Sildīšanas paliktnis 
MODEĻA NR.: DK60X40-1S

Kmart DK60X40 1S siltuma spilventiņš

INSTRUKCIJAS
LŪDZU, IZLASIET ŠOS INSTRUKCIJAS
UZMANĪGI UN SAGLABĀT PAR
NĀKOTNES ATSAUCES

Lasiet ICON DROŠĪBAS INSTRUKCIJA

Pirms elektriskā paliktņa lietošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu
Pārliecinieties, vai zināt, kā darbojas elektriskais paliktnis un kā to darbināt. Uzturiet elektrisko paliktni saskaņā ar instrukcijām, lai nodrošinātu tā pareizu darbību. Saglabājiet šo rokasgrāmatu kopā ar elektrisko paliktni. Ja elektrisko paliktni izmantos trešā puse, šī lietošanas pamācība ir jāpievieno tam. Drošības norādījumi paši par sevi pilnībā nenovērš nekādus draudus, un vienmēr ir jāizmanto atbilstoši negadījumu novēršanas pasākumi. Nevar uzņemties atbildību par bojājumiem, kas radušies šo instrukciju neievērošanas vai jebkādas citas nepareizas lietošanas vai nepareizas lietošanas rezultātā.
Uzmanību! Neizmantojiet šo elektrisko paliktni, ja tas ir jebkādā veidā bojāts, ja tas ir slapjš vai mitrs vai ja ir bojāts barošanas vads. Nekavējoties atgrieziet to mazumtirgotājam. Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka risku, elektriskie paliktņi ir jāpārbauda katru gadu attiecībā uz elektrisko drošību. Informāciju par tīrīšanu un uzglabāšanu skatiet sadaļās "TĪRĪŠANA" un "GLABĀŠANA".
DROŠAS DARBĪBAS ROKASGRĀMATA

  • Droši piestipriniet paliktni ar siksnu.
  • Izmantojiet šo paliktni tikai kā apakšējo paliktni. Nav ieteicams futoniem vai līdzīgām saliekamām gultas veļas sistēmām.
  • Kad paliktnis netiek lietots, iesaiņojiet to oriģinālajā iepakojumā, lai nodrošinātu vislabāko aizsardzību, un uzglabājiet to vēsā, tīrā un sausā vietā. Izvairieties iespiest spilventiņā asas krokas. Uzglabājiet paliktni tikai pēc tam, kad tas ir pilnībā atdzisis.
  • Uzglabājot, salokiet kārtīgi, bet ne cieši (vai sarullējiet) oriģinālajā iepakojumā bez asiem sildelementa izliekumiem un uzglabājiet vietā, kur virs tā netiks novietoti citi priekšmeti.
  • Glabāšanas laikā nesaburziet paliktni, novietojot uz tā priekšmetus.

Uzmanību! Spilventiņu nedrīkst lietot uz regulējamas gultas. Brīdinājums! Spilventiņam jābūt droši piestiprinātam ar piestiprināto siksnu.
Uzmanību! Vadam un vadības ierīcei jāatrodas tālāk no citiem siltuma avotiem, piemēram, apkures un lamps.
Uzmanību! Neizmantojiet salocītu, saburzītu, krokotu vai kad damp.
Uzmanību! Izmantojiet iestatījumu HIGH, lai uzsildītu tikai pirms lietošanas. Neizmantojiet vadības ierīci, kas iestatīta uz augstu iestatījumu. Pastāvīgai lietošanai ļoti ieteicams paliktni iestatīt uz zemu siltumu.
Uzmanību! Neizmantojiet pārāk augstu iestatīto kontrolieri ilgu laiku.
Uzmanību! Neaizmirstiet lietošanas beigās pārslēgt spilventiņu kontrolieri uz “OFF” un atvienot no strāvas padeves. Neatstājiet uz nenoteiktu laiku. Var rasties ugunsgrēka risks. Uzmanību! Papildu drošībai šo paliktni ieteicams lietot kopā ar atlikušās strāvas drošības ierīci (drošības slēdzi), kuras nominālā atlikušā darba strāva nepārsniedz 30 mA. Ja neesat pārliecināts, lūdzu, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.
Uzmanību! Ja saite ir plīsusi, paliktnis ir jāatdod ražotājam vai viņa aģentiem.
Saglabājiet turpmākai lietošanai.

