za TOUCH ) sa displejom pre nego sto ga prikljucite na prikljucnu kutiju.
Povezivanje sa racunarom/video ureajem
Povezite USB kabl (za TOUCH ) pre povezivanja sa racunarom.
Povezivanje LAN kabla
Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu. (10/100 Mb/s) * Oklopljena upredena parica

Slovencina

Prírucka rýchlym nastavením
* Odporúcaná doba pouzívania tohto výrobku je menej ako 16 hodín denne. Ak sa výrobok pouzíva dlhsie ako 16 hodín denne, môze dôjs k strate platnosti záruky.
* Farba a vzhad sa môzu odlisova v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvysovania výkonu.
* Z webovej lokality si stiahnite pouzívateskú prírucku, v ktorej nájdete alsie podrobnosti. http://www.samsung.com/displaysolutions
* Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane
Kontrola komponentov
ˇ Displej: Prírucka rýchlym nastavením/Zárucný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii)/Prírucka s uvedením predpisov/Napájací kábel/Adaptér RS232C(IN)
ˇ Napájacia jednotka: predlzovací kábel/kábel OCM/skrutka(M4, L12) x 7/ skrutka(M3, L5) x 11/skrutka(M3, L8) x 2/kryt x 2/drziak krytu terminálu EFT/vodiaca cas drziaka terminálu EFT
Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili. Komponenty sa môzu na rôznych miestach lísi. Kioskový stojan nie je súcasou balenia. Stojan je potrebné zakúpi a nainstalova samostatne.
Technické údaje
* Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môze tento produkt spôsobova rádiové rusenie, pricom v takom prípade môze by zo strany pouzívatea nutné prija vhodné opatrenia.
* Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spolocnosti Samsung.
Technické údaje súpravy drziaka na stenu
Odmontujte zadný kryt napájacej jednotky, odstráte fólie zakrývajúce otvory poda normy VESA tak, ze na ne z vnútornej strany zadného krytu zatlacíte perom, a potom nainstalujte konzolu drziaka na stenu.
1 Konzola drziaka na stenu/ 2 Produkt/ 3 Model/ 4 Specifikácie pre otvory skrutiek poda normy VESA (A * B) (mm)/ 5 Vekos závitu/ 6 Mnozstvo
Porty

Port RS232C1
TOUCH
HDMI LAN USB1 (5V1.0A) ONE CONNECT

Popis
Slúzi na pripojenie k MDC pomocou adaptéra RS232C.
Slúzi na pripojenie k pocítacu pomocou kábla USB (pre TOUCH ), aby bolo mozné pouzíva dotykové funkcie.
Slúzi na pripojenie k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI.
Slúzi na pripojenie k MDC a internetu pomocou kábla LAN.
Slúzi na pripojenie pamäového zariadenia USB.
Slúzi na pripojenie displeja k napájacej jednotke pomocou kábla OCM.

Pripojenie a pouzívanie zdrojového zariadenia
Ak chcete pripoji pocítac alebo iné zdrojové zariadenie, musíte ma kábel HDMI alebo USB (pre TOUCH ) pripojený k displeju este pred jeho pripojením k napájacej jednotke.
Pripojenie k pocítacu/video zariadeniu
Pred pripojením k pocítacu pripojte kábel USB (pre TOUCH ).
Pripojenie kábla LAN
Na pripojenie pouzite kábel Cat 7 (typ STP*). (10/100 MB/s) * Tienená krútená dvojlinka

