CabKing logoસૂચના માર્ગદર્શિકા
CabKing-8V1 

CabKing-8V1 કેબિંગ મશીન

મહત્વપૂર્ણ સલામતી સૂચનાઓ

ચેતવણી 2 પહેલા બધી સૂચનાઓ વાંચો ચેતવણી 2

For your own safety, be sure to read, understand and follow all warnings, safety rules, and instructions in this instruction manual and on the machine before use. Failure to do so can result in serious personal injury.
ચેતવણી 2 ચેતવણી: This machine includes products that can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
આ ચેતવણી 80# અને 220# ડાયમંડ વ્હીલ્સ અને 360# ફુલ ફેસ ડાયમંડ લેપ પર લાગુ થાય છે.
સેટઅપ સુરક્ષા

 • તમારા પાવર ટૂલને જાણો. Read this instruction manual carefully. Learn the applications, limitations, specific warnings, and hazards related to this machine.
 • KEEP GUARDS IN PLACE AND SECURED. Never operate this machine without hoods. Make sure all guards are operating and properly secured before each use.
 • માત્ર ઇન્ડોર ઉપયોગ માટે બનાવાયેલ છે.
 • જોખમી વાતાવરણથી દૂર રહો. Do not use this machine near gasoline or other flammable liquids.
 • MAKE SURE MACHINE IS SECURELY MOUNTED. Abide by the proper mounting instructions before connecting the tool to a power supply.
 • USE ONLY RECOMMENDED ACCESSORIES. The use of improper accessories on this machine may cause a risk of injury.
 • ક્ષતિગ્રસ્ત ભાગો માટે તપાસો. Before use of this machine, always check for any damaged guards or parts to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for proper alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged must be properly replaced by the manufacturer of this machine to avoid the risk of injury.
 • USE ONLY IDENTICAL CABKING PARTS FOR REPLACEMENT PARTS. અન્ય કોઇ પણ ભાગોનો ઉપયોગ સંકટ પેદા કરી શકે છે અથવા ઉત્પાદનને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

ઇલેક્ટ્રિકલ સલામતી 

 • USE ONLY GROUNDED OUTLET OR GFCI OUTLET. All electrical cords must either be securely grounded, connected to a surge-protected outlet, or preferably,  connected to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) outlet. A GFCI is highly recommended to prevent electric shock. Do NOT use an extension cord.
 • DON’T ABUSE THE CORD. Never carry the machine by the cord or yank it to disconnect from the receptacle. Keep cord away from heat, oil, and sharp edges.

