WEESTA LOGO

120V∼60Hz 1500W

WEESTA KA23T Everyday Air Fryer Oven-

KA23T EVERYDAY AIR FRYER OVEN
ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿ

Please read these instructions thoroughly before using this appliance, and save it for future reference. Customer Service Email: [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ]

EVERYDAY AIR FRYER OVEN

ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳು

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ:

 • Read al instructions
 • Unplug the horn outlet when not In use and before cleaning.
 • Allow cooling completely before cleaning or handling.
 • Only use the appliance on a stable and dry surface.
 • Oo does not use the appliance for anything other than Its intended use.
 • This Oven is for household use only.
 • Do not use appliances outdoors ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ.
 • Make sure the appliance is deaned thoroughly bete ಬಳಸಿ
 • Clam supervision is necessary when the appliance is teed by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not May with the appliance.
 • Never Sow appliance unattended when In we
 • Remove bags and packaging from the appliance before we
 • Do not allow the appliance to be covered by or touch flammable material Such fie Cuilekt, draperies, or walls ಯಾವಾಗ in operation. Do not MN; any RPM en top of the appliance when In Operation Do not operate under wall cabinets.
 • To avoid burns. use extreme caution when lemming accoosorke or disposing of hot geese
 • This appliance is not intended for use by persons (providing chicken) with reduced physical ಸಂವೇದನಾ or mental capabilities or lads of experience and FaxWedge unless they are provided with supervision and instruction concerning the use of the appliance by a person responsible ಫಾರ್ then safety.
 • ಉಪಕರಣದ ಅನುಚಿತ ಬಳಕೆಯು ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
 • ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ ಯಾವುದಾದರು meter:* other than the manufacturer recommended Demetrios in this
 • Do not operate an OM appliance with a damaged cord. damaged plog. after the appliance malfunctions, is dropped or damaged in ಯಾವುದಾದರು ಉಪಕರಣವನ್ನು ಹತ್ತಿರದವರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ authorized service facility for examination repack or adjustment
 • Always be surly o unplug the appliance ರಿಂದ the outlet prior to mowings cleaning. storage end when not M tee
 • Do not attempt to dislodge food Mien the ಉಪಕರಣ is plugged into an eleco-Kal outlet
 • Oversize foods. the metal fell packages and utensils must not be inserted in the ova, as they may involve a risk of fire or electric shock.
 • Do net dean writ metal scouring path.
 • ಯುಫಾ recommended temperature settings for all cocking visaking, broiling, and air frying.
 • Do not piece appliance on or near a hot gm burner, hot electric boner, or in a heated oven.
 • Extreme caution must be used when removing a Deplane. containing hot oil or other hot ದ್ರವಗಳು
 • Tocfcconned sun any coned o- off’, then remove the plug from the wall outlet. Do not let the cord Many hot twines, or hang over the edges of tables or counters.
 • Do not place any of the following materials in the oven: paper cardboard, plastic, and similar products.
 • ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಟೈಮರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ.
 • Refrain from using attachments that are not recommended by the appliance manufacturer, as this may result in electric shock or personal injury.
 • This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not completely fit in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug-in anyway.
 • ಒಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಲೋಹದ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ. ಇದು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಉಪಕರಣವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಭಾಗಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಔಟ್ಲೆಟ್ನಿಂದ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ. ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಲು, ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಔಟ್ಲೆಟ್ನಿಂದ ಎಳೆಯಿರಿ.
 • Never pull from the power cord. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Weesta shall not accept liability for damages caused by improper use of the appliance.
 • The exterior surfaces of the appliance can be hot during and after oven operation. Allow the appliance to cool completely before handling.
 • WEESTA KA23T Everyday Air Fryer Oven-ICONcaution, hot surface.
  ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಸೂಚನೆಗಳು:
 • ಉದ್ದವಾದ ಬಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಮುಗ್ಗರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
 • ಅದರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
 • ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣಾ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ವಿಸ್ತರಣಾ ಬಳ್ಳಿಯ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕನಿಷ್ಠ ಉಪಕರಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ನಂತೆ ಇರಬೇಕು.
 • The extension cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or
 • tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally. If the appliance is of the grounded type the cord set or extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.

ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳು: ಈ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿ.

ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ನಿಯಂತ್ರಣಫಲಕ

WEESTA KA23T Everyday Air Fryer Oven-1

ಗಮನಿಸಿ: Scot diagram in ‘Using Your Everyday Ar Pryor Oven” for pontoon clouds.

