បន្ទះសាក Mous A669 ជាមួយនឹងការណែនាំ MagSafe

ស្វែងយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់បន្ទះសាក Mous A669 ដោយសុវត្ថិភាព និងត្រឹមត្រូវជាមួយ MagSafe® នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់នេះ។ ធានាភាពត្រូវគ្នា និងជៀសវាងការជ្រៀតជ្រែកជាមួយវត្ថុលោហធាតុ សម្រាប់ដំណើរការសាកថ្មដ៏ល្អប្រសើរ។ រួមបញ្ចូលបន្ទះសាកថ្ម និងខ្សែ USB-C។