ઉપયોગ સલામતી 

 • મોટરને ક્યારેય ડિસ્કનેક્ટ કરશો નહીં, એલAMP, OR PUMP WITH WET HANDS. Though the motor is sealed, you must make sure to keep all electrical connections dry. Avoid touching the pump when connected to the power.
 • ALWAYS WEAR PROPER EYE PROTECTION. Enclosed are safety goggles to protect you from any debris that may fly out while grinding. We recommend wearing the enclosed goggles or safety glasses with side shields. Everyday eyeglasses are NOT safety glasses. If anyone is around the machine while it is in use, they must wear safety glasses.
 • યોગ્ય વસ્ત્રો પહેરો. Do not wear any loose clothing, gloves, neckties or jewelry that can get caught in the machine’s moving parts. Long hair must be secured with a rubber band or hair tie.
 • કાર્યક્ષેત્રને સારી રીતે પ્રકાશિત, સ્વચ્છ અને અવ્યવસ્થિત રાખો.
 • ADULT SUPERVISION IS REQUIRED AT ALL TIMES. મશીનને અડ્યા વિના ચાલવાનું ક્યારેય ન છોડો.
 • DO NOT TOUCH MOTOR HOUSING. Avoid contact with the motor housing when in use. The motor is totally enclosed and non-ventilated so it produces high temperatures. The running temperature can reach around 220°F.
 • ડ્રગ્સ, આલ્કોહોલ અથવા કોઈપણ દવાઓના પ્રભાવ હેઠળ આ મશીનનું સંચાલન કરશો નહીં. 
 • NEVER RUN WHEELS DRY. Make sure there is adequate water used while grinding so that rock dust is not formed. This dust may contain chemicals that can be hazardous to your lungs if inhaled and is known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. To reduce your exposure to these chemicals, work in a well-ventilated area and wear a face or dust mask if the grinding operation is dusty.
 • શીતક તરીકે માત્ર પાણીનો ઉપયોગ કરો.
 • SOME ROCKS CONTAIN POISONOUS ELEMENTS. Avoid grinding rocks that contain uranium, mercury, lead, arsenic, etc. Be certain you know the material you are grinding.
 • સાધનને દબાણ કરશો નહીં or attachment to do a job it is not designed to do.
 • ફીડની દિશા. Be aware of the wheel rotation direction. ALWAYS EASE THE WORKPIECE AGAINST THE RESIN WHEELS. A harsh impact can break the wheel. Use light pressure when starting to grind. Too much pressure can cause the wheel to crack.
 • એક સમયે એક કરતાં વધુ વર્કપીસને ક્યારેય પીસશો નહીં.
 • જો વ્હીલ વર્કપીસ સાથે સંપર્કમાં હોય તો મશીનને ક્યારેય ચાલુ કરશો નહીં.
 • WHEELS CONTINUE TO SPIN AFTER TURN OFF eventually slowing to a stop.
 • AVOID AWKWARD OPERATIONS AND HAND POSITIONS. Make sure you have a good balance while working on this machine. A sudden slip could cause your hand to move into the wheel.
 • ALWAYS STAY ALERT. You must be focused while working on this machine. It is possible for stones to catch on the wheels and be ejected out of the grinding area.

જાળવણી સલામતી

 • ALWAYS DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING. Disconnect machine, lamp, and water pump from power before making adjustments and when not in use.
 • DO NOT OPEN MOTOR. અંદર કોઈ વપરાશકર્તા-સેવાયોગ્ય ભાગો નથી.
 • ઉપયોગ કર્યા પછી સ્વચ્છ અને સૂકું મશીન.

આ સૂચનાઓ સાચવો 

ભાગોની સૂચિ

CabKing-8V1 Cabbing Machine - PARTS LIST

ભાગ # વર્ણન QTY
1 સૂચના માર્ગદર્શિકા
PLEASE READ ENTIRE MANUAL
1
2 એપ્રોન 1
3 ગોગલ્સ 1
4 SHAFT WRENCH 1
5 PAN SPLASH GUARD 4
6 HAND REST 2
7 STONE TRAY 2
8 DRIP PAN TUBING 2
9 INNER SIDE PANEL 2
10 OUTER SIDE PANEL 2
11 પાણી નો પંપ 1
12 WATER PUMP FOOTSWITCH 1
13 CANVAS POLISH PAD 1
14 DIAMOND PASTE 1
15 8″ DIAMOND LAP – 360# 1
16 LAMP 1
17 હૂડ 2
18 ENGINE 1
19 WHEEL SPLASH GUARD 2
20 ડ્રિપ પાન 2
21 બેઝબોર્ડ 1
22 80# GRINDING WHEEL 1
23 220# GRINDING WHEEL 1
24 280# RESIN WHEEL 1
25 600# RESIN WHEEL 1
26 1200# RESIN WHEEL 1
27 3000# RESIN WHEEL 1