WEESTA KA23T Everyday Air Fryer Oven-2

USING YOUR EVERYDAY AIR FRYER OVEN

BEFORE USING YOUR EVERYDAY AIR FRYER OVEN:
Remove all packaging materials. Before using, move the Everyday Air Fryer Oven 2 to 4 inches away from the wall or from any objects on the countertop. Do not use it on heat-sensitive surfaces. Check that the Air Fryer Oven has no visible damage and that no parts are missing. Before using the Air Fryer Oven for the first time or before using it after prolonged storage, wash and dry the appliance and any accompanying accessories. See “Cleaning & Maintenance” for instructions.
WEESTA KA23T Everyday Air Fryer Oven-ICON1ಗಮನಿಸಿ: The first time you use the Air Fryer Oven you may notice a smell or slight light smoke. This should only last for 15 minutes. It is important to run the appliance on Air Fry before using, without food.
USING YOUR EVERYDAY AIR FRYER OVEN:
The following section will help familiarize you with the different accessories that come with your Everyday Air Fryer Oven and how to use them.

ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಾನಗಳು
ಗಮನಿಸಿ: ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು, ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಓವನ್‌ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಅಂಶದ ಕೆಳಗೆ ಡ್ರಿಪ್ ಟ್ರೇ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿ. ತಾಪನ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.

WEESTA KA23T Everyday Air Fryer Oven-3

ಏರ್ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್

WEESTA KA23T Everyday Air Fryer Oven-4

Place the Drip Tray at the bottom of your oven ( below the heating element.) ಏರ್ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್/ಬ್ರೈಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಏರ್ ಫ್ರೈ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಓವನ್ ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
Note: For greasy foods like wings, place the Baking Pan below the Air Fry Basket to catch drips.
WEESTA KA23T Everyday Air Fryer Oven-5

 1. Close the oven and set your Function Knob to Air Fry.
 2. Set your Air Fry Knob to the correct temperature. The Air Fry Knob only works with the air fry function. The temperature shown on the Temperature knob does not affect the Air Fry Knob set.
 3. Then, turn the Turner Knob to the desired cooking time to turn on the oven and begin air frying.
 4. The Power Light will illuminate. The Timer Knob will when the cycle is complete.
 5. To stop air frying, turn the Timer Knob to the “off” position.

GRILLING/DEFROST

WEESTA KA23T Everyday Air Fryer Oven-7
Place the Drip Tray at the bottom of your oven (below the heating element)
Place the Baking Pan or Oven Rack at position 2 for Grtiling/Defrost

WEESTA KA23T Everyday Air Fryer Oven-6
ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್:

For Defrost, set the Function Knob to Defrost, and then rotate the Turner Knob directly (no ಅಗತ್ಯವಿದೆ to rotate the Temperature Knob). The Defrost will only activate the convection fan to enhance the airflow inside the oven cavity so as to help defrost foods.

ಗ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್:

 1. Close the oven and set Function Knob to Grill; Rotate your Temperature Knob to the desired temperature.
 2. Rotate the Timer Knob to the desired cooking time to turn on the oven.
 3. The Power Indicator will illuminate. The Timer will ring when the cooking is complete
 4. To stop grilling, rotate the Timer Knob anticlockwise to the “Off’ position.

BAKING AND TOASTINGWEESTA KA23T Everyday Air Fryer Oven-8

Place the Drip Tray at the bottom of your oven (below the heating element) For Baking, place the Oven Rack at Position 1 or 2 depending on sizes of food For Toasting, place the oven rack at Position 2

WEESTA KA23T Everyday Air Fryer Oven-9

 1. Close the oven and set Function Knob to Baking and Toasting; Rotate your Temperature Knob to the desired temperature.
 2. For Baking, rotate the Turner Knob to the desired cooking time to turn on the oven. For Toasting, Set the timer to approximately 3 minutes if light toast is needed, or set the timer to approximately 7 minutes if dark toast is needed.
 3. The Power Indicator will illuminate. The Turner will ring when the cooking is complete.
 4. To stop baking or toasting, rotate the Timer Knob anticlockwise to the “Off” position.

