សៀវភៅណែនាំអំពីកាំភ្លើងម៉ាស្សា HoMedics PGM-1000-AU Pro

សៀវភៅណែនាំណែនាំអំពីការម៉ាស្សា Pro និងព័ត៌មានធានា PGM-1000-AU ធានារយៈពេល 1 ឆ្នាំ អានការណែនាំទាំងអស់មុនពេលប្រើ។ រក្សាទុកការណែនាំទាំងនេះសម្រាប់ឯកសារយោងនាពេលអនាគត។ សុវត្ថិភាពសំខាន់ៗ៖ ឧបករណ៍នេះអាចប្រើប្រាស់បានដោយកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី 16 ឆ្នាំឡើងទៅ និងមនុស្សដែលមានការថយចុះផ្នែករាងកាយ សតិអារម្មណ៍ ឬសមត្ថភាពផ្លូវចិត្ត ឬកង្វះបទពិសោធន៍។