ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ឌីជីថល Copeland Scroll សម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឌីជីថល ៣ ទៅ ១៥ តោន

ម៉ាស៊ីនថតឌីជីថល Copeland Scroll សម្រាប់ឌីជីថលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ៣ ទៅ ១៥ តោន - ទាញយក [បានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង] ម៉ាស៊ីនស្កេនឌីជីថល Copeland Scroll សម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឌីជីថល ៣ ទៅ ១៥ តោន - ទាញយកសៀវភៅដៃដែលទាក់ទងទៅនឹងម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ Copeland សម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ៥ ទៅ ១២ តោន ZP * K3, ZP * KC , និង ZP * KW R-15A ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់រមូរ Copeland សម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ៥ ទៅ ១២ […]