របៀបកំណត់ Flip ៤

នៅក្នុងរបៀប ON បើកថាមពលចុចហើយសង្កត់ប៊ូតុង“ កម្រិតសំឡេង +” និង“ លេង” ក្នុងពេលតែមួយលើសពី ៣ វិនាទី -> អង្គភាពនឹងបើកភ្លើងដោយខ្លួនឯង។ ឥឡូវនេះអង្គភាពត្រូវបានកំណត់ទៅរោងចក្រដើមវិញ។

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ

អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនដាក់បង្ហាញជាសាធារណះ។ ត្រូវបំពេញចាំបាច់ពេលមានសញ្ញា * *