User Guide for SAMSUNG models including: 4k UHD Interactive Display, QM43R, QM49R, QM55R, QM65R, QM75R

Quick Setup Guide

Troubleshooting Guide Issues Solutions The screen keeps switching on and off. Check that the cable between the product and the PC is connected correctly. ... Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord

*The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance. *Download the user manual from the website for further details. 2

Not Your Device? Search For Manuals / Datasheets:

File Info : application/pdf, 2 Pages, 2.98MB

Document
Current View
54dc5792-0f28-4403-a8ac-eddadccac51a
Quick Setup Guide

BN68-09660B-01

QM43R QM49R QM55R QM65R QM75R

* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the website for further details. http://www.samsung.com/displaysolutions
Checking the Components
(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord (5) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (6) Remote Control (7) RS232C(IN) adapter (8) HOLDER-CABLE (Supported models: QM65R, QM75R) (9) Holder-Ring x 4 Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.
Parts
1 Remote sensor Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function. * Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
2 Power indicator 3 Power button
Turns the product on or off.

Speaker

Troubleshooting Guide

Issues

Solutions

The screen keeps switching on and off. Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.

No Signal is displayed on the screen.

Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.

Specifications

Model Name

QM43R

QM49R

QM55R

Panel

Size

43 CLASS (42.5 inches / 107.9 cm)

49 CLASS (48.5 inches / 123.2 cm)

55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)

Display area 941.184 mm (H) x 529.416 mm (V) 1073.78 mm (H) x 604.0 mm (V) 1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)

Model Name

QM65R

QM75R

Panel

Size Display area

65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm) 1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)

75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm) 1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)

Power Supply

AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.

Environmental considerations

Operating Storage

Temperature: 0 °C ­ 40 °C (32 °F ­ 104 °F) Humidity: 10% ­ 80%, non-condensing
Temperature: -20 °C ­ 45 °C (-4 °F ­ 113 °F) Humidity: 5% ­ 95%, non-condensing

* This device is a Class B digital apparatus. * For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE,
Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html * For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.


 

*      ,       .
*    .

 
(1)   (2)  (   ) (3)  (4)  (5) (AAA x 2) (   ) (6)  (7) RS232C(IN) (8) - ( : QM65R, QM75R) (9)  x 4  ,   ,  .     .


1     ,    ,   . *    ,     ,      .
2  3 
  .

   
  . *   Cat 7 ( *STP). (10/100 Mbps)

  

   .

     .

  

 

 .

 No Signal.   

,  .

*    B. *   
    Samsung,  REACH, WEEE,  , http://www. samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/ corporatecitizenship/data_corner.html
*     Samsung Electronics.

Hrvatski
Kratki vodic za postavljanje
* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadrzaj ovog prirucnika podlozan je promjeni radi poboljsanja performansi bez prethodne obavijesti.
* Dodatne informacije nalaze se u korisnickom prirucniku koji mozete preuzeti s web-mjesta.

Provjera komponenti
(1) Kratki vodic za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Prirucnik s regulatornim podacima (4) Kabel za napajanje (5) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljac (7) RS232C(IN) adapter (8) DRZAC KABELA (Podrzani modeli: QM65R, QM75R) (9) Prstenasti nosac x 4 Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljacu kod kojeg ste kupili proizvod. Komponente se mogu razlikovati na razlicitim lokacijama.

Dijelovi
1 Senzor daljinskog upravljaca Pritisnite gumb na daljinskom upravljacu koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste
izvrsili pripadajuu funkciju. * Koristenje drugih ureaja za prikaz u istom prostoru gdje
se nalazi daljinski upravljac ovog proizvoda moze dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim ureajima za prikaz. 2 Indikator napajanja 3 Gumb za ukljucivanje/iskljucivanje Ukljucuje ili iskljucuje proizvod.

Prikljucivanje i koristenje ureaja koji je izvor signala
Procitajte opise na prethodnoj stranici. * Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*). (10/100 Mb/s)

Vodic za rjesavanje problema

Problemi Zaslon se neprestano ukljucuje i iskljucuje.
No Signal se prikazuje na zaslonu.

Rjesenja
Provjerite je li kabel izmeu proizvoda i racunala pravilno prikljucen.
Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomou kabela. Provjerite je li izvorni ureaj povezan s proizvodom ukljucen.

* Ovo je digitalni ureaj klase B. * Informacije o Samsungovom zalaganju za zastitu okolisa i
postivanje regulatornih obaveza kojima podlijezu pojedini proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronaite na mreznom mjestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/ samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Kako biste procitali detaljne znacajke ureaja, posjetite mrezne stranice tvrtke Samsung Electronics.

Cestina
Pírucka pro rychlou instalaci
* Barva a vzhled se mohou lisit podle výrobku. Obsah pírucky mze být zmnn bez pedchozího upozornní za úcelem zlepsení výkonu výrobku.
* Dalsí podrobnosti naleznete v uzivatelské pírucce, kterou si mzete stáhnout z webu.

Kontrola píslusenství
(1) Pírucka pro rychlou instalaci (2) Zárucní list (V nkterých zemích není k dispozici) (3) Bezpecnostní pokyny a standardy (4) Napájecí sra (5) Baterie (AAA x 2) (V nkterých zemích není k dispozici) (6) Dálkový ovladac (7) Adaptér RS232C (IN) (8) DRZÁK KABEL (Podporované modely: QM65R, QM75R) (9) Pidrzovací krouzek x 4 V pípad chybjícího píslusenství se obrate na prodejce. Dodávané soucásti se mohou lisit podle oblasti.

