User Manual for eta models including: Freshie III Vacuum Sealer, Freshie III, Vacuum Sealer, Sealer

Návod k použití PL

Zgrzewarka do folii ETA Freshie III 3762 90000 | eta-polska.pl

Návod - ETA Freshie III 3762 90000 šedá/bílá

Svářečka folií ETA Freshie III 3762 90000 šedá/bílá | Eshop ETA

Návod - ETA Freshie III 3762 90000 sivá/biela

Zváračka fólií ETA Freshie III 3762 90000 sivá/biela | Eshop ETA

Not Your Device? Search For Manuals / Datasheets:

File Info : application/pdf, 52 Pages, 1.49MB

Document
3868386
Vakuovacka NVOD K OBSLUZE CZ 4-11 Vakuovacka NVOD NA OBSLUHU SK 12-19
Vacuum sealer USER MANUAL EN 20-25 Flia hegeszt gp HASZNLATI TMUTAT HU 26-32
Zgrzewarka do folii INSTRUKCJA OBSLUGI PL 33-39 Vakuumgert BEDIENUNGSANLEITUNG DE 40-47
Freshie III
13/1/2022

1 A7
A
A6 A2

B B1 B2 B3 B4 B5 B6
A5
A1

2
1
3
A

A3 A4
2
1 3

A2
4 4

B

Obrzky jsou pouze ilustracn Obrzky s len ilustracn Product images are for illustrative purposes only Illusztratv kpek Zdjcia slu wylcznie jako ilustracja Die Abbildungen dienen nur zur Illustration

CZ

Vakuovacka
eta 3762

Freshie III

NVOD K OBSLUZE
Vzen zkaznku, dkujeme Vm za zakoupen naseho produktu. Ped uvedenm tohoto pstroje do provozu si velmi pozorn pectte nvod k obsluze a tento nvod spolu se zrucnm listem, pokladnm dokladem a podle moznost i s obalem a vnitnm obsahem obalu dobe uschovejte.

I. BEZPECNOSTN UPOZORNN

OBECN USTANOVEN:
 Instrukce v nvodu povazujte za soucst spotebice a postupte je jakmukoliv dalsmu uzivateli spotebice.
 Zkontrolujte, zda daj na typovm sttku odpovd napt ve Vas elektrick zsuvce. Vidlici napjecho pvodu je nutn pipojit pouze do zsuvky elektrick instalace, kter odpovd pslusnm normm.
 Tento spotebic mohou pouzvat dti ve vku 8 let a stars a osoby se snzenmi fyzickmi, smyslovmi ci mentlnmi schopnostmi nebo nedostatkem zkusenost a znalost, pokud jsou pod dozorem nebo byly pouceny o pouzvn spotebice bezpecnm zpsobem a rozum ppadnm nebezpecm. Dti si se spotebicem nesmj hrt. Cistn a drzbu provdnou uzivatelem nesmj provdt dti, pokud nejsou stars 8 let a pod dozorem. Dti mlads 8 let se mus drzet mimo dosah spotebice a jeho pvodu.
 Spotebic nenechvejte v provozu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu svaovn!
 Ped vmnou pslusenstv nebo pstupnch cst, ped montz a demontz, ped cistnm nebo drzbou, nebo po ukoncen prce, spotebic vypnte a odpojte od el. st vytazenm vidlice napjecho pvodu z el. zsuvky!
 Vzdy odpojte spotebic od napjen, pokud ho nechvte bez dozoru a ped montz, demontz nebo cistnm.
 Nikdy spotebic nepouzvejte, pokud m poskozen napjec pvod nebo vidlici, pokud nepracuje sprvn, upadl na zem a poskodil se nebo spadl do vody. V takovch ppadech zaneste spotebic do odbornho servisu k proven jeho bezpecnosti a sprvn funkce.
 Pi manipulaci se spotebicem postupujte tak, aby nedoslo k porann (nap. poplen).
 Zazen m hork povrch. Osoby necitliv na teplo mus bt pi pouzvn zazen opatrn. Je-li spotebic v cinnosti, zabrate v kontaktu s nm domcm zvatm, rostlinm a hmyzu. Spotebic je urcen pouze pro pouzit v domcnostech a pro podobn cely (v obchodech,
kancelch a podobnch pracovistch, v hotelch, motelech a jinch obytnch prostedch, v podnicch zajisujcch nocleh se sndan)! Nen urcen pro komercn pouzit! Vidlici napjecho pvodu nezasunujte do el. zsuvky a nevytahujte z el. zsuvky mokrma rukama a tahnm za napjec pvod!

4 / 47

CZ
 Na spotebic neodkldejte zdn pedmty. Spotebic nikdy neponoujte do vody nebo jinch tekutin (ani cstecn). Otvory pro prchod vzduchu se nesm zakrvat. Do otvor nevsunujte ani nevhazujte
zdn pedmty. Vyvarujte se kontaktu se svecm drtem, kdyz je hork. Pokud byl spotebic skladovn pi nizsch teplotch, nejprve jej aklimatizujte, cmz
se zachov mechanick pevnost dl z plastu. Nen ppustn jakmkoli zpsobem upravovat povrch spotebice (nap. pomoc
samolepic tapety, flie, apod.)! Ppadn texty v cizm jazyce a obrzky uveden na obalech, nebo vrobku, jsou
pelozeny a vysvtleny na konci tto jazykov mutace. VAROVN: Pi nesprvnm pouzvn pstroje, kter nen v souladu s nvodem
k obsluze, existuje riziko porann. Vrobce neodpovd za skody zpsoben nesprvnm pouzvnm spotebice
a pslusenstv (nap. znehodnocen potravin, porann, poplen, opaen, pozr, apod.) a nen odpovdn ze zruky za spotebic v ppad nedodrzen vse uvedench bezpecnostnch upozornn.
POUZVN SPOTEBICE:
 Po ukoncen vakuovn nechejte kryt pstroje oteven pro ochlazen svec csti.
 Zazen nen urceno k nepetrzitmu provozu. Spotebic nepouzvejte nepetrzit dle nez 15 minut, pot dodrzte pauzu cca 10 min. nutnou k jeho ochlazen. Zrove dodrzujte pauzu 30 sekund mezi jednotlivmi svry.
 Spotebic nepouzvejte venku! Spotebic nesm bt pouzvn ve vlhkm nebo mokrm prosted a v jakmkoliv
prosted s nebezpecm pozru nebo vbuchu (prostory kde jsou skladovny chemiklie, paliva, oleje, plyny, barvy a dals holav, ppadn tkav, ltky). Nezatavujte do fli tekutinu v tekutm skupenstv spolecn s funkc vakuovn. Chcete-li uchovvat tekut potraviny (nap. polvky), zmrazte je nejdve ve vhodn ndob, pot naporcujte, vlozte do scku a zatavte/vakuujte. Jednotliv scky vlozte do mrazku. Neumisujte spotebic na nestabiln, kehk a holav podklady (nap. sklenn, paprov plastov, devnlakovan desky a rzn tkaniny/ubrusy). Spotebic pouzvejte pouze v pracovn poloze na mstech, kde nehroz jeho pevrhnut a v dostatecn vzdlenosti od tepelnch zdroj (nap. kamna, spork, vaic, trouba, gril), holavch pedmt (nap. zclony, zvsy atd.) a vlhkch povrch (nap. dezy, umyvadla atd.).
NAPJEC KABEL:
 Jestlize je napjec pvod tohoto spotebice poskozen, mus bt nahrazen vrobcem, jeho servisnm technikem nebo podobn kvalifikovanou osobou, aby se tak zabrnilo vzniku nebezpecn situace.
 Napjec pvod nikdy nepokldejte na hork plochy, ani jej nenechvejte viset pes okraj stolu nebo pracovn desky. Zavadnm nebo zatahnm za pvod nap. dtmi mze dojt k pevrzen ci stazen spotebice a nsledn k vznmu zrann!
 Napjec pvod nesm bt poskozen ostrmi nebo horkmi pedmty, otevenm plamenem, nesm se ponoit do vody ani ohbat pes ostr hrany.
 V ppad poteby pouzit prodluzovacho pvodu je nutn, aby nebyl poskozen a vyhovoval platnm normm.
5 / 47

CZ
 Pravideln kontrolujte stav napjecho pvodu spotebice. Aby se zajistila bezpecnost a sprvn funkcnost pstroje, pouzvejte jen originln
nhradn dly a vrobcem schvlen pslusenstv. Tento spotebic vcetn jeho pslusenstv pouzvejte pouze pro cel, pro kter je urcen
tak, jak je popsno v tomto nvodu. Spotebic nikdy nepouzvejte pro zdn jin cel.
II. POPIS OVLDACCH PRVK
A tlo svecky fli A1 vko A2 tlactka pro uvolnn vka A3 svec cst A4 oblast odsvn A5 svec tsnn A6 pnov tsnn A7 otvor externho odsvn
B ovldac panel B1 svteln signalizace provozu B2 tlactko externho vakuovn (CANISTER) B3 tlactko vakuovn + sven + tlactko zrusen funkce (cancel) B4 tlactko pro potraviny s vyss vlhkost (MOIST) B5 tlactko nastaven intenzity vakuovn (PULSE) B6 tlactko sven (SEALING)
Dokoupiteln pslusenstv: Flie dlky 3 m a sky 28 cm ETA176200010 Scky 30 x 40 cm (50 ks) ETA176293040 Scky 25 x 35 cm (50 ks) ETA176292535 Scky 20 x 30 cm (50 ks) ETA176292030
Hadicka na odsvn + redukce k hadicce ETA076290020, urcen pro: Opak. pouziteln scky 10 ks 23x21 cm; 10 ks 23x28 cm; 5 ks 30x28 cm ETA176290025 Vakuov box (1x 670 ml + 1x 1360 ml) ETA076290030 Vakuov box (1x 1000 ml + 1x 2000 ml) ETA076290040 Vakuov box (1x 1350 ml + 1x 2570 ml) ETA076290050 Vakuov box (2x 670 ml + 2x 1360 ml + 1x 1000 ml + 1x 2000 ml) ETA076290060
III. POKYNY K OBSLUZE
Odstrate vesker obalov materil a vyjmte spotebic. Ze spotebice odstrate vsechny ppadn adhezn flie, samolepky nebo papr.
FUNKCE SVECKY FLI
Svteln signalizace B1 Modr barva (pulsovn) pohotovostn rezim; jakmile zacne svtlo po njak aktivovan
funkci pulsovat, je dan funkce dokoncena. Zelen (svt) prv je aktivn funkce odsvn. Cerven (svt) prv je aktivn funkce sven.
6 / 47

CZ
Nesvt po cca 3 minutch necinnosti se spotebic pepne do spornho rezimu. Pro jeho "probuzen" je nutn stisknout jakkoliv tlactko.
1) Tlactko pro potraviny s vyss vlhkost B4 Slouz pro vakuovn a sven potravin s vyss vlhkost. Aktivac tlactka spotebic odsaje a nsledn zatav potraviny s vyss vlhkost. Scek umstte dle obr. 3B.
2) Tlactko externho vakuovn B2 Slouz k odsvn vzduchu z vakuovacho boxu a kompatibilnch specilnch sck pomoc hadicky k odsvn (ETA076290020). Po aktivaci tlactka odsaje vzduch z vakuovacho boxu/scku.
Tenk konektor zasute do samotnho pstroje a rozsenou hruhovou cst pilozte na dan odsvac msto boxu ci kompatibilnho scku - pi aktivovan funkci se kruhov cst sama pisaje. Po vypnut sac hadicku odejmte (nejprve z vakuovacho boxu).
Upozornn Sprvn funkcnost pstroje je zarucena pouze pi pouzit vrobcem dodvanch
vakuovacch box/sck. Tyto vakuovac boxy zdejte u svho prodejce. Pro sprvnou funkci (zajistn podtlaku) je nutn dn zavt vko A1. Pi vyjmn potravin z vakuovacho boxu je nejdve nutn uvolnit podtlak stlacenm
uvolovacho ventilu.
3) Vakuovn + svaovn + cancel (tlactko B3) Po aktivaci funkce nejdve svecka odsaje vzduch ze scku (oblast odsvn) a pot vytvo siln jednolit svr. Scek umstte dle obr. 3B.
PERUSEN FUNKCE Toto tlactko (B3) slouz tak pro perusen jakkoliv aktivovan funkce.
4) Tlactko PULSE pro kontrolovan vakuovn B5 Stlacenm a drzenm tlactka lze zapnout a udrzovat v chodu funkci vakuovn (jak skrze tlactka externho vakuovn, tak pes klasick sven sck), cmz mzete kontrolovat intenzitu vakuovn. Pokud vakuujete scek, mzete po dosazen pozadovanho podtlaku a pustn tlactka pouzt funkci sven (tlactko B6), cmz scek zatavte.
Tato funkce je vhodn pro citlivjs potraviny, kde si sami kontrolujete intenzitu odst vzduchu.
5) Tlactko sven B6 Po aktivaci vytvo svecka siln jednolit svr. Scek umstte dle obr. 3A.
Poznmka Pi funkci svaovn je po krtkou chvli nasvn vzduch.
7 / 47

CZ
A) Standardn funkce (pouzit klasickch sck/foli)
Pipojte spotebic k el. sti. Dle postupujte podle instrukc v obr. 2: 1. Stisknte tlactka A2 a odklopte vko A1. 2. Pokud vytvte scek ze sckov role (oba konce jsou nezataven), pipravte a uznte
ji nejprve na pozadovanou dlku. Pot jeden konec uznut csti vlozte na svec tsnn A5 a svate tlactkem B6. Naplte scek pozadovanou surovinou, vlozte konec scku do prostoru odsvn. 3. Piklopte vko A1 a zatlacte na okraje vka, aby doslo k jeho uzamcen (ozve se slysiteln klapnut). 4. Stisknte tlactko s pozadovanou funkc (B2, B3, B4, B5 ppadn B6). Cinnost a ukoncen funkce je signalizovna signalizac B1. 5. Pot mzete odklopit vko A1 (nejdve stisknte tlactka A2) a flii/scek vyjmout.
Upozornn Sprvn funkcnost pstroje je zarucena pouze pi pouzit vrobcem dodvanch fli/
box. Tyto flie/boxy zdejte u svho prodejce. Nepouzvejte mikrotenov scky. Soucasn v mnoha ppadech (dle typu scku) mzete znovu svait rzn potraviny v jejich originlnm balen (nap. scky bramborovch chips apod.). Vakuovacka slouz pro svaovn fli do sky max. 300 mm (vakuovn max. 290 mm)
B) Pouzit extern ndoby a znovupouzitelnch sck ETA176290025 (funkce B2, B5)
Pipojte spotebic k el. sti. Do pipravenho vakuovacho boxu/scku vlozte suroviny a vko boxu/scek dn uzavete. Pipojte jeden konec hadicky na odsvn do otvoru externho odsvn A7 a druhou kruhovou cst nasate na oblast uvolovacho ventilu boxu ci odsvac cst danho scku.
Podle zamslenho pouzit zvolte tlactko/funkci B5, nebo extern vakuovn B2. Pro oteven boxu je nutn nejdve upustit podtlak stlacenm ventilu.
RADY A TIPY Neplte scek pesplis: nechte na otevenm konci dostatek volnho msta, abyste mohli
scek umstit do oblasti odsvn spolehlivji; Nenechvejte v scku plis vzduchu. Ped odsnm vzduchu scek stlacte, aby z nj unikl
vzduch. Zrychlte a usnadnte tak odsvn vzduchu ze scku. Nevakuujte pedmty s ostrmi hranami, jako nap. ryb kosti a tvrd musle!
Ostr hrany by mohly scek propchnout a roztrhnout! K dosazen spolehlivho spoje se ujistte, ze je spojovan cst scku cist a such. Ujistte se, ze na scku nejsou zdn ohyby, kter by brnily dosazen kvalitnho spoje. Ponechte mezeru cca 6 cm mezi potravinami a spojem, aby zstal prostor na zvtsen
objemu pi mrazen ci vaen. Pi balen horkch potravin je nechte ped zabalenm minimln 5 minut zchldnout. Pamatujte, ze koenc a ochucujc smsi bhem uchovvn mn svoji intenzitu.
Zmensete proto mnozstv soli, pepe a koen pidvan do potravin ke zmrazen.
8 / 47

