„Honeywell“ logotipas3.5 kubinių pėdų krūtinės šaldiklis
Vartotojo vadovas
Prieš naudodami perskaitykite ir išsaugokite šias instrukcijas
H35CFW

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer

SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

1.1 Įspėjimas

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warning ĮSPĖJIMAS: gaisro / degių medžiagų pavojus
Šis prietaisas skirtas naudoti buityje, ne mažmeninėje prekyboje.
Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar psichinės galimybės yra ribotos, nebent jiems būtų davęs už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
Jei pažeistas maitinimo laidas, norint išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas ar panašiai kvalifikuoti asmenys.
Prietaisas turi būti išjungtas iš elektros tinklo po naudojimo ir prieš atliekant naudotojo priežiūros darbus.
Šiame prietaise NElaikykite sprogstamųjų medžiagų, pvz., aerozolinių balionėlių.
DO NOT use extension cords or ungrounded (two prongs) adapters.
ĮSPĖJIMAS: Laikykite ventiliacijos angas prietaiso korpuse arba įmontuotoje konstrukcijoje, kad nebūtų kliūčių.
ĮSPĖJIMAS: Atšildymo procesui paspartinti nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, išskyrus tas, kurias rekomenduoja gamintojas.
ĮSPĖJIMAS: Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite elektros prietaisų prietaiso maisto laikymo skyriuose, nebent jie yra gamintojo rekomenduojamo tipo.
WARNING: This freezer uses flammable blowing gas and refrigerant. Please dispose of according to local regulators.
ĮSPĖJIMAS: pastatydami prietaisą, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra įstrigęs ar pažeistas, ir kad jis pastatytas pagal instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS: Negalima rasti kelių nešiojamųjų lizdų ar nešiojamųjų maitinimo šaltinių prietaiso gale.
DANGER: Risk of child entrapment. Before disposing of your old freezer:

 • Nuimkite duris.
 • Palikite lentynas vietoje, kad vaikai lengvai neliptų į vidų.

The freezer must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of the accessory.

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable. To prevent damage to the environment or any other harm, when the appliance is scrapped, please keep it away from any fire source.
Pagal EN standartą: Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys su ribotais fiziniais jutimo ar protiniais gebėjimais, jei jie buvo išmokyti saugiai naudoti prietaisą ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai negali valyti ir atlikti naudotojo priežiūros darbų be priežiūros. Vaikams nuo 3 iki 8 metų leidžiama pakrauti ir iškrauti šaldymo prietaisus.

1.2 Electricity Related Warnings

 • Ištraukdami šaldiklį, netraukite už maitinimo laido. Tvirtai suimkite kištuką ir ištraukite jį tiesiai iš lizdo.
 • Do not damage the power cord under any condition, do not use it when the power cord is damaged or the plug is worn.
 • Replace worn or damaged power cords in manufacturer-authorized maintenance stations.
 • Kad nekiltų gaisras, maitinimo kištukas turi būti tvirtai prispaustas prie elektros lizdo. Įsitikinkite, kad maitinimo lizdo įžeminimo elektrode yra patikima įžeminimo linija.
 • In case of a gas leak, please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows. Do not unplug the freezer and other electrical appliances since that spark may cause a fire.
 • To ensure safety, it is not recommended to place regulators, rice cookers, microwave ovens, and other appliances on the top of the freezer, unless recommended by the manufacturer.

1.3 Related Warnings for Use 

 • Negalima savavališkai ardyti ar rekonstruoti šaldiklio ir nepažeisti šaltnešio kontūro. Prietaiso techninę priežiūrą turi atlikti specialistas.
 • Pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros skyrius arba susiję specialistai, kad būtų išvengta pavojaus.
 • To prevent injury, do not put your hand between the freezer doors and body. Please be gentle when opening the door to avoid falling items.
 • To avoid frostbite, do not handle food or containers, especially metal, with wet hands in the freezing chamber when the freezer is running.
 • Do not allow children to enter or climb the freezer to prevent entrapment or injury.
 • Do not spray, wash, or put the freezer in moist places or places where it can be easily splashed with water to protect the electrical insulation properties.
 • Do not place heavy objects on the top of the appliance. Objects may fall when opening the door and may cause accidental injury.
 • Nutrūkus elektrai arba valant, ištraukite kištuką. Nejunkite šaldiklio prie maitinimo šaltinio per penkias minutes, kad nesugadintumėte kompresoriaus dėl nuoseklaus paleidimo.