Cásti
1 Senzor dálkového ovládání Namite dálkový ovladac na pední stranu monitoru a stisknutím píslusného tlacítka provedete odpovídající funkci. * V pípad, ze se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zaízení, mze pouzití dálkového ovladace tohoto výrobku zpsobit nezádoucí ovládání tchto zaízení.
2 Indikátor napájení 3 Vypínac
Umozuje zapnutí a vypnutí produktu.

Pipojení a pouzívání vstupních zaízení
Podrobnosti naleznete v popisu na pedchozí stránce. * Pro pipojení pouzijte kabel Cat 7 (typ STP*). (10/100 Mb/s)

Prvodce odstraováním potízí

Problémy

esení

Obrazovka se stále Zkontrolujte, zda je kabel mezi zapíná a vypíná. monitorem a pocítacem správn pipojen.

Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu.

Zkontrolujte, zda je výrobek ádn pipojen kabelem.
Zkontrolujte, zda je pipojené zdrojové zaízení zapnuté.

* Tento výrobek je digitálním zaízením tídy B. * Informace o závazcích spolecnosti Samsung vci zivotnímu
prostedí a regulacních povinnostech vztahujících se na produkt, nap. REACH, WEEE, baterie, naleznete na webu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/ samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung Electronics.

Dansk
Hurtig opsætningsvejledning
* Farven og udseendet kan ­ afhængigt af produktet ­ være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
* Download brugervejledningen fra hjemmesiden for yderligere detaljer.

Kontrol med komponenterne (1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Strømkabel (5) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (6) Fjernbetjening (7) Adapter RS232C(IN) (8) KABELHOLDER (Understøttede modeller: QM65R, QM75R) (9) Holderring x 4 Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter. Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Dele 1 Fjernbetjeningssensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion. * Brug af andre visningsenheder i samme område som
fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres. 2 Strømindikator 3 Strømknappen Tænder eller slukker for produktet.

Tilslutning og brug af en kildeenhed Der henvises til beskrivelserne på forrige side. * Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
(10/100 Mbps)

Problemløsningsvejledning

Problemer Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
No Signal vises på skærmen.

Løsninger Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt. Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

* Dette er et klasse B digitalt apparat. * Du kan finde oplysninger om Samsungs miljømæssige
forpligtelser og produktspecifikke lovmæssige forpligtelser, f.eks. REACH, WEEE, batterier, ved at besøge http://www. samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/ corporatecitizenship/data_corner.html * Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.

Connecting and Using a Source Device
Connecting to a PC HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
DP IN (DAISY CHAIN IN)
DVI/MAGICINFO IN DVI/HDMI AUDIO IN
HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN) DVI/HDMI AUDIO IN

Contact SAMSUNG WORLD WIDE
Web site: http://www.samsung.com

Area ALBANIA AUSTRIA BELGIUM BOSNIA

Customer Care Centre 045 620 202 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG) 02-201-24-18 055 233 999

BULGARIA CROATIA CYPRUS
CZECH
DENMARK ESTONIA FINLAND

*3000  0800 111 31,  072 726 786 8009 4000 only from landline, toll free 800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4 707 019 70 800-7267 030-6227 515

Connecting to a Video Device HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN) DVI/HDMI AUDIO IN
HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)

White Red

Connecting to an Audio System AUDIO OUT
Connecting the LAN Cable RJ45

White Red

Use Cat7(*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps) *Shielded Twist Pair

Area FRANCE GERMANY
GREECE
HUNGARY IRELAND (EIRE) ITALIA LATVIA LITHUANIA LUXEMBURG MONTENEGRO NETHERLANDS NORWAY
POLAND

Customer Care Centre 01 48 63 00 00 06196 77 555 77 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line 0680SAMSUNG (0680-726-7864) 0818 717100 800-SAMSUNG (800.7267864) 8000-7267 8-800-77777 261 03 710 020 405 888 088 90 90 100 21629099 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (oplata wedlug taryfy operatora)

Connecting to MDC
RS232C IN
RS232C OUT

RJ45

HUB

RJ45 RS232C OUT

For details on how to use the MDC programme, refer to Help after installing the programme. The MDC programme is available on the website. http://www.samsung.com/displaysolutions

Area PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA SLOVAKIA SLOVENIA SPAIN SWEDEN SWITZERLAND TURKEY UK

Customer Care Centre 808 207 267 *8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenie: Dac efectuai apelul din reeaua Digi (RCS/RDS), v rugm s ne contactai formând numrul Telverde fr ultimele dou cifre, astfel: 0800872678. 011 321 6899 0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
080 697 267 (brezplacna stevilka) 91 175 00 15 0771 726 786 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG) 444 77 11 0330 SAMSUNG (7267864)

Nederlands
Beknopte installatiehandleiding
* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
* Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details.

De componenten controleren (1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Netsnoer (5) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (6) Afstandsbediening (7) RS232C(IN)-adapter (8) KABELHOUDER (Ondersteunde modellen: QM65R, QM75R) (9) Houderring x 4 Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht. De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

Onderdelen 1 Sensor afstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren. * Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in
dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend. 2 Aan/uit-lampje 3 Aan/Uit-knop Hiermee schakelt u het product in of uit.

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina. * Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*).
(10/100 Mbps)

Problemen oplossen

Problemen Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.

