សៀវភៅណែនាំអំពី scheppach EB1700 Earth Auger

Art.Nr. 5904702903 / 5904702904 AusgabeNr. 5904702850 Rev.Nr. 28/10/2020 EB1700 Earth auger Translation of the original instruction manual CAUTION!: សូមអានសៀវភៅណែនាំដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលដំណើរការម៉ាស៊ីននេះ! ការពន្យល់អំពីនិមិត្តសញ្ញានៅលើឧបករណ៍ អានការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ពេញលេញ មុនពេលប្រើឧបករណ៍ អាន យល់ និងធ្វើតាមការព្រមានទាំងអស់។ ពាក់វ៉ែនតាសុវត្ថិភាព ការពារការស្តាប់ និង…