កម្រិតទាប 49300325 5 សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ពន្លឺចង្កៀង

បន្ទាប 49300325 5 ចង្កៀងចង្កៀងពីលើVIEW ផ្នែករឹង (ផ្នែកមិនត្រូវធ្វើមាត្រដ្ឋាន) សៀវភៅណែនាំនេះមានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗ។ សូមអាន និងរក្សាទុកសម្រាប់ឯកសារយោងនាពេលអនាគត។ ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗ សូមអាន និងស្វែងយល់សៀវភៅណែនាំនេះទាំងស្រុង មុនពេលព្យាយាមប្រមូលផ្តុំ ដំណើរការ ឬដំឡើងផលិតផល។ បិទភ្លើងនៅប្រអប់ហ្វុយស៊ីបមេ (ឬប្រអប់បំបែកសៀគ្វី)…