ការណែនាំអំពីការបញ្ចូលថ្ម Mous A-555 MagSafe ដែលត្រូវគ្នា។

ស្វែងយល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ MagSafe® Compatible Charging Mount (ម៉ូដែល A-532, A-554, A-555) ដោយសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងសៀវភៅណែនាំនេះ។ ជួរបញ្ចូលពី 5V-3A ដល់ 12-V1.67A និងជួរទិន្នផលចាប់ពី 5W ដល់ 15W។ ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ប្រើក្នុងឡានរបស់អ្នក ឬលើផ្ទៃរាបស្មើ។ លេខសម្គាល់ FCC៖ 2AN72-A532, IC: 26279-A532។