សៀវភៅណែនាំអំពីនាឡិកាឆ្លាតវៃ Apple HT208931

នាឡិកាឆ្លាតវៃ Apple HT208931 មុខងារជូនដំណឹងអំពីចង្វាក់មិនទៀងទាត់ (IRNF) គឺជាកម្មវិធីវេជ្ជសាស្ត្រចល័តតែមួយគត់ដែលមានបំណងប្រើជាមួយ Apple Watch ។ លក្ខណៈពិសេសនេះវិភាគទិន្នន័យអត្រាជីពចរដើម្បីកំណត់ដំណាក់កាលនៃចង្វាក់បេះដូងមិនទៀងទាត់ដែលបង្ហាញពីជំងឺបេះដូង atrial fibrillation (AFib) និងផ្តល់ការជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ លក្ខណៈពិសេសគឺមានបំណង…