សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ Bat-Caddy X8 Series Electric Golf Caddy

សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ X8 Series X8 Pro X8RATTENTION៖ សូមធ្វើតាមការណែនាំអំពីការដំឡើងទាំងអស់។ អានការណែនាំដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីយល់អំពីនីតិវិធីប្រតិបត្តិការ មុនពេលអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការអ្នកបំរើរបស់អ្នក។ PACKING LIST X8 Pro 1 Caddy Frame 1 Single Wheel Anti-Tip Wheel & Pin 2 Rear Wheels (ឆ្វេង និងស្តាំ) 1 កញ្ចប់ថ្ម (Battery, Bag, Leads) 1 Charger 1…