CZ
VYUZIT SVECKY FLI
Skladovn potravin: Zvsen doby trvanlivosti a doby cerstvosti potravin. Zabalen potraviny lze skladovat v lednici nebo je zamrazit. Mzete balit tm jakkoliv potraviny (nap.: maso, sry, zeleninu, ovoce, kvu, bylinky,
koen a dals psady do jdel, hotov jdla, obdy, svaciny atd.). Neoceniteln pomocnk pi pprav jdel do zamstnn, na cestovn, kempovn,
grilovn atd.
Pprava jdel metodou ,,varnch sck": Jdlo zabalen v scku vlozte do vrouc vody. Scek nepropichujte.
Vate na mrnm vkonu vaice. Pokud jdlo ohvte v mikrovlnn troub, polozte jdlo zabalen v scku na tal vhodn
pro pouzit v mikrovlnn troub a scek nkolikrt propchnte vhodnm nstrojem (nap. nozem, vidlickou). Vzdy se drzte instrukc popsanch v nvodu k Vas mikrovlnn troub.
Skladovn rznch vc: Ochrana cennch dokument, smluv, fotografi, sperk apod. Ochrana mensch kus oblecen. Balen lk a kosmetiky na cesty. Ochrana dlezitch pedmt (nap. zpalek) ped vlhkost pi kempovn.
IV. CISTN A DRZBA
Svecku cistte az po jejm vychladnut! Po kazdm pouzit otete vnjs plochy mkkm vlhkm hadkem. Pi cistn vnitn csti pstroje setete vsechny kousky jdla a tekutin paprovm ubrouskem. Ped dalsm pouzitm dkladn vysuste. Nepouzvejte drsn a agresivn cistic prostedky! Pokud se znecist napjec pvod, otete jej vlhkm hadkem. Normln je, ze v prbhu casu se barva povrch mn. Tato zmna ale zdnm zpsobem nemn vlastnosti povrchu a nen dvodem k reklamaci spotebice! Pokud se kousky uml hmoty pilep na svec cst, opatrn je odstrate hadkem, aby se pedeslo poskozen svecho drtu. Pokud nemzete odstranit kousky, kter se pilepily, zavete vko a stisknte tlactko B6 pro svaen. Toto rozeheje svec csti a jakkoliv umlohmotn kousky zmknou a pjdou lpe odstranit.
SCKY Ped optovnm pouzitm doporucujeme scky dkladn omt v tepl vod s trochou prostedku na myt ndob, nsledn oplchnout cistou vodou. Scek postavte tak, aby mohla voda zevnit scku vytkat. Ped optovnm pouzitm dkladn vysuste.
VAKUOVAC BOX Vakuovac box a jeho csti oplchnte ve vod s pdavkem sapontu (mzete pouzt i mycku na ndob). Ped optovnm pouzitm nebo skladovnm nechejte vse dkladn vyschnout.
9 / 47

CZ

V. ODSTRAOVN PORUCH

Porucha Svr na flii netsn
Svecka neodsv
Svr je plis roztaven Vzduch nen dn odst

Pcina Pehyby v mst svru
Svry nsleduj plis rychle za sebou
Zbytky potravin nebo vlhkost v mst svru

esen Vyhladit flii, pak zopakovat sven
Dodrzet pauzu 30 sekund mezi jednotlivmi svry
Odstrate zbytky potravin a vysuste flii

Stisknut pouze jedn strany vka Pouzit nevhodn scek/ flie
Scek nen v odsvac oblasti
Ped odsvac hubic je scek slepen Ucpan odsvac hubice odsvace Plis zaht svec cst
Pouzit mikrotenovho scku Odst je nedostatecn Pouzit mikrotenovho scku Spatn umstn scku do odsvac oblasti

Vko stisknte siln obma rukama
Pouzvejte nejlpe scky/flie dodvan vrobcem Umstit scek sprvn
Scek mrn nadzvednte a napnte
Hubici vycistte
Ponechejte otevenou svecku nkolik minut zchladnout Pouzvejte nejlpe vrobcem dodvan flie Ve flii je dra Pouzvejte vrobcem dodvan flie
Celou otevenou cst scku dn vlozte do odsvac oblasti

V ppad poskozen ci ztrty tsnn A5 a A6 se obrate na autorizovan servisn stedisko.
drzbu rozshlejsho charakteru nebo drzbu, kter vyzaduje zsah do vnitnch cst spotebice, mus provst odborn servis! Nedodrzenm pokyn vrobce zanik prvo na zrucn opravu!
Ppadn dals informace o spotebici a servisn sti zskte na infolince +420 545 120 545 nebo na internetov adrese www.eta.cz.

10 / 47

CZ

VI. EKOLOGIE
Pokud to rozmry dovoluj, jsou na vsech kusech vytistny znaky materil pouzitch na vrobu balen, komponent a pslusenstv, jakoz i jejich recyklace. Uveden symboly na vrobku nebo v prvodn dokumentaci znamenaj, ze pouzit elektrick nebo elektronick vrobky nesm bt likvidovny spolecn s komunlnm odpadem. Za celem jejich sprvn likvidace je odevzdejte na k tomu urcench sbrnch mstech, kde budou pijaty zdarma. Sprvnou likvidac tohoto produktu pomzete zachovat cenn prodn zdroje a napomhte prevenci potencilnch negativnch dopad na zivotn prosted a lidsk zdrav, coz by mohly bt dsledky nesprvn likvidace odpad. Dals podrobnosti si vyzdejte od mstnho adu nebo nejblizsho sbrnho msta. Pi nesprvn likvidaci tohoto druhu odpadu mohou bt v souladu s nrodnmi pedpisy udleny pokuty. Pokud m bt spotebic definitivn vyazen z provozu, doporucuje se po odpojen napjecho pvodu od el. st pvod odznout, spotebic tak bude nepouziteln.

VII. TECHNICK DATA
Napt (V) Pkon (W) Hmotnost (kg) cca Spotebic tdy ochrany Rozmry cca (dxhxv), (mm)

uvedeno na typovm sttku vrobku uveden na typovm sttku vrobku
1 II. 370 x 110 x 80

Pkon v pohotovostnm rezimu je < 0,50 W
Zmna technick specifikace a obsahu ppadnho pslusenstv dle modelu vrobku vyhrazena vrobcem.

UPOZORNN A SYMBOLY POUZIT NA SPOTEBICI, OBALECH NEBO V NVODU: HOUSEHOLD USE ONLY Pouze pro pouzit v domcnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS Neponoovat do vody nebo jinch tekutin.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Nebezpec udusen. Nepouzvejte tento scek v kolbkch, postlkch, kocrcch nebo dtskch ohrdkch. PE scek odkldejte mimo dosah dt. Scek nen na hran.

Symbol

znamen UPOZORNN.

UPOZORNN: HORK POVRCH

11 / 47

SK

Vakuovacka
eta 3762

Freshie III

NVOD NA OBSLUHU
Vzen zkaznk, akujeme Vm za zakpenie nsho produktu. Pred uvedenm tohto prstroja do prevdzky, si vemi pozorne prectajte nvod na obsluhu a tento nvod spolu so zrucnm listom, dokladom o predaji a poda moznost aj s obalom a vntornm vybavenm obalu dobre uschovajte.

I. VSEOBECN BEZPECNOSTN POKYNY
 Instrukcie v nvode povazujte za scs spotrebica a postpte ich akmukovek alsiemu uzvateovi spotrebica.
 Skontrolujte, ci daj na typovom sttku zodpoved naptiu vo vasej elektrickej zsuvke. Vidlicu napjacieho prvodu treba pripoji do sprvne zapojenej a uzemnenej zsuvky poda STN!
 Tento spotrebic mzu pouzva deti vo veku 8 rokov a starsie a osoby so znzenmi fyzickmi alebo mentlnymi schopnosami alebo nedostatkom sksenost a znalost, pokia s pod dozorom alebo boli poucen o pouzvanie tohto spotrebica bezpecnm spsobom a rozumie prpadnm nebezpecenstvom. Deti si so spotrebicom nesm hra. Cistenie a drzbu vykonvan uzvateom nesm vykonva deti bez dozoru. Deti mladsie ako 8 rokov sa musia drza mimo dosah spotrebica a jeho prvodu.
 Spotrebic nenechvajte v cinnosti bez dozoru a kontrolujte ho pocas celej doby zvarovania.
 Pred vmenou prslusenstva alebo prstupnch casti, pred montzou a demontzou, pred cistenm alebo drzbou, spotrebic vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutm vidlice napjacieho prvodu z elektrickej zsuvky!
 Vzdy odpojte spotrebic od napjania, ak ho nechvate bez dozoru a pred montzou, demontzou alebo cistenm.
 Spotrebic v ziadnom prpade nepouzvajte, ak ma poskoden napjac prvod alebo vidlicu, ak nepracuje sprvne alebo spadol na zem a poskodil sa alebo spadol do vody. V takchto prpadoch spotrebic odneste do specializovanho servisu, aby preverili jeho bezpecnos a sprvnu funkciu.
 Pri manipulcii so spotrebicom postupujte tak, aby ste sa neporanili (napr. nepoplili).
 Zariadenie m hork povrch. Osoby necitliv na teplo musia by pri pouzvan zariadenia opatrn.
 Ak je spotrebic v cinnosti, zabrte kontaktu s nm domcim zvieratm, rastlinm a hmyzu.
 Spotrebic je urcen len pre pouzitie v domcnostiach a pre podobn cely (v obchodoch, kancelrich a podobnch pracoviskch, v hoteloch, moteloch a inch obytnch prostrediach, v podnikoch zaisujcich nocah s raajkami)! Nie je urcen pre komercn pouzitie!

12 / 47

SK
 Vidlicu napjacieho prvodu nezasvajte do elektrickej zsuvky a nevyahujte ju z nej mokrmi rukami a ahanm za napjac prvod!
 Na spotrebic neodkladajte ziadne predmety. Spotrebic nikdy neponrajte (ani ciastocne) do vody alebo inch tekutn! Otvory na priechod vzduchu sa nesm zakrva. Do otvorov nevsvajte ani nevhadzujte
ziadne predmety. Vyvarujte sa kontaktu so zvracm drtem, ke je horci. Ak bol spotrebic skladovan pri nizsch teplotch, najskr ho nechajte zaklimatizova. VAROVANIE: Pri nesprvnom pouzvan prstroja, ktor nie je v slade s nvodom
na obsluhu, existuje riziko poranenia. Vrobca nezodpoved za skody spsoben nesprvnym pouzvanm spotrebica (napr.
znehodnotenie potravn, poranenie, poplenie, oparenie alebo poziar) a nie je povinn poskytn zruku na spotrebic v prpade nedodrzania zhora uvedench bezpecnostnch upozornen.
POUZVANIE SPOTREBICA:
 Po ukoncen vkuovania nechajte kryt prstroja otvoren pre ochladenie zvracej casti.
 UPOZORNENIE: Zariadenie nie je urcen k nepretrzitej prevdzke. Zvracku nepouzvajte nepretrzite dlhsie nez 15 mint, potom dodrzte pauzu cca 10 min. nutn k ochladeniu spotrebica.
 Spotrebic nepouzvajte vonku! Spotrebic nesmie by pouzvan vo vlhkom alebo mokrom prostred a v akomkovek
prostred s nebezpecenstvom poziaru alebo vbuchu (priestory kde s skladovan chemiklie, paliv, oleje, plyny, farby a alsie horav, prpadne prchav, ltky). Nezatavujte do fli tekutinu v tekutom skupenstve spolocne s funkciou vkuovanie. Ak chcete uchovva tekut potraviny (napr. polievky), zmrazte ich najskr vo vhodnej ndobe, potom naporciujte, vlozte do vrecka a zatavte / vakuujte. Jednotliv vreck vlozte do mraznicky. Nepokladajte spotrebic na nestabiln, krehk a horav podklady (napr. sklenen, papierov, plastov, lakovan dosky a rzne tkaniny/obrusy). Spotrebic pouzvajte vhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehroz jeho prevrhnutie a v dostatocnej vzdialenosti od tepelnch zdrojov (napr. kachl, sporka, varica, teplovzdusnej rry, grilu), horavch predmetov (napr. zclon, zvesov) alebo vlhkch povrchov (ako s vlevky, umvadl).
NAPJAC KBEL:
 Ak je napjac prvod tohto spotrebica poskoden, mus by prvod nahraden vrobcom, jeho servisnm technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabrnilo vzniku nebezpecnej situcie.
 Napjac prvod nikdy neklate na horce plochy, ani ho nenechvajte visie cez okraj stola alebo pracovnej dosky. Zavadenm alebo zaahanm za prvod napr. demi mze djs k prevrhnutiu ci stiahnutiu spotrebica a nsledne k vznemu zraneniu!
 Napjac prvod nesmie by poskoden ostrmi alebo horcimi predmetmi, otvorenm plameom, nesmie by ponran do vody ani sa ohba cez ostr hrany.
 V prpade potreby pouzitia predlzovacieho prvodu je nutn, aby nebol poskoden a vyhovoval platnm normm.
13 / 47

SK
 Napjac prvod pravideln kontrolujte. Aby sa zaistila bezpecnos prstroja a sprvna funkcnos spotrebica, pouzvajte iba
originlne nhradn diely a vrobcom schvlen prslusenstvo. Tento spotrebic vrtane prslusenstva pouzvajte iba na cel, na ktor je urcen tak,
ako je popsan v tomto nvode. Spotrebic nikdy nepouzvajte na ziadny in cel.
II. POPIS OVLDACCH PRVKOV
A telo zvracky fli A1 veko A2 tlacidla pre uvolnenie veka A3 zvracia cas A4 oblas odsvania A5 zvracie tesnenie A6 penovho tesnenie A7 otvor externho odsvania
B ovldac panel B1 sveteln signalizcia prevdzky B2 tlacidlo externho vkuovania (CANISTER) B3 tlacidlo vkuovania + zvrania + funkcia zrusenie (Cancel) B4 tlacidlo pre potraviny s vyssm obsahom vlhkosti (MOIST) B5 tlacidlo na nastavenie intenzity vkuovania (PULSE) B6 tlacidlo zvrania (SEALING)
Dokpieln prslusenstvo: Flia dzky 3 m a srky 28 cm ETA176200010 Vreck 30 x 40 cm (50 ks) ETA176293040 Vreck 25 x 35 cm (50 ks) ETA176292535 Vreck 20 x 30 cm (50 ks) ETA176292030
Hadicka na odsvanie +Redukcia k hadicke ETA076290020, urcen pre: Opak. pouziten vreck 10 ks 23x21 cm; 10 ks 23x28 cm; 5 ks 30x28 cm ETA176290025 Vkuovac box (1x 670 ml + 1x 1360 ml) ETA076290030 Vkuovac box (1x 1000 ml + 1x 2000 ml) ETA076290040 Vkuovac box (1x 1350 ml + 1x 2570 ml) ETA076290050 Vkuovac box (2x 670 ml + 2x 1360 ml + 1x 1000 ml + 1x 2000 ml) ETA076290060
III. POKYNY NA OBSLUHU
Odstrte vsetok obalov materil a vyberte spotrebic. Zo spotrebica odstrte vsetky prpadn adhzne flie, samolepky alebo papier.
FUNKCIE ZVRACKY FLII
Sveteln signalizcia B1 Modr farba (pulzovanie ) pohotovostn rezim; hne ako zacne svetlo po nejakej
aktivovanej funkcii pulzova, je dan funkcia dokoncen. Zelen (svieti) prve je aktvna funkcia odsvania Cerven (svieti) prve je aktvna funkcia zvrania
14 / 47