ASSEMBLY સૂચનાઓ

CabKing-8V1 Cabbing Machine - figA

 1. Refer to FIG. An above for assembly instructions. Determine a suitable, well-lit location for your CabKing-8V1. You will need a sturdy table or workbench that has 4 feet width X 2 feet depth of clear space. The CabKing-8V1 is a heavy machine that weighs approximately 150lbs once assembled. We highly suggest assembling this machine with two people.
 2. There are three boxes that contain components of your machine; the motor box, the baseboard, hood, pan, light, and accessory box, and the box that contains the wheels. Do not throw away any packaging until you are completely set up.
 3. Open the box that contains the baseboard and accessories. Remove all loose foam and accessories. Check to make sure all parts are present both on the machine and in the  accessory box according to the parts listed on the opposite page. If you find any missing or damaged parts, call us immediately at (630) 366-6129 or email us at info@cabking.com.
 4. Place the baseboard on your predetermined location. Make sure the board lays flat on the surface. Leave a few inches of clearance behind the machine to allow for power cords and water tubes.
 5. Remove the top nuts and washers located on the four bolts sticking through the baseboard (FIG. B). Keep these aside, you will need them for the motor. Remove the plastic protectant from the baseboard.
  CabKing-8V1 Cabbing Machine - figB
 6. L સ્થાપિત કરોamp onto the baseboard. To do this, open the lamp box and take out the lamp, rubber seal and three Phillips screws. Using the pre-drilled holes in the baseboard as a template, secure the lamp with the three Phillips screws, making sure the rubber seal is between the baseboard and the lamp. આ એલamp’s power cord needs to be facing away from the motor (અંજીર. સી).
 7. Remove the motor from its box by lifting the motor straight upwards by its black housing. Do not lift the motor by its shafts. The motor comes in its own crate for shipping purposes. There is an included wrench inside the crate. Use this to remove the nuts that secure the motor in the crate.
  CabKing-8V1 Cabbing Machine - figC
 8. Once the motor is removed from the crate, place it onto the four bolts found on the baseboard. Make sure to align the motor so it is parallel to the board, then take the washer and nuts you placed aside earlier and tighten them onto the bolts using the same wrench used to take the motor off the board.
 9. વ્હીલ ઇન્સ્ટોલેશન — Refer to અંજીર. ડી below for step 9. There are two arbors that are included with your CabKing. The left arbor is located at the end of the left motor shaft. The right arbor is located at the end of the right motor shaft. Unscrew and remove the left and right arbors from the motor shafts using the included shaft wrench. Remove the spacers that are included on the shafts. Install the wheels and spacers onto the shafts according to FIG. D below. Once the wheels and spacers are properly installed, replace and tighten the arbors onto the shafts using the shaft wrench.
  CabKing-8V1 Cabbing Machine - figD
 10. Place the two drip pans on the baseboard. The drip pans are not fixed in place, allowing you to move them as needed. Insert the left and right stainless steel hoods into the grooves located inside the drip pans.
 11. Place the clear stone trays on top of the hoods and insert the hand rests into the drip pans. Secure the pan splash guards onto both sides of the drip pans. Adjust the position of the pan splash guards according to the water splash.
  CabKing-8V1 Cabbing Machine - figE
 12. Attach the stainless steel, inner side panels to the hoods. They are magnetically attached for easy installation. Install one side panel on the left hood and the other on the right hood, closest to the motor (ફિગ. ઇ).
 13. Optionally, attach the outer side panels to the hoods. Like the inner side panels, they magnetically attach for easy installation. Install one side panel on the left hood and the other on the right hood, furthest from the motor (FIG. F). Simply move the black side spray tube upwards to attach and remove the side panels. These outer side panels help control the water splash, however not installing them provides easier access to the diamond lap and canvas pad.
  પાણીની વ્યવસ્થા ગોઠવવી
  The CabKing-8V1 water system is a single-pass system, meaning not re-circulating. DO NOT SET UP THE WATER SYSTEM AS A RE-CIRCULATING SYSTEM. Read further about the CabKing water system on page 15 after set-up.
  CabKing-8V1 Cabbing Machine - figF
 14. Slide the drip pan tubes into the drip pans. Secure the connection with the spring clip (FIG. G). Tug on the tubes slightly to make sure they are secured. Place the unconnected ends of the tubes in a large, 5 gallon empty bucket (not included), drain hole, or wherever you want the dirty water to drain out. You must have the drip pan tubes pointing downward to allow gravity to drain the water from the drip pans. If the tubes aren’t angled downward, the drip pans will fill up with water.
 15. CabKing-8V1 Cabbing Machine - figHMAKE SURE WATER PUMP IS NOT CONNECTED TO POWER SUPPLY. Connect the water intake system by pushing the two clear tubes installed in the hoods into the black T-junction, located on the end of the clear tube connected to the water pump (FIG. H). Remove the protective backing from the T-junction and place the sticky, adhesive side to the baseboard, behind the motor. Tug on these tubes slightly to make sure they are secured. Place the water pump in a separate, large 5-gallon bucket (not included) filled fully with clean water (FIG. I). The length from the bucket to the unit should not be more than 6 feet.
  CabKing-8V1 Cabbing Machine - figIઅંતિમ સંમેલન
 16. Install the two clear wheel splash guards onto the hoods (FIG. J). Twist the water control knobs located on the left and right hoods to the off position according to the directions on the knobs (FIG. J). Twist the two side valves on the side spray tubes to the off position. When the black arrow on the side valves are pointed to the left, they are in the off position.
 17. Connect both the motor and lamp power cords to a surge-protected outlet, or preferably a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) outlet. While not required, a GFCI is recommended to prevent electric shock and can be purchased at your local hardware store. Though the motor is sealed, you must make sure to keep all electrical connections dry.
 18. Attach the water pump power cord to the footswitch cord. The footswitch turns the water pump on and off. Connect the footswitch cord to a surge protected power outlet. ALWAYS UNPLUG FOOTSWITCH FROM POWER SOURCE WHEN NOT IN USE. Avoid touching the water pump when power is on. NEVER UNPLUG OR TOUCH POWER CORDS WITH WET HANDS. 
 19. MAKE SURE THE WHEELS ARE NOT IN CONTACT WITH ANY PARTS BEFORE TURNING ON THE MACHINE SO THAT THE WHEELS SPIN FREELY. You can now turn on the machine. The wheels spin at 1800RPM. It is typical for the motor to produce a winding sound when starting up and a mild humming sound during use.
 20. Start the water drip by pressing on the footswitch. Turn the six water control knobs to the on position. Our unique water system allows you to drip water on each wheel individually. You can adjust the water flow rate to your preference with the water control knobs. While in use, make sure there is enough water dripping so that the wheels do not become dry. NEVER RUN WHEELS DRY. To use the side spray for the canvas pad and diamond lap, turn to page 13.
 21. You are now ready to use the CabKing-8V1. READ THE REST OF THIS INSTRUCTION MANUAL, ESPECIALLY THE SAFETY INSTRUCTIONS, BEFORE USE TO AVOID RISK OF INJURY.

