Honeywell -լոգո

AIR GENIUS 4
Compact Tower Air Purifier/Odor Reducer
Սեփականատիրոջ ձեռնարկը

Honeywell HFD280 Series Air Genius Compact-

HFD280 ՍԵՐԻԱ

If you have any questions about the operation of this product, please contact us:
1-800-477-0457
www.HoneywellPluggedIn.com/contact-us

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆԵՔ ԱՅՍ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԸ ԱՅՍ ՕԴ ՄԱՔՐԻՉ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒՑ
Էլեկտրական սարքեր օգտագործելիս միշտ պետք է պահպանվեն հիմնական նախազգուշական միջոցները `հրդեհի, էլեկտրական ցնցման և անձանց վնասվածքի ռիսկը նվազեցնելու համար, ներառյալ հետևյալը.

 1. Read all instructions before operating the Air
 2. Place Air Purifier where it is not easily knocked over.
 3. Always turn the Air Purifier controls to the OFF տեղադրեք և անջատեք պատի վարդակից, երբ այն չի օգտագործվում:
 4. To disconnect the Air Purifier, press the Power button to turn the unit Անջատված, grip the plug and pull it from the wall ԵՐԲԵՔ քաշեք լարից:
 5. ՄԻ use any product with a damaged cord or plug or if product malfunctions, is dropped or damaged in any Keep the cord away from heated surfaces.
 6. ՄԻ use Air Purifier outdoors.
 7. ԵՐԲԵՔ use Air Purifier unless it is fully
 8. ՄԻ run power cord under carpets, and do not cover with throw Arrange cord such that it will not be tripped over.
 9. ՄԻ use Air Purifier where combustible gases or vapors are
 10. ՄԻ expose the Air Purifier to rain, or use near water, in a bathroom, laundry area or other damp
 11. The Air Purifier must be used in its upright
 12. ՄԻ allow foreign objects to enter ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock or damage to the Air ՄԻ արգելափակել օդի ելքերը կամ մուտքերը.
 13. Place Air Purifier near the outlet and avoid using an extension
 14. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of shock, this plug is intended to fit only one way in a polarized outlet. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the If it still does not fit, contact a qualified electrician.
  ՄԻ փորձել տապալել այս անվտանգության առանձնահատկությունը:
 1. A loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and a distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn
 2. ՄԻ sit, stand or place heavy objects on the air cleaner.
 3. ՄԻՇՏ disconnect the power supply before
 4. Պահել երեխաներից և տնային կենդանիներից հեռու:
 5. Զտիչները կարող են վնասակար լինել, եթե կլանվեն: Զտիչները փոխելիս խուսափեք փոշու շնչելուց:

Խնայեք այս հրահանգները:

NOTE: For FCC compliance information, please see the last page of this manual.

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. ՀՐԴԵՀԻ ՎՏԱՆԳԸ ՆՎԱԶԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS AIR PURIFIER WITH ANY SOLID-STATE SPEED CONTROL DEVICE.

ETԱՆԱՉԵԼՈO ՁԵՐ ՕԴԻ ՄԱՔՈIFՐԸ

Honeywell HFD280 Series Air Genius Compact-AIR PURIFIER

ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ՀՈՏԻ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄ

The washable mesh pre-filter came installed in your Air Purifier and removes larger airborne particles from the air that passes through the filter. You may use this washable mesh pre-filter, or you have the choice to use the Optional Odor & VOC Reducing K Pre-Filter that is packed in a bag that came with the Air Purifier. In addition to capturing larger airborne particles, the K Pre-Filter will also trap common household odors and gases. If you choose to use the KPre-Filter, you must remove the installed washable mesh pre-filter then insert the K Pre-Filter. Note: the KPre-Filter cannot be washed and should be replaced every 3 months for optimum performance.

NOTE: Please only use one pre-filter in your Air Purifier at a time. You will need to choose whether you want to use the permanent washable pre-filter or the replaceable Odor & VOC Reducing K Pre-Filter. Both are included with your Air Purifier at the time of purchase.

ԻՆՉՊԵՍ Է ԱՇԽԱՏՈՒՄ ՁԵՐ ՕԴԻ ՄԱՔՐԻՉԸ

This model Air Purifier incorporates a 3-stage cleaning system to clean the air that passes through the filters in the unit (Fig. 1).

