សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ ការណែនាំ និងការណែនាំសម្រាប់ផលិតផល ORIS ELECTRONICS ។

សៀវភៅណែនាំរបស់ម្ចាស់ ORIS ELECTRONICS FT-652 Coaxial Speaker System

ប្រព័ន្ធបំពងសម្លេង FT-652