SK
Nesvieti po cca 3 mintach necinnosti sa spotrebic prepne do spornho rezimu. Na jeho ,,prebudenie" je nutn stlaci akkovek tlacidlo.
1) Tlacidlo pre potraviny s vyssou vlhkosou B4 Slzi na vkuovanie a zvranie potravn s vyssou vlhkosou. Aktivciou tlacidla spotrebic odsaje a nsledne zatav potraviny s vyssou vlhkosou. Vrecsko umiestnite poda obr. 3B.
2) Tlacidlo na extern vkuovanie B2 Slzi na odsvanie vzduchu z vkuovacieho boxu a kompatibilnch specilnych vreciek pomocou hadicky na odsvanie (ETA076290020). Po aktivcii tlacidla odsaje vzduch z vkuovacieho boxu/vriec.
Tenk konektor zasute do samotnho prstroja a rozsren kruhov cas prilozte na dan odsvan miesto boxu ci kompatibilnho vrecka - pri aktivovanej funkcii sa kruhov cas sama prisaje. Po vypnut nasvaciu hadicku odnmte (najprv z vkuovacieho boxu).
Upozornenie Sprvna funkcnos prstroja sa zarucuje iba pri pouzit vrobcom dodvanch
vkuovacch boxov/vreciek. Tieto vkuovacie boxy ziadajte u svojho predajcu. Pre sprvnu funkciu (zaistenie podtlaku) je nutn riadne zavrie veko A1. Pri vyberan potravn z vkuovacieho boxu je najskr nutn uvoni podtlak stlacenm ventilu.
3) Vkuovanie + zvranie + cancel (tlacidlo B3) Po aktivcii funkcie najskr zvracka odsaje vzduch z vrecska (oblas odsvania) a potom vytvor siln jednoliaty zvar. Vrecsko umiestnite poda obr. 3B.
PRERUSENIE FUNKCIE Toto tlacidlo (B3) slzi tiez na prerusenie akejkovek aktivovanej funkcie.
4) Tlacidlo PULSE pre kontrolovan vkuovanie B5 Stlacenm a drzanm tlacidla je mozn zapn a udrzova v chode funkciu vkuovania (ako skrze tlacidla externho vkuovania, tak cez klasick zvranie vreciek), cm mzete kontrolova intenzitu vkuovania. Ak vkuujete vrecko, mzete po dosiahnut pozadovanho podtlaku a pustenia tlacidla pouzi funkciu zvrania (tlacidlo B6), cm vrecko zatavte.
Tto funkcia je vhodn pre citlivejsie potraviny, kde si sami kontrolujete intenzitu odsatia vzduchu.
5) Tlacidlo na zvranie B6 Po aktivcii vytvor zvracka siln jednoliaty zvar. Vrecsko umiestnite poda obr. 3A.
Poznmka Pri funkcii zvranie je po krtku chvu nasvan vzduch.
15 / 47

SK
A) Standardn funkcie (pouzitie klasickch vreciek/fli)
Pripojte spotrebic k el. sieti. alej postupujte poda instrukci v obr. 2: 1. Stlacte tlacidl A2 a odklopte veko A1. 2. Pokia vytvrate vrecsko z vrecskovho kotca (oba konce s nezataven), najprv si
ju pripravte a odrezte na pozadovan dzku. Potom jeden koniec odrezan casti vlozte na zvracie tesnenie A5 a zvarte tlacidlom B6. Naplte vrecko pozadovan surovin a vlozte koniec vrecka do priestoru odsvania. 3. Priklopte veko A1 a zatlacte na okraje veka, aby doslo k jeho uzamknutiu (ozve sa pocuten klapnutie). 4. Stlacte tlacidlo s pozadovanou funkciou (B2, B3, B4, B5 prpadne B6). Cinnos a ukoncen funkcie sa signalizuje signalizaciou B1. 5. Pot mzete odklopi veko A1 (najskr stlacte tlacidlo A2) a fliu/vrecsko vybra.
Upozornenie Sprvna funkcnos prstroja je zarucen len pri pouzit vrobcom dodvanch fli/boxov.
Tieto flie/boxy ziadajte u svojho predavaca. Nepouzvajte mikrotnov vrecsko. Mzete si znovu zvari vea potravn v ich originlnom balen (napr. scky zemiakovch chipsov). Vkuovacka slzi na zvranie fli do srky max. 300 mm (vkuovanie max. 290 mm).
B) Pouzitie externej ndoby a optovne pouzitench vreciek ETA176290025 (funkcia B2, B5)
Pripojte spotrebic k el. sieti. Do pripravenho vkuovacieho boxu/vrecka vlozte suroviny a riadne uzavrite. Pripojte jeden koniec hadicky na odsvanie do otvoru externho odsvania A7 a druh kruhov cas nasate na oblas uvoovacieho ventilu boxu ci odsvaciu cas danho vrecka.
Poda plnovanho pouzitia zvote tlacidlo/funkciu B5, alebo extern vkuovanie B2. Pre otvorenie boxu je nutn najskr vypusti podtlak stlacenm ventilu.
RADY A TIPY: Neplte vreck nadmieru: nechajte na otvorenom konci dostatok vonho miesta, aby ste
mohli vrecko umiestni do oblasti odsvania spoahlivejsie; Nenechvajte vo vrecku prlis vzduchu. Pred odsatm vzduchu vrecko stlacte, aby z neho
unikol vzduch. Nevakujte predmety s ostrmi hranami, ako napr. rybie kosti a tvrd musle! Ostr hrany
by mohli vrecko prepichn a roztrhn! K dosiahnutiu spoahlivho spoja sa uistite, ze je spojovan cas vrecska plne cist
a such. Uistite sa, ze na vrecsku nie s ziadne ohyby, ktor by brnili dosiahnutiu kvalitnho spoja. Ponechajte medzeru cca 6 cm medzi potravinami a spojom, aby zostal priestor na
zvcsenie objemu pri mrazen ci varen. Pri balen horcich potravn ich nechajte pred zabalenm min. 5 mint vychladn. Pamtajte, ze koreniace a ochucujce zmesi pocas uchovvania menia svoju intenzitu.
Zmensite preto mnozstvo soli, korenia a korenie pridvan do potravn na zmrazenie.
16 / 47

SK
VYUZITIE ZVRACKY FLI Skladovanie potravn: Zvsenie doby trvanlivosti a doby cerstvosti potravn. Zabalen potraviny mozno skladova v chladnicke alebo ich zamrazi. Mzete bali takmer akkovek potraviny (napr.: mso, syry, zeleninu, ovocie, kvu,
bylinky, koreniny a alsie prsady do jedl, hotov jedl, obedy, desiaty at.). Neoceniten pomocnk pri prprave jedl do zamestnania, na cestovanie, kempovanie,
grilovanie at.
Prprava jedl metdou "varnch vreciek": Jedlo zabalen vo vrecku vlozte do vriacej vody. Vrecko neprepichujte.
Varte na miernom vkonu varica. Pokia jedlo ohrievate v mikrovlnnej rre, polozte jedlo zabalen vo vrecku na tanier
vhodn pre pouzitie v mikrovlnnej rre a vrecko niekokokrt prepichnite vhodnm nstrojom (napr. nozom, vidlickou). Vzdy sa drzte instrukci popsanch v nvode k vasej mikrovlnnej rre.
Skladovanie rznych vec: Ochrana cennch dokumentov, zmlv, fotografi, sperkov a pod. Ochrana mensch kusov oblecenia. Balenie liekov a kozmetiky na cesty. Ochrana dlezitch predmetov (napr. zpaliek) pred vlhkosou pri kempovan.
IV. CISTENIE A DRZBA
Zvracku cistite az po jej vychladnut! Po kazdom pouzit otrite vonkajsie plochy mkkou vlhkou handrickou. Pri cisten vntornej casti prstroja zotrite vsetky ksky jedla a tekutn papierovm obrskom. Dkladne vysuste pred alsm pouzitm. Nepouzvajte drsn a agresvne cistiace prostriedky! Pokia sa znecist napjac prvod, utrite ho vlhkou handrickou. Normlne je, ze v priebehu casu sa farba povrchov men. Tto zmena ale ziadnym spsobom nemen vlastnosti povrchu a nie je dvodom na reklamciu spotrebica! Pokia sa ksky umelej hmoty prilepia na zvraciu cas, opatrne ich odstrte handrou, aby sa predislo poskodeniu zvracieho drtu. Pokia nemzete odstrni ksky, ktor sa prilepili, zatvorte veko a stlacte tlacidlo B6 pre zvranie. Toto rozohreje zvracie casti a akkovek umelohmotn ksky zmkn a pjdu lepsie odstrni.
VRECK Pred optovnm pouzitm odporcame vreck dkladne umy v teplej vode s trochou prostriedku na umvanie riadu, nsledne oplchnu cistou vodou. Vrecko postavte tak, aby mohla voda zvntra vrecka vyteka. Pred optovnm pouzitm dkladne vysuste.
VKUOVAC BOX Vkuovac box a jeho casti oplchnite vo vode s prdavkom sapontu (mzete pouzi aj umvacku riadu). Pred optovnm pouzitm alebo skladovanm nechajte vsetko dkladne vyschn.
17 / 47

SK

V. ODSTRAOVANIE PORUCH

Porucha Zvar na flii netesn

Prcina Prehyby v mieste zvaru
Zvary nasleduj prlis rchlo za sebou Zbytky potravn alebo vlhkos v mieste zvaru

Riesenie
Vyhladi fliu, potom opakova zvranie
Dodrza pauzu 30 seknd medzi jednotlivmi zvarmi
Odstrte zbytky potravn a vysuste fliu

Stisnutie len jednej strany veka

Pouzit nevhodn vrecko / flie

Zvracka neodsva

Vrecsko nie je v odsvacej oblasti

Pred odsvacou hubicou je vrecsko zlepen

Upchat odsvacia hubica odsvaca

Svr je prlis roztaven Prlis zahriata zvracia cas

Pouzitie mikrotenovho vrecska

Vzduch nie je riadne odsat

Odsatie je nedostatocn
Pouzitie mikrotenovho vrecska

ahk umiestnenie vrecska do odsvacej oblasti

Veko stlacte silno oboma rukami
Pouzvajte len vrecko / flie dodvan vrobcom Umiestni vrecsko sprvne
Vrecsko mierne nadvihnite a napnite Hubicu vycistite
Ponechajte otvoren zvracku niekoko mint vychladi Pouzvajte vrobcom dodvan flie
Vo flii je diera Pouzvajte vrobcom dodvan flie
Cel otvoren cas vrecska riadne vlozte do odsvacej oblasti

V prpade poskodenia ci straty tesnenia A5 a A6 sa obrte na autorizovan servisn stredisko.
Vmenu sciastok, ktor vyzaduje zsah do elektrickch cast spotrebica, mus vykona specializovan servis! Nedodrzanm pokynov vrobcu zanik prvo na zrucn opravu!
Prpadn alsie informcie o spotrebici a servisnej sieti zskate na infolinke +420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.

18 / 47

SK

VI. EKOLGIA
Ak to rozmery umozuj, na vsetkch dieloch s vytlacen znaky materilov, ktor s pouzit na obalov materil, komponenty a prslusenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uveden symboly na vrobku alebo v sprievodnej dokumentcii znamenaj, ze pouzit elektrick alebo elektronick vrobky nesm by likvidovan spolocne s komunlnym odpadom. Za celom sprvnej likvidcie vrobku ho odovzdajte na urcench zbernch miestach, kde bud prijat zdarma. Sprvnou likvidciou tohto produktu pomzete zachova cenn prrodn zdroje a napomhate prevencii potencilnych negatvnych dopadov na zivotn prostredie a udsk zdravie, co by mohli by dsledky nesprvnej likvidcie odpadov. alsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho radu alebo najblizsieho zbernho miesta. Pi nesprvnej likvidcii tohto druhu odpadu mzu by v slade s nrodnmi predpismi udelen pokuty. Ak m by spotrebic definitvne vyraden z cinnosti, odporca sa po jeho odpojen od elektrickej siete odreza napjac prvod. Spotrebic tak bude nepouziten.

VII. TECHNICK DAJE
Naptie (V) Prkon (W) Hmotnost (kg) cca Spotrebic ochrannej triedy Rozmery (dxhxv), (mm):

uveden na typovom sttku vrobku uveden na typovom sttku vrobku
1 II. 370 x 110 x 80

Prkon v pohotovostnom rezime je < 0,50 W

Zmena technickej specifikcie a obsahu prpadnho prslusenstvo poda modelu vrobku je vyhraden vrobcom.

UPOZORNENIA A SYMBOLY POUZIT NA SPOTREBICI, OBALOCH ALEBO V NVODE:

HOUSEHOLD USE ONLY -- Len na pouzitie v domcnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS -- Neponra do vody alebo inch tekutn.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. -- Nebezpecenstvo udusenia. Nepouzvajte toto vrecsko v kolskacUhP,OpoZsOtiReNkacNh,: kHoOcRkKochPaOleVbRoCdHetskch ohrdkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu det. Vrecko nie je na hranie.

Symbol

znamen UPOZORNENIE.

UPOZORNENIE: HORCI POVRCH

19 / 47

EN

Vacuum sealer
eta 3762

Freshie III

INSTRUCTIONS FOR USE
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

I. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

GENERAL PROVISIONS: Consider the instructions for use as a part of the appliance and pass them on to any other
user of the appliance. Check whether the data on the type label corresponds with the voltage in your socket.
The power cord plug may only be connected to the electrical socket complying with the applicable standards.
 This appliance may only be used by children aged 8 years or older, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children younger than 8 years must be kept out of reach of the appliance and its power cord.
 Do not leave the appliance running without attendandce and check it during the whole process of welding!
 Before replacing accessories or accessible parts, before assembly and disassembly, before cleaning or maintenance, turn off the appliance and disconnect it from the mains by pulling the power cord from the power socket!
 Always unplug the appliance from power supply if you leave it unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
 Never use the appliance if the power cord or power plug are damaged, if the appliance is not correctly operating or if it has fallen on the floor and been damaged, or if it has fallen into water. In such cases take the appliance to a professional service centre to verify its safety and correct function.
 Pay careful attention when handling the appliance to avoid injury, (e.g. burns).
 The appliance has a hot surface. Persons insensitive to heat must be careful when using
the appliance. When the appliance is in operation, prevent pets, plants or insects from getting in contact
with it.
 The appliance is intended for home use and for similar purposes (in shops, offices and
similar sites, in hotels, motels and other residential premises, or in facilities providing bed
and breakfast service). It is not intended for commercial use!

