ಹೋಮೆಡಿಕ್ಸ್ SBM-179H-GB ಶಿಯಾಟ್ಸು ಬ್ಯಾಕ್ & ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಸಾಜರ್ ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿ

ಈ ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿಯು ಹೋಮಿಡಿಕ್ಸ್ SBM-179H-GB ಶಿಯಾಟ್ಸು ಬ್ಯಾಕ್ & ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಸಾಜರ್‌ಗಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಳಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 8 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತೇವಾಂಶದಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಡಿಕ್ಸ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡದ ಲಗತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.