Latviesu

trs uzstdsanas pamcba
* Ieteicamais izstrdjuma lietosanas ilgums ir16 stundas dien. Ja izstrdjums tiek lietots ilgk par16 stundm dien, var tikt anulta garantija.
* Krsa un izskats var atsirties atkarb no izstrdjuma, un, lai uzlabotu izstrdjuma veiktspju, t specifikcijas var tikt maintas bez ieprieksj brdinjuma.
* Lai iegtu papildinformciju, lejupieldjiet lietosanas rokasgrmatu no tmeka vietnes. http://www.samsung.com/displaysolutions
* Skatiet aprakstus ieprieksj lappus
Sastvdau prbaude
ˇ Displejs: s uzstdsanas pamcba / garantijas karte (nav pieejama dazs viets) / normatv dokumentcija / strvas vads / RS232C(IN) adapteris
ˇ Savienojuma bloks: Kabea pagarintjs / OCM kabelis / skrve(M4, L12) × 7 / skrve(M3, L5) × 11 / skrve(M3, L8) × 2 / prsega loksne × 2 / EFT termina vka turtjs / EFT termina turtja rokasgrmata
Ja nav kdas no izstrdjuma sastvdam, sazinieties ar t prdevju. Dazds atrasans viets sastvdaas var atsirties. Kioska statvs nav nodrosints. Statvs ir jiegdjas un juzstda atsevisi.
Specifikcijas
* Sis ir A klases izstrdjums. Mjas apstkos sis izstrdjums var izraist radiosakaru traucjumus, un td gadjum lietotjam var bt nepieciesams veikt atbilstosas darbbas.
* Detaliztas ierces specifikcijas skatiet Samsung tmeka vietn.
Sienas montzas komplekta specifikcijas
Noemiet savienojumu krbas aizmugures vku un loksnes, ar kurm ir nosegti VESA caurumi, ts piespiezot ar pildspalvu no aizmugures vka iekspuses, un pc tam uzstdiet sienas montzas kronsteinu.
1 Sienas montzas kronsteins / 2 Izstrdjums / 3 modelis / 4 VESA skrves cauruma specifikcijas (A * B) (mm) / 5 vtnes izmrs / 6 daudzums
Porti

Ports RS232C1 TOUCH
HDMI LAN USB1 (5V1.0A) ONE CONNECT

Apraksts
MDC pievienosanai, izmantojot RS232C adapteri.
Savieno ar datoru, izmantojot USB kabeli (paredztu TOUCH ), lai iespjotu skrienfunkcijas.
Avota ierces pievienosanai, izmantojot HDMI kabeli.
Veido savienojumu ar MDC un internetu, izmantojot LAN kabeli.
Savieno ar USB atmias ierci.
Savieno displeju un savienojuma bloku, izmantojot OCM kabeli.

Avota ierces pievienosana un izmantosana
Lai savienotu ar datoru vai citu avota ierci, pirms t piestiprinsanas savienojuma blokam jums ir nepieciesams HDMI kabelis vai USB kabelis (TOUCH ), kas ir pievienots displejam.
Datora/video ierces pievienosana
Pievienojiet USB kabeli (TOUCH ) pirms pievienosanas datoram.
LAN kabea pievienosana
Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli. (10/100 Mb/s) * Ekrants vtais pris

Lietuvi kalba

Trumpasis srankos vadovas
* S gamin rekomenduojame naudoti maziau nei 16 val. per dien. Jei gaminys naudojamas ilgiau nei 16 val. per dien, galima netekti teiss garantij.
* Atsizvelgiant produkt, spalva ir isvaizda gali skirtis; siekiant pagerinti produkto veikimo efektyvum specifikacijos gali bti keiciamos be isankstinio spjimo.
* Jei reikia daugiau informacijos, is svetains atsisiskite naudotojo vadov. http://www.samsung.com/displaysolutions
* Zr. pirmesniame puslapyje pateiktus aprasymus
Komponent tikrinimas
ˇ Monitorius: Trumpasis srankos vadovas / Garantijos kortel (neteikiama kai kuriose vietose) / Nustatym vadovas / Maitinimo laidas / RS232C(IN) adapteris
ˇ Jungimo dz: Maitinimo juosta / OCM kabelis / Varztas(M4, L12) x 7 / Varztas(M3, L5) x 11 / Varztas(M3, L8) x 2 / Dangtelis x 2 / EFT terminalo dangtelio laikiklis / EFT terminalo laikiklio kreipiancioji dalis
Jeigu trksta komponent, kreipkits pardavj, is kurio sigijote s produkt. Komponentai skirtinguose regionuose gali bti skirtingi. ,,Kiosk" stovas nepateikiamas. Jums reikia atskirai sigyti ir rengti stov.
Specifikacijos
* Tai yra A klass produktas. Buitinje aplinkoje sis produktas gali sukelti radijo dazni trukdzius, todl naudotojui gali tekti imtis atitinkam priemoni.
* Jei reikia issami renginio specifikacij, apsilankykite ,,Samsung" svetainje.
Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos
Isardykite jungimo dzs galin dangtel, nuimkite VESA skyles dengiancius lakstus spausdami juos rasikliu is vidins galinio dangtelio puss, tada sumontuokite sienin laikikl.
1 Montavimo prie sienos laikiklis / 2 Produktas / 3 Modelis / 4 VESA varzt skyli specifikacijos (A * B) (mm) / 5 Sriegio dydis / 6 Kiekis
Prievadai