Oplossingen Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten. Controleer of het product goed is verbonden met een kabel. Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

* Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B. * Meer informatie over het ecologisch engagement van
Samsung en productspecifieke voorschriften, bv. REACH, WEEE, batterijen, vindt u op http://www.samsung.com/uk/ aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/ data_corner.html * Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Eesti keel
Kiirjuhend
* Värv ja välimus võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata muutuda, et tagada parem jõudlus.
* Lisateabe saamiseks laadige kodulehelt alla kasutusjuhend.

Komponentide kontrollimine (1) Kiirjuhend (2) Garantiikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Toitejuhe (5) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (6) Kaugjuhtimine (7) Adapter RS232C(IN) (8) KAABLIHOIDIK (Toetatud mudelid: QM65R, QM75R) (9) Hoidiku rõngas x 4 Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite. Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.

Osad 1 Kaugjuhtimissensor
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljel oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu. * Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote
kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist. 2 Toiteindikaator 3 Toitenupp Lülitab toote sisse või välja.

Allikaseadme ühendamine ja kasutamine Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.
* Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi). (10/100 mbit/s)

Tõrkeotsingu juhend

Probleemid

Lahendused

Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.

Veenduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.

Kontrollige, kas toode on kaabliga Ekraanil kuvatakse korralikult ühendatud. teade No Signal. Kontrollige, kas tootega ühendatud
lähteseade on sisse lülitatud.

* See seade on B-klassi digitaalseade. * Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja
tootepõhiste regulatiivsete kohustuste, nagu REACH, WEEE ja akud, kohta külastage aadressi http://www.samsung.com/ uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/ data_corner.html * Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.

Suomi
Pika-asetusopas
* Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
* Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan sivustosta.

Osien tarkistaminen (1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädösopas (4) Virtajohto (5) Paristot (AAA x 2) (Ei saatavilla joillain alueilla) (6) Kaukosäädin (7) RS232C(IN) -sovitin (8) KAAPELIPIDIKE (Tuetut mallit: QM65R, QM75R) (9) Pidikerengas x 4 Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen. Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.

Osat 1 Kaukosäätimen anturi
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta. * Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin
kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita. 2 Virran merkkivalo 3 Virtapainike Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.

Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.
* Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia. (10/100 Mbps)

Vianmääritysopas

Ongelmat

Ratkaisut

Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.

Varmista, että tuotteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein.

Ei signaalia näkyy näytöllä.

Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein. Varmista, että laitteeseen kytketty lähdelaite on päällä.

*Tämä laite on luokan B digitaalinen laite. * Tietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista
oikeudellisista velvoitteista, kuten REACH, WEEE ja akut, on osoitteessa http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/ samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html * Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.

Français
Guide de configuration rapide
* La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
* Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de détails.

Vérification des composants (1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non
disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Cordon d'alimentation (5) Batteries (AAA x 2) (Non
disponible dans certains pays) (6) Télécommande (7) Adaptateur RS232C(IN) (8) PORTE-CÂBLE (Modèles pris en charge: QM65R, QM75R) (9) Anneau de maintien x 4 S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur
auprès duquel vous avez acheté le produit. Les composants peuvent être différents suivant la région.

Pièces
1 Capteur de la télécommande Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante. * Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.
2 Indicateur d'alimentation 3 Bouton d'alimentation
Permet d'activer ou de désactiver le produit.

Connexion et utilisation d'un périphérique source
Reportez-vous aux descriptions de la page précédente. * Utilisez le câble Cat 7(type *STP) pour la connexion. (10/100 Mbit/s)

Guide de dépannage

Problèmes
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.

Solutions
Vérifiez que le câble entre le produit et le PC est connecté correctement.

Aucun signal s'affiche à l'écran.

Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble.
Assurez-vous que le périphérique source connecté au produit est sous tension.

* Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B. * Pour toute information sur les engagements de Samsung
en faveur de la protection de l'environnement et sur les obligations réglementaires adoptées, comme le règlement REACH, la directive WEEE, les batteries, visitez la page http:// www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/ corporatecitizenship/data_corner.html * Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung Electronics.

Deutsch
Kurzanleitung zur Konfiguration
* Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.

Überprüfen des Lieferumfangs (1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Netzkabel (5) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (6) Fernbedienung (7) RS232C(IN)-Adapter (8) KABELHALTERUNG (Unterstützte Modelle: QM65R, QM75R) (9) Halter-Ring x 4 Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Bauteile 1 Fernbedienungssensor
Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts zielen, um die entsprechende Funktion auszuführen. * Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie
die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden. 2 Stromversorgungsanzeige 3 Netztaste Ein- bzw. Ausschalten des Produkts.

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite. * Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) für die Verbindung.
(10/100 Mbit/s)

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem

Lösungen

Der Bildschirm Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen wird ständig ein- dem Produkt und dem PC richtig und ausgeschaltet. angeschlossen ist.

Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über ein Kabel angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Quellgerät eingeschaltet ist.

* Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B. * Für Informationen zum Umweltengagement und
produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung, z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie http:// www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/ corporatecitizenship/data_corner.html * Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung Electronics.


 
*      .     ,   .
*     web  .

 
(1)  (2)  (  ) (3)  (4)  (5) (AAA x 2) (  ) (6) (7) RS232C(IN) (8)  ( : QM65R, QM75R) (9)  x 4       .    .


1            . *            .
2  3 
  .

   
    . *  ,  7 (Cat 7)
(* STP). (10/100 Mbps)

 

 

    

   

 

.

.

   .

    .
      .

*     B. *    
 Samsung    , .. REACH, WEEE, ,  http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/ samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
*   ,   Samsung Electronics.

