ម៉ូដែល INSIGNIA 24″ / 32″ 720p, 60Hz 48″ 1080p, ម៉ូឌែលអ្នកប្រើទូរទស្សន៍ LED Roku 60 ម៉ូដែល # NS-24ER310NA17 / NS-24ER310CA17 / NS-32DR310NA17 / NS-32DR310CA17 / NS-48DR510NA17

ម៉ូដែល INSIGNIA 24″ / 32″ 720p, 60Hz 48″ 1080p, ម៉ូឌែលអ្នកប្រើទូរទស្សន៍ទូរទស្សន៍ Roku 60Hz ម៉ូដែល # NS-24ER310NA17 / NS-24ER310CA17 / NS-32DR310NA17 / NS-32DR310CA17 / NS-48DR510NA17 - ទាញយក