20 / 47

EN
 Do not plug the power cord in the electrical socket and do not unplug it with wet hands or by pulling the power cord!
 Never immerse the appliance into water or any other liquid (even its parts)! Holes for air ventilation must not be covered. Do not insert or throw any objects into
the holes. Avoid contact with the sealing wire when hot. The producer does not undertake any responsibility for damage caused by improper use
of the appliance (e.g. deterioration of food, injury, burning, scalding, fire, etc.) and its guarantee does not cover the appliance in the case of failure to comply with the safety warning above.
USE OF THE APPLIANCE:
 After completion of the vacuum process leave the cover of the appliance open for the welding part to cool down.
 CAUTION The appliance is not designed for constant operation. Do not use the welder constantly for longer than 15 minutes, then leave it to cool down for approx. 10 minutes.
 It is not intended for outdoors use. The appliance must not be used in damp or wet environment and in any environment with
the danger of fire or explosion (spaces where chemicals, fuels, oils, gases, paints and other flammable or volatile materials are stored). Do not seal fluids in liquid state with vacuum function. If you want to store liquid food (such as soups), first freeze the food in an appropriate container, cut the food into pieces, put in bags and seal/vacuum them. Put the individual bags into freezer. Do not place the appliance on unstable, fragile or flammable surfaces (e.g. glass, paper, plastic, wooden varnished boards and various fabric/table cloths). Use the appliance in the working position only at places with no risk of turning over and in sufficient distance from heat sources (e.g. heater, stove, cooker, oven, grill), flammable objects (e.g. curtains, drapes, etc.) and wet surfaces (e.g. sinks, wash basins, etc.).
POWER CORD:
 If the power cord of the appliance is corrupted, it has to be replaced by the manufacturer, its service technician or a similarly qualified person so as to prevent dangerous situations.
 Never put the power cord on hot surfaces and never let it hang over table edge or worktop edge. If the cord is caught or pulled, e.g. by children, the appliance may overturn and fall down, causing a serious injury!
 The power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire, it must not be sunk into water or bent over sharp edges.
 In order to ensure safety and proper function of the appliance, use only original spare parts and accessories approved by the manufacturer.
 Only use this appliance for the purpose it was designed for, as specified in this manual. Never use the appliance for any other purpose.
21 / 47

EN
II. DESCRIPTION OF THE CONTROLS
A bag sealer body A1 lid A2 buttons for releasing the lid A3 welding part A4 the sucking area A5 sealing gasket A6 airproof loop of sponge A7 port for external extraction
B control panel B1 light indication B2 external vacuum-packing button (CANISTER) B3 vacuuming + sealing button + cancel function B4 button for moist food (MOIST) B5 button for setting the vacuum-packing intensity (PULSE) B6 sealing button (SEALING)
Optional accessories: Cling film: 3 m long and 28 cm wide ETA176200010 Bags 30 x 40 cm (50 pcs) ETA176293040 Bags 25 x 35 cm (50 pcs) ETA176292535 Bags 20 x 30 cm (50 pcs) ETA176292030
Suction hose + Hose adaptor ETA076290020, intended for: Reusable bags 10 pcs 23x21 cm; 10 pcs 23x28 cm; 5 pcs 30x28 cm ETA176290025 Vacuum-packing box (1x 670 ml + 1x 1360 ml) ETA076290030 Vacuum-packing box (1x 1000 ml + 1x 2000 ml) ETA076290040 Vacuum-packing box (1x 1350 ml + 1x 2570 ml) ETA076290050 Vacuum-packing box (2x 670 ml + 2x 1360 ml + 1x 1000 ml + 1x 2000 ml) ETA076290060
III. INSTRUCTIONS FOR USE
Remove all packaging materials and take out the appliance. Remove all adhesive foils, stickers or papers from the appliance.
BAG SEALER FUNCTIONS
Signal lights B1 Blue (flashing) standby mode; flashing of any light (after activation of any function)
indicates completion of the function. Green (lighting) air removing has been activated Red (lighting) heat sealing has been activated No light after approx. 3 minutes of inactivity, the device will be switched to the standby mode. Press any button for switching the device back to the operation mode.
22 / 47

EN
1) Button for food with higher moisture B4 Intended for vacuum packing and sealing of foods with higher moisture. Press this button to remove the air and then seal the bag. Place the bag as indicated in Fig. 3B.
2) B2 button for external vacuum-packing Intended for removing air from the sealing box and compatible special bags using air extracting hose (ETA076290020). When the button is activated, air is removed from the vacuum-packing box/bag.
Insert thin connector to the device and attach wide and rounded adapter to the air extracting port of the box or compatible bag. When this function has been activated, the round adapter will be sucked tight. When switched off, remove the hose (from the vacuum-packing box first).
Caution The correct function of the appliance is guaranteed only if you use the vacuum-packing
boxes/bags supplied by the manufacturer. Request it from your distributor. For correct function (i.e. generating vacuum), lid A1 must be closed tightly. When removing food from the vacuum-packing box, make sure to release the vacuum
first by pressing down the valve in the middle of the cover.
3) Vacuum-packing + sealing + cancel (B3 button) When this feature is activated, the vacuum sealer will remove air from the vacuum bag first (extraction area) and then produce a strong, seamless seal. Place the bag as indicated in Fig. 3B.
INTERRUPTION Press this button (B3) to interrupt any activated function.
4) Button PULSE for controlled air removal B5 Press and hold this button to activate and maintain the air removal function (either using external air removing button or standard bag sealing function). In this way, you can control the air removing intensity. If removing air from the bag, you can release the button after having reached required vacuum, and then activate heat sealing function (button B6) and seal the bag.
This function is intended for more sensitive food, allowing you to control the air removing intensity by yourselves.
5) B6 sealing button When activated, the vacuum sealer will produce a strong, seamless seal. Place the bag as indicated in Fig. 3A.
Note If sealing function is activated, air is exhausted for a short time.
23 / 47

EN
A) Standard operation (using standard bags/films)
Connect the appliance to the mains. Follow the instructions provided in Fig. 2. 1. Press the A2 button and open the cover A1. 2. If you are making a bag from a bag roll (both ends are unsealed), prepare and cut it to the
desired length first. Then place one end of the cut part on the welding seal A5 and weld with the button B6. Fill the bag with the required raw material, insert the end of the bag into the extraction area. 3. Close the cover A1 and press down the cover edges so as to lock it (you will hear a click). 4. Press the button with the required operation (B2, B3, B4, B5 or B6). Activated and finished function is indicated by light B1. 5. You can now open the cover A1 (press the A2 button first) and remove the film/bag.
Notice Proper functionality of the appliance is assured only when using the foil/box supplied
by the manufacturer. Request these foils/boxes at your retailer. Do not use plastic bags. At the same time you can re-weld many foods in their original packaging (eg bags of potato chips). The vacuum sealer is used to seal cling foil up to the max. width of 300 mm (vacuuming max. 290 mm).
B) Using an external container and reusable bags ETA176290025 (features B2, B5)
Connect the appliance to the mains. Place ingredients to the vacuum-packing box/bag and close tightly. Connect one end of the extraction hose to the port for external extraction A7 and put the other wide and rounded end on the box valve/air removal port of the bag.
Select the button/feature B5 or external vacuum-packing B2 as required. To open the box, release the vacuum first by pressing down the release valve.
IV. CARING FOR YOUR VACUUM SEALER
Do not clean appliace if is hot. After each use, wipe the outer parts with a damp soft cloth. To clean the inner parts of the appliance, wipe all pieces of food and liquids with a paper cloth. Leave to dry properly before next use. Do not use abrasive and agressive cleaning agents! If the power cord becomes stained, wipe it with a damp cloth. The colour change of the surface in time is normal. This change does not change the qualities of the surface in any way and is not a reason to return this appliance! If particles of plastic adhere to the sealing wire, wipe them off carefully to avoid damage to the wire. If can help to carry out a sealing operation the lid and pressing fully down without a bag in position. This will heat the wire and soften any plastic adhering to it.
BAGS Before reusing a bag, we recommend properly washing it in warm water with a small amount of dishwasher detergent, and rinsing in clear water. Place the bag so that water can flow out from inside the bag. Before reusing, dry the bag thoroughly.
VACUUM-PACKING BOX Rinse the vacuum-packing box and parts thereof with water and detergent (or wash them in a dish-washer). Allow all the parts to dry out properly before next use or storage.
24 / 47

EN
V. ENVIRONMENTAL PROTECTION
If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing, components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified on the product or in the accompanying documentation mean that the used electric or electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper disposal of the product, hand it over at special collection places where it will be taken over free of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which could be the possible consequences of improper waste disposal. Ask for more details at the local authorities or in the nearest collection site. Fines can be imposed for improper disposal of this type of waste in agreement with the national regulations. If the appliance is to be put out of operation for good, after disconnecting it from power supply we recommend cutting off the power cord and thus it will not be possible to use the appliance again.
Expert service must do the large maintenance or to intervene into inside parts of the appliance! Non-observance of the instructions of the manufacturer cancels the right for guarantee repair!

VI. TECHNICAL DATA
Voltage (V) Absorbed power (W) Weight (kg) approximately Protection class of the appliance Size, (mm):

shown on the type label of the appliance shown on the type label of the appliance
1 II. 370 x 110 x 80

Input in standby mode is < 0,50 W

The manufacturer reserves the right to change the technical specifications and accessories for thUePrOesZpOeRcNtiveNm: HodOeRlsK. POVRCH

WARNINGS AND SYMBOLS USED ON THE APPLIANCE, PACKAGING OR IN THE INSTRUCTIONS MANUAL:
HOUSEHOLD USE ONLY; DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS; TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

The

symbol indicates a WARNING.

WARNING: HOT SURFACE

25 / 47

HU
Flia hegeszt gp
eta 3762

Freshie III

HASZNLATI UTASTS Kedves Vsrl! Ksznjk, hogy termknket vlasztotta. A kszlk hasznlata eltt, krjk, figyelmesen olvassa el a hasznlati tmutatt s rizze meg a jtllsi jeggyel, pnztri bizonylattal, ill. lehetleg a termk csomagolsval s a csomagols bels rszeivel egytt.
I. LTALNOS BIZTONSGI ELRSOK
LTALNOS MEGLLAPTSOK:
 Az tmutat utastsait tekintse a kszlk tartozkaknt s juttassa el azt a kszlk
brmilyen tovbbi felhasznljnak.
 Ellenrizze, hogy a tpustbln lev feszltsgrtk megegyezike az n elektromos
dugaszolaljzatban lev feszltsggel. A csatlakozvezetk villsdugjt
csak a szabvny szerint helyesen bekttt s fldelt dugaszolaljzatba szabad
becsatlakoztatni!
 Ezt a termket 8 ves kor s idsebb gyemekek, tovbb cskkent fi zikai s mentlis kpessg vagy nem elegend tapasztalattal s ismeretekkel rendelkez szemlyek is hasznlhatjk, amennyiben felgyelet alatt llnak vagy a kszlk biztonsgos hasznlatra vonatkozan megfelel mdon kioktattk ket s megrtik az esetleges veszlyhelyzetek rtelmezst. A gyermekek nem jtszhatnak a kszlkkel. A felhasznl ltal trtn tiszttst s karbantartst gyermekek nem vgezhetik, ha nincsenek legalbb 8 vesek s csak felgyelet mellett. 8 vnl fi atalabb gyermekek csak a kszlk s csatlakoz vezetke hatsugarn kvl tartzkodhatnak.
 Ne hagyja kszlket felgyelet nlkl s azt a hegeszts teljes ideje alatt ellenrizze!
 A tartozkok vagy hozfrhet rszek kicserlse eltt, beszerels s sztszerels eltt, tisztts vagy karbantarts eltt, a kszlket kapcsolja ki s hzza ki a tpkbel dugjnak kihzsval az aljzatbl!
 Mindig vlassza le a kszlket az elektromos hlzatrl, ha a kszlk felgyelet nlkl marad, tovbb annak beszerelse, leszerelse vagy tiszttsa eltt.
 Ne kapcsolja be a kszlket, ha annak csatlakozvezetke vagy villsdugja srlt, ha nem mkdik rendesen, ha az leesett s megsrlt vagy ha vzbe esett. Ilyen esetekben adja t a kszlket szakszervizi vizsglatokra, annak biztonsga s helyes mkdse ellenrzse cljbl.

26 / 47

HU
 A kszlk hasznlatakor gy jrjon el, hogy ne trtnjen srls (pl. gsi sebek).
 A kszlk fellete forr. Azok a szemlyek, amelyek rzketlenek a hre, legyenek vatosak amikor a kszlket hasznljk!
 A kszlk mkdse kzben kerlje a kszlk s az otthoni llatok, virgok, vagy rovarok kztti kontaktust!
 A termk otthoni s hasonl (zletekben, irodkban s ms hasonl munkahelyeken, szllodkban, motelekben s ms hasonl helyisgekben, ,,bed and breakfast" tpus szllodkban) hasznlatra sznt! Nem kereskedelmi hasznlatra!
 Az ertviteli kbel villsdugjt soha ne dugja csatlakozaljzatba, illetve soha ne hzza onnan ki nedves kzzel, vagy a kbelnl fogva!
 A kszlket soha se mertse vzbe (rszlegesen sem)! Kerlje el a hegeszt drttal val rintkezst, amikor az forr. A lgramls nylsait nem szabad letakarni. A nylsokba ne dugjon be, vagy ne dobjon
be klnbz trgyakat. Amennyiben a kszlket alacsonyabb hmrskleten troltk, elbb vrja meg, amg
szobahmrskletre felmelegszik. A gyrt nem felel a kszlk nem rendeltetsszer hasznlatbl ered krokrt (pl.
lelmiszer tnkrettele, srlsek, gsi sebek, leforrzs, tz stb.) s nem felels a kszlk jtllsrt a fenti biztonsgi figyelmeztetsek be nem tartsa esetn.
A KSZLK HASZNLATA:
 Hegeszts utn hagyja nyitva a fedelet, hogy kihljn a hegesztsi rsz!
 FIGYELEM: Ez az eszkz nem alkalmas a folyamatos mkdsre! Ne hasznlja a hegesztt tbb mint 15 percen keresztl, tartson mindig krlbell 10 perc sznetet, ami a kszlk lehlshez szksges!
 Ez nem clja a kltri hasznlatra. A kszlket nem szabad nedves, vizes helyeken, valamint tzveszlyes s
robbans veszlyes helyeken (kmia szerek, zemanyagok, olajok, gzok, festkek, stb. trolsi helyek) hasznlni. Ne hegesszen olyan flit, amelyben folykony llapot folyadk tallhat! Ha folykony lelmiszereket (pl. leveseket) szeretne trolni, elszr fagyassza le azokat egy megfelel ednyben, majd kisebb adagokban tegye be a zacskba s hegessze ssze! A zacskkat helyezze be a mlyhtbe. Ne helyezze a kszlket nem stabil, trkeny s ghet felletekre (pl. veg, papr, manyag, fbl kszltlakkozott lapokra s klnbz sztt anyagokra / abroszokra). A kszlket kizrlag az elrt mdon, felborulssal nem fenyeget helyen, hforrsoktl (pl. klyha, tzhely, fzlap, forrlevegs st, grill), gylkony anyagoktl (pl. fggnyk stb.) s nedves felletektl (pl. mosogattl, mosdtl stb.) megfelel tvolsgban hasznlja.
27 / 47

HU
A CSATLAKOZ KBEL:
 Ha a kszlk csatlakozvezetke megsrl, akkor azt a gyrt cg, annak szervz szakembere vagy hasonl minstssel rendelkez ms szemly cserlje ki, hogy elkerljk ezzel veszlyes helyzet kialakulst.
 Soha ne helyezze a vezetket forr felletre, ne hagyja az asztal, vagy a munkalap szln t lelgni. A csatlakozvezetkbe trtn beakadskor, vagy a csatlakoz vezetk pl. gyermekek ltal trtn meghzsakor a kszlk felborulhat, vagy leeshet s azt kveten komoly srls trtnhet!
 A csatlakozvezetket nem szabad les, vagy forr trgyakkal, nylt lnggal megronglni, nem szabad azt vzbe merteni sem les peremeken t hajltani.
 A kszlk biztonsgtechnikja s helyes mkdse cljbl csak eredeti s a gyrtcg ltal jvhagyott tartalkalkatrszeket hasznljon.
 A kszlket csak arra clra hasznlja, amire sznva van, s ahogy a hasznlati tmutatban le van rva. A kszlket soha se hasznlja ms clra.
II. ELLENRZSEK ISMERTETSE
A fliahegeszt teste A1 fedl A2 fedl kiold gombok A3 hegesztsi rsz A4 kiszvsi terlet A5 hegeszt tmts A6 tmt szivacsos anyagbl A7 kls elszv nyls
B vezrl panel B1 mkdsi fnyjelz B2 kls vkuum nyomgomb (CANISTER) B3 vkuumozs + hegesztsi gomb + mgse funkci (Cancel) B4 szraz s nedves telek ksztsi mdja (MOIST) B5 vkuum intenzits bellt gombja (PULSE) B6 hegeszts gomb (SEALING)
Megvsrolhat tartozkok: Flia 3 m hosszban s 28 cm szlessgben ETA176200010 Zacskk 30 x 40 cm (50 db) ETA176293040 Zacskk 25 x 35 cm (50 db) ETA176292535 Zacskk 20 x 30 cm (50 db) ETA176292030
Szvcs + Redukci a szvcshz ETA076290020, sznt: jrahasznlhat tska 10x 23x21 cm; 10x 23x28 cm; 5x 30x28 cm (25 db) ETA176290025 Vkumos doboz (1x 670 ml + 1x 1360 ml) ETA076290030 Vkumos doboz (1x 1000 ml + 1x 2000 ml) ETA076290040 Vkumos doboz (1x 1350 ml + 1x 2570 ml) ETA076290050 Vkumos doboz (2x 670 ml + 2x 1360 ml + 1x 1000 ml + 1x 2000 ml) ETA076290060
28 / 47

