ឯកសារ

ប្រព័ន្ធបំពងសម្លេង FT-652

ឯកសារ/ធនធាន

ORIS ELECTRONICS FT-652 ប្រព័ន្ធបំពងសម្លេង Coaxial [pdf] សៀវភៅណែនាំរបស់ម្ចាស់
ប្រព័ន្ធបំពងសម្លេង FT-652, FT-652, ប្រព័ន្ធវាគ្មិន Coaxial

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ

អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនដាក់បង្ហាញជាសាធារណះ។