1.4 Warnings Related to Placing Items

 • Do not put flammable, explosive, volatile, and highly corrosive items in the freezer to prevent damage to the product or fires.
 • Nedėkite degių daiktų šalia šaldiklio, kad išvengtumėte gaisro.
 • According to national standards, household freezers should not be used for other purposes, such as the storage of blood, drugs, or biological products.
 • Do not place items such as bottled or sealed containers of fluid such as bottled beers and beverages in the freezer.

1.5 Warnings for Energy

 • The freezer might not operate consistently when sited for an extended period of time below the range of temperatures that it is designed to withstand.
 • Do not exceed the storage time recommended by the food manufacturers for any kind of food and commercially quick-frozen food in the freezer.
 • A rise in the temperature of the frozen food during maintenance or cleaning could shorten the storage life.

1.6 Warnings Related to Disposal

The freezer’s refrigerant and cyclopentane foam materials are combustible materials. Discarded freezers should be isolated from fire sources and can not be burned. Please transfer the freezer to qualified professional recycling companies for processing to avoid damage to the environment or other hazards.
Please remove the door of the freezer and shelves to prevent children from entering and playing in the freezer.

Teisingas šio produkto sunaikinimas:
Šiukšliadėžės piktogramaThis marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. Contact the retailer as many will take them back for recycling.

PROPER USE OF FREEZER

2.1 Names of Components

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - Names of ComponentsThe freezing speed of the product is related to the amount and temperature of contents stored in the freezer. The thermostat should be adjusted to maximum gear 24 hours before placing room temperature contents into the freezer. If contents are added to the freezer at room temperature prepare ice for cold storage. The large food should be divided into small pieces for better freezing.
Pastaba: It is recommended to grease the hinge of the freezer regularly to extend the life of the hinge.

2.2 Temperatūros valdymas

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - Temperature ControlConnect the freezer to the power supply and the green power indicator light will shine.
The interior temperature of the freezer is adjusted through the thermostat knob.
Rotate the knob clockwise to adjust.

2.3 Vieta

 • Before using the freezer, remove all packaging materials including bottom cushions, foam pads, and tape inside, and tear off the protective film on the door and the freezer body.
 • The freezer should be placed in a well-ventilated indoor place on the ground that is flat and sturdy.
 • Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulation.
 • Please leave at least 70 cm of space above the freezer, and 20 cm from both sides and backside to facilitate heat dissipation.

2.4 Start to Use

 • The freezer must stand for half an hour before connecting power when it is first started.
 • Run the freezer for 2 to 3 hours, or 4+ hours in the summer, before loading fresh or frozen food.

2.5 Energy Saving Tips

 • Prietaisas turi būti vėsioje patalpos vietoje, atokiau nuo šilumą gaminančių prietaisų ar šildymo kanalų ir nuo tiesioginių saulės spindulių.
 • Prieš dėdami karštą maistą į prietaisą, leiskite jam atvėsti iki kambario temperatūros.
  Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Food that freezes too slowly may lose quality or spoil.
 • Būtinai tinkamai suvyniokite maistą ir sausai nušluostykite talpyklas prieš dėdami jas į prietaisą, kad išvengtumėte šerkšno susidarymo prietaiso viduje.
 • Do not line the storage bin with aluminum foil, wax paper, or paper towels.
  Įdėklai trukdo šalto oro cirkuliacijai, todėl prietaisas tampa mažiau efektyvus.
 • Organizuokite ir ženklinkite maistą, kad sumažintumėte durų atidarymą ir ilgesnes paieškas. Išimkite tiek daiktų, kiek reikia vienu metu, ir kuo greičiau uždarykite duris.

