ទម្លាក់លេខ 44868132 សៀវភៅណែនាំអំពីកៅអីកៅអី

ទាប 44868132 សៀវភៅណែនាំណែនាំអំពីកៅអីកៅអី មុនពេលដំឡើង សូមរាយផ្នែកទាំងអស់ដូចខាងក្រោមជាមុនសិន ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើផ្នែកណាមួយបានបាត់ និងធ្វើឱ្យការដំឡើងមានភាពងាយស្រួលជាងមុន។ ប្រយ័ត្នផ្នែកខ្លះធ្ងន់ និងស្រួច។ សូមអនុវត្តតាមជំហានដំឡើងផលិតផល ប្រសិនបើរកឃើញគ្រឿងបន្លាស់នៅសេសសល់ កុំបារម្ភអី…