Magyar
Gyors telepítési útmutató
* A termék színe és megjelenése a típustól függen eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében elzetes értesítés nélkül módosulhat.
* További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet a weboldalról.

Az alkatrészek meglétének ellenrzése
(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhet el) (3) Szabályozó útmutató (4) Tápkábel (5) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhet el) (6) Távirányító (7) RS232C(IN) adapter (8) KÁBEL-TARTÓ (Támogatott modellek: QM65R, QM75R) (9) Tartógyr x 4 Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz. Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.

Részek
1 A távirányító érzékelje Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék ellapján lev érzékelre mutat, a megfelel funkció elvégzéséhez. * Ha más kijelzeszközöket is használ a készülék távirányítójával azonos helyiségben, elfordulhat, hogy a távirányító azok mködését is befolyásolja.
2 Tápfeszültségjelz 3 Bekapcsoló gomb
A készülék be- és kikapcsolása.

Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Lásd a leírásokat az elz oldalon. * A csatlakoztatáshoz Cat 7(*STP típusú) kábelt használjon.
(10/100 Mbps)

Hibaelhárítási útmutató

Problémák

Megoldások

A képerny felváltva be- és kikapcsol.

Ellenrizze, hogy a kábel megfelelen van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.

A képernyn a Nincs jel üzenet látható.

Gyzdjön meg arról, hogy a készülék megfelelen van csatlakoztatva a kábellel.
Ellenrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékhez csatlakoztatott jelforráseszköz.

*Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék. * A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségeivel és
termékspecifikus szabályozási követelményekkel kapcsolatos információkért, például REACH, WEEE és elemek, látogasson el a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/ samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra.
* Az eszközök részletes mszaki adataiért látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.

Italiano
Guida di installazione rapida
* Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal sito Web.

Verifica dei componenti (1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Cavo di alimentazione (5) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (6) Telecomando (7) Adattatore RS232C (IN) (8) SUPPORTO PER CAVI (Modelli supportati: QM65R, QM75R) (9) Anello di ritenuta x 4 Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto. I componenti possono variare in base alla località.
Parti 1 Sensore remoto
Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando puntando quest'ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto. * Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono
presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente. 2 Indicatore di alimentazione 3 Pulsante di accensione Consente di accendere o spegnere il prodotto.

Connessione e uso di un dispositivo sorgente Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente. * Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione. (10/100 Mbps)

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi Lo schermo si accende e si spegne.
Sullo schermo viene visualizzato Nessun segnale.

Soluzioni Verificare che il cavo che connette il prodotto al PC sia collegato correttamente. Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo. Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.

* Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B. * Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da
Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina http://www. samsung.com/it/aboutsamsung/sustainability/environment/ our-commitment/data/ * Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung Electronics.

Latviesu
trs uzstdsanas pamcba
* Atkarb no izstrdjuma t krsa un izskats var atsirties, un veiktspjas uzlabosanas nolkos rokasgrmatas saturs var tikt maints bez ieprieksja brdinjuma.
* Lai iegtu papildinformciju, lejupieldjiet lietosanas rokasgrmatu no tmeka vietnes.

Sastvdau prbaude
(1) trs uzstdsanas pamcba (2) Garantijas karte (nav pieejams dazs atrasans viets) (3) Normatv dokumentcija (4) Strvas vads (5) Baterijas (AAA x 2) (nav pieejams dazs atrasans viets) (6) Tlvadbas pults (7) RS232C(IN) adapteris (8) KABEU TURTJS (Atbalsttie modei: QM65R, QM75R) (9) Turtja gredzens x 4 Ja kda no izstrdjuma sastvdam trkst, sazinieties ar t prdevju. Dazds atrasans viets sastvdaas var atsirties.

Detaas
1 Tlvadbas pults sensors Lai veiktu atbilstoso funkciju, nospiediet tlvadbas pults pogu, pavrsot pulti izstrdjuma priekspus esos sensora virzien. * Citu displeja iercu izmantosana vien telp ar s izstrdjuma tlvadbas pulti var izraist netsu prjo displeja iercu vadbu.
2 Strvas padeves indikators 3 Ieslgsanas/izslgsanas poga
Iesldz vai izsldz izstrdjumu.

Avota ierces pievienosana un izmantosana
Skatiet aprakstus ieprieksj lappus. * Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli.
(10/100 Mbps)

Problmu novrsanas rokasgrmata

Problmas

Risinjumi

Ekrns neprtraukti iesldzas un izsldzas.

Prbaudiet kabea savienojumu starp izstrdjumu un datoru.

Prbaudiet, vai izstrdjumam pareizi

Ekrn tiek pardts pievienots kabelis.

paziojums No

Signal.

Prbaudiet, vai izstrdjumam pievienot

avota ierce ir ieslgta.

* S ierce ir B klases digitl ierce. * Papildinformciju par Samsung vides aizsardzbas
paskumiem un izstrdjumam raksturgajiem normatvajiem pienkumiem, piemram, REACH, WEEE, akumulatoriem, apmekljiet vietni http://www.samsung.com/uk/ aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/ data_corner.html
* Lai uzzintu detaliztas ierces specifikcijas, apmekljiet Samsung Electronics tmeka vietni.

Lietuvi kalba
Greitos srankos vadovas
* Atsizvelgiant gamin, spalva ir isvaizda gali skirtis, o siekiant pagerinti kokyb sio vadovo turinys gali bti keiciamos be isankstinio spjimo.
* Jei reikia daugiau informacijos, is svetains atsisiskite naudotojo vadov.