MAINTENANCE OF FREEZER

3.1 Valymas

 • Clean dust behind the freezer and on the ground to improve the cooling effect and energy saving.
 • Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklį, kad įsitikintumėte, jog jame nėra šiukšlių. Nuvalykite durelių tarpiklį minkšta šluoste dampužpilkite muiluotu vandeniu arba praskiestu plovikliu.
 • Clean the interior of the freezer regularly to avoid odor.
 • Please turn off the power before cleaning the interior, and remove all food, shelves, drawers, etc.
 • Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the freezer, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After
  cleaning, open the door, and let it dry naturally before turning on the power.
 • For areas that are difficult to clean (such as narrow gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. to ensure no contaminants or
  bacteria accumulate in these areas.
 • Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of the freezer or contaminate food.
 • Nuvalykite krepšelius minkšta šluoste dampened with soapy water or diluted detergent. Then rinse with water and dry with a soft cloth or naturally.
 • Išorinį šaldiklio paviršių nuvalykite minkšta šluoste dampnuplaukite muiluotu vandeniu, plovikliu ir pan., tada sausai nušluostykite.
 • Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpaste), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the cooler surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.
 • Valydami neskalaukite tiesiogiai vandeniu ar kitais skysčiais, kad išvengtumėte trumpojo jungimo arba nepažeistumėte elektros izoliacijos.

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warning Norėdami atitirpinti ir valyti, atjunkite šaldiklį.

3.2 atšildymas

 • Manually defrost the freezer. Disconnect the plug from the wall socket, open the door and remove all contents and shelving baskets before defrosting. open the outflow hole and drainage hole (and place the water container at the outflow hole); It is recommended to remove the frost with a plastic scraper or let the temperature rise naturally until the frost melts. Then wipe away the remaining ice and water, and plug in the freezer.

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warningAtitirpinimo procesui paspartinti nenaudokite kitų mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, išskyrus tuos, kuriuos rekomenduoja gamintojas.
Nepažeiskite šaltnešio kontūro.

3.3 Stop Using
Power failure: Food can usually be preserved for a couple of hours in case of power failure. It is recommended to reduce the frequency of opening the door and to not put fresh food into the freezer.
Long-time nonuse: Please unplug the unused freezer for cleaning. Keep the door open to avoid odor.
Moving: Do not turn upside down or shake the freezer, the carrying angle can not be greater than 45°.
Perkeldami šį įrenginį, nelaikykite durų ir vyrių.
Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warning Continuous operation is recommended when the freezer is started. To prevent affecting the freezer’s service life, please do not stop the freezer under normal circumstances.

GEDIMŲ

Operacijoje Ensure the freezer is plugged in and connected to power Check that the voltage is not low The temperature control knob is not set to “OFF”
kvapas Thoroughly clean the interior of the freezer.
Ilgalaikis kompresoriaus veikimas Do not overload the freezer
Do not put hot contents in the freezer
Do not open doors too frequently
Note that it is normal that the freezer operates for a longer time in summer when the ambient temperature is higher
Šaldiklio durelių negalima tinkamai uždaryti Check for any items blocking the freezer door or unbalanced placement of items.
Garsus triukšmas Įsitikinkite, kad šaldiklis stovi ant lygaus ir stabilaus paviršiaus
Ensure that the freezer accessories are properly placed
Laikini durų atidarymo sunkumai Pressure differences between the inside and outside of the freezer may result in transient difficulty in the door opening.
Freezer Enclosure Heat Condensation The freezer enclosure may emit heat during operation, especially in summer, caused by the radiation of the condenser; this is normal.
Condensation may be detected on the exterior surface and door seals of the freezer when humidity is high; this is normal.
Oro srauto garsas Buzz Clatter Paleidžiant arba išjungiant kompresorių gali girdėti zvimbimo garsą.
The solenoid valve or electric switch valve may create a clattering sound that is normal and does not affect the operation.

Jei norite grąžinti ar pakeisti prekę, kreipkitės į parduotuvę, kurioje ji buvo pirkta (nepamirškite atsinešti pirkimo sąskaitos faktūros). Jei jūsų gaminiui reikia remonto, susisiekite su mumis el. paštu arba telefonu.

„Honeywell“ logotipasBHRS Group, LLC
585 prospektas St.
Leikvudas, NJ 08701
Klientų aptarnavimas Tel.: 1-800-604-0295
Klientų aptarnavimo el. Paštas: [apsaugotas el. paštu]
Websvetainė: honeywellcoolingappliances.com 

©2021 BHRS Group, LLC. Visos teisės saugomos.
The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc. and makes no representations or warranties with respect to this product. This product is manufactured by BHRS Group, LLC.
PAGAMINTA KINIJOJE  

Dokumentai / Ištekliai

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer [pdf] Vartotojo vadovas
H35CFW, 3.5 Cubic Feet Chest Freezer, Feet Chest Freezer, Chest Freezer, H35CFW, Freezer

Nuorodos

Palikite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.