BROILING / CONVECTION BROILING

WEESTA KA23T Everyday Air Fryer Oven-10
Place the Drip Tray at the bottom of your oven (below the heating element.) Place your Air Fry Basket or Baking Pan in the Air Fryer Oven at Position 2 for Broiling. Convection Broil is similar to Broil, but will activate the convection fan to circulate hot air around the food, which will make the cooking faster.
WEESTA KA23T Everyday Air Fryer Oven-ICON2ಗಮನಿಸಿ: Make sure to place the Air Fry Basket on your Oven Rack.

WEESTA KA23T Everyday Air Fryer Oven-11

 1. Close the oven and set Function Knob to Broil or Convection Broil; Rotate your Temperature Knob to the desired temperature.
 2. Rotate the Timer Knob to the desired cooking time to turn on the oven.
 3. The Power Indicator will illuminate. The Timer will ring when the cooking is complete.
 4. To stop broiling, rotate the Timer Knob anticlockwise to the “Off” position.

ಸಂವಹನ

WEESTA KA23T Everyday Air Fryer Oven-12

Place the Drip Tray at the bottom of your oven (below the heating element). Place the Balling Pan or Oven Rack at position 1 or 2 for Convection

WEESTA KA23T Everyday Air Fryer Oven-13

 1. Close the oven and set Function Knob to Convection; Rotate your Temperature Knob to the desired temperature.
 2. Rotate the Timer Knob to the desired cooking time to turn on the oven.
 3. The Power Indicator will illuminate. The Timer will ring when the cooking is complete.
 4. To stop convection, rotate the Timer Knob anticlockwise to the “Off” position.

Recommended Cooking Guide

ಆಹಾರ ಕಾರ್ಯ
ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್
ಶಿಫಾರಸು
ಪ್ರಮಾಣ
ಅಡುಗೆ ಸಮಯ ಶಿಫಾರಸು
ತಾಪಮಾನ
ಶಿಫಾರಸು
ಭಾಗಗಳು
ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಾನ
ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈ ಏರ್ ಫ್ರೈ 400g 18-22 ನಿಮಿಷಗಳು 400°F ಏರ್ ಫ್ರೈ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಚಿಕನ್ ಗಟ್ಟಿಗಳು ಏರ್ ಫ್ರೈ 450g 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 400°F ಏರ್ ಫ್ರೈ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
Fresh Wing ಏರ್ ಫ್ರೈ 900g 13-16 ನಿಮಿಷಗಳು 450°F ಓವನ್ ರ್ಯಾಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
Frozen Wing ಏರ್ ಫ್ರೈ 650g 15-18 ನಿಮಿಷಗಳು 450°F ಓವನ್ ರ್ಯಾಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಚಿಕನ್ ಏರ್ ಫ್ರೈ 600g 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 450°F ಏರ್ ಫ್ರೈ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಸುಟ್ಟು ಬೆಂದ ಹಸುವಿನ ಮಾಂಸದ ತುಂಡು ಏರ್ ಫ್ರೈ 650g 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 400°F ಓವನ್ ರ್ಯಾಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಬ್ರೆಡ್ ಟೊಸ್ಟ್ Light:4 slices
Middle:4 slices
Dark:4 slices
3.5-6 ನಿಮಿಷಗಳು 450°F ಓವನ್ ರ್ಯಾಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
Pizza (8 inch) ತಯಾರಿಸಲು 400g 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 400°F ಓವನ್ ರ್ಯಾಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ

Tips for daily use

 • Distributing oil on foods and ingredients can enhance exterior crispiness and browning.
 • Oil can also be sprayed or brushed onto foods for air frying. A non-stick cooking spray can
  also be used to ensure that fried foods do not stick on the Baking Pan or Air Fry Basket
 • Use aluminum foil on Baking Pan for easy cleanup.
 • Arranging the food in a single layer in the Air Fry Basket to avoid the need to toss or flip food during cooking. Overcrowding the basket may negatively impact food texture and prolong the cooking cycle.
 • This oven can also be used to reheat food. To reheat foods, rotate the Temperature Knob to 300°F for up to 10 minutes.
 • The exterior surfaces of the oven can be hot during and after use. To facilitate cooling, set the function to Defrost and rotate the Timer knob to approximately 5 minutes to activate the convection fan.

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ .ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

NOTE: Always allow the Air Fryer Oven to cool completely before deaning. Always unplug the Air Fryer Oven from the electrical outlet before deaning.