HU
III. KEZELSI UTASTS
Tvoltsa el az sszes csomagol anyagot s vegye ki a kszlket! A kszlkrl tvoltsa el az sszes ntapad flit, matrict, vagy paprt!
FLIAHEGESZT FUNKCIJA Fnyjelzs B1 Kk szn (pulzls) kszenlti md; ha a fny elkezd pulzlni egy funkci utn,
a kivlasztott funkci befejezdtt. Zld (vilgt) szv funkci jelenleg aktv Piros (vilgt) hegesztsi funkci jelenleg aktv Nem vilgt kb. 3 perc utn a kszlk kszenlti mdba kapcsol be. ,,Felbresztshez" szksges lesz valamelyik gombot megnyomni.
1) Nedvesebb lelmiszerek gombja B4 Nedvesebb lelmiszerek vkuumozshoz s hegesztshez. A gomb megnyomsval a kszlk kiszvja s utna lehegeszti a nedvesebb lelmiszereket. A zacskt helyezze be a 3B jel bra szerint.
2) Kls vkum nyomgomb B2 Leveg elszvsra szolgl a vkuumdobozbl s a kompatibilis specilis zskokbl szvtml (ETA076290020) segtsgvel. A gomb lenyomsakor elszvja a levegt a vkumdobozbl.
A vkony konnektort dugja be a kszlkbe s a szlestett kerk rszt helyezze a box, vagy a kompatibilis zacsk szv helyre aktv funkci esetn a kerk rsz magtl rtapad. Kikapcsols utn vegye le a szvtmlt (elszr vegye le a vkum dobozrl).
Figyelmeztets A kszlk helyes mkdst csak a gyrt ltal szlltott vkumdobozok biztostjk.
Ezeket a vkumdobozokat vsrolja meg kereskedjtl. A funkci megfelel mkdshez (tapads biztostshoz) szksges az A1 fedelet
bezrni. Az lelmiszerek a vkumdobozbl trtn kivtelekor, elszr fel kell engedni a vkumot
a fedl kzps rsznek megnyomsval.
3) Vkumozs + hegeszts + cancel (B3 jel nyomgomb) A funkci aktivlsa utn a hegesztkszlk elszr kiszvja a levegt a zacskbl (szvterlet), majd ers egyvarrat hegesztst hoz ltre. A zacskt helyezze be a 3B jel bra szerint.
FUNKCI MEGLLTSA Ezt a gombot (B3) brmilyen aktv funkci meglltshoz lehet hasznlni.
4) PULSE gomb a kontrollt vkkumozshoz B5 A gomb megnyomsval s megnyomva tartsval lehet a vkuumozsi funkcit bekapcsolni s mkdsben tartani (kls vkuumozs, vagy klasszikus zacsk hegesztse), amivel a vkuumozsi intenzitst lehet kontrollni. Ha zacskt szeretne vkuumozni, a kiszvs s gomb engedse utn lehet a hegesztsi funkcit (B6 gomb) hasznlni.
29 / 47

HU
Ez a funkci rzkenyebb lelmiszerekhez idelis, amelyek esetn a szvs intenzitst lehet kontrollni.
5) A hegesztsi nyomgomb B6 Az aktivlst kveten a hegeszt egy ers egyvarrat hegesztst hoz ltre. A zacskt a 3A jel bra szerint helyezze el.
Megjegyzsek Hegeszts funkcinl egy rvid ideig leveg szvs mkdik.
A) Standard funkci (klasszikus zacskk/flik hasznlata) Csatlakoztassa a kszlket az el. hlzathoz. A tovbbiakban kvesse a 2. bra utastsait: 1. Nyomja meg az A2 jel gombot, s nyissa ki az A1 fedelet. 2. Ha zskot ksztnk zsktekercsbl (mindkt vge nincs lezrva), elszr ksztsk
el s vgjuk a kvnt hosszsgra. Ezutn helyezze a levgott rsz egyik vgt az A5 hegeszttmtsre, s hegessze ssze a B6 gombbal. Tltse meg a zskot a kvnt nyersanyaggal, majd helyezze a zsk vgt a kivonsi terletre. 3. Hajtsa fel az A1 jel fedelet s nyomja meg a fedl kls peremt annak lezrsa cljbl (egy kattan hang hallatszik). 4. Nyomja meg a kvnt funkcij gombot (B2, B3, B4, B5 esetleg a B6-ot). A funkci mkdst a B1 jelzmpk jelzik. 5. Az A1 fedelet kibillentheti (elszr nyomja meg az A2 gombot) s vegye ki a flit / zacskt.
Figyelmeztets A kszlk helyes mkdse csak akkor biztostott, ha a gyrbl mellkelt flit/
doboz hasznlja. Ezek a flik/doboz a kereskednl kaphatak. Ne hasznljon microtene zskokat! Sok lelmiszert jra lehet hegeszteni az eredeti csomagolsban (pl. burgonya chips zacskk). A vkuum flia hegesztsre szolgl max. 300 mm flia szlessgig (felszvs max. 290 mm).
B) Kls edny s jra hasznlhat zacskk ETA176290025 (B2, B5 funkci) hasznlata Csatlakoztassa a kszlket az elektromos hlzathoz. Az elksztett vkuumozsi boxba/ zacskba helyezze az lelmiszereket s zrja be rendesen. Csatlakoztassa a csnek az egyik vgt a szvlyukba A7 s a msik vgt helyezze a box, vagy zacsk megfelel terletre.
A tervezett felhasznlstl fggen vlassza ki a B5 gombot / funkcit vagy a B2 kls porszvt. A doboz kinyitshoz elszr ki kell engedni a vkuumot a szelep sszenyomsval.
30 / 47

HU
IV. TISZTTS S KARBANTARTS
A hegeszt gpet akkor tiszttsa miutn mr a kszlk lehlt! Minden egyes hasznlat utn trlje le a kls felleteket puha, nedves ruhval! A kszlk bels rsze tiszttsakor trlje ki az sszes telmaradkot s folyadkot paprtrlvel! Alaposan szrtsa ki azt a kvetkez hasznlat eltt. Ne hasznljon ers s agresszv tiszttszereket! Ha a tpkbel beszennyezdik, trlje le nedves ruhval. Normlis az, hogy idvel a fellet szne megvltozik. Ez a vltozs nem vltoztatja meg a fellet tulajdonsgait, s nem ad okot a kszlket reklamcijra! Tekerje a tpkbelt a kszlk aljn lv konzolra. A hegesztt trolja gyermekek s magakptelen szemlyek ell biztonsgos, szraz helyen! Ha a manyag darabok rtapadnak a hegesztsi rszre, vatosan tvoltsa el azokat egy ruha darabbal, nehogy megsrljn a hegeszt drt. Ha nem tudja eltvoltani a darabokat, zrja le a fedelet s nyomja meg B6 gombot a hegesztshez. Ez bemelegti a kszlket s a hegesztsi rszen minden manyag darab puhv vlik s jobban lehet eltvoltani a szennyezdseket.
ZACSKK Ismtelt hasznlat eltt javasoljuk, hogy a zacskkat mossa ki enyhn mosogatszeres meleg vzben, majd bltse ki tiszta vzzel! Helyezze a zacskt gy, hogy a vz ki tudjon folyni! Hasznlat eltt szrtsa ki a zacskt alaposan!
VKUUM BOX bltse le a vkuumdobozt s annak rszeit mosszeres vzben (ednymosogat gpet is hasznlhat). Ismtelt hasznlat eltt vagy trolsi clokra hagyjon mindent alaposan megszradni.
A kszlk elektromos rszeibe val beavatkozst ignyl alkatrszcserket kizrlag szakszerviz vgezhet! A gyrti utastsok figyelmen kvl hagysa a garancilis javtsra val jogosultsg megsznst vonja maga utn!
V. KOLGIA
Amennyiben a mretek lehetv teszik, minden darabon feltntetsre kerlnek a csomagolshoz, alkatrszekhez s tartozkokhoz hasznlt anyagok jelei, valamint a recikllsukra vonatkoz informcik. A feltntetett szimblumok a termken vagy a ksr dokumentcin azt jelentik, hogy a hasznlt elektromos vagy elektronikus termkek nem kezelhetek hztartsi hulladkknt. A termk helyes likvidlsa rdekben a hasznlni nem kvnt kszlket adja le az arra kijellt gyjthelyen, ahol azt ingyen tveszik. A termk helyes likvidlsval elsegti az rtkes termszeti forrsok megrzst, valamint segti kikszblni a hulladkok helytelen likvidlsbl esetlegesen ered negatv krnyezeti s egszsggyi kihatsokat. Tovbbi rszletes informcikat a helyi nkormnyzati hivatalban, vagy a legkzelebbi hulladkgyjt telepen krhet. Ezen hulladkanyagok helytelen likvidlsa az egyes orszgok elrsai szerint pnzbntetssel jrhat. Amennyiben a kszlket vgrvnyesen kiselejtezi, javasoljuk a csatlakozvezetket annak az elektromos hlzatbl trtn lekapcsolsa utn levgni, amivel a kszlk hasznlhatatlann vlik.
31 / 47

HU

VI. MSZAKI ADATOK
Feszltsg (V) Teljestmnyfelvtel (W) Sly (kg) kb. A kszlk rintsvdelmi osztlya Termk mretei (mm):

a kszlk tpusnak cmkjn lthat a kszlk tpusnak cmkjn lthat
1
II. 370 x 110 x 80

Teljestmnyfelvtel kszenlti llapotban < 0.50 W
A technikai specifUikPOcZiOkRNsmNo:dHeOll RszKeriPnOti VeRseCtHleges tartozkok vltoztatsnak jogt a gyrt fenntartja!

A KSZLKEN, ANNAK CSOMAGOLSN VAGY TMUTATJBAN TALLHAT FIGYELMEZTETSEK S SZIMBLUMOK:
HOUSEHOLD USE ONLY Kizrlag hztartsi hasznlatra alkalmas. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS Ne mertse vzbe vagy ms folyadkba.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Fulladsveszly. Tartsa a PE zacskt gyermekektl elzrt helyen. A zacsk nem jtkszer. Ne hasznlja ezt a zacskt blcskben, kisgyakban, babaWkoAcRsiNkbINaGn,:vHaOgyTgSyUeRreFkAjCrEkkban.

Az

szimblum FIGYELMEZTETST jelent.

FIGYELMEZTETS: FORR FELLET

OSTRZEENIA: GORCE POWIERZCHNIA

D

ERGNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109, 3119

ACHTUNG: HEISSE OBERFLCHE

RU   ETA 3109, 3119

: 

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119

UA

PASTABA:KARSTASPAVIR3S2IU/4S7 ETA 3109, 3119

PL

Zgrzewarka do folii
eta 3762

Freshie III

INSTRUKCJA OBSLUGI Szanowny Kliencie, dzikujemy za zakup naszego produktu. Przed uruchomieniem urzdzenia, uwanie przeczytaj instrukcj obslugi i wraz gwarancj, paragonem i, jeli to moliwe, z opakowaniem i wewntrzn zawartoci schowaj na bezpieczne miejsce.

I. OGLNE INSTRUKCJE BEZPIECZESTWA
POSTANOWIENIA OGLNE:
 Wskazwki zawarte w instrukcji obslugi naley przekaza innemu uytkownikowi
urzdzenia.
 Sprawd, czy dane dotyczce napicia podane na tabliczce odpowiadaj napiciu w sieci
elektrycznej. Wtyczk przewodu zasilania naley podlczy do prawidlowo uziemionego
gniazdka!
 Z urzdzenia mog korzysta dzieci powyej 8 roku ycia, oraz osoby z ograniczonymi zdolnociami fizycznymi lub umyslowymi, a take nieposiadajce wiedzy lub dowiadczenia w uytkowaniu tego typu urzdze pod warunkiem, e bd one nadzorowane lub zostan poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urzdzenia oraz zagroe wicych si z jego uywaniem. Bawienie si urzdzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja bez nadzoru doroslych jest dzieciom zabroniona. Dzieci do lat 8 musz trzyma si z dala od urzdzenia i jego przewodu.
 W czasie trwania procesu zgrzewania nie zostawia urzdzenia bez nadzoru.
 Przed wymian wyposaenia lub dostpnych czci, przed montaem i demontaem, przed cszyczeniem lub konserwacj naley wylczy urzdzenie i odlczy je od sieci elektrycznej poprzez wycignicie wtyczki przewodu zasilajcego z gniazdka elektrycznego!
 Zawsze naley odlczy urzdzenie od zasilania, jeli jest pozostawione bez opieki, przed montaem, demontaem lub czyszczeniem.
 Nigdy nie naley uywa urzdzenia z uszkodzonym przewodem zasilajcym lub wtyczk, jeli nie dziala prawidlowo, upadlo na ziemi i zostalo uszkodzone lub jeeli spadlo do wody. W takich przypadkach naley zanie urzdzenie do serwisu celem sprawdzenia jego bezpieczestwa i prawidlowego dzialania.
 Podczas obslugi tego urzdzenia naley postpowa tak, aby unikn uszkodze (np. oparzenia).