Prievadas RS232C1

TOUCH

HDMI LAN USB1

(5V 1.0A)

ONE CONNECT

Aprasymas Prijungiama prie MDC RS232C adapteriu. Norint jungti lietimo funkcij, prijungiama prie kompiuterio USB kabeliu (TOUCH ). Prijungiama prie saltinio renginio HDMI kabeliu. LAN kabeliu prijungiama prie MDC ir interneto.
Prijungiamas USB atminties renginys.
OCM kabeliu prijungiamas monitorius ir jungimo dz.

Saltinio renginio prijungimas ir naudojimas
Nordami prijungti kompiuter ar kit saltinio rengin, pries rengdami monitori jungimo dz jums reikalingas prie jo prijungtas HDMI kabelis arba USB kabelis (TOUCH ).
Prijungimas prie kompiuterio / vaizdo renginio
Pries jungdami prie kompiuterio, prijunkite USB kabel (TOUCH ).
LAN laido prijungimas
Jungciai naudokite ,,Cat7" (*STP tipo) laid. (10/100 Mbps) * Izoliuotas, pintas, dviej gij

Norsk

Hurtigoppsettsveiledning
* Anbefalt brukstid for dette produktet er mindre enn 16 timer per dag. Hvis produktet brukes mer enn 16 timer per dag, kan det gjřre garantien ugyldig.
* Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet og spesifikasjonene kan endres uten forhĺndsvarsel for ĺ forbedre ytelsen.
* Last ned brukerhĺndboken fra nettstedet for mer informasjon. http:// www.samsung.com/displaysolutions
* Se beskrivelsene pĺ forrige side
Kontrollere komponentene
ˇ Skjerm: Hurtigoppsettsveiledning / garantikort (ikke tilgjengelig enkelte steder) / forskriftsveiledning / strřmledning / RS232C (INN)adapter
ˇ Tilkoblingsboks: Stikkontaktliste / OCM-kabel / skrue(M4, L12) x 7 / skrue(M3, L5) x 11 / skrue(M3, L8) x 2 / platedeksel x 2 / feste for EFTterminaldeksel / EFT Terminal-festeguide
Ta kontakt med leverandřren der du kjřpte produktet hvis noen av komponentene mangler. Komponentene kan variere pĺ forskjellige steder. Kiosk-stativet fřlger ikke med. Du mĺ kjřpe stativet separat og montere det.
Spesifikasjoner
* Dette er et klasse A-produkt. I en privat husholdning kan dette produktet forĺrsake radiointerferens. I slike tilfeller mĺ brukeren selv ta nřdvendige forholdsregler.
* Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten pĺ nettstedet til Samsung.
Spesifikasjoner for veggfeste
Demonter bakdekslet til tilkoblingsboksen, fjern platene som dekker VESAhullene ved ĺ trykke pĺ dem men en penn fra innsiden av bakdekslet, og monter deretter veggmonteringsbraketten.
1 Veggmonteringsbrakett / 2 Produkt / 3 Modell / 4 VESAskruehullspesifikasjoner (A * B) (mm) / 5 Gjengestřrrelse / 6 Antall
Porter

Port RS232C1

TOUCH

HDMI LAN USB1

(5V 1.0A)

ONE CONNECT

Beskrivelse Kobler til MDC med en RS232C-adapter. Kobler til en PC med en USB-kabel (for TOUCH ) for ĺ aktivere berřringsfunksjoner. Kobler til en kildeenhet med en HDMI-kabel. Kobler til MDC og Internett med en LAN-kabel.
Kobler til en USB-minneenhet.
Kobler til skjermen og tilkoblingsboksen med en OCM-kabel.

