សៀវភៅណែនាំអំពីម៉ាស៊ីនម៉ាស្សារាងកាយ HYPERICE Venom Go

សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ HYPERICE 2AWQY-VENOMGO Body Massager ផ្តល់នូវការណែនាំសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ រួមទាំងការព្រមានដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆក់អគ្គិសនី និងរបួសផ្ទាល់ខ្លួន។ អានសៀវភៅណែនាំនេះមុនពេលប្រើ 2AWQYVENOMGO ។

COMFIER CF-FE-0124 សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនម៉ាស្សារាងកាយដោយឥតខ្សែ

This user manual provides important safety precautions and instructions for the Cordless Percussion Body Massager FE-0124H by COMFIER. Learn how to use the CF-FE-0124 cordless massager safely and effectively with this informative guide.

breo សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ Scalp Mini និង Body Massager

Learn how to use the Breo Scalp Mini and Body Massager with this user manual. Ensure safety measures are taken before operating the massager. Not suitable for certain health conditions. Keep away from water and follow charging instructions.

MEDIC THERAPEUTICS 004-946 Double Barrel Total Body Massager សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់

Discover how to safely and effectively use the MEDIC THERAPEUTICS 004-946 Double Barrel Total Body Massager with this user manual. Learn about important safety instructions and the package items included. Keep yourself and others safe while enjoying the benefits of this powerful and versatile body massager.

HOMEDICS SP-180J-EU2 ឧបករណ៍ម៉ាស្សារាងកាយដែលអាចបញ្ចូលថ្មបានពីរដងឥតខ្សែ

Learn how to use the SP-180J-EU2 Cordless Double-Barrel Rechargeable Body Massager with these easy-to-follow instructions. This versatile massager can be used on the neck, shoulders, back, legs, arms, and feet. Comes with a 3-year guarantee and detachable straps for added convenience. Charge time is 5 hours with up to 2 hours of use on a full charge.

សៀវភៅណែនាំអំពីការម៉ាស្សារាងកាយ SKG F5

ស្វែងយល់ពីរបៀបប្រើម៉ាស៊ីនម៉ាស្សារាងកាយ SKG F5 ជាមួយនឹងសៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ដ៏ទូលំទូលាយនេះ។ ស្វែងយល់ពីក្បាលម៉ាស្សា ការកំណត់អាំងតង់ស៊ីតេ មុខងារបង្ហាប់ក្តៅ និងស្ថានភាពការពារម៉ាស៊ីន។ ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីម៉ាស៊ីនម៉ាស្សារាងកាយ F5 របស់អ្នកជាមួយនឹងការណែនាំងាយស្រួលធ្វើតាមនេះ។

ម៉ាស្សាតាមផ្ទះ HHP-110-THP ដោយប្រើសៀវភៅណែនាំណែនាំអំពីការដោះស្រាយដោយដៃនិងព័ត៌មានធានា

This instruction manual for the HoMedics Body Massager with Perfect Reach Handle includes important safety information and warranty details. Read before use to ensure proper use and care of the product. Consult a doctor before use if pregnant or have health concerns.