Sudedamj dali tikrinimas
(1) Greitos srankos vadovas (2) Garantijos kortel (Neprieinama kai kuriose vietovse) (3) Nustatym vadovas (4) Maitinimo laidas (5) Baterijos (AAA x 2) (Neprieinama kai kuriose vietovse) (6) Nuotolinio valdymo pultas (7) RS232C(IN) adapteris (8) LAIDO LAIKIKLIS (Palaikomi modeliai: QM65R, QM75R) (9) Laikiklio ziedas x 4 Jeigu trksta sudedamj dali, kreipkits pardavj, is kurio sigijote s gamin. Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali bti skirtingos.

Dalys 1 Nuotolinis jutiklis
Nukreip gaminio priekyje esant jutikl, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuk, kad atliktumte atitinkam funkcij. * Jeigu netoli sio gaminio nuotolinio valdymo pulto
naudojami kiti renginiai su ekranu, gali bti, jog sie renginiai gali bti valdomi netyciomis. 2 Maitinimo indikatorius 3 Maitinimo mygtukas
jungia arba isjungia gamin.

Saltinio renginio prijungimas ir naudojimas
Zr. ankstesniame puslapyje pateikiamus aprasymus. * Jungciai naudokite ,,Cat 7" (*STP tipo) laid. (10/100 Mbps)

Gedim nustatymo ir salinimo instrukcija

Problemos Ekranas vis sijungia ir issijungia.
Ekrane parodoma No Signal.

Sprendimai
Patikrinkite, ar laidas tarp produkto ir kompiuterio sujungtas teisingai.
Patikrinkite, ar gaminys tinkamai prijungtas laidu. Patikrinkite, ar prie gaminio prijungtas pirminis renginys yra jungtas.

* Sis renginys yra B klass skaitmeninis aparatas. * Daugiau informacijos apie ,,Samsung" aplinkos apsaugos
sipareigojimus ir gaminio specifikacij reikalavimus, pvz., REACH, WEEE, baterijas, rasite apsilank adresu http://www. samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/ corporatecitizenship/data_corner.html
* Jei reikia issami renginio specifikacij, apsilankykite ,,Samsung Electronics" svetainje.

Norsk
Hurtigoppsettveiledning
* Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og innholdet i denne håndboken kan bli endret uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
* Last ned brukerhåndboken fra nettstedet hvis du ønsker flere opplysninger.

Kontrollere komponentene (1) Hurtigoppsettveiledning (2) Garantikort (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (3) Veiledning om lover og forskrifter (4) Strømledning (5) Batterier (AAA x 2) (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (6) Fjernkontroll (7) RS232C(IN) adapter (8) KABELHOLDER (Støttede modeller: QM65R, QM75R) (9) Holderring x 4 Kontakt leverandøren du kjøpte produktet av hvis det mangler noen komponenter. Komponenter kan variere på forskjellige steder.

Deler 1 Fjernkontrollsensor
Trykk på en knapp på fjernkontrollen som peker på sensoren på forsiden av produktet, for å utføre den tilhørende funksjonen. * Bruk av andre skjermenheter i samme område som
fjernkontrollen til dette produktet kan føre til at de andre skjermenhetene blir utilsiktet kontrollert. 2 Strømindikator 3 Strømknapp Slår produktet på eller av.

Koble til og bruke en kildeenhet Se beskrivelsene på forrige side. * Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen. (10/100 Mbps)

Feilsøkingsveiledning

Problemer

Løsninger

Skjermen slår seg Kontroller at kabelen mellom produktet

av og på.

og datamaskinen er korrekt tilkoblet.

No Signal vises på skjermen.

Kontroller at produktet er koblet riktig til med en kabel. Kontroller at kildeenheten som er koblet til produktet, er slått på.

* Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B. * Du finner informasjon om Samsungs miljøengasjement og
produktspesifikke juridiske forpliktelser, blant annet REACH, WEEE og bruk av batterier, på http://www.samsung.com/uk/ aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/ data_corner.html * Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung Electronics.

Polski
Skrócona instrukcja konfiguracji
* Kolor i wygld mog si róni w zalenoci od produktu. Tre tej instrukcji obslugi moe bez wczeniejszego powiadomienia ulec zmianie w celu poprawy jakoci pracy produktu.
* Wicej informacji mona uzyska, pobierajc instrukcj obslugi ze strony internetowej.

Sprawdzanie zawartoci
(1) Skrócona instrukcja konfiguracji (2) Karta gwarancyjna (Dostpna w zalenoci od kraju) (3) Instrukcja montau (4) Kabel zasilajcy (5) Baterie (AAA x 2) (Dostpna w zalenoci od kraju) (6) Pilot (7) Adapter RS232C (IN) (8) UCHWYT NA
PRZEWODY (Obslugiwane modele: QM65R, QM75R) (9) Piercie mocujcy x 4 Jeeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj si ze sprzedawc produktu. Zawarto opakowania moe si róni w zalenoci od miejsca zakupu.

Czci 1 Czujnik pilota
Aby skorzysta z wybranej funkcji, nacisn odpowiedni przycisk na pilocie sterowania skierowanym na czujnik
umieszczony z przodu urzdzenia. * Korzystanie z innych urzdze do wywietlania w
przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota moe spowodowa nieumylne kontrolowanie tych urzdze. 2 Wskanik zasilania 3 Przycisk zasilania
Wlcza lub wylcza produkt.