Koble til og bruke en kildeenhet
For ĺ koble til en PC eller annen kildeenhet, mĺ du ha en HDMI-kabel eller en USB-kabel (for TOUCH ) tilkoblet skjermen fřr du monterer den til tilkoblingsboksen.
Koble til en PC/videoenhet
Koble til en USB-kable (for TOUCH ) fřr du kobler til en PC.
Koble til LAN-kabelen
Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen. (10/100 Mbps) * Skjermet tvistet par

Polski

Skrócona instrukcja konfiguracji
* Zalecany czas pracy produktu nie powinien przekracza 16 godzin dziennie. W przypadku uywania produktu przez czas dluszy ni 16 godzin dziennie gwarancja moe straci wano.
* Kolor i wygld mog si róni w zalenoci od produktu. Dane techniczne produktu mog bez wczeniejszego powiadomienia ulec zmianie majcej na celu popraw funkcjonowania.
* Wicej informacji mona uzyska, pobierajc instrukcj obslugi ze strony internetowej. http://www.samsung.com/displaysolutions
* Naley zapozna si z opisami na poprzedniej stronie
Sprawdzanie zawartoci
ˇ Wywietlacz: skrócona instrukcja konfiguracji / karta gwarancyjna (dostpna w zalenoci od kraju) / przewodnik po przepisach / przewód zasilajcy / adapter wejciowy RS232C(IN)
ˇ Modul polczeniowy: listwa zasilajca / kabel OCM / ruba(M4, L12) x 7 / ruba(M3, L5) x 11 / ruba(M3, L8) x 2 / zalepka x 2 / uchwyt oslony terminala EFT / prowadnica uchwytu terminala EFT
Jeeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj si ze sprzedawc produktu. Zawarto opakowania moe si róni w zalenoci od miejsca zakupu. Stojak Kiosk nie jest dostarczany w zestawie. Stojak naley zakupi i zamontowa osobno.
Dane techniczne
* To jest produkt klasy A. W rodowisku domowym ten produkt moe powodowa zaklócenia fal radiowych. W takim przypadku moe by wymagane podjcie odpowiednich rodków.
* Szczególowe dane techniczne urzdze mona znale na stronie internetowej firmy Samsung.
Dane techniczne zestawu do montau
ciennego
Zdemontuj tyln pokryw modulu polczeniowego, usu oslony zakrywajce otwory VESA, naciskajc je dlugopisem od wewntrznej strony tylnej pokrywy, a nastpnie zainstaluj uchwyt do montau ciennego.
1 Uchwyt do montau ciennego / 2 Produkt / 3 Model / 4 Rozstaw otworów na ruby zgodne ze standardem VESA (A * B) (mm) / 5 Rozmiar gwintu / 6 Liczba szt.
Porty

Port RS232C1
TOUCH
HDMI LAN USB1 (5V1.0A) ONE CONNECT

Opis
Do polczenia z programem MDC za pomoc adaptera RS232C.
Do podlczenia do komputera za pomoc kabla USB (do portu TOUCH ) w celu udostpnienia funkcji obslugi dotykowej.
Do podlczenia urzdzenia ródlowego za pomoc kabla HDMI.
Do polczenia z programem MDC i Internetem za pomoc kabla LAN.
Do podlczenia urzdzenia pamici USB.
Do polczenia wywietlacza i modulu polczeniowego za pomoc kabla OCM.