Stagե 1: Washable or odor-reducing Pre-Filter (your choice) attaches to the rear grille. Captures larger airborne particles and traps odors and VOCs (when used with Optional K Նախնական զտիչ):

Stagե 2: Permanent Washable ifD®’ Filter. Captures the following microscopic airborne particles: dust, pollen, pet dander, dust mite debris, and smoke.

Stagե 3: Էլեկտրոնային իոնիզատորը բարձրացնում է մաքրող ուժը:

Honeywell HFD280 Series Air Genius Compact-AIR PURIFIER WORKS

ԿԱՐԳԱՎԻԱԿ

Select a firm, level and flat location. For best airflow, locate the unit 6 inches from any wall or furniture.
When operating, large volumes of air are drawn toward the Air Purifier. Surrounding areas should be cleaned and/or vacuumed frequently to prevent the build-up of dust and other particles. This may also help prolong the life of the filter. If the unit is placed on a light-colored carpet, a small mat or rug should be used underneath to prevent staining. This is especially important in homes with contamination from smoking or fireplaces.

Էներգետիկ աստղ

Honeywell -իկոն Այս ապրանքը վաստակել է ENERGY STAR պիտակը` համապատասխանելով ԱՄՆ EPA-ի կողմից սահմանված էներգաարդյունավետության խիստ ուղեցույցներին: Սենյակի օդը մաքրող սարքերը ցուցադրել են օդի որակի բարելավման և առողջության օգուտներ ապահովելու ներուժը: EPA-ն չի հաստատում արտադրողի պնդումները, որոնք վերաբերում են այն աստիճանին, որ կոնկրետ արտադրանքը կարտադրի ավելի առողջ ներքին օդ:

ENERGY STAR սերտիֆիկացված այս մոդելի էներգաարդյունավետությունը չափվում է մոդելի ծխի CADR-ի և դրա սպառած էլեկտրական էներգիայի կամ CADR/Wat հարաբերակցության հիման վրա:

OPERATION

Ensure the Air Purifier is plugged into a working electrical outlet.
Սեղմեք հոսանքի կոճակը Power-Button-Icon.pngonce. The unit will start at the “General Cleaning” level and remain in this setting until another cleaning level is chosen (Fig. 2).
Սեղմեք Honeywell - պատկերակ 1button to select a different cleaning level.
Portable Air purifiers are more effective in rooms where all doors and windows are closed. It is recommended that you run your Air Purifier while you are at home for cleaning the air. If desired or conditions warrant, you may run your Air Purifier 24 hours a day.

Honeywell HFD280 Series Air Genius Compact-OPERATION

CONTROLS THAT DO THE THINKING FOR YOU

HFD280 Series

Honeywell HFD280 Series Air Genius Compact-HFD280 Series

Cleaning Level Button – Once you have pressed the Power Button, use the Cleaning Level Button Honeywell - պատկերակ 1to select the desired air cleaning level. Your Air Purifier will start on the Ընդհանուր մաքրում setting each time you turn the Air Purifier on. Continue to press the Honeywell - պատկերակ 1button to cycle through cleaning levels to reach the desired setting. Here is a handy reference to help get the most out of your air purifier’s performance:

ՄԱՐԴԱԿ 4 – ՄԱՔՍ
Best for power cleaning the air when unpleasant odors are noticeable, your room is particularly dusty, or you can sense that airborne particles are present. This setting provides the fastest air cleaning of all the settings and can circulate the air frequently in the room.

LEVEL 3 - Փոշափոշի
This setting is best for fighting airborne pollen during high pollen season, particularly in the spring and fall to help reduce airborne pollen.

LEVEL 2 - ԳԼԽԱՎՈՐ
Best for General Cleaning. Use this setting to help reduce airborne dust and smoke particles, like those from cooking or tobacco smoke.

LEVEL 1- SLEEP
Best for ultra-quiet operation, perfect for nighttime use when sleeping.

Oscillate Button – To help circulate fresher, cleaner air through the room, this unit has an oscillation feature. To turn the Oscillation on, simply press the Oscillation button Honeywell - պատկերակ 2once. To turn the Oscillation off, press the button again.