Podlczanie i korzystanie z urzdzenia ródlowego
Naley si zapozna z opisami na poprzedniej stronie. * Uy kabla kategorii 7 (typu STP*). (10/100 Mbps)

Instrukcja rozwizywania problemów

Problem
Ekran naprzemiennie wlcza si i wylcza.

Rozwizanie
Sprawdzi, czy kabel lczcy produkt i komputer jest podlczony poprawnie.

Na ekranie pojawia si komunikat Brak

Upewnij si, e urzdzenie jest prawidlowo podlczone kablem.

sygnalu.

Sprawdzi, czy urzdzenie ródlowe

podlczone do monitora jest wlczone.

* To urzdzenie zaliczane jest do kategorii sprztu cyfrowego klasy B.
* Informacje na temat zobowiza firmy Samsung w zakresie ochrony rodowiska oraz przestrzegania przepisów regulacyjnych dotyczcych produktów, np. rozporzdzenia REACH, dyrektywy WEEE oraz dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów, mona znale pod adresem http://www. samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/ corporatecitizenship/data_corner.html
* Szczególowe dane techniczne urzdze mona znale na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.

Português
Manual de configuração rápida
* A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e os conteúdos do manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, para melhorar o desempenho.
* Transfira o manual do utilizador do website para obter mais informações.

Verificação dos componentes
(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Cabo de alimentação (5) Pilhas (AAA x 2) (não disponíveis nalguns locais) (6) Telecomando (7) Adaptador RS232C(IN) (8) PASSA CABOS (Modelos suportados: QM65R, QM75R) (9) Anel de suporte x 4 Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta. Os componentes podem variar em locais diferentes.

Peças 1 Sensor do telecomando
Prima um botão do telecomando apontando para o sensor localizado na parte frontal do produto para executar a função correspondente. * Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo
espaço do telecomando deste produto poderá vir a controlar estes outros dispositivos acidentalmente. 2 Indicador de corrente 3 Botão de alimentação Liga e desliga o produto.

Ligar e utilizar um dispositivo de entrada
Consulte as descrições na página anterior. *Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligação. (10/100 Mbps)

Guia de resolução de problemas

Problemas O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.

Soluções
Verifique se o cabo entre o produto e o PC está ligado corretamente.

A mensagem Sem sinal é exibida no
ecrã.

Verifique se o produto está ligado correctamente com um cabo.
Verifique se o dispositivo fonte ligado ao produto está ligado.

* Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B. * Para obter informações sobre os compromissos ambientais
da Samsung e as obrigações regulamentares específicas do produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite http:// www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/ corporatecitizenship/data_corner.html
* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung Electronics.

Român
Ghid de configurare rapid
* Culoarea i aspectul pot fi diferite în funcie de produs, iar coninutul manualului se poate schimba, fr notificare prealabil, pentru a îmbunti performana.
* Descrcai manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai multe detalii.

Verificarea componentelor
(1) Ghid de configurare rapid (2) Certificat de garanie (Nu este disponibil în unele ri) (3) Ghid de reglementare (4) Cablu de alimentare (5) Baterii (AAA x 2) (Nu este disponibil în unele ri) (6) Telecomanda (7) Adaptor RS232C(IN) (8) SUPORT CABLU (Modele acceptate: QM65R, QM75R) (9) Suport inelar x 4 În cazul în care lipsesc componente, contactai furnizorul de la care ai achiziionat produsul. Componentele pot diferi în locaii diferite.
Piese
1 Senzor de telecomand Apsai un buton de pe telecomand îndreptând-o ctre senzorul din faa produsului pentru a utiliza funcia corespunztoare. * Utilizarea altor dispozitive de afiare în acelai spaiu cu cel în care se afl telecomanda acestui produs poate provoca controlul accidental al celorlalte dispozitive de afiare.
2 Indicator de alimentare 3 Buton de alimentare
Pornete sau oprete produsul.

Conectarea i utilizarea unui dispozitiv surs
Consultai descrierile de la pagina anterioar. * Utilizai un cablu Cat 7(*tip STP) pentru conexiune. (10/100 Mbps)

Ghid de depanare

Probleme
Ecranul se stinge i se aprinde continuu.

Soluii Verificai dac cablul dintre produs i PC este conectat corect.

No Signal este afiat pe ecran.

Verificai dac produsul este conectat corect cu un cablu. Verificai dac dispozitivul surs conectat la produs este pornit.

* Acest echipament este un aparat digital din clasa B.
* Pentru informaii despre angajamentele Samsung privind mediul i reglementrile specifice produsului, de exemplu, REACH, WEEE, Baterii, vizitai http://www.samsung.com/uk/ aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/ data_corner.html
* Pentru specificaii detaliate despre dispozitiv, vizitai site-ul web Samsung Electronics.

Srpski
Vodic za brzo postavljanje
* Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a sadrzaj u ovom prirucniku podleze promenama bez prethodnog obavestenja, radi poboljsanja performansi.
* Dodatne informacije nalaze se u korisnickom prirucniku koji mozete da preuzmete sa veb-sajta.
Provera komponenti (1) Vodic za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodic kroz propise (4) Kabl za napajanje (5) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljac (7) RS232C (IN) adapter (8) DRZAC ZA KABL (Podrzani modeli: QM65R, QM75R) (9) Drzac-prsten x 4 Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod. Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

Delovi
1 Senzor daljinskog upravljaca Pritisnite dugme na daljinskom upravljacu tako sto ete ga usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da biste izveli odgovarajuu funkciju. * Korisenje nekog drugog ureaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski upravljac za ovaj proizvod moze da ometa upravljanje drugim ureajima za prikaz.
2 Indikator napajanja 3 Dugme za napajanje
Ukljucivanje/iskljucivanje proizvoda.

