ដាប់ប៊ែលអេមអេសអេសចល័តជាមួយសៀវភៅណែនាំសូចនាករសុវត្ថិភាពខ្វះចន្លោះ

ចំណុចទាញនៃទូរស័ព្ទដៃ MOBELI ជាមួយសៀវភៅណែនាំសូចនាករសុវត្ថិភាពសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបូមធូលីដៃដៃ ២ ចាប់វាចាំបាច់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវអានព័ត៌មានប្រតិបត្តិការមុនពេលប្រើឧបករណ៍ហើយអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះកំណត់ត្រាទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកនៅទំព័រទី ៣ ។ រក្សាសេចក្តីណែនាំប្រតិបត្តិការទាំងនេះនិងឆ្លងកាត់ ពួកវាទៅអ្នកប្រើផ្សេងទៀត! យកចិត្តទុកដាក់! ចល័ត […]