ភ្ជាប់ Spotify - ចាប់ផ្តើម

ភ្ជាប់ជាមួយ Spotify ភ្ជាប់អ្នកអាចស្តាប់វាគ្មិនទូរទស្សន៍និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដោយប្រើកម្មវិធី Spotify ជាឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ។ ពិនិត្យមើល Spotify គ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលត្រូវគ្នា។ ប្រសិនបើអ្នកមិនឃើញរបស់អ្នកនៅទីនោះអ្នកអាចពិនិត្យមើលជាមួយអ្នកផលិត។ ចាប់ផ្តើមដំបូងត្រូវប្រាកដថាឧបករណ៍ទាំងអស់ស្ថិតនៅលើបណ្តាញវ៉ាយហ្វាយតែមួយ។ កម្មវិធី Spotify របស់អ្នកគឺ […]