Podlczanie i korzystanie z urzdzenia ródlowego
Do podlczenia komputera lub innego urzdzenia ródlowego, wymagany jest kabel HDMI lub kabel USB (do portu TOUCH ) podlczony do wywietlacza przed jego montaem do modulu polczeniowego.
Podlczanie do komputera / urzdzenia wideo
Przed podlczeniem do komputera naley podlczy kabel USB (do portu TOUCH ).
Podlczanie kabla LAN
Uy kabla kategorii 7 (typu STP*). (10/100 Mb/s) * Shielded Twist Pair (skrtka ekranowana)

Slovenscina
Navodila za hitro namestitev
* Priporocamo, da ta izdelek uporabljate manj kot 16 ur na dan. Ce izdelek uporabljate vec kot 16 ur na dan, garancija morda ne bo veljala.
* Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljsave delovanja.
* Za nadaljnje informacije s spletnega mesta prenesite uporabniski prirocnik. http://www.samsung.com/displaysolutions
* Gljete opise na prejsnji strani.
Pregled komponent
ˇ Zaslon: Hitri vodic za namestitev/Garancijska kartica (ni na voljo na nekaterih lokacijah)/Regulatorni vodic/Napajalni kabel/Adapter RS232C(IN)
ˇ Prikljucna omarica: Podaljsek/Kabel OCM/Vijak(M4, L12) x 7/ Vijak(M3, L5) x 11/Vijak(M3, L8) x 2/Ploscati pokrov x 2/Nosilec pokrova prikljucka EFT/Vodnik za nosilec prikljucka EFT
Ce katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelek kupili. Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo. Stojalo Kiosk ni prilozeno. Stojalo morate kupiti loceno in ga namestiti.
Specifikacije
* To je izdelek razreda A. V domacem okolju lahko ta izdelek povzroca radijske motnje. V tem primeru bo uporabnik morda moral ustrezno ukrepati.
* Podrobnejse tehnicne podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung.
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno
Razstavite hrbtni pokrov prikljucne omarice, odstranite plosce, ki pokrivajo odprtine VESA, tako da nanje pritisnete s pisalom iz notranje strani hrbtnega pokrova, in nato namestite stenski nosilec. 1 Stenski nosilec/ 2 Izdelek/ 3 Model/ 4 Specifikacije odprtine za vijeke VESA (A * B) (mm) / 5 Velikost navoja/ 6 Kolicina
Vrata

Vrata RS232C1
TOUCH
HDMI LAN USB1 (5V1.0A) ONE CONNECT

Opis
Omogoca povezavo z MDC prek vmesnika RS232C.
Za povezavo z racunalnikom s kablom USB (za TOUCH ), da omogocite funkcije upravljanja na dotik.
Omogoca prikljucitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
Omogoca povezavo z aplikacijo MDC in internetom s kablom LAN.
Omogoca povezavo s pomnilnisko napravo USB.
omogoca povezavo zaslona in prikljucne omarice s pomocjo kabla OCM.

Prikljucitev in uporaba vhodne naprave
Za prikljucitev racunalnika ali druge vhodne naprave mora biti kabel HDMI ali kabel USB (za TOUCH ) prikljucen na zaslon, sele nato je mogoce povezava s prikljucno omarico.
Povezava z racunalnikom/video napravo
Pred prikljucitvijo na racunalnik prikljucite kabel USB (za TOUCH ).
Prikljucevanje kabla LAN
Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP). (10/100 Mb/s) * Oklopljen sukan dvovod

Espańol

Guía de configuración rápida
* El número de horas de uso diario recomendado para este producto es de menos de 16 horas. Si se utiliza el producto más de 16 horas al día, es posible que se anule la garantía.
* El color y la apariencia pueden variar en función del producto, y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso con el fin de mejorar el rendimiento.
* Descargue el manual del usuario desde el sitio web si necesita más información. http://www.samsung.com/displaysolutions
* Consulte las descripciones en la página anterior
Comprobación de los componentes
ˇ Pantalla: Guía de configuración rápida / Tarjeta de garantía (no disponible en algunos lugares) / Guía normativa / Cable de alimentación / Adaptador RS232C(IN)
ˇ Caja de conexiones: Regleta / Cable OCM / Tornillo(M4, L12) x 7 / Tornillo(M3, L5) x 11 / Tornillo(M3, L8) x 2 / Cubierta de la lámina x 2 / Soporte de la cubierta del terminal EFT / Guía para el soporte del terminal EFT
Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto si falta alguno de los componentes. Los componentes pueden variar según las localidades. El estand del Quiosco no se suministra. Debe comprar e instalar el estand por separado.
Especificaciones
* Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico este producto puede provocar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.
* Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung.
Especificaciones del juego de montaje mural
Desmonte la cubierta trasera de la caja de conexiones, retire las láminas que cubren los orificios VESA presionándolas con un bolígrafo desde el lado interior de la cubierta trasera y, a continuación, instale el soporte de montaje mural.
1 Soporte de montaje mural / 2 Producto / 3 Modelo / 4 Especificaciones de los agujeros de los tornillos VESA (A * B) (mm) / 5 Tamańo de la rosca / 6 Cantidad
Puertos