Povezivanje i korisenje izvornog ureaja Pogledajte opise na prethodnoj stranici.
* Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu. (10/100 Mbps)

Vodic za resavanje problema

Problemi
Ekran se neprestano ukljucuje i iskljucuje.

Resenja
Proverite da li je kabl izmeu proizvoda i racunara ispravno povezan.

Na ekranu e se prikazati poruka No Signal.

Proverite da li je kabl pravilno prikljucen u ureaj.
Proverite da li je ukljucen izvorni ureaj koji je povezan sa proizvodom.

* Ovaj ureaj je digitalni aparat klase B. * Informacije o posveenosti kompanije Samsung zastiti
zivotne sredine i obavezi postovanja propisa koji se odnose na proizvode, npr. REACH, WEEE, baterije, potrazite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/ samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Detaljne specifikacije ureaja potrazite na veb-lokaciji kompanije Samsung Electronics.

Slovencina
Prírucka rýchlym nastavením
* Farba a vzhad sa môzu odlisova v závislosti od konkrétneho výrobku a obsah prírucky podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvysovania výkonu.
* Z webovej lokality si prevezmite pouzívateskú prírucku, v ktorej nájdete alsie podrobnosti.

Kontrola komponentov
(1) Prírucka rýchlym nastavením (2) Zárucný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (3) Prírucka s uvedením predpisov (4) Napájací kábel (5) Batérie (AAA x 2) (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (6) Diakové ovládanie (7) Adaptér RS232C (IN) (8) KÁBLOVÝ DRZIAK (Podporované modely: QM65R, QM75R) (9) Upevovací prstenec x 4 Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili. Komponenty sa môzu na rôznych miestach lísi.

Diely
1 Snímac diakového ovládania Namierením diakového ovládania na snímac na prednej strane výrobku a stlacením tlacidla vykonáte zodpovedajúcu funkciu. * Pouzívanie iných zobrazovacích zariadení v rovnakej oblasti, ako diakové ovládanie tohto produktu, môze spôsobi neúmyselné ovládanie týchto iných zobrazovacích zariadení.
2 Indikátor napájania 3 Vypínac
Zapína alebo vypína výrobok.

Pripojenie a pouzívanie zdrojového zariadenia
Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane. * Na pripojenie pouzite kábel Cat 7 (typ STP*). (10/100 MB/s)

Sprievodca riesením problémov

Problémy
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.

Riesenia
Skontrolujte, ci je kábel medzi produktom a pocítacom správne pripojený.

Ziadny signál sa zobrazuje na obrazovke.

Skontrolujte, ci je produkt správne pripojený pomocou kábla.
Skontrolujte, ci je zdrojové zariadenie pripojené k produktu zapnuté.

* Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B. * Informácie o environmentálnych záväzkoch spolocnosti
Samsung a regulacných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych produktov, napríklad predpisov REACH, WEEE alebo batérií, nájdete na lokalite http://www.samsung.com/ uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/ data_corner.html
* Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spolocnosti Samsung Electronics.

Slovenscina
Navodila za hitro namestitev
* Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina prirocnika pa se lahko spremeni brez predhodnega obvestila z namenom izboljsave ucinkovitosti delovanja.
* Za nadaljnje informacije s spletnega mesta prenesite uporabniski prirocnik.
Pregled komponent (1) Navodila za hitro namestitev (2) Garancijska kartica (ni na voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Napajalni kabel (5) Baterije (AAA x 2) (ni na voljo povsod) (6) Daljinski upravljalnik (7) Adapter RS232C (IN) (8) DRZALO ZA KABEL (Podprti modeli: QM65R, QM75R) (9) Drzalni obroc x 4 Ce katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelek kupili. Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.

Deli 1 Daljinski senzor
Usmerite daljinski upravljalnik v tipalo na sprednji strani izdelka in pritisnite gumb, da izvedete ustrezno funkcijo. * Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru,
kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroci nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav. 2 Indikator napajanja 3 Gumb za vklop Vklop ali izklop izdelka.

Priklop in uporaba vhodne naprave
Oglejte si opise na prejsnji strani. * Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP). (10/100 Mb/s)

Navodila za odpravljanje tezav

Tezave

Resitve

Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.

Preverite, ali je kabel, ki povezuje izdelek in racunalnik, pravilno priklopljen.

Na zaslonu se prikaze sporocilo No Signal.

Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom. Preverite, ali je vhodna naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.

* Naprava je digitalni aparat razreda B.
* Za vec informacij o okoljskih zavezah podjetja Samsung in regulativnih obveznostih za dolocen izdelek, kot so denimo REACH, WEEE in baterije, obiscite stran http://www. samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/ corporatecitizenship/data_corner.html
* Podrobnejse tehnicne podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung Electronics.

Español
Guía de configuración rápida
* El color y el aspecto pueden variar según el producto, y el contenido del manual está sujeto a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento.
* Descargue el manual del usuario desde el sitio web si necesita más información.

