សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើ, ការណែនាំនិងការណែនាំសម្រាប់ TAG ផលិតផល។

TAG T4T599 Heavy Duty Towbar for Suit Toyota Rav4 សៀវភៅណែនាំណែនាំ

សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់នេះផ្តល់នូវការណែនាំជាជំហានៗសម្រាប់រថយន្តធុនធ្ងន់ T4T599 ដែលរចនាឡើងសម្រាប់ម៉ូដែល Toyota Rav4 ចាប់ពីថ្ងៃទី 02/2013 ដល់ 12/2018។ វារួមបញ្ចូលព័ត៌មានអំពី ECU ដែលត្រូវការ ទីតាំងសម និងតារាងកម្លាំងបង្វិលជុំ។ ទាក់ទង SWD សម្រាប់ការទាមទារធានា។