lowes 49300325 5 Light Chandelier מדריך למשתמש

lowes 49300325 5 נברשת אור OVERVIEW חומרה (החלקים אינם בקנה מידה) מדריך זה מכיל מידע בטיחותי חשוב. אנא קרא ושמור לעיון עתידי. מידע בטיחות חשוב אנא קרא והבין את כל המדריך הזה לפני שתנסה להרכיב, להפעיל או להתקין את המוצר. כבה את החשמל בתיבת הנתיכים הראשית (או קופסת המפסק) ...