Lasiet ICON brīdinājums 2 SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

Izmantojot elektriskās ierīces, vienmēr ievērojiet drošības noteikumus, lai samazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un miesas bojājumu risku. Vienmēr pārbaudiet, vai strāvas padeve atbilst tilpumamtage uz regulatora datu plāksnītes.
Uzmanību! Neizmantojiet elektrisko paliktni salocītu. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - paliktnisNeizmantojiet elektrisko paliktni
saraustīts. Izvairieties no paliktņa burzīšanas. Neievietojiet tapas elektriskajā paliktnī. NELIETOJIET šo elektrisko paliktni, ja tas ir slapjš vai ir cietis ar ūdens šļakatām.Kmart DK60X40 1S Heat Pad - cieta
Uzmanību! Neizmantojiet šo elektrisko paliktni zīdainim vai bērnam vai jebkurai citai personai, kas nav jutīga pret karstumu, un citām ļoti neaizsargātām personām, kuras nespēj reaģēt uz pārkaršanu. Nelietot ar bezpalīdzīgu vai rīcībnespējīgu personu vai jebkuru personu, kas cieš no medicīniskām slimībām, piemēram, paaugstinātas asinsrites, cukura diabēta vai paaugstinātas ādas jutības. Brīdinājums! Izvairieties no šī elektriskā paliktņa ilgstošas ​​lietošanas augstā iestatījumā. Tas var izraisīt ādas apdegumus.
Uzmanību! Izvairieties no paliktņa burzīšanas. Bieži pārbaudiet, vai spilventiņā nav nodiluma vai bojājumu pazīmes. Ja ir šādas pazīmes vai ierīce ir izmantota nepareizi, pirms jebkādas turpmākas lietošanas lieciet to pārbaudīt kvalificētam elektriķim, vai arī izstrādājums ir jāiznīcina.
Uzmanību! Šis elektriskais paliktnis nav paredzēts lietošanai slimnīcās.
Uzmanību! Elektriskās drošības nolūkos elektrisko paliktni drīkst izmantot tikai kopā ar noņemamo vadības bloku 030A1, kas piegādāts kopā ar priekšmetu. Neizmantojiet citus piederumus, kas nav piegādāti kopā ar paliktni.
Piegādāt
Šis elektriskais paliktnis ir jāpievieno piemērotam 220-240V-50Hz barošanas avotam. Ja izmantojat pagarinātāju, pārliecinieties, vai pagarinātāja vads ir piemērots 10-amp jaudas reitings. Lietošanas laikā pilnībā atritiniet barošanas vadu, jo satīts vads var pārkarst.
Uzmanību! Vienmēr atvienojiet to no strāvas padeves, kad to nelietojat.
Barošanas vads un kontaktdakša
Ja barošanas vads vai kontrolleris ir bojāts, tas jānomaina ražotājam vai tā servisa aģentam, vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējumiem.
Bērni
Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien persona, kas atbild par viņu drošību, nav saņēmusi uzraudzību vai norādījumus par ierīces lietošanu. Bērni jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
Kmart DK60X40 1S Heat Pad - bērniem Uzmanību! Nelietot bērniem līdz trīs gadu vecumam.

Saglabājiet šīs instrukcijas TIKAI MĀJSAIMNIECĪBAS LIETOŠANAI

IEPAKOJUMA SATURS

lx 60x40cm siltuma paliktnis
lx lietošanas pamācība
Uzmanību! Pirms iepakojuma izmešanas pārbaudiet visas detaļas. Droši atbrīvojieties no visiem plastmasas maisiņiem un citām iepakojuma sastāvdaļām. Tie var būt potenciāli bīstami bērniem.