Puerto RS232C1 TOUCH HDMI LAN USB1 (5V1.0A) ONE CONNECT

Descripción
Se conecta a MDC mediante un adaptador RS232C.
Se conecta a un PC mediante un cable USB (para TOUCH ) para permitir las funciones táctiles.
Conecta con un dispositivo que actúa como fuente mediante un cable HDMI.
Se conecta a MDC y a Internet mediante un cable LAN.
Conecta con un dispositivo de memoria USB.
Conecta el dispositivo y la caja de conexiones mediante un cable OCM.

Conexión y uso de un dispositivo fuente
Para conectar un PC u otro dispositivo fuente, debe tener un cable HDMI o un cable USB (para TOUCH ) conectado a la pantalla antes de montarla en la caja de conexiones.
Conexión a un dispositivo de PC/vídeo
Conecte un cable USB (para TOUCH ) antes de conectarse a un PC.
Conexión del cable LAN
Utilice un cable Cat7 (tipo *STP) para la conexión. (10/100 Mbps) * Par trenzado apantallado

Svenska

Snabbstartguide
* Rekommenderad längsta användningstid per dag för den här produkten är16 timmar. Om produkten används mer än 16 timmar per dag, kan garantin bli ogiltig.
* Färgen och utseendet kan variera beroende pĺ produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregĺende meddelande för att förbättra produktens prestanda.
* Ladda ned användarhandboken frĺn webbplatsen om du vill ha mer information. http://www.samsung.com/displaysolutions
* Se beskrivningarna pĺ föregĺende sida
Kontrollera delarna
ˇ Display: Snabbstartguide / Garantikort (ej tillgängligt pĺ alla platser) / Föreskrifter / Strömkabel / RS232C(IN)-adapter
ˇ Anslutningslĺda: Grenuttag / OCM-kabel / Skruv(M4, L12) x 7 / Skruv(M3, L5) x 11 / Skruv(M3, L8) x 2 / Täckark x 2 / Hĺllare för EFTterminalhölje / Styrning för EFT-terminalhĺllare
Kontakta leverantören där du köpte produkten om nĺgra komponenter saknas. Komponenterna kan variera pĺ olika platser. Inget Kiosk-stativ medföljer. Du mĺste köpa och installera stativet separat.
Specifikationer
* Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö kan produkten orsaka radiostörningar. I sĺ fall kan användaren behöva vidta nödvändiga ĺtgärder.
* Detaljerade enhetsspecifikationer finns pĺ Samsungs webbplats.
Specifikationer för väggstativet
Montera isär anslutningslĺdans bakstycke, ta bort arken som täcker VESAhĺlen genom att trycka dem med en penna frĺn bakstyckets insida och installera sedan väggmonteringsfästet.
1 Väggmonteringsfäste / 2 Produkt / 3 Modell / 4 VESAskruvhĺlspecifikationer (A * B) (mm) / 5 Gängstorlek / 6 Antal
Portar

Port RS232C1
TOUCH

HDMI

LAN USB1

(5V 1.0A)

ONE CONNECT

Beskrivning
Ansluter till MDC med en RS232C-adapter.
Anslut till en dator med en USB-kabel (för TOUCH ) för att aktivera pekfunktioner.
För anslutning av en källenhet via en HDMIkabel.
Ansluter till MDC och internet via en LAN-kabel.
För anslutning av en USB-minnesenhet.
Ansluter displayen och anslutningslĺdan med hjälp av en OCM-kabel.