33 / 47

PL
 Powierzchnia urzdzenia jest gorca. Osoby malo wraliwe na cieplo powinny by podczas uywania urzdzenia wyjtkowo ostrone.
 Podczas pracy urzdzenia naley zapobiega, aby zwierzta i owady nie mialy dostpu do urzdzenia.
 Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne rodowiska mieszkalne, w firmach wiadczcych uslugi noclegowe ze niadaniem)! Nie jest przeznaczone do uytku komercyjnego!
 Wtyczki nie wkladaj do gniazdka i nie wyjmuj z gniazdka mokrymi rkoma i nie cignij za kabel!
 Urzdzenia nigdy nie wolno zanurza w wodzie lub innych cieczach (nawet czciowo)!
 Naley unika kontaktu z drutem zgrzewajcym, gdy jest gorcy. Otworw przeplywu powietrza nie mona zaslania. Do otworw nie wkladaj lub
nie wrzucaj przedmiotw. Jeeli urzdzenie jest skladowana w niszych temperaturach, naley j najpierw
aklimatyzowa, eliminuje si tak sztywno i zachowa si mechaniczna wytrzymalo czci z plastiku. Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody spowodowane przez niewlaciwe traktowanie urzdzenia (np. pogorszenie jakoci ywnoci, poranienia, oparzenia, poar itp.) i nie ponosi odpowiedzialnoci za gwarancje dotyczce urzdzenia w przypadku nieprzestrzegania wyej opisanych zasad bezpieczestwa.
UYWANIE URZDZENIA:
 Po zakoczeniu procesu odsysania powietrza naley pozostawi otwart pokryw urzdzenia, by pozwoli mu ostygn.
 UWAGI Urzdzenie nie jest przeznaczone do stalej pracy. Nie korzysta ze zgrzewarki dluej ni 15 minut jednorazowo. Po uplywie tego czasu naley wylczy i zostawi j na ok. 10 minut eby ostygla.
 Nie jest przeznaczony na zewntrz pomieszcze. Urzdzenie nie moe by uywane w rodowisku wilgotnym lub mokrym,
w rodowisku z niebezpieczestwem poaru lub wybuchu (miejsca, gdzie s przechowywane chemikalia, paliwa, oleje, gazy, farby i inne substancje latwopalne lub lotne). Nigdy nie zanurza produkt w wodzie ani nie my jej pod biec wod. Do folii nie zgrzewa substancji w stanie cieklym. Aby przechowywa ciekle produkty spoywcze (np. zupy), najpierw potrzeba je zamrozi w odpowiednim pojemniku, nastpnie rozdzieli, umieci w plastikowym worku i zgrza / pakowa prniowo. Poszczeglne woreczki wloy do zamraarki. Urzdzenie uywaj tylko w pozycji roboczej i na miejscach, gdzie nie grozi jego przewrcenie i w dostatecznej odlegloci od rdel ciepla (np. piece, kuchenki, ogrzewacze, piekarniki na gorce powietrze, grill), przedmiotw latwopalnych (np. firanki, zaslony itd.) i powierzchni wilgotnych (np. zlewy, umywalki itd.). Urzdzenia nie naley umieszcza na niestabilnym, latwopalnym miejscu (np. szklo, papier, plastik, drewno, lakierowane plyty i rne tkaniny/obrusy).
34 / 47

PL
PRZEWD ZASILAJCY:
 Jeeli kabel zasilajcy urzdzenia jest uszkodzony, musi by wymieniony przez producenta, przez technika serwisowego lub osob kwalifikowan, aby nie dopuci tak do powstania niebezpiecznej sytuacji.
 Nigdy nie naley kla kabla zasilajcego na gorcych powierzchniach lub zostawia zwisajcego ze stolu lub blatu. Cignicie za przewd np. przez male dzieci moe doprowadzi do przewrcenia lub spadnicia urzdzenia, a w nastpstwie do powanego urazu!
 Dopilnuj, aby kabel zasilajcy nie zostal uszkodzony przez ostre lub gorce przedmioty i ogie. Nie powinien by zanurzany w wodzie lub zalamywa si na ostrych krawdziach.
 W celu zapewnienia bezpieczestwa i prawidlowego funkcjonowania urzdzenia, naley uywa wylcznie oryginalnych czci zamiennych i akcesoriw zatwierdzonych przez producenta.
 Nigdy nie uywaj urzdzenia do innych celw ni te, do ktrych jest przeznaczony oraz w sposb opisany w niniejszej instrukcji. Nigdy nie uywaj urzdzenia do adnych innych celw.
II. OPIS ELEMENTW STERUJCYCH
A korpus zgrzewarki do folii A1 pokrywa A2 przyciski zwalniajce pokryw A3 cz zgrzewajca A4 obszar ssania A5 uszczelni A6 piercie uszczelniajcy A7 zewntrzny otwr sscy
B panel sterowania B1 sygnalizacja wietlna B2 przycisk zewntrznego pakowania prniowego (CANISTER) B3 przycisk pakowania prniowego + zgrzewania+ funkcja anulowania (Cancel) B4 przycisk ustawienia rodzaju ywnoci (MOIST) B5 przycisk ustawienia intensywnoci pakowania prniowego (PULSE) B6 przycisk zgrzewania (SEALING)
Dostpne akcesoria: Folia o dlugoci 3 m i szerokoci 28 cm ETA176200010 Worki 30 x 40 cm (50 szt.) ETA176293040 Worki 25 x 35 cm (50 szt.) ETA176292535 Worki 20 x 30 cm (50 szt.) ETA176292030
Wyk do odsysania + Redukcja do wyka ETA076290020, przeznaczony: Worek wielokrotnego uytku 10x 23x21 cm; 10x 23x28 cm; 5x 30x28 cm (25 szt.) ETA176290025 Pojemnik prniowy (1x 670 ml + 1x 1360 ml) ETA076290030 Pojemnik prniowy (1x 1000 ml + 1x 2000 ml) ETA076290040 Pojemnik prniowy (1x 1350 ml + 1x 2570 ml) ETA076290050 Pojemnik prniowy (2x 670 ml + 2x 1360 ml + 1x 1000 ml + 1x 2000 ml) ETA076290060
35 / 47

PL
III. ZALECENIA DOTYCZCE OBSLUGI
Usun wszystkie elementy opakowania i wyj urzdzenie. Z urzdzenia usun wszystkie samoprzylepne folie, naklejki lub papier.
FUNKCJE ZGRZEWARKI DO FOLII Sygnalizacja wietlna B1 Niebieski kolor (pulsowanie) tryb czuwania; jak tylko wiatlo zacznie po jakiej
uruchomionej funkcji pulsowa, dana funkcja jest dokoczona. Zielona (wieci) wlanie jest aktywna funkcja odsysania Czerwona (wieci) wlanie jest aktywna funkcja zgrzewania Nie wieci po ok. 3 minutach bezczynnoci urzdzenie przelczy si do trybu oszczdnego. W celu jego "obudzenia" trzeba nacisn dowolny przycisk.
1) Przycisk dla ywnoci o wyszej wilgotnoci B4 Sluy do prniowania i zgrzewania ywnoci o wyszej wilgotnoci. Po naciniciu przycisku urzdzenie odessie a nastpnie zgrzeje ywno o wyszej wilgotnoci. Worek naley umieci w sposb pokazany na rysunku 3B.
2) Przycisk zewntrznego pakowania prniowego B2 Sluy do odsysania powietrza z pojemnika prniowego i kompatybilnych specjalnych torebek z pomoc wyka do odsysania (ETA076290020). Po naciniciu przycisku powietrze jest usuwane z pojemnika/worku prniowego.
Cienkie zlcze zasun do urzdzenia a rozszerzon okrgl cz przyloy w danym miejscu pojemnika lub kompatybilnej torebki - przy aktywnej funkcji okrgla cz sama si przyssie. Po wylczeniu zdj w sscy (najpierw z pojemnika prniowego).
Ostrzeenie Prawidlowe dzialanie urzdzenia zagwarantowane jest tylko przy uyciu pojemnikw
prniowych dostarczonych przez producenta. O te pojemniki prniowe zapytaj sprzedawc. Dla zapewnienia prawidlowego funkcjonowania (zapewnienia podcinienia) trzeba naleycie zamkn wieko A1. Podczas wyjmowania ywnoci z pojemnika prniowego najpierw trzeba zwolni podcinienie, naciskajc rodkow cz pokrywy.
3) Pakowanie prniowe + zgrzewanie + cancel (przycisk B3) Po aktywacji funkcji zgrzewania najpierw jest odsysane powietrze z worka (obszar odsysania), a nastpnie tworzone mocne jednorodne polczenie. Worek naley umieci w sposb pokazany na rysunku 3B.
PRZERWANIE FUNKCJI Ten przycisk (B3) sluy te do przerwania jakiejkolwiek aktywnej funkcji.
36 / 47

PL
4) Przycisk PULSE do kontrolowanego prniowania B5 Naciskajc i przytrzymujc przycisk mona wlczy i utrzymywa pracujc funkcj prniowania (zarwno przyciskami prniowania zewntrznego,tak rwnie klasycznego zgrzewania torebek), dziki czemu mona kontrolowa intensywno prniowania. W razie prniowania torebki mona po osigniciu danego podcinienia i zwolnieniu przycisku uy funkcji zgrzewania (przycisk B6), przez co torebka zostanie zgrzana. Ta funkcja jest wskazana dla bardziej wraliwej ywnoci, gdzie sami kontrolujemy intensywno odsysania powietrza.
5) Przycisk zgrzewania B6 Po aktywacji zgrzewarka wytworzy mocne jednorodne polczenie. Worek naley umieci w sposb pokazany na rysunku 3A.
Uwaga W trakcie zgrzewania jest na krtko zasysane powietrze.
A) Funkcje standardowe (uycie klasycznych torebek/folii) Podlczy urzdzenie do prdu. Postpowa zgodnie z instrukcjami na rys. 2: 1. Nacisn przyciski A2 i otworzy pokryw A1. 2. Jeli szyjesz worek z rolki worka (oba koce s niezamknite), najpierw przygotuj
i przytnij j na dan dlugo. Nastpnie przyloy jeden koniec odcitej czci do zgrzewu A5 i zgrza przyciskiem B6. Napelni worek wymaganym surowcem, wloy koniec worka w obszar odcigu. 3. Przykry pokrywk A1 i nacisn na krawdzie pokrywy, aby zostala zablokowana (slyszalne dwiki kliknicia). 4. Nacisn przycisk z wymagan funkcj (B2, B3, B4, B5 lub B6). Dzialanie i zakoczenie tej funkcji jest sygnalizowane przez B1. 5. Mona odblokowa pokrywk A1 (najpierw nacisn przyciski A2) i zdj foli / worek.
Uwaga Producent zapewnia prawidlowe dzialanie urzdzenia wylcznie przy uyciu folii/
pojemnikw dostarczonych przez siebie. Folie/ pojemnikw naley zamwi u lokalnego dystrybutora. Nie uywa zwyklych woreczkw plastikowych. Moesz ponownie spawa wiele ywnoci w oryginalnym opakowaniu (np. worki z frytkami). Urzdzenie do pakowania prniowego sluy do zgrzewania folii do szerokoci max. 300 mm (odkurzanie maks. 290 mm).
B) Uycie zewntrznego pojemnika i wielokrotnych torebek ETA176290025 (funkcja
B2, B5)
Podlczy urzdzenie do prdu. Do przygotowanego pojemnika / worka wloy skladniki, a dobrze zamkn. Podlczy jeden koniec wa do odsysania do zewntrznego otworu sscego A7 i drug okrgl cz nasadzi na okolic zaworu odprajcego pojemnika lub cz do odsysania danej torebki.
W zalenoci od uycia wybra przycisk/funkcj B5 lub zewntrznego pakowania prniowego B2. Po zakoczeniu funkcji najpierw zdj wyk z pokrywy pudelka prniowego. Aby otworzy pudelko, naley najpierw zwolni podcinienie, naciskajc rodkow cz pokrywy.
37 / 47

PL
IV. KONSERWACJA URZDZENIA
Nie czyci urzdzenia, ktre nie ostyglo calkowicie. Po kadym uyciu naley przetrze zewntrzne czci urzdzenia wilgotn ciereczk. Aby oczyci wntrze urzdzenie naley wytrze rcznikiem papierowym wszystkie pozostaloci jedzenia i plynw. Przed kolejnym uyciem naley calkowicie wysuszy urzdzenie. Nie uywa cierajcych i agresywnych rodkw czyszczcych! Jeli przewd zasilajcy jest zabrudzony, wyczyci go wilgotn ciereczk. Z czasem moe zmieni si kolor powierzchni urzdzenia to normalne zjawisko. Zmiana taka nie powoduje rnicy we wlaciwociach i dzialaniu urzdzenia i nie stanowi podstawy do reklamacji. Jeli do paska grzewczego przywarly kawaleczki folii naley delikatnie je usun, tak by unikn uszkodzenia paska. W czynnoci tej moe pomc wykonanie procedury zgrzewania, bez wkladania woreczka. Pasek rozgrzeje si a przylegajce do niego kawalki folii zmikn i dadz si latwiej usun.
WORKI Przed ponownym uyciem workw zaleca si je dokladnie umy w cieplej wodzie z niewielk iloci detergentu do mycia naczy, a nastpnie spluka czyst wod. Umieci worek w taki sposb, aby woda mogla wyplywa z wntrza worka. Przed uyciem dokladnie osuszy.
POJEMNIK PRNIOWY Pojemnik prniowy i czci umy w wodzie z dodatkiem detergentu (mona rwnie uywa zmywarki). Pozwl, aby wszystko wyschlo dokladnie przed ponownym uyciem lub przechowywaniem.
Wymiana elementw, ktre wymagaj ingerencji do czci elektrycznej urzdzenia moe wykona wylcznie specjalistyczny serwis! Nie dotrzymanie wskazwek producenta powoduje utrat prawa do napraw gwarancyjnych!
V. EKOLOGIA
Jeeli tylko pozwolily na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materialw zastosowanych do produkcji opakowa, komponentw i wyposaenia, jak rwnie ich przetwrstwa wtrnego. Symbole umieszczone na produktach lub w zalczonej dokumentacji oznaczaj, e zastosowanych elementw elektrycznych lub elektronicznych nie mona poddawa utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt naley przynie do specjalnych punktw zbiorczych, w ktrych bd przyjte bez oplaty. Dziki poprawnej utylizacji pomog Pastwo zachowa cenne rdla i pomog w profilaktyce ewentualnych negatywnych wplyww na rodowisko naturalne i zdrowie ludzkie, na co moglaby mie negatywne wplywy niepoprawna utylizacja odpadu. W celu uzyskania nastpnych szczeglowych informacji dotyczcych utylizacji naley zwrci si do najbliszego urzdu lub punktu zbiorczego. Niewlaciwy sposb utylizacji urzdzenia moe podlega karze zgodnie z przepisami krajowymi i midzynarodowymi. W celu calkowitego wycofania urzdzenia z uytkowania zaleca si odlczy przewd zasilania od sieci elektrycznej, przez ucicie przewodu. Dziki czemu uytkowanie urzdzenia nie bdzie nastpnie moliwe.
38 / 47

PL

VI. DANE TECUPHONZOICRNZNNE: HORK POVRCH

Napicie (V) Pobr mocy (W) Waga ok. (kg) Klasa izolacyjna Wymiary produktu (mm)

podano na tabliczce znamionowej urzdzenia podano na tabliczce znamionowej urzdzenia
1 II. 370 x 110 x 80

Pobr mocy w trybie czuwania wynosi poniej < 0,50 W

Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriw w zalenoci od modelu produktu jest zastrzeona przez producenta.

OSTRZEENIA I SYMBOLE UYTE NA URZDZENIACH, OPAKOWANIACH LUB W INSTRUKCJI: WARNING: HOT SURFACE

HOUSEHOLD USE ONLY Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS Nie zanurza do wody lub innych cieczy.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS FIGYNEOLMT EAZTTOEYT.ɭSN: FieObReRzpieFcEzeLsLtEwTo uduszenia. Tego worka nie naley uywa w kolyskach, leczkach, wzkach lub kojcach dziecicych. Torebk z PE poloy w miejscu bdcym poza zasigiem dzieci. Torebka nie sluy do zabawy!

Symbol

oznacza OSTRZEENIE.

OSTRZEENIA: GORCE POWIERZCHNIA

D

ERGNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109, 3119

ACHTUNG: HEISSE OBERFLCHE

RU   ETA 3109, 3119

: 

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119

PASTABA: KARSTAS PAVIRSIUS

UA   ETA 3109, 3119

: 

SLO OPOZORILO: VROCA POVRSINA

39 / 47

DE

Vakuumgert
eta 3762

Freshie III

BEDIENUNGSANLEITUNG
Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen fr den Kauf unseres Produktes. Bewahren
Sie diese Anleitung gemeinsam mit dem Garantieschein, dem Kassenbeleg und nach
Mglichkeit auch mit der Verpackung gut auf.
I. SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN: Betrachten Sie die Bedienungsanleitung als Bestandteil des Gertes und geben Sie diese
an jeden Benutzer des Gertes weiter.
 Kontrollieren Sie, ob die Angabe auf dem Typenschild der Spannung in Ihrer Steckdose
entspricht.
 Dieses Gert kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und von Menschen mit verminderten krperlichen, sensorischen oder geistigen Fhigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, sofern sie whrend der Gertebenutzung beaufsichtigt werden oder unterwiesen wurden, wie das Gert in einer sicheren Weise zu nutzen ist und wenn sie die mglichen Gefahren verstehen. Kinder drfen nicht mit dem Gert spielen. Die Reinigung und Wartung des Gertes darf von unbeaufsichtigten Kindern nicht durchgefhrt werden. Kinder unter 8 Jahren mssen von dem Gert und seiner Anschlussleitung ferngehalten werden.
 Lassen Sie das Gert whrend des Betriebs nicht unbeaufsichtigt und berprfen Sie es whrend des Schweiens!
 Vor dem Austausch von Zubehr oder zugnglichen Teilen vor der Montage Schalten Sie das Gert vor der Reinigung oder Wartung oder nach Abschluss der Arbeiten aus und trennen Sie es vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
 Wenn die Anschlussleitung dieses Gertes beschdigt ist, muss sie durch den Hersteller, von dessen Servicewerkstatt oder einer hnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefhrdungen zu vermeiden.
 Verwenden Sie das Gert niemals: - wenn es eine beschdigte Anschlussleitung oder Netzstecker hat - wenn es nicht richtig arbeitet - wenn es auf den Boden gefallen ist und beschdigt ist - wenn es ins Wasser gefallen ist.
In solchen Fllen bringen Sie das Gert in eine autorisierte Servicewerkstatt, um dort seine Sicherheit und die ordnungsgeme Funktion berprfen zu lassen.

