STIEBEL ELTRON 233307 WPSF מדריך התקנת יחידת מילוי מי מלח

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF יחידת מילוי מי מלח מידע כללי מסמך זה מיועד לקבלנים מוסמכים הערה: קרא הוראות אלה בעיון לפני השימוש במכשיר ושמר אותן לעיון עתידי. העבירו הוראות אלו למשתמש חדש במידת הצורך. סמלים אחרים בתיעוד זה הערה: מידע כללי מזוהה באמצעות הסמל הסמוך. …