CabKing-8V1 Cabbing Machine - figJ

જાળવણી

The CabKing-8V1 is designed as a maintenance-free unit. There are no belts, pulleys, gears, or parts to actively maintain, however, all parts should be cleaned manually and periodically with soap and clean water. DO NOT PUT ANY PARTS IN THE DISHWASHER.
વ્હીલ્સ બદલવાનું — The wheels included with the CabKing-8V1 are 8″ diameter with 1″ arbor holes. The CabKing-8V1 only uses wheels with 1″ arbor holes. Color of wheel hub may vary. Using the included shaft wrench, remove the arbors located at the end of the motor shaft, slide off the wheels, and replace with new ones. We highly recommend lubricating the shaft with oil, lithium grease or WD-40 every time you change wheels. This helps prevent the shaft from rusting and ease in future wheel removal. Should you have difficulty removing the wheels, we suggest securing the arbor with the shaft wrench and manually spinning the wheel in the opposite direction. The opposing force should loosen the wheel. When removing the last wheel, sometimes the arbor can get stuck in the wheel hub. Simply spin the wheel towards you, which will remove both the wheel and arbor, then tap out the arbor using a cylindrical object.
એલઇડી લાઇટ બલ્બ — The light bulb installed in the lamp એલઇડી છે અને લાંબા સમય સુધી ચાલશે. જો તમારે રિપ્લેસમેન્ટની જરૂર હોય, તો તમારે આ LED લાઇટ બલ્બ સીધા અમારા દ્વારા cabking.com પર ખરીદવાની જરૂર પડશે. CabKing l માં સ્થાપિત LED લાઇટ બલ્બamp આ મશીન માટે ખાસ રચાયેલ છે અને બીજે ક્યાંય મળી શકતું નથી. એલઇડી લાઇટ બલ્બને કેવી રીતે બદલવો તેની લેખિત અને વિઝ્યુઅલ સૂચનાઓ બદલવાના બલ્બ સાથે આપવામાં આવશે.
LED bulb specifications: વોલ્યુમtage: 90-240V. Output current: 300Ma. Brightness: 200300LM. Bulb style: G5.3 bi-pin base.

