មគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកប្រើប្រាស់ Apple Watch Ultra Smartwatch

មគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកប្រើប្រាស់ Ultra Smartwatch មើល Ultra Smartwatch មុនពេលប្រើ Apple Watch សូមរំលឹកឡើងវិញview មគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកប្រើប្រាស់ Apple Watch Ultra នៅ support.apple.com/guide/watch-ultra ។ រក្សាទុកឯកសារសម្រាប់ជាឯកសារយោងនាពេលអនាគត។ សុវត្ថិភាព និងការគ្រប់គ្រង សូមមើល “សុវត្ថិភាព និងការគ្រប់គ្រង” នៅក្នុង Apple Watch Ultra User Guide។ Apple Watch ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់វា និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសុខភាពមិនមែនជាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រទេ។ ការ​ប៉ះពាល់​វិទ្យុ…