 • To remove crumbs, take out the crumb tray and discard crumbs. To remove stubborn grease, sink the crumb tray in hot and sudsy water and wipe it with a soft sponge.
 • Do not use abrasive cleaners, as the finish may be damaged by those cleaners.
 • ಆಂತರಿಕ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಜಾಹೀರಾತು ಬಳಸಿamp cloth and a mild liquid soap solution or a spray solution on a sponge. Never use harsh abrasive or corrosive products on the interior of the oven.
 • ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ ಒಲೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಒರೆಸಿamp ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ.
 • Do not put the air fry basket, bake pan, or oven rack in the dishwasher. Accessories are not dishwasher safe. To clean those accessories, you can wash them in soapy water and a soft sponge.
 • There is no need to clean the heating elements. Any food residues or grease that are in contact with the heating elements will burn off on its own.
 • Make sure the appliance is unplugged and all parts and accessories are clean and dry before
 • ಒಲೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
 • ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.
ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಹಾರ
The oven does not
 1. Check that the oven is properly plugged into the power supply.
 2. The Timer is not set, rotate the Timer knob to the desired time.
The food is undercooked after recommended time
 1. Too much food has been added to the oven, cook less food.
 2. Temperature was set too low.
 3. Make sure the correct temperature knob is used. Only use Air Fry Knob when you are using the air frying function. For all other functions, use the Temperature knob.
ಆಹಾರವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ 1. Too much food in the oven. 2. The food items are placed too closely together. 3. Some foods require flipping halfway through the cooking time to ensure even browning.
Heater elements turn off during cooking The heating elements will turn on and off to control the temperature, this is not a malfunction.
ಒಲೆಯಿಂದ ಬಿಳಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
 1. The oven may produce white smoke slightly when you use it for the first time. This is normal.
 2. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರಗಳು ಬಿಳಿ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಒಲೆಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡಿನಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
The food is not crispy after using the Air Fry function The crispiness of food depends on the amount of moisture and oil in the food; to enhance crispiness, dry the food properly, or call the food surfaces.

ಸೀಮಿತ ಖಾತರಿ

WEESTA LTD warrants to the original consumer or purchaser, this Air Fryer Countertop Oven is free from defects in material or workmanship for a period of One (1) year from the date of purchase. If any such effect is discovered within the warranty period, WEESTA LTD at its discretion will repair or replace the Product at no cost. This limited warranty is good only for the original purchaser of the product and effective only when used in the United States.
For warranty or repair service, Email: [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ]. Please have your Product’s model number, your name, address, city, state, zip code, and phone number ready.
NO OTHER WARRANTY IS APPLICABLE TO THIS PRODUCT. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS, OR IMPLIED. INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTY IS REQUIRED BY LAW. IT IS LIMITED IN DURATION TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD ABOVE. NEITHER THE MANUFACTURER NOR ITS U.S. DISTRIBUTOR SHALL BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY NATURE INCLUDING WITHOUT LIMITATION. LOST REVENUES OR PROFITS OR ANY OTHER DAMAGE WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT 0 OTHERWISE, SOME STATES AND/OR TERRITORIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU THE ORIGINAL PURCHASER, SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE OR TERRITORY TO TERRITORY.

ಈ ಸೀಮಿತ ಖಾತರಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 1. ವಿದ್ಯುತ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉತ್ಪನ್ನದ ವೈಫಲ್ಯ.
 2. ಸಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿ.
 3. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು, ಮಿಂಚು, ಗಾಳಿ, ಬೆಂಕಿ, ಪ್ರವಾಹ ಅಥವಾ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿ.
 4. ಅಪಘಾತ, ಬದಲಾವಣೆ, ದುರುಪಯೋಗ, ದುರುಪಯೋಗ, ಅಥವಾ ಅನುಚಿತ ಸ್ಥಾಪನೆ, ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿ. ಅಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಯು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆtage or frequency of electricity.
 5. Any unauthorized product modification, repair by an unauthorized repair center, or use of non-approved replacement parts.
 6. ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಅಸಹಜ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ.
 7. Using accessories or components that are not compatible with this product.
  ಈ ಹೊರಗಿಡಲಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಬದಲಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Need help? Contact Customer Support
[ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ] 

ದಾಖಲೆಗಳು / ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

WEESTA KA23T Everyday Air Fryer Oven [ಪಿಡಿಎಫ್] ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿ
KA23T, Everyday Air Fryer Oven

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಾಗ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.