Ansluta och använda en källenhet
För att ansluta en dator eller annan källenhet mĺste du ha en HDMI-kabel eller en USB-kabel (för TOUCH ) ansluten till displayen innan du monterar den pĺ anslutningslĺdan.
Ansluta till en dator-/videoenhet
Anslut en USB-kabel (för TOUCH ) innan du ansluter till en dator.
Ansluta nätverkskabeln
Använd en Cat7-kabel (*STP-typ) för anslutningen. (10/100 Mbps) * Shielded Twist Pair (skärmad partvinnad kabel)

Türkçe

Hizli Kurulum Kilavuzu
* Bu ürünün önerilen günlük kullanim süresi en fazla 16 saattir. Ürün günlük olarak 16 saatten fazla süreyle kullanilirsa garanti geçersiz olabilir.
* Renk ve görünüm ürüne bali olarak deiebilir ve teknik özellikler performansi artirmak için haber verilmeksizin deitirilebilir.
* Ek ayrintilar için web sitesinden kullanici kilavuzunu indirin. http://www.samsung.com/displaysolutions
* Önceki sayfadaki açiklamalara bakin
Bileenleri Kontrol Etme
ˇ Ekran: Hizli Kurulum Kilavuzu / Garanti karti (Bazi yerlerde mevcut deildir) / Mevzuat kilavuzu / Güç kablosu / RS232C (IN) adaptörü
ˇ Balanti kutusu: Grup priz / OCM kablosu / Vida(M4, L12) x 7 / Vida(M3, L5) x 11 / Vida(M3, L8) x 2 / Levha kapak x 2 / EFT Terminal kapai tutucu / EFT Terminal tutucu kilavuzu
Herhangi bir parça eksikse ürünü satin aldiiniz saticiyla temas kurun. Parçalar farkli bölgelerde farklilik gösterebilir. Kiosk standi salanmamaktadir. Standi ayri olarak satin almali ve kurmalisiniz.
Teknik Özellikler
* Bu, A sinifi bir üründür. Ev ortaminda bu ürün radyo parazitlenmesine neden olabilir ve bu durumda kullanicinin uygun önlemler almasi gerekebilir.
* Cihazin ayrintili teknik özellikleri için Samsung web sitesini ziyaret edin.
Duvara Montaj Kiti Özellikleri
Balanti Kutusunun arka kapaini sökün, VESA deliklerini örten levhalari arka kapain iç tarafindan bir kalemle bastirarak çikarin ve ardindan duvara montaj braketini takin.
1 Duvara montaj braketi / 2 Ürün / 3 Model / 4 VESA vida delik özellikleri (A * B) (mm) / 5 Di boyutu / 6 Miktar
Balanti Noktalari

Balanti Noktasi RS232C1 TOUCH
HDMI LAN USB1 (5V1.0A) ONE CONNECT

Açiklama
Bir RS232C adaptörü kullanarak MDC'ye balar.
Dokunmatik ilevleri etkinletirmek için USB kablosu (TOUCH için) kullanarak PC'ye balanir.
HDMI kablosu kullanarak bir kaynak aygita balanir.
LAN kablosu kullanarak MDC'ye ve Internet'e balanir.
USB bellek cihazina balayin.
Bir OCM kablosu kullanarak ekrani ve Balanti Kutusunu balar.

Bir kaynak cihazi balama ve kullanma
Bir PC veya baka bir kaynak cihazi balamak için Balanti Kutusuna monte etmeden önce ekrana bali bir HDMI kablonuzun veya USB kablonuzun (TOUCH için) olmasi gerekir.
PC/video cihazina balama
Bir PC'ye balanmadan önce bir USB kablosu (TOUCH için) balayin.
LAN Kablosunu balama
Balanti için Cat7(*STP tipi) kablo kullanin. (10/100 Mbps) * Kilifli Bükümlü Tel Çifti

BN68-11641C-02_QSG_KMA 24_EU_L25.indd 2

2021-07-06 9:01:40



References

Adobe PDF Library 15.0 Adobe InDesign 14.0 (Windows)