សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់កាសឥតខ្សែ JBL BAR21SUBMK2

ត្រូវប្រាកដថាការប្រើប្រាស់កាសឥតខ្សែ JBL BAR21SUBMK2 ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងការណែនាំសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗទាំងនេះ។ ស្វែងរកព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ រួមទាំងព័ត៌មានលម្អិតអំពីការធានា និងព័ត៌មានសុវត្ថិភាពនៅលើ JBL webគេហទំព័រ។ អនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អ្នកផលិត ប្រើតែគ្រឿងបន្ថែមដែលបានបញ្ជាក់ ហើយយោងទៅបុគ្គលិកសេវាកម្មដែលមានសមត្ថភាពសម្រាប់ការជួសជុលចាំបាច់ណាមួយ។