40 / 47

DE
 Bei der Handhabung mit dem Gert gehen Sie so vor, dass es nicht zu einer Verletzung kommt (z. B. Verbrennungen).
 Das Gert hat hiee Oberflche. Personen, die nicht hitzeempfindlich sind, mssen beim Gebrauch des Gerts vorsichtig sein.
 Vermeiden Sie den Kontakt mit Haustieren, Pflanzen und Insekten, wenn das Gert in Betrieb ist.
 Das Gert ist nur fr den Hausgebrauch und hnliche Zwecke bestimmt (in Geschften, Bros und hnlichen Arbeitspltzen, Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen, in Einrichtungen, die Bed & Breakfast anbieten)! Nicht fr den kommerziellen Gebrauch bestimmt!
 Stecken Sie den Stecker der Anschlussleitung nicht mit nassen Hnden in die elektrische Steckdose und ziehen Sie ihn nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose!
 Stellen Sie keine Gegenstnde auf das Gert. Tauchen Sie das Gert niemals in Wasser (auch nicht teilweise)! Die Luftkanle drfen nicht abgedeckt werden. Fhren Sie keine Gegenstnde
in die ffnungen ein und werfen Sie sie nicht in diese. Kontakt mit dem Schweidraht vermeiden, wenn dieser hei ist. Wenn das Gert bei niedrigeren Temperaturen gelagert wurde, akklimatisieren
Sie es zuerst, um die mechanische Festigkeit der Kunststoffteile zu erhalten. Es ist nicht zulssig, die Oberflche des Gerts in irgendeiner Weise zu verndern
(z. B. mit selbstklebenden Tapeten, Folien usw.)! Alle fremdsprachigen Texte und Bilder auf der Verpackung oder dem Produkt werden
am Ende dieser Sprachversion bersetzt und erklrt. ACHTUNG: Bei unsachgemem Gebrauch des Vakuumgertes besteht Verletzungsgefahr. Der Hersteller haftet nicht fr durch eine falsche Nutzung verursachte Schden
(z.B. Verderben von Lebensmitteln, Verletzungen, Verbrennungen, Feuer usw.).
VERWENDUNG DES GERTS:
 Lassen Sie nach dem Vakuumieren die Abdeckung des Gerts offen, um das Schweiteil abzukhlen.
 Das Gert ist nicht fr den Dauerbetrieb vorgesehen. Verwenden Sie das Gert nicht lnger als 15 Minuten ununterbrochen und machen Sie dann etwa 10 Minuten Pause. notwendig, um es abzukhlen. Beachten Sie gleichzeitig eine Pause von 30 Sekunden zwischen den einzelnen Schweinhten.
 Dieses Gert ist nicht fr den Gebrauch im Auenbereich bestimmt! Das Gert darf nicht in feuchten oder nassen Umgebungen und in Umgebungen mit Brand-
oder Explosionsgefahr verwendet werden (Bereiche, in denen Chemikalien, Kraftstoffe, le, Gase, Farben und andere brennbare oder flchtige Substanzen gelagert werden). Keine Flssigkeiten in die Folie einschweien. Zur Aufbewahrung flssiger Nahrungsmittel (z.B. Suppen) diese zuerst in einem passenden Gef einfrosten, dann Portionsweise, in den Beutel geben und anschlieend verschweien. Legen Sie die einzelnen Beutel in den Gefrierschrank. Stellen Sie das Gert nicht auf instabile, sprde und brennbare Oberflchen (z. B. Glas, Papierplastik, holzlackierte Bretter und verschiedene Stoffe / Tischdecken). Benutzen Sie das Folienschwei- und Vakuumgert nur an Stellen, wo kein Umkippen droht und in ausreichender Entfernung von brennbaren Gegenstnden (z.B. Gardinen, Vorhngen, Holz usw.) sowie von Wrmequellen (z.B. fen, Elektro-/Gasherde) und feuchten Oberflchen (z.B. Splbecken, Waschbecken).
41 / 47

DE
ANSCHLUSSKABEL:
 Wenn die Anschlussleitung dieses Gertes beschdigt ist, muss die Zuleitung durch den Hersteller, seinen Servicetechniker oder einer hnlich qualifizierten Person ersetzt werden, damit so dem Entstehen einer gefhrlichen Situation vorgebeugt wird.
 Die Anschlussleitung des Gertes darf nicht durch scharfe oder heie Gegenstnde, offenes Feuer beschdigt sein. Sie darf nicht in Wasser getaucht und auch nicht ber scharfe Kanten gebogen werden!
 Verhindern Sie, dass die Anschlussleitung lose ber eine Kante der Arbeitsflche hngt, wo es Kinder erreichen knnten.
 Falls es erforderlich ist, eine Verlngerungsleitung zu verwenden, muss diese unbeschdigt sein und den geltenden Normen entsprechen.
 berprfen Sie regelmig den Zustand der Stromversorgung des Gerts. Verwenden Sie zur Gewhrleistung der Sicherheit und des ordnungsgemen
Funktionierens des Gerts nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile und -zubehrteile. Benutzen Sie das Gert fr keinen anderen Zweck als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wurde. Verwenden Sie das Gert niemals fr andere Zwecke.
II. BESCHREIBUNG DES BEDIENELEMENTEN
A Krper des Gerts A1 Deckel A2 Tasten zur Deckelffnung A3 Schweibereich A4 Absaugbereich A5 Schweibereich A6 Schaumdichtung A7 ffnung des externen Absaugens
B Bedienfeld B1 Betriebslichtanzeige B2 Taste externes Vakuumieren (CANISTER) B3 Taste vakuumieren + schweien + abbrechen funktion (Abbrechen) B4 Taste Einstellung der Lebensmittelsorten (MOIST) B5 Taste Einstellung der Intensitt von Vakuumieren (PULSE) B6 Schweitaste (SEALING)
EXTRA Zubehr: Folie Lnge 3 m und Breite 28 cm ETA176200010 Beutel 30 x 40 cm (50 Stck.) ETA176293040 Beutel 25 x 35 cm (50 Stck.) ETA176292535 Beutel 20 x 30 cm (50 Stck.) ETA176292030
Suction hose + hose adaptor ETA076290020, bestimmt fr: Wiederverwendbare Beutel 10x 23x21 cm; 10x 23x28 cm; 5x 30x28 cm (25 Stck.) ETA176290025 Vakuumbox (1x 670 ml + 1x 1360 ml) ETA076290030 Vakuumbox (1x 1000 ml + 1x 2000 ml) ETA076290040 Vakuumbox (1x 1350 ml + 1x 2570 ml) ETA076290050
42 / 47

DE
Vakuumbox (2x 670 ml + 2x 1360 ml + 1x 1000 ml + 1x 2000 ml) ETA076290060
III. VORBEREITUNG UND GEBRAUCH
Entfernen Sie smtliches Verpackungsmaterial und entnehmen Sie das Gert mit dem Zubehr. Entfernen Sie vom Folienschweigert alle eventuellen Klebefolien, Aufkleber oder Papier.
FUNKTIONEN DES VAKUUMGERTS
Lichtsignalisierung B1 Blaue Farbe (Pulsieren) Standby-Modus; sobald das Licht nach der Aktivierung einer
Funktion zu pulsieren beginnt, ist die Funktion beendet. Grn (leuchtet) die Absaugfunktion ist gerade aktiv Rot (leuchtet) die Schweifunktion ist gerade aktiv Leuchtet nicht nach etwa 3 Minuten Inaktivitt schaltet das Gert in den Energiesparmodus. Zum "Aufwecken" mssen Sie eine beliebige Taste drcken.
1) B4 Taste fr Lebensmittel mit hherer Feuchtigkeit Es wird zum Vakuumieren und Schweien von Lebensmitteln mit hherer Feuchtigkeit verwendet. Durch Bettigen der Taste saugt das Gert Lebensmittel mit hherer Luftfeuchtigkeit ab und versiegelt sie anschlieend. Den Beutel platzieren Sie je nach Abb. 3B.
2) Externes Vakuumieren (Taste B2) Er dient zum Absaugen von Luft aus der Vakuumbox und kompatiblen Spezialbeuteln mit Hilfe des Saugschlauches ETA076290020). Nach der Aktivierung der Taste wird die Luft aus der Vakuumbox/beutel abgesaugt.
Stecken Sie den dnnen Stecker in das Gert selbst und befestigen Sie den verlngerten runden Teil an der Ansaugstelle der Box oder des kompatiblen Beutels - wenn er aktiviert wird, saugt sich der runde Teil selbst an. Entfernen Sie nach dem Ausschalten den Saugschlauch (zuerst aus der Vakuumbox).
Hinweis Die korrekte Funktionalitt des Gertes wird nur bei Verwendung der vom Hersteller
gelieferten Vakuumboxen garantiert. Fragen Sie Ihren Hndler nach diesen Vakuumboxen. Fr eine richtige Funktion (Sicherstellung des Vakuums) ist es notwendig, den Deckel des A1 richtig zu schlieen Beim Entfernen von Lebensmitteln aus der Vakuumbox muss zuerst das Vakuum durch Drcken des Lockerungsventil D1 gelst werden.
3) Vakuumieren + Schweien + cancel (Taste B3) Nach Aktivierung dieser Funktion saugt das Folienschweigert die Luft ab und bildet anschlieend eine starke, durchgehende Schweinaht. Den Beutel platzieren Sie je nach Abb. 3B.
FUNKTIONSUNTERBRECHUNG Diese Taste (B3) dient auch zum Unterbrechen der aktivierten Funktion.
43 / 47

DE
4) PULSE-Taste fr kontrolliertes Vakuumieren B5 Durch Gedrckthalten der Taste kann die Vakuumfunktion eingeschaltet und im Gange halten werden (sowohl ber die externen Vakuumtasten als auch ber die klassische Beutelschweiung), so dass Sie die Intensitt des Vakuums steuern knnen. Wenn Sie einen Beutel vakuumieren, knnen Sie, sobald das gewnschte Vakuum erreicht ist und die Taste losgelassen wird, die Schweifunktion (Taste B6) verwenden, um den Beutel zu verschlieen.
Diese Funktion ist fr empfindlichere Lebensmittel geeignet, bei denen Sie die Intensitt der Absaugung selbst kontrollieren knnen.
5) Schweien (Taste B6) Nach Aktivierung dieser Funktion bildet das Folienschweigert eine starke Schweinaht. Den Beutel platzieren Sie je nach Abb. 3A.
Hinweis Whrend der Schweifunktion wird nach kurzer Zeit Luft angesaugt.
A) Standardfunktion (Verwendung von klassischen Beutel/Folien) Verbinden Sie das Gert zu el. Netz. Dann je nach Instruktionen in Abb. 2 weitergehen: 1. Drcken Sie die Taste A2 und klappen Sie den Deckel A1 auf. 2. Wenn Sie eine Tte aus einer Ttenrolle herstellen (beide Enden sind unversiegelt),
bereiten Sie diese zunchst vor und schneiden Sie diese auf die gewnschte Lnge zu. Legen Sie dann ein Ende des zugeschnittenen Teiles auf die Schweidichtung A5 und verschweien Sie es mit dem Knopf B6. Fllen Sie den Beutel mit dem gewnschten Zutaten und stecken Sie das Beutelende in den Ansaugbereich. 3. Schlieen Sie die Abdeckung A1 und drcken Sie auf die Kanten der Abdeckung, um sie zu verriegeln (ein hrbares Klicken ertnt). 4. Drcken Sie die Taste mit bestimmter Funktion (B2, B3, B4, B5 eventuell B6). Der Betrieb der Funktion wird durch Kontrollleuchte B1 angezeigt. 5. Sie knnen dann den Deckel A1 ffnen (zuerst die Tasten A2 drcken) und den Folie / Beutel entfernen.
Beachtung Die korrekte Funktionalitt des Gertes wird nur bei Verwendung der vom Hersteller
gelieferten Folien/Boxen garantiert. Fragen Sie Ihren Hndler nach diesen Folien/ Boxen. Verwenden Sie keine Mikrotenscke. Gleichzeitig knnen Sie in vielen Fllen (abhngig von der Art des Beutels) verschiedene Lebensmittel in ihrer Originalverpackung (z. B. Beutel mit Kartoffelchips usw.) neu kochen. Das Vakuumgert dient zum Schweien der Folien bis zu Breite max. 300 mm (Saugen max. 290 mm).
44 / 47

DE
B) Verwendung des externen Behlters und wiederverwendbaren Beuteln ETA176290025 (Funktion B2, B5)
Das Gert am Stromnetz anschlieen. Geben Sie die Zutaten in die vorbereitete Vakuumbox/ Beutel. Verbinden Sie ein Ende des Saugschlauchs mit der externen Saugffnung A7 und setzen Sie den anderen runden Teil auf den Bereich des Ablassventils der Box oder den Ansaugteil des Beutels..
Whlen Sie je nach Verwendungszweck die Taste / Funktion B5 oder zum externen Vakuumieren B2. Um die Box zu ffnen, muss zuerst das Vakuum durch Unterdruck des Ventils gelst werden.
TIPPS UND TRICKS
 Beutel nicht prall fllen. Lassen Sie am offenen Ende immer ein wenig Platz, um den Beutel zuverlssig in den Absaugbereich schieben zu knnen;
 Vor dem Absaugen die Luft im Beutel so gut wie mglich herauspressen. Zu viel Luft im Beutel belastet die Pumpe und kann verursachen, dass die Pumpe nicht die gesamte Luft aus dem Beutel absaugt.
 Keine Gegenstnde mit harten Kanten, beispielsweise Fischgrten oder harte Muscheln vakuumieren und verschweien! Scharfe Kanten knnten den Beutel durchstechen und zerreien!
 Um eine einwandfreie Verbindung zu ermglichen, berzeugen Sie sich, ob der zu verschweiende Teil des Beutels absolut sauber und trocken ist.
 Versichern Sie sich, dass der Beutel keine Falten hat, die eine einwandfreie Schweiverbindung verhindern knnten.
 Belassen Sie bitte ca. 6 cm Platz zwischen den Lebensmitteln und der Schweiverbindung, damit gengend Platz zur Volumenzunahme beim Einfrieren oder Kochen verbleibt.
 Heie Lebensmittel vor dem Verpacken erst 5 Minuten abkhlen lassen. Bedenken Sie bitte, dass Wrz- und Geschmacksmischungen bei der Aufbewahrung
ihre Intensitt verndern. Reduzieren Sie daher bitte die Menge von Salz, Pfeffer und Gewrzen bei zum Einfrosten bestimmten Lebensmitteln.
NUTZUNG DES SCHWEIGERTS Aufbewahrung von Lebensmittel: Erhhung der Haltbarkeit und Frische von Lebensmitteln. Verpackte Lebensmittel knnen im Khlschrank aufbewahrt oder gefroren werden. Sie knnen fast alle Lebensmittel verpacken (z. B. Fleisch, Kse, Gemse, Obst, Kaffee,
Kruter, Gewrze und andere Lebensmittelzutaten, Fertiggerichte, Mittagessen, Snacks usw.). Ein unschtzbarer Helfer bei der Zubereitung von Mahlzeiten fr Arbeit, Reisen, Camping, Grillen usw.
Speisezubereitung in ,,Kochbeutel-Methode": Die im Koch-/Gefrierbeutel befindliche Speise in siedendes Wasser legen. Beutel nicht
durchstechen. Bei schwacher Hitze kcheln lassen. Bei Aufwrmung der Speise in der Mikrowelle die im Koch-/Gefrierbeutel befindliche
Speise auf einen fr die Mikrowelle geeigneten Teller legen und den Beutel mit einem spitzen Gegenstand (Messer, Gabel) mehrfach durchstechen. Immer jedoch die in der Bedienungsanleitung zu Ihrer Mikrowelle beschriebenen Hinweise beachten.
45 / 47

