Apple AirPods Pro Gen 2 Օգտագործողի ձեռնարկ

Apple AirPods Pro Gen 2 Անվտանգություն և բեռնաթափում Անվտանգության և շահագործման լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս AirPods-ի օգտագործման ուղեցույցը support.apple.com/guide/airpods կայքում: Դրանք պարունակում են զգայուն էլեկտրոնային բաղադրիչներ, ներառյալ մարտկոցները, և կարող են վնասվել, խաթարել ֆունկցիոնալությունը կամ վնասվածքներ պատճառել, եթե ընկնեն, այրվեն, ծակվեն, փշրվեն, ապամոնտաժվեն կամ հայտնվեն…