Auto-off Timer Button – ՀրումPower-Button-Icon.png buttons if you would like your Air Purifier to run and then automatically shut off after a certain amount of time (choose from between 2, 4, and 8 hours). This is convenient if you would like your Air Purifier to run during the night but then shut off automatically in the morning (choose the 8-hour setting).

Dimmer կոճակ - Honeywell - պատկերակ 3al Allows you to adjust the brightness of the LED display on the control panel. You may wish

to adjust the brightness depending on the room where the unit is placed.

 • The unit always turns on with brightness on HIGH
 • The LED lights cannot be turned completely off
 • Սեղմեք Honeywell - պատկերակ 3– button once and the LED display will dim to a low setting
 • ՍեղմելովHoneywell - պատկերակ 3 button a 2nd time will turn the LED light brightness back to HIGH.

Check Filters Button - When it is time to check and clean the filters, an indicator light will illuminate. When this

light comes on, you will need to clean the primary ifD15 filter and clean or replace the pre-filter. (See Filter Cleaning

instructions on pages 6-7). It is recommended that you periodically check the filters. Depending on operating

conditions, the filters should be cleaned every 3 months. If you have chosen to use the Odor & VOC Reducing

K Pre-Filter, it is ՈՉ washable and should be replaced after 3 months. After you have cleaned or replaced the filters, you will need to RESET the Electronic Filter Check.

Էլեկտրոնային ֆիլտրը վերականգնելու համար Ստուգեք.

After the ifD® filter and pre-filter have been cleaned/replaced and re-installed in the unit, plug the unit into the power outlet with the unit still in POWER OFF mode, press and hold the CHECK FILTERS RESET button for 3 seconds. The CHECK FILTERS red LED will flash twice and shut off indicating the filter check has been reset. The red LED will no longer be illuminated. The cleaning intervals are intended as guidelines only. The performance of any filter media is dependent upon the concentration of airborne particles going through the system.

High concentrations of airborne particles such as dust, pet dander, and smoke particles will reduce the useful performance of the filter and they may need to be cleaned more frequently.

ՖԻԼՏԵՐՆԵՐԻ ՀԵՌՈՄ

CAUTION: TURN OFF THE UNIT AND WAIT 60 SECONDS BEFORE REMOVING THE GRILLE TO CLEAN THE FILTERS.

WARNING: FILTERS MAY BE HARMFUL IF INGESTED. AVOID BREATHING DUST WHEN CLEANING OR CHANGING FILTERS.

The ifD® filter comes installed inside the Air Purifier.

 • Turn off the Air Purifier. Wait 60 seconds and unplug the unit before removing the grille.
 • Press down on the tab on the rear grille and pull the grille down and toward you. Remove the grille.
 • With one hand, hold the Air Purifier steady and use another hand to grasp ifD® filter by the molded plastic handle at the top and pull it out (Fig. 3).
 • To place the ifD® filter back into the Air Purifier housing, insert at the bottom and ensure it is pushed in as far as it can go, then push in from the top. You will hear an audible “click”.
 • Return the rear grille to the purifier housing. You will hear an audible “click” when the grille is installed correctly.

Honeywell HFD280 Series Air Genius Compact-FILTERS

The Permanent Washable Mesh Pre-Filter is attached to
the inside of the rear grille.

 • To remove the pre-filter, take the rear grille off and place it on a flat surface as shown in (Fig. 4).
 • Gently squeeze the flexible plastic frame of the mesh pre-filter to release it from the holding tabs.
 • To re-insert the mesh pre-filter, line up the notches on the pre-filter with the plastic holding tabs on the inside of the rear grille and gently squeeze the frame to secure it under the plastic tabs on both sides.

Honeywell HFD280 Series Air Genius Compact-REMOVING

NOTE: If the Odor Reducing Pre-Filter Pre-Filter is used in lieu of the Permanent Washable Mesh Pre-Filter, it will need to be replaced approximately every 3 months and should be installed in the same location when the washable mesh pre-filter is removed. It should be tucked under the tabs on the sides of the rear grille to secure it in place.

CLEANING THE ifD® FILTER

WARNING: FILTERS MAY BE HARMFUL IF INGESTED. AVOID BREATHING DUST WHEN CHANGING FILTERS.

The ifD’ filter should be cleaned approximately every 3 months.

Turn the power off and unplug the air purifier.
After removing the if D’ filter from the air purifier, follow the steps below to clean the HD filter.

