HoMedics PGM-1000-AU Pro ຄູ່ມືການໃຊ້ປືນນວດ

ຄູ່ມືແນະນຳ Pro Massager ແລະ ຂໍ້ມູນການຮັບປະກັນ PGM-1000-AU ຮັບປະກັນ 1 ປີ ຈຳກັດ ອ່ານຄຳແນະນຳທັງໝົດກ່ອນນຳໃຊ້. ບັນທຶກຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບການອ້າງອີງໃນອະນາຄົດ. ຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນ: ເຄື່ອງນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໂດຍເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 16 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອາການທາງກາຍ, ຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼື ຄວາມບົກພ່ອງທາງຈິດຫຼຸດລົງ ຫຼື ຂາດປະສົບການ...