DE
Aufbewahrung von anderen Sachen: Schutz wertvoller Dokumente, Vertrge, Fotos, Schmuck usw. Schutz kleinerer Kleidungsstcke. Verpackung von Medikamenten und Kosmetik fr die Reise. Schutz wichtiger Gegenstnde (z. B. Streichhlzer) vor der Feuchtigkeit bei Camping.
IV. REINIGUNG UND WARTUNG
Das Gert reinigen Sie nach der Abkhlung! Fhren Sie eine Reinigung regelmig nach jeder Verwendung durch! Wischen Sie beim Reinigen des Gerteinneren alle Lebensmittel und Flssigkeiten mit einem Papiertuch ab. Vor dem nchsten Gebrauch lassen Sie das Gert gut trocken. Verwenden Sie keine groben und aggressiven Reinigungsmittel! Wenn die Anschlussleitung beschdigt ist, wischen Sie sie mit einem feuchten Lappen. Es ist normal, dass sich im Laufe der Zeit die Farbe der Oberflche ndert. Die Eigenschaften der Oberflche werden durch diese Vernderung nicht beeintrchtigt. Wenn Kunststoffpartikel am Schweiteil kleben geblieben sind, mssen diese vorschichtig mit einem Lappen entfernt werden, um Beschdigungen des Schweidrahtes vorzubeugen. Wenn sich die angeklebten Partikel nicht entfernen lassen Deckel schlieen und Taste B6 zum Schweien drcken. Hierdurch erwrmt sich das Schweiteil, die dabei schmelzenden Kunststoffteilchen lassen sich dann besser entfernen.
BEUTEL Vor ihrer wiederholten Verwendung empfehlen wir die Beutel grndlich in warmem Wasser mit ein wenig Geschirrsplmittel zu subern und anschlieend mit sauberem Wasser absplen. Den Beutel so aufstellen, dass alles Wasser aus ihm abflieen kann. Vor der wiederholten Verwendung nur trockene Beutel verwenden.
VAKUUMBOX Splen Sie die Vakuumbox und ihre Teile mit Reinigungsmittel in Wasser (sie knnen auch einen Geschirrspler verwenden). Lassen Sie alles grndlich trocknen, bevor Sie es wiederverwenden oder lagern.
Im Falle einer Beschdigung oder des Verlustes der Dichtungen A5 und A6 bitte an einen autorisierten Kundenservice wenden. Umfangreiche Wartungsarbeiten, die einen Eingriff in das Gerteinnere erfordern, muss eine Fachwerkstatt ausfhren! Bei Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers erlischt der Garantieanspruch!
V. UMWELTSCHUTZ
Wenn das Gert auer Betrieb gesetzt werden soll, wird empfohlen, die Anschlussleitung vom Stromnetz zu trennen und abzuschneiden. Das Gert wird dadurch unbrauchbar gemacht. Um das Gert ordnungsgem zu entsorgen, bringen Sie es in eine der entsprechenden Sammelstellen. Die korrekte Entsorgung dieses Gertes wird dazu beitragen, wertvolle Naturressourcen zu sparen und mgliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch unsachgeme Entsorgung verursacht werden knnten. Fr weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre rtlichen Behrden oder an die nchste Sammelstelle.
46 / 47

DE

VI. TECHNISCHE DATEN

Spannung (V)

angegeben auf dem Typenschild des Gertes

Leistung (W)

angegeben auf dem Typenschild des Gertes

Gewicht (kg) ca.

1

Gert der Schutzklasse

II.

Abmessungen ca. (LxTxH), (mm)

370 x 110 x 80

Leistungsaufnahme wenn ausgeschaltet < 0,50 W

Jeder Austausch von Teilen, der Eingriffe in die Elektroteile des Gertes mit sich bringt, muss von einer Fachwerkstatt durchgefhrt werden.

WARNZEICHEN UND SYMBOLE, DIE AUF GERT, VERPACKUNGEN ODER IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG VERWENDET WERDEN:
HOUSEHOLD USE ONLY Nur fr den Hausgebrauch bestimmt. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS Nicht ins Wasser oder andere Flssigkeiten tauchen.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Erstickungsgefahr. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Wiegen, Kinderwagen, oder Laufgittern. Legen Sie den PE-Beutel auerhalb der Reichweite von Kindern ab. Der Beutel ist kein Spielzeug.

VORSICHT

UPOHZOERNINE: HOORBKE RPOFVRLCHCHE

Hersteller/ Inverkehrbringer: ETA a.s., Kizkova 148/34, Karln, 18600 Praha 8 CZECH REPUBLIK. Service: Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 Schmlln. Bei Fragen zu Reparaturen und Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an unsere deutsche Servicezentrale: Tel.: 034491/58860, Fax: 034491/5886189, Email: [email protected]
WARNING: HOT SURFACE

FIGYELMEZTETS: FORR FELLET
47 / 47

CZ
ZRUCN LIST
ZRUCN PODMNKY Na vrobek uveden v tomto zrucnm listu je poskytovna zruka po dobu dvacet ctyi msc od data prodeje spotebiteli. Zruka se vztahuje na poruchy a zvady, kter v prbhu zrucn doby vznikly chybou vroby nebo vadou pouzitch materil. Vrobek je mozno reklamovat u prodejce, kter vrobek prodal spotebiteli nebo v autorizovanm servisu. Pi reklamaci je nutn pedlozit: reklamovan vrobek, originln nkupn doklad, ve kterm je zeteln uveden typ vrobku a jeho datum prodeje spotebiteli, ppadn tento dn vyplnn zrucn list. Zruka plat pouze tehdy, je-li vrobek pouzvn podle nvodu k obsluze a pipojen na sprvn sov napt.
Spotebitel ztrc nrok na zrucn opravu nebo bezplatn servis v ppad: zsahu do pstroje neoprvnnou osobou. nesprvn nebo neodborn montze vrobku. poskozen pstroje vlivem ziveln pohromy. pouzvn vrobku pro jin cely, nez je obvykl. pouzvn vrobku k profesionln ci jin vdlecn cinnosti. pouzvn vrobku s jinm nez doporucenm pslusenstvm. nesprvn drzby vrobku. nepravidelnho cistn vrobk zejmna v ppad, kdy je zvada zpsobena zbytky
potravin, vlas, domovnho prachu nebo jinch necistot. vystaven vrobku nepznivmu vnjsmu vlivu, zejmna vniknutm cizch pedmt nebo
tekutin (vcetn elektrolytu z bateri) dovnit. mechanickho poskozen vrobku zpsobenho nesprvnm pouzvnm vrobku nebo
jeho pdem.
Pokud zboz pi uplatovn vady ze strany spotebitele bude zaslno postou nebo pepravn sluzbou, mus bt zabaleno v obalu vhodnm pro pepravu tak, aby se zabrnilo poskozen vrobku pepravou. Aktuln seznam servisnch stedisek naleznete na: www.eta.cz Ppadn dals dotazy zaslejte na [email protected], nebo volejte +420 545 120 545.
Vesker nlezitosti uveden v tomto zrucnm listu plat pouze pro vrobky nakoupen a reklamovan na zem Cesk Republiky.
Typ vrobku:

Datum prodeje:

Vrobn cslo:

Raztko a podpis prodvajcho:

SK
ZRUCN LIST
ZRUCN PODMIENKY
Na vrobok uveden v tomto zrucnom liste je poskytovan zruka na dobu dvadsastyri mesiacov od dtumu prevzatia tovaru spotrebiteom. Ak m vrobok uvies do prevdzky in podnikate nez predvajci, zacne zrucn doba plyn az odo da uvedenia vrobku do prevdzky, pokia kupujci objednal uvedenie do prevdzky najneskr do troch tzdov od prevzatia veci a riadne a vcas poskytol na vykonanie sluzby potrebn scinnos. Zruka sa vzahuje na vady, ktor v priebehu zrucnej doby vznikli chybou vroby alebo chybou pouzitch materilov.
Vrobok je mozn reklamova v ktorejkovek prevdzkarni predvajuceho ktor vrobok predal spotrebiteovi, v ktorej je prijatie reklamcie v zmysle zkona mozn, alebou osoby oprvnenej vrobcom vrobku na vykonvanie zrucnch oprv. Pri reklamcii je nutn predlozi: reklamovan vrobok, originl nkupnho dokladu, v ktorom je zretene uveden typ vrobku a jeho dtum predaja spotrebiteovi prpadne tento riadne vyplnen zrucn list.
Vrobok je treba pouzva poda nvodu na obsluhu a mus by pripojen na sprvne sieov naptie.
Pokia vrobok pri uplatovan poruchy zo strany spotrebitea bude zasielan postou alebo prepravnou sluzbou, mus by zabalen v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabrnilo poskodeniu vrobku prepravou.
Aktulny zoznam servisnch stredsk njdete na: www.eta.sk Prpadn alsie dotazy zasielajte na [email protected] alebo volajte +420 545 120 545.
Vsetky nlezitosti uveden v tomto zrucnom liste platia len pre vrobky nakpen a reklamovan na zem Slovenskej Republiky.

Typ prstroja: Dtum predaja: Peciatka a podpis predajca:

Vrobn cslo:

PL
KARTA GWARANCYJNA
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktw produkowanych pod mark ETA, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesice od daty zakupu produktu. 3) Naprawy gwarancyjne odbywaj si na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta
Autoryzowanym Zakladzie Serwisowym. 4) Gwarancj objte s wady produktu spowodowane wadliwymi czciami i/lub defektami
produkcyjnymi. 5) Gwarancja obowizuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakladu
Serwisowego urzdzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantujcym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriw oraz z poprawnie i czytelnie wypelnion kart gwarancyjn i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.). 6) Autoryzowany Zaklad Serwisowy moe odmwi naprawy gwarancyjnej jeli Karta Gwarancyjna nosi bdzie widoczne lady przerbek, jeeli numery produktw oka si inne ni wpisane w karcie gwarancyjnej a take jeli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie rni si z danymi na Karcie Gwarancyjnej. 7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji bd usunite przez Autoryzowany Zaklad Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjcia produktu do naprawy przez zaklad serwisowy, termin ten moe by przedluony do 21 dni roboczych w przypadku koniecznoci sprowadzenia czci zamiennych z zagranicy. 8) Gwarancj nie s objte: wadliwe dzialanie lub uszkodzenie spowodowane niewlaciwym uytkowaniem (np. znaczce zabrudzenie urzdzenia, zarwno wewntrz jak i na zewntrz, zalanie plynami itp.) lub uytkowanie niezgodne z instrukcj obslugi i przepisami bezpieczestwa zuycie towaru przekraczajce zakres zwyklego uywania przez indywidualnego odbiorc kocowego (zwlaszcza jeeli byl wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynnoci zarobkowej) uszkodzenia spowodowane czynnikami zewntrznymi (w tym: wyladowaniami Freshie IIIferycznymi, przepiciami sieci elektrycznej, rodkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i dzialaniem osb trzecich uszkodzenia powstale w wyniku podlczenia urzdzenia do niewlaciwej instalacji wsplpracujcej z produktem uszkodzenia powstale w wyniku zalania wod, uycia nieodpowiednich baterii (np. ladowanych powtrnie baterii nie bdcych akumulatorami) produkty nie posiadajce wypelnionej przez Sprzedawc Karty Gwarancyjnej produkty z naruszon plomb gwarancyjn lub wyranymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie bdce Autoryzowanym Zakladem Serwisowym lub nie dzialajce w jego imieniu i nie bdce przez niego upowanionymi) kable przylczeniowe, piloty zdalnego sterowania, sluchawki, baterie uszkodzenia powstale wskutek niewlaciwej konserwacji urzdzenia uszkodzenia powstale w wyniku zdarze losowych (np. powd, poar, klski ywiolowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okolicznoci) czynnoci zwizane ze zwykl eksploatacj urzdzenia (np. wymiana baterii) zapisane na urzdzeniu dane w formie elektronicznej (w szczeglnoci Gwarant zastrzega sobie prawo do sformatowania nonikw danych zawartych w urzdzeniu, co moe skutkowa utrat danych na nich zapisanych) uszkodzenia (powodujce np. brak odpowiedzi urzdzenia lub jego nie wlczanie si) powstale wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania. 9) Jeeli Autoryzowany Zaklad Serwisowy stwierdzi, i przyczyn awarii urzdzenia s przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi adnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz calkowite koszty transportu urzdzenia pokrywa nabywca.

PL
9) W wypadku wystpienia wypadkw wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zaklad Serwisowy wyceni napraw urzdzenia i na yczenie klienta moe dokona naprawy odplatnej. Uszkodzenia urzdzenia powstale w wyniku wypadkw opisanych w pkt. 8 powoduj utrat gwarancji.
10) Wszelkie wadliwe produkty lub ich czci, ktre zostaly w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, staj si wlasnoci Gwaranta.
11) W wypadku gdy naprawa urzdzenia jest niemoliwa lub spowodowalaby przekroczenie terminw okrelonych w pkt. 7 a take kiedy naprawa wizalaby si z poniesieniem przez Gwaranta kosztw niewsplmiernych do wartoci urzdzenia Gwarant moe wymieni Klientowi urzdzenie na nowe o takich samych lub wyszych parametrach. W razie niedostarczenia urzdzenia w komplecie Gwarant moe wymieni jedynie zwrcone czci urzdzenia lub dokona zwrotu zaplaconej ceny jednak wwczas jest upowaniony do odjcia kosztu czci zuytych lub nie dostarczonych przez uytkownika (np. baterii, sluchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urzdzeniem.
12) Okres gwarancji przedlua si o czas przebywania urzdzenia w Autoryzowanym Zakladzie Serwisowym.
13) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje si jej duplikatu. 14) Producent moe uchyli si od dotrzymania terminowoci uslugi gwarancyjnej gdy
zaistniej zaklcenia w dzialalnoci firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznociami (tj. niepokoje spoleczne, klski ywiolowe, ograniczenia importowe itp). 15) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikajcych z niezgodnoci towaru z umow sprzeday. 16) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami maj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposaenia nie jest automatycznie powodem dla bezplatnej wymiany kompletnego urzdzenia. Jeeli reklamujesz sluchawki, pilota, kable przylczeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYLAJ calego urzdzenia. Skontaktuj si ze sprzedawc lub producentem w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez koniecznoci przesylania calego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552, internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]

Nazwa:

Piecz i podpis sprzedawcy:

Data sprzeday:

Numer serii:

1. Data Przyjcia/Nr Naprawy/ Piecz i Podpis Serwisanta:

2. Data Przyjcia/Nr Naprawy/ Piecz i Podpis Serwisanta:

3. Data Przyjcia/Nr Naprawy/ Piecz i Podpis Serwisanta:

4. Data Przyjcia/Nr Naprawy/ Piecz i Podpis Serwisanta:

 DATE 13/1/2022 e.c.01/2022



References

Adobe PDF Library 16.0.3 Adobe InDesign 17.0 (Windows)