ភ្ជាប់ Spotify - ចាប់ផ្តើម

ភ្ជាប់ជាមួយ Spotify ភ្ជាប់អ្នកអាចស្តាប់នៅលើវាគ្មិនទូរទស្សន៍និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដោយប្រើកម្មវិធី Spotify ជាឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ។ ពិនិត្យមើល Spotify គ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលត្រូវគ្នា។ ប្រសិនបើអ្នកមិនឃើញរបស់អ្នកនៅទីនោះទេអ្នកអាចពិនិត្យមើលជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិត។ ចាប់ផ្តើមដំបូងត្រូវប្រាកដថា៖ ឧបករណ៍ទាំងអស់ស្ថិតនៅលើបណ្តាញវ៉ាយហ្វាយតែមួយ។ កម្មវិធី Spotify របស់អ្នកគឺ ...