 • Rinse the filter with clean tap water (Fig. 5)
 • Եթե ​​ֆիլտրը դեռ կեղտոտ է, անցեք «Լվացում», հակառակ դեպքում անցեք «Չորացման»:

Honeywell HFD280 Series Air Genius Compact-CLEANING

Լվացքի մեքենա:

 • Remove the if D’ filter from the unit.
 • Fill a sink with lukewarm water and add a few drops of mild dish
 • Gently swish the filter in the soap solution to
 • Soak the filter for 2-3 Do not leave for an extended period of time.
 • Rinse the filter with clean tap water (Fig. 5) and proceed to “Drying”.

Note that the filter may still be discolored even after washing. This is acceptable and will not ազդել կատարման վրա:

Չորացում:

 • Թափահարեք ֆիլտրը՝ ավելորդ ջուրը հեռացնելու համար:
 • Place the filter with the honeycomb side down on a plush
 • Allow the ifD® filter to dry for a few hours or
 • When the ifD® the  filter is completely dry, place back into the air

Նախազգուշացում.

 • Never place a wet if D’ filter in your air purifier.
 • The ifD® filter is NOT dishwasher safe. Do not place the ifD®  filter in a dishwasher or subject it to other extreme hot water conditions.
 • Do not use any solvents, strong cleaning agents, or flammable liquids to clean the ifD®

MAINTAINING THE WASHABLE MESH PRE-FILTER

Honeywell HFD280 Series Air Genius Compact-Fig. 6

The Mesh Pre-Filter helps capture large airborne particles that enter the rear grille. This pre-filter can be periodically removed and shaken or vacuumed clean. Alternatively, it can be rinsed by hand under warm water to clean (Fig. 6).

Let the pre-filter air dry completely before inserting back into the grille (Fig. 7). If you need to replace this item, please call 1-800-477-0457 or visit your local retailer.

WARNING: FILTERS MAY BE HARMFUL IF INGESTED. AVOID BREATHING DUST WHEN CLEANING OR CHANGING FILTERS.

Honeywell HFD280 Series Air Genius Compact-Fig. 7

OPTIONAL: Changing the Odor Reducing Pre-Filter

If you have chosen to use the Odor Reducing Pre-Filter Pre-Filter that came with your air purifier, it will lose its effectiveness for odor adsorption over time and will need to be replaced.

Լրացուցիչ գնելու համար Pre-Filter Pre-Filters, see Accessories and Replacement Filters section below.

If using the Odor Reducing Pre-Filter, it is recommended that you store the original washable pre-filter in the event that you decide to use it in the future.

To insert it into the unit, simply place securely into the rear grille in lieu of standard pre-filter as shown in (Fig. 7).

NOTE: The Odor Reducing Pre-Filter is not washable.

ՄԱՔՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

We recommend that you clean the Air Purifier at least once every 3 months and before extended storage.
Use an only a dry cloth to wipe the external surfaces of the air purifier. DO NOT USE WATER, WAX, POLISH, OR ANY CHEMICAL SOLUTION.

ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ ԵՎ ՓՈԽԱՐԻՆԱԿԱՆ ԶՏՐԵՐ

There is an optional pre-filter that can be purchased and used with this air purifier that will help reduce common household odors and VOCs. This Odor & VOC Reducing Pre-Filter Pre-Filter (HRF-K2) can be used in lieu of the Permanent Washable Pre-Filter that is supplied with the air purifier. The optional Pre-Filter pre-filter should be replaced every 3 months for optimum odor and VOC reduction performance. To help ensure stated product performance, use only Certified Honeywell Replacement Filters.

You may purchase Honeywell replacement Odor & VOC Reducing Pre-Filter Pre-Filter at the store where you purchased your Air Purifier or they can be ordered directly from www.HoneywellPluggedIn.com.

Odor & VOC Reducing Pre-Filter Pre-Filter : Model HRF-K2 (2 pack)

If you have any questions about your ifD® filter or the Washable Mesh Pre-Filter (HFD280B-PF), call Consumer Relations at 1-800-477-0457.

ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

Իմ ֆիլտրի ստուգման լույսը չի վառվել, բայց երբ ես ստուգեցի իմ ֆիլտրը, այն իսկապես կեղտոտ էր:
In conditions where smoke, pets, or air with a lot of airborne particles are present it is possible that the filter could be dirty sooner than indicated by the Check Filters light. The Check Filters light on your unit runs on a timer and if there are more airborne particles in your air than in an average home, your filter could require cleaning sooner than indicated on the display. The indicator is intended to be used as a guideline and individual environmental conditions will vary.

My unit will not turn on.
The Air Purifier has safety features to ensure that the unit is ready for operation. Check to make sure that the if IY filter and rear grille are installed correctly. When properly installed, you will hear an audible “click” when you re-install both the if1:18 filter and the rear grille. If your Air Purifier still won’t turn on, contact Consumer Relations at 1-800-477-0457.

Իմ օդը մաքրող սարքը սկսում է աղմուկ բարձրացնել, և օդի ելքը ավելի քիչ է: Ինչ է պատահել?
The filters may be dirty. High amounts of airborne particle build-up can block the pores in the filter and stop the air from moving through it. The filter and pre-filter should be cleaned.

Որքա՞ն ժամանակ պետք է աշխատեմ իմ օդը մաքրող սարքը:
It is recommended that you run your Air Purifier when you are at home to help clean the air. This unit will be more effective when doors and windows are closed. If desired or conditions warrant, you may run your Air Purifier 24 hours a day.

Can I wash my Odor & VOC Reducing? R Նախապես զտե՞լ: No Washing the Odor & VOC Reducing Pre-Filter will destroy it. You can, however, wash the framed mesh permanent pre-filter.

How do I use the additional pre-fitter that is packed in the plastic bag?

Your Air Purifier came with an installed washable mesh pre-filter that helps capture the larger airborne particles before they reach the if” filter. If you would like the added benefit of odor & VOC reduction, you may replace the washable mesh pre-filter with the Odor & VOC Reducing R Pre-Filter that was packed in a plastic bag with the cleaner. You must first remove the washable mesh pre-filter that came in your Air Purifier and replace it with the R Pre-Filter. This pre-filter is not washable and should be replaced every 3 months for optimum performance.

Ինչպե՞ս է աշխատում էլեկտրոնային ֆիլտրի ստուգումը:

The filter check LED will illuminate when it is time to check the filters after 3 months of continuous operation of the Air Purifier. After the filters have been cleaned, you should reset the Electronic Filter Check. See instructions on page 6.

ԿԱՐԵՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

The ionizing process used by the Air Purifier produces a small amount of ozone as a byproduct. The Air Purifier complies with the U.S. Government limits for acceptable levels of ozone (less than 50 parts per billion by volume of air circulating through the product.) This Air Purifier complies with the US Federal Government ozone emissions limit. ARB CERTIFIED.

This product complies with the maximum allowable concentration of ozone of 0.050 parts per million by volume (ppmv) in a 24-hour period. The Health Canada Guideline 2010 recommends that the maximum exposure limit, based on an averaging time of 8 hours, is 0.020 ppmv or less when tested in a sealed, controlled room approximately 30 m3.

5 ՏԱՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ԵՐԱՇԽԻՔ

Նախքան այս ապրանքը օգտագործելը փորձեք նախ անհրաժեշտ է կարդալ բոլոր հրահանգները:
A. This 5-year limited warranty applies to repair or replacement of products found to be defective in material or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from commercial, abusive, unreasonable use, or supplemental damage. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty. HELEN OF TROY IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE
Այս երաշխիքի տևողությունը: Որոշ իրավասություններ թույլ չեն տալիս բացառել կամ սահմանափակել պատահական կամ հետևանքով պատճառված վնասները կամ սահմանափակումները, թե որքան երկար է ենթադրյալ երաշխիքը տևում, ուստի վերը նշված սահմանափակումները կամ բացառությունները չեն կարող կիրառվել ձեզ համար: Այս երաշխիքը ձեզ տալիս է որոշակի օրինական իրավունքներ, և դուք կարող եք ունենալ նաև այլ իրավունքներ, որոնք տարբերվում են իրավասությունից մինչև իրավասություն: Այս երաշխիքը վերաբերում է միայն այս ապրանքի օրիգինալ գնորդին `գնման սկզբնական օրվանից:
B. At its option, Helen of Troy will repair or replace this product if it is found to be defective in material or workmanship.
Գ. Այս երաշխիքը չի ծածկում այն ​​վնասները, որոնք բխում են վերանորոգման ցանկացած չթույլատրված փորձից կամ որևէ օգտագործման, որը չի համապատասխանում հրահանգների ձեռնարկին:
D. This warranty does not cover the ifD® filters or pre-filters except for material or workmanship defects.
Խնդրում ենք գնալ www.HoneywellPluggedIn.com/warranty-registration գրանցել ձեր ապրանքը և ստանալ արտադրանքի մասին տեղեկատվության թարմացումներ և նոր գովազդային առաջարկներ:

