និមិត្តសញ្ញា SONY

SONY XR-65A75K Bravia XR OLED HDR 4K Ultra HD Smart Google TV

SONY XR-65A75K Bravia XR OLED HDR 4K Ultra HD Smart Google TV-fig1

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

SONY XR-65A75K Bravia XR OLED HDR 4K Ultra HD Smart Google TV-fig2

នៅ​ក្នុង​ប្រអប់

SONY XR-65A75K Bravia XR OLED HDR 4K Ultra HD Smart Google TV-fig3
SONY XR-65A75K Bravia XR OLED HDR 4K Ultra HD Smart Google TV-fig4

ការណែនាំអំពីការដំឡើង

SONY XR-65A75K Bravia XR OLED HDR 4K Ultra HD Smart Google TV-fig5
SONY XR-65A75K Bravia XR OLED HDR 4K Ultra HD Smart Google TV-fig6

WEBគេហទំព័រ៖

SONY XR-65A75K Bravia XR OLED HDR 4K Ultra HD Smart Google TV-fig7

https://www.sony.eu/support

ឯកសារ/ធនធាន

SONY XR-65A75K Bravia XR OLED HDR 4K Ultra HD Smart Google TV [pdf] មគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកប្រើប្រាស់
XR-65A7xK, XR-65A75K, Bravia XR, OLED HDR 4K Ultra HD Smart Google TV, Bravia XR OLED HDR 4K Ultra HD Smart Google TV, XR-65A75K Bravia XR OLED HDR 4K Ultra HD Smart Google TV, HDR 4K Ultra HD Smart Google TV, 4K Ultra HD Smart Google TV, Ultra HD Smart Google TV, HD Smart Google TV, Smart Google TV, Google TV

ឯកសារយោង

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ

អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនដាក់បង្ហាញជាសាធារណះ។ ត្រូវបំពេញចាំបាច់ពេលមានសញ្ញា * *