SAMSUNG SSD ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຊອບແວການເຄື່ອນຍ້າຍຂໍ້ມູນ

ຊອບແວການເຄື່ອນຍ້າຍຂໍ້ມູນ SAMSUNG SSD ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2020 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ນີ້ຖືກລິຂະສິດໂດຍ Samsung Electronics. ການສືບພັນ, ການນໍາໃຊ້ ຫຼືການເປີດເຜີຍເອກະສານນີ້, ຫຼືພາກສ່ວນໃດນຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ແມ່ນຖືກຫ້າມຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະເປັນການລະເມີດກົດໝາຍລິຂະສິດ. Samsung Electronics ສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຜະລິດຕະພັນ, ຂໍ້ມູນ, ແລະຂໍ້ມູນສະເພາະໂດຍບໍ່ມີການ…