សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់កាសឥតខ្សែ JBL BAR21SUBMK2

កាសស្តាប់ត្រចៀកឥតខ្សែ JBL BAR21SUBMK2 ទាញយកប័ណ្ណធានាពេញលេញ និងព័ត៌មានសុវត្ថិភាព និងព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតពីយើងខ្ញុំ webគេហទំព័រ៖ www.jbl.com/warrantyandsafetybooks ការណែនាំអំពីសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗ សម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់ សូមអានការណែនាំទាំងនេះ។ រក្សាការណែនាំទាំងនេះ។ ស្តាប់ការព្រមានទាំងអស់។ ធ្វើតាមការណែនាំទាំងអស់។ លាងសម្អាតតែជាមួយក្រណាត់ស្ងួត។ កុំបិទរន្ធខ្យល់។ ដំឡើងឧបករណ៍នេះស្របតាម…