Comprobación de los componentes (1) Guía de configuración rápida (2) Tarjeta de garantía (No disponible en algunos lugares) (3) Guía de regulaciones (4) Cable de alimentación (5) Pilas (AAA x 2) (No disponible en algunos lugares) (6) Mando a distancia (7) Adaptador RS232C (IN) (8) SOPORTE PARA CABLES (Modelos admitidos: QM65R, QM75R) (9) Anilla de sujeción x 4 Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto si falta alguno de los componentes. Los componentes pueden variar según las localidades.
Partes 1 Sensor del mando a distancia
Pulse un botón del mando a distancia apuntando al sensor ubicado en la parte delantera del producto para utilizar la función correspondiente a dicho botón. * El uso de otros dispositivos de visualización en el mismo
espacio que el mando a distancia de este producto puede provocar que dichos dispositivos se controlen de forma involuntaria. 2 Indicador de encendido 3 Botón de encendido Enciende o apaga el producto.

Conexión y uso de un dispositivo fuente
Consulte las descripciones en la página anterior. * Utilice un cable Cat 7 (tipo *STP) para la conexión. (10/100 Mbps)

Solución de problemas

Problemas La pantalla se enciende y se apaga continuamente.

Soluciones
Compruebe que el cable entre el producto y el PC esté conectado correctamente.

Sin señal se muestra en la pantalla.

Compruebe que el producto esté conectado correctamente con un cable.
Compruebe que el dispositivo fuente conectado al producto esté encendido.

* Este dispositivo es un aparato digital de Clase B.
* Para obtener información sobre los compromisos medioambientales y las obligaciones legales de algún producto específico de Samsung, como por ejemplo REACH, WEEE o las pilas, visite http://www.samsung.com/uk/ aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/ data_corner.html
* Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung Electronics.

Svenska
Snabbstartguide
* Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Innehållet i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra produktens prestanda.
* Ladda ned användarhandboken från webbplatsen om du vill ha mer information.

Kontrollera delarna (1) Snabbstartguide (2) Garantikort (Ej tillgänglig på alla platser) (3) Föreskrifter (4) Strömkabel (5) Batterier (AAA x 2) (Ej tillgänglig på alla platser) (6) Fjärrkontroll (7) RS232C(IN) Adapter (8) KABELHÅLLARE (Modeller som stöds: QM65R, QM75R) (9) Hållarring x 4 Kontrakta leverantören där du köpte produkten om några delar saknas. Komponenterna kan variera på olika platser.

Delar 1 Fjärrsensor
Tryck på en knapp på fjärrkontrollen och rikta den mot sensorn på produktens framsida när du vill utföra motsvarande funktion. * Användning av andra skärmenheten på samma plats
som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt. 2 Strömindikator 3 Strömknapp Slår på eller av produkten.

Ansluta och använda en källenhet Se beskrivningarna på föregående sida. * Använd en Cat 7-kabel (*STP-typ) för anslutningen. (10/100 Mbps)

Felsökningsguide

Problem

Lösningar

Skärmen håller på Kontrollera att kabeln mellan produkten att slås på och av. och datorn är korrekt ansluten.

Ingen signal visas på skärmen.

Kontrollera att produkten är korrekt ansluten med en kabel. Kontrollera att källenheten som är ansluten till produkten är påslagen.

* Den här enheten är en digital apparat i Klass B. * Mer information om Samsungs miljöåtaganden och
produktspecifika skyldigheter, t.ex. REACH, WEEE, batterier, finns på http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/ samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html * Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics webbplats.

Türkçe
Hizli Kurulum Kilavuzu
* Renk ve görünüm ürüne bali olarak deiebilir ve kilavuzun içerii performansi arttirmak için haber verilmeksizin deitirilebilir.
* Ek ayrintilar için web sitesinden kullanici kilavuzunu indirin.

Bileenleri Kontrol Etme
(1) Hizli Kurulum Kilavuzu (2) Garanti karti (Bazi bölgelerde bulunmaz) (3) Mevzuat kilavuzu (4) Güç kablosu (5) Piller (AAA x 2) (Bazi bölgelerde bulunmaz) (6) Uzaktan Kumanda (7) RS232C(IN) Adaptör (8) KABLO TUTUCU (Desteklenen modeller: QM65R, QM75R) (9) Tutucu halkasi x 4 Herhangi bir parça eksikse, ürünü satin aldiiniz saticiyla temas kurun. Parçalar farkli bölgelerde farklilik gösterebilir.

Parçalar
1 Uzaktan kumanda sensörü
lgili ilevi gerçekletirmek için uzaktan kumandayi ürünün ön tarafindaki sensöre dorultarak bir dümeye basin. * Bi ürünün uzaktan kumandasiyla ayni yerde baka
görüntüleme cihazlari kullanmak, dier görüntüleme cihazlarinin yanlilikla kontrol edilmesine neden olabilir. 2 Güç Göstergesi 3 Güç dümesi Ürünü açar veya kapatir.

Bir Kaynak Cihaz Balama ve Kullanma
Önceki sayfada yer alan açiklamalara bakin. * Balanti için Cat 7(*STP tipi) kablo kullanin. (10/100 Mbps)

Sorun Giderme Kilavuzu

Sorunlar

Çözümler

Ekran açilip kapanmaya devam ediyor.

Ürün ile PC arasindaki kablonun doru ekilde balandiindan emin olun.

Ürünün bir kabloyla doru ekilde Ekranda Sinyal Yok balandiini kontrol edin. görüntüleniyor. Ürünün bali olduu kaynak cihazin açik
olduunu kontrol edin.

* Bu aygit Sinif B dijital cihazdir. * Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH, WEEE, Piller
gibi ürüne özel mevzuat yükümlülükleri hakkinda bilgi için bkz. http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/ samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Cihazin ayrintili teknik özellikleri için Samsung Electronics web sitesini ziyaret edin.



References

Adobe PDF Library 9.9 Adobe InDesign CS5.5 (7.5.3)