សេចក្តីណែនាំអំពីឧបករណ៍បំលែងសំណើម ALORAIR Sentinel HDi90

PureAiro HEPA Max 770 Air Scrubber Instruction Manual Model#: Sentinel HDi90 Power Supply: 110/120VAC, 60 Hz, 5.5–Amps ទូទឹកកកម៉ូទ័រការពារកម្ដៅ៖ R410a, 24.3 អោន សម្ពាធការរចនាអតិបរមា៖ 35 Bar ចំហៀងខ្ពស់…………… 15 Bar សមត្ថភាពចំហៀងទាប៖ 90 PPD @ 80°F, 60% RH លេខស៊េរី៖ S01055 ផលិតនៅ PRC កាលបរិច្ឆេទផលិត៖ 2019 -01-09 អនុលោមតាម UL STD.507 …