សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ កង់អគ្គិសនី VIVI 26TGB

ការប្រុងប្រយ័ត្ននៃសៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ E-bike៖ សូមអានសៀវភៅណែនាំនេះមុនពេលប្រើប្រាស់ ការណែនាំអំពីសុវត្ថិភាពឧបករណ៍របស់អ្នក សូមអរគុណសម្រាប់ការទិញ WINICE E-BIKE ។ E-BIKE បង្ហាញពីការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗបំផុតនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា។ សម្រាប់ហេតុផលសុវត្ថិភាព វាជារឿងសំខាន់បំផុតដែលអ្នកអានសៀវភៅណែនាំរបស់អ្នកប្រើនេះ មុនពេលអ្នកដំណើរការកង់។ ការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវអាចកាត់បន្ថយការជិះរបស់វា និង…