DARBĪBA

Atrašanās vieta un lietošana
Izmantojiet paliktni tikai kā apakšējo paliktni. Šis paliktnis ir paredzēts tikai lietošanai mājās. Šis paliktnis nav paredzēts medicīniskai lietošanai slimnīcās un/vai pansionātos.
Armatūra
Piestipriniet spilventiņu ar elastīgo gumiju Pārliecinieties, vai paliktnis ir pilnībā plakans un nav saliekts vai saburzīts.
Darbība
Kad elektriskais paliktnis ir pareizi uzstādīts, pievienojiet kontrollera barošanas spraudni piemērotai strāvas kontaktligzdai. Pirms pievienošanas nodrošiniet, lai regulators būtu iestatīts uz “Izslēgts”. Kontrollerī atlasiet vajadzīgo siltuma iestatījumu. Indikators lamp norāda, ka paliktnis ir IESLĒGTS.
Controls
Kontrolierim ir šādi iestatījumi.
0 NAV SILTUMA
1 ZEMS SILTUMS
2 VIDĒJS SILTUMS
3 AUGSTS (PRIEKŠSILDE)
“3” ir augstākais priekšsildīšanas iestatījums, un tas nav ieteicams ilgstošai lietošanai, vienkārši iesakiet vispirms izmantot šo iestatījumu, lai ātri uzsildītu. Ir LED gaisma, kas iedegas, kad paliktnis ir IESLĒGTS.
SVARĪGS! Elektriskais paliktnis ir aprīkots ar automātisku taimeri, lai izslēgtu paliktni pēc 2 stundu nepārtrauktas lietošanas ar kādu no siltuma iestatījumiem (ti, zems, vidējs vai augsts). Automātiskā izslēgšanas funkcija tiek atkārtoti aktivizēta uz 2 stundām katru reizi, kad kontrolleris tiek IZSLĒGTS un atkal IESLĒGTS, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un izvēloties 1 vai 2 vai 3 siltuma iestatījumus. 2 stundu taimeris ir automātisks, un to nevar regulēt manuāli.

TĪRĪŠANA

Uzmanību! Kad to nelieto vai pirms tīrīšanas, vienmēr atvienojiet paliktni no galvenā barošanas avota.
Vietas tīrs
Sūkli notīriet ar neitrālu vilnas mazgāšanas līdzekli vai maigu ziepju šķīdumu remdenā ūdenī. Pirms lietošanas noslaukiet ar tīru ūdeni un pilnībā nosusiniet.

Kmart DK60X40 1S Heat Pad - mazgāšana Nemazgājiet
Veicot vietas tīrīšanu, atvienojiet noņemamo vadu no paliktņa.

Kmart DK60X40 1S Heat Pad - tīrīšana ŽŪŠANA
Pārvelciet spilventiņu pāri veļas auklai un nosusiniet.
NELIETOJIET knaģus, lai nostiprinātu paliktni vietā.
NEDRĪKST žāvēt ar fēnu vai sildītāju.
SVARĪGI! Pārliecinieties, vai vadības sviras atrodas tādā stāvoklī, kas neļaus pilošam ūdenim nokrist uz jebkuras regulatora daļas. Ļaujiet paliktnim rūpīgi nožūt. Pievienojiet noņemamo vadu savienotājam uz paliktņa. Pārliecinieties, vai savienotājs ir pareizi nofiksēts vietā.
UZMANĪBU! Elektriskās strāvas trieciena risks. Pirms pievienojat elektrotīklam, pārliecinieties, vai elektriskais paliktnis un paliktņa savienotājs ir pilnībā sauss, bez ūdens vai mitruma.
Uzmanību! Mazgāšanas un žāvēšanas laikā noņemamais vads ir jāatvieno vai jānovieto tā, lai ūdens neieplūstu slēdžā vai vadības blokā. Uzmanību! Neļaujiet barošanas vadu vai kontrolieri iegremdēt šķidrumos. Brīdinājums! Neizgrieziet paliktni
Uzmanību! Netīriet šo elektrisko paliktni ķīmiski. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - saussTas var sabojāt sildelementu vai regulatoru.
brīdinājums! Negludiniet šo paliktni Kmart DK60X40 1S Heat Pad - gludeklisNemazgājiet veļas mašīnā un nežāvējiet.
Uzmanību! Nemazgājiet veļas žāvētājā.Kmart DK60X40 1S Heat Pad - veļas mazgājamā mašīna
brīdinājums
I Nelietojiet balinātāju. Kmart DK60X40 1S Heat Pad - balinātājsŽāvējiet tikai ēnāKmart DK60X40 1S Heat Pad - plakans

