មគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកប្រើកង់អគ្គិសនីជេតសុន

ការព្រមានអំពីសុវត្ថិភាព ការណែនាំអំពីកង់អគ្គិសនី JETSON មុនពេលប្រើប្រាស់ សូមអានសៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ និងការព្រមានអំពីសុវត្ថិភាពដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយត្រូវប្រាកដថាអ្នកយល់ និងទទួលយកការណែនាំសុវត្ថិភាពទាំងអស់។ អ្នកប្រើប្រាស់នឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ។ មុនពេលដំណើរការនីមួយៗ ប្រតិបត្តិករត្រូវអនុវត្ត…