ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಲೋಗೋ PHILIPS

ಕೊನಿಂಕ್ಲಿಜ್ಕೆ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಎನ್ವಿ ಅಟ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅಧಿಕೃತ webಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ Philips.com

ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊನಿಂಕ್ಲಿಜ್ಕೆ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ NV

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ:

ವಿಳಾಸ: ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 222 ಜೇಕಬ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್
ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ MA, 02141 USA

webಲಿಂಕ್:https://www.philips.com.pk/c-w/support

PHILIPS WT475C Pacific LED Gen5 Value Tube Light User Manual

Discover the WT475C Pacific LED Gen5 Value Tube Light user manual. Get detailed instructions for installation and usage, ensuring water and dust prevention. Learn about its non-metallic housing, driver types, and electrical characteristics. Keep your luminaire functioning optimally with proper maintenance and cleaning techniques.

PHILIPS S7887, S7886, S7885, S7882 Wet and Dry Electric Shaver User Manual

Discover how to use the Philips S7887, S7886, S7885, and S7882 wet and dry electric shavers with ease. Follow the instructions provided for each model variation and achieve the desired shaving results. Visit the official website for comprehensive guidance on using your specific model.

PHILIPS Hue Bridge Smart Button User Manual

Discover how to set up and customize your Philips Hue Bridge Smart Button with this user manual. Connect the Bridge to your home network, download the app, and control your lights effortlessly. Get detailed instructions and assistance from Signify, the manufacturer.

PHILIPS QP1424 Hybrid Trimmer and Shaver Instruction Manual

Discover how to use the QP1424 Hybrid Trimmer and Shaver effectively with this user manual. Learn about charging, trimming lengths, and cleaning instructions for a seamless grooming experience. Find all the necessary information from PT Philips Industries, including product model number and manufacturing location.

PHILIPS SBX601 6000 Series Smart Safe Box User Manual

Learn how to use the SBX601 6000 Series Smart Safe Box with this comprehensive user manual. Discover all the features and functionalities of this Philips product and ensure the safety of your belongings. Download the PDF now.

PHILIPS SBX301 3000 Series Smart Safe Box User Manual

Discover the SBX301 3000 Series Smart Safe Box user manual, providing step-by-step instructions for Philips' innovative smart box. Explore the features and functionalities of this secure and reliable SBX301 model in this comprehensive PDF guide.

PHILIPS SBX701 7000 Series Smart Safe Box User Manual

Discover how to use the SBX701 7000 Series Smart Safe Box with this comprehensive user manual. Get step-by-step instructions for setting up and operating Philips' advanced Smart Safe Box, ensuring the security of your valuable belongings.