UZGLABĀŠANA

SVARĪGS! Drošības pārbaude
Šis paliktnis katru gadu ir jāpārbauda atbilstoši kvalificētai personai, lai pārliecinātos par tā drošību un piemērotību lietošanai.
Uzglabāt drošā vietā
Uzmanību! Pirms šīs ierīces uzglabāšanas ļaujiet tai atdzist pirms salocīšanas. Kad paliktni un lietošanas pamācību nelietojat, uzglabājiet drošā un sausā vietā. Sarullējiet vai viegli salokiet paliktni. Neburzīt. Uzglabāt piemērotā aizsargmaisā aizsardzībai. Uzglabāšanas laikā nenovietojiet priekšmetus uz paliktņa. Pirms atkārtotas lietošanas pēc uzglabāšanas spilventiņu ieteicams pārbaudīt atbilstoši kvalificētai personai, lai novērstu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku bojāta paliktņa dēļ. Bieži pārbaudiet, vai ierīcē nav nolietojuma vai bojājumu pazīmju. Ja ir šādas pazīmes vai ierīce ir izmantota nepareizi, pirms atkārtotas ieslēgšanas paliktnis ir jāpārbauda kvalificētam elektriķim, lai nodrošinātu elektrodrošību.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Izmērs 60cm x 40cm
220-240v - 50Hz 20W
Kontrolieris 030A1
12 mēneša garantija
Paldies par pirkumu no Kmart.
Uzņēmums Kmart Australia Ltd garantē, ka jūsu jaunajam izstrādājumam nav materiālu un ražošanas defektu iepriekš norādītajā periodā, sākot no iegādes datuma, ar nosacījumu, ka izstrādājums tiek lietots saskaņā ar pievienotajiem ieteikumiem vai instrukcijām, ja tas ir paredzēts. Šī garantija ir papildus jūsu tiesībām saskaņā ar Austrālijas Patērētāju tiesību aktiem. Kmart nodrošinās jums izvēli par šī produkta atmaksu, remontu vai apmaiņu (ja iespējams), ja garantijas periodā tas kļūs bojāts. Kmart sedz saprātīgus izdevumus, kas saistīti ar garantijas pieprasīšanu. Šī garantija vairs nebūs spēkā, ja defekts radies izmaiņu, negadījuma, nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas vai nolaidības rezultātā.
Lūdzu, saglabājiet čeku kā pirkuma pierādījumu un sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas centru pa tālruni 1800 124 125 (Austrālija) vai 0800 945 995 (Jaunzēlande), vai arī, izmantojot klientu palīdzības dienestu vietnē Kmart.com.au, ja rodas problēmas ar produktu. Garantijas prasības un izdevumus, kas radušies saistībā ar šī produkta atgriešanu, var adresēt mūsu klientu apkalpošanas centrā 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170. Mūsu precēm ir garantijas, kuras nevar izslēgt saskaņā ar Austrālijas Patērētāju tiesību aktiem. Jums ir tiesības saņemt nomaiņu vai naudas atmaksu par nopietnu kļūmi un kompensāciju par jebkādiem citiem saprātīgi paredzamiem zaudējumiem vai bojājumiem. Jums ir arī tiesības pieprasīt preces remontu vai nomaiņu, ja preces nav pieņemamas kvalitātes un defekts nav uzskatāms par nopietnu bojājumu.
Jaunzēlandes klientiem šī garantija papildina likumā noteiktās tiesības, kuras ievēro Jaunzēlandes tiesību akti.

Dokumenti / Resursi

Kmart DK60X40-1S siltuma spilventiņš [pdf] Lietošanas pamācība
DK60X40-1S, siltuma spilventiņš, DK60X40-1S siltuma spilventiņš, paliktnis

Atstājiet savu komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti ar *