Shenzhen Quansheng Intelligent Electronics XM36S Smartwatch User Manual

Discover the user manual for the XM36S smartwatch by Shenzhen Quansheng Intelligent Electronics. Find instructions and information on how to use the 2BCUA-XM36S smartwatch. Explore the features and functionalities of the XM36S smartwatch with this comprehensive user guide.

GARMIN A04600 Smartwatch-ի օգտագործման ուղեցույց

Բացահայտեք A04600 Smartwatch-ի օգտագործման ամբողջական ձեռնարկը՝ մանրամասն հրահանգներով և բնութագրերով: Ստացեք առավելագույնը ձեր Garmin խելացի ժամացույցից այս անգնահատելի ռեսուրսի միջոցով: Իդեալական է IPH-04600 և IPH04600 մոդելների սեփականատերերի համար:

Shenzhen Hoin Internet Technology Co LTD F-WATCHS01 Smartwatch User Manual

Discover the features and functions of the F-WATCHS01 Smartwatch by Shenzhen Hoin Internet Technology Co LTD. Learn how to enable Do Not Disturb mode, raise your wrist to wake the screen, reset to Factory Mode, shut down, pair with a smartphone app, set alarms, find your watch, make and receive phone calls via Bluetooth, use remote camera control, and play music from your connected smartphone. Explore the user manual for detailed instructions.

GARMIN A04596 Smartwatch-ի ցուցումներ

Բացահայտեք A04596 Smartwatch-ի օգտագործման ձեռնարկը և անվտանգ օգտագործման հրահանգները: Իմացեք ծովային նախազգուշացումների, մարտկոցի նախազգուշական միջոցների, առողջական նկատառումների և այլնի մասին: Ապահովեք պատշաճ ֆունկցիոնալությունը և կանխեք վթարները այս Garmin խելացի ժամացույցի միջոցով:

GARMIN A04595 epix Pro Gen 2 Multisport Smartwatch Հրահանգներ

Բացահայտեք A04595 epix Pro Gen 2 Multisport Smartwatch-ի օգտագործման ձեռնարկը: Ստացեք մանրամասն հրահանգներ օգտագործման, միացման և անսարքությունների վերացման վերաբերյալ: Մնացեք եվրոպական անվտանգության ստանդարտներին համապատասխան՝ 0.21 Վտ/կգ (A04595), 0.32 Վտ/կգ (A04596) և 0.36 Վտ/կգ (A04597) SAR արժեքներով: Բացահայտեք NFC ֆունկցիան, որն աշխատում է 13.56 ՄՀց հաճախականությամբ: Լրացուցիչ տեղեկությունների և աջակցության համար այցելեք support.garmin.com:

OOZOO Q00130 Smartwatch Օգտագործողի ձեռնարկ

Discover the Q00130 Smartwatch user manual with detailed instructions on charging, connecting, and navigating its various functions. Learn how to pair it with your smartphone, track steps, monitor sleep, measure heart rate and oxygen levels, and receive notifications. Get started with this Bluetooth 4.0 compatible smartwatch for Android 5.1 and iOS 8.0 or higher.

MYBAT PRO ACTIVE 3.0 Fitness Smartwatch User Manual

Discover all you need to know about the ACTIVE 3.0 Fitness Smartwatch with this comprehensive user manual. Get acquainted with its features, functions, and step-by-step instructions. Perfect for fitness enthusiasts, the ACTIVATE 3.0 is a cutting-edge smartwatch that enhances your workouts.