Honeywell In-Wall Smart Switch 39348/ZW4008 ຄູ່ມື

Honeywell In-Wall Smart Switch SKU: 39348/ZW4008 Quickstart ນີ້ແມ່ນປຸ່ມເປີດ/ປິດທີ່ປອດໄພສຳລັບ . ເພື່ອແລ່ນອຸປະກອນນີ້, ກະລຸນາເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບແຫຼ່ງພະລັງງານຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານ. ຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ ກະລຸນາອ່ານຄູ່ມືນີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນຄູ່ມືນີ້ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຫຼືອາດຈະລະເມີດກົດຫມາຍ. ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ນໍາເຂົ້າ, ...