Սպառողների հետ կապեր

Հարցեր կամ մեկնաբանություններ
Callանգահարեք մեզ անվճար ՝ 1-800-477-0457
Կամ այցելեք մեր webկայք ՝ www.HoneywellPluggedIn.com/contact-us
Համոզվեք, որ նշեք մոդելի համարը:

ՆՇՈՒՄ: ԵԹԵ ԽՆԴԻՐ ԵՍ ՓՈՐՁՈՒՄ, ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼ ՍՊԱՌՈՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՊՐԱՆՔԸ ՄԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵՔ ԳՆՄԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ՏԵ PL: ՁԵՐ ԻՆՔՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՏՈՒՆ ԲԱԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՓՈՐՁԵԼ, ԱՅՍՊԵՍ ԿԱՐՈ ԵՔ ՁԵՐ ԵՐԱՇԽԻՔԸ ԲԱԱՌԵԼ, ՈՐՊԵՍ ԱՊՐԱՆՔԻՆ ԿԱՄ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍԻ վնաս:

Honeywell HFD280 Series Air Genius Compact- helen of troy

© 2021 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Kaz USA, Inc., Helen of Troy Company
400 Donald Lynch Blvd., Suite 300, Marlborough, MA 01752
Honeywell-ը Honeywell International Inc.-ի ապրանքային նշանն է, որն օգտագործվում է Helen of Troy Limited-ի լիցենզիայի ներքո:
The ifD® trademark is used under a license from Darwin Technology International LTD.
ENERGY STAR անվանումը և նշանները գրանցված ապրանքային նշաններ են, որոնք պատկանում են ԱՄՆ EPA-ին:
Տարածված է Կանադայում Kaz Canada, Inc.-ի կողմից, որը Տրոյական ընկերության Հելեն է
6700 Century Avenue, Suite 210, Mississauga, Ontario L5N 6A46
Contact us at 1-800-477-0457, or www.HoneywellPluggedIn.com
Կանադայում. www.HoneywellPluggedIn.ca
Պատրաստված է Չինաստանում

Պատասխանատու վերամշակման համար այցելեք՝

Honeywell HFD280 Series Air Genius Compact - recyclewww.RecycleNation.com

Honeywell HFD280 Series Air Genius Compact- helen of troy

Ստեղծագործական բաժնի ստեղծագործությունների բնութագրերը

Brand: Honeywell
Category: Air Purification
Model: HFD280 Series
Արվեստի գործ Մաս #՝ A006887R0
Subject: Owner’s Manual
Region: US & Canada
Flat Size: IN: W11 x H8
ՄՄ: W279.4 x H203.2
Folded Size: MM: W139.7 x H203.2
ՄԻ ՝ W5.5 x H8
Մասշտաբ ՝ 1/1
Material: 70# Matte Text Bindery is saddle stitch
Էջերի հաշվարկը ՝ 32
Վերանայում ՝ 3
Ամսաթիվ: 9 SEP21
Release Date: 24 SEP21
Կրկին թողարկման ամսաթիվ.

Հատուկ հրահանգներ `

Արվեստի որակի և որակի պահանջ Արվեստի գործի տպագրության պարզաբանման գործընթացը. Հանդիպեք Eng-QS-06&02

Helen of Troy Creative Services Marlborough, MA 01752, USA +1 508 490 7000

Փաստաթղթեր / ռեսուրսներ

Honeywell HFD280 Series Air Genius Compact Tower Air Purifier-Odor Reducer [pdf] Սեփականատիրոջ ձեռնարկ
HFD280 Series, Air Genius Compact Tower Air Purifier-Odor Reducer

Թողնել մեկնաբանություն

Ձեր էլփոստի հասցեն չի հրապարակվելու.