CabKing-8V1 Cabbing Machine - LED light

મશીન વપરાશ

CabKing-8V1 Cabbing Machine - MACHINE

The CabKing-8V1 is configured with two electroplated diamond wheels, four resin diamond wheels, one diamond disc and one canvas polishing pad. The direct drive motor on the CabKing-8V1 eliminates belts and other exterior motor parts to maintain or replace. The water system is unique and allows you to independently control the water spray on the wheels. Always use adequate water while in use to avoid running the wheels dry. If the wheels become covered with stone residue, increase the water flow. We recommend wearing the included apron to keep you from getting wet while you work.
અન્ય એડવાન્સtage to our water system is that you can adjust the spray direction on each wheel. This allows you to use wheels of different widths. Do this by locating the y-split, which is located under the hood. Adjust the two nozzles that are inserted into the y- split by twisting to the left or right (FIG. K).

CabKing-8V1 Cabbing Machine - figK

The CabKing-8V1 grinds and polishes all kinds of shapes and design of rock, glass, synthetic material and metal. The most popular use is making cabochons. The general process of making a cabochon on the CabKing-8V1 is described on pages 13 and 14.
ગ્રાઇન્ડીંગ — Start with the electroplated diamond wheels on the left shaft to complete the grinding process. The grinding process shapes your cabochon and removes any surface irregularities so that the stone can be smoothed and polished. Hold your stone free hand or on a dop stick. Begin with the 80# electroplated diamond wheel. Completely grind the surface of the stone using adequate water. If the stone is not ground thoroughly, scratching will occur. Making sure that all scratches are removed is the most important part of grinding a cabochon. Frequently dry your cabochon with a paper towel or clean rag to reveal the remaining scratches while you work. Repeat this process for the 220# electroplated diamond wheel.
પ્રી-પોલિશિંગ — Once you are done grinding and shaping your cabochon on the electroplated diamond wheels, proceed to the resin wheel sequence. Resin wheels sand and smooth away flat spots, scratches and tiny bumps that are left behind from the grinding wheels in your stone, resulting in a pre-polished cabochon.
મહત્વપૂર્ણ નોંધો The supplied CabKing resin wheels are formulated to be used exclusively together in sequence. To avoid scratching or uneven grinding/polishing, do not mix and match other brands of resin wheels with the CabKing resin wheels. PLEASE READ THE RESIN WHEEL NOTICES DOCUMENT THAT IS INCLUDED WITH THIS INSTRUCTION MANUAL.
પોલીશ — To put the final polish on your stone, attach the included canvas polishing pad by screwing it into the right arbor, while the machine is turned off. Using the included 14,000 mesh diamond paste syringe, apply a series of small dots, randomly throughout the pad, starting from the center of the pad, moving to the outer edge of the pad. Using your finger, smear the small dots into the canvas polishing pad. While diamond paste puts a bright, shiny polish on most stones, there are other ways to polish your stones such as using diamond powder or cerium oxide.
Now that the canvas polishing pad is charged with the diamond paste, it is ready for use. Most diamond pastes can be used without water however, you may use water while your polishing if you find that your workpiece is overheating. This typically happens with softer material. To use with water, aim the black side spray tube to the center of the disc. Always aim the side spray tube to the center of the disc so that when the disc is spinning, the water will spread evenly throughout the whole surface. Adjust the water drip to your preference by moving the side spray tube to the left or right. Adjust the spray direction by moving the white nozzle that is inserted into the side spray tube to the left or right (FIG. L).
મહત્વપૂર્ણ નોંધ: Only use one mesh per canvas polishing pad. Do not mix different mesh on the same canvas polishing pad or scratching may occur.

CabKing-8V1 Cabbing Machine - figL

If you plan to insert your polished cabochon into a jewelry finding, you will need to put a flat on the backside of your cabochon. Included with your machine is an 8″ diamond lap to do this. The lap is diamond electroplated with 360# and pre-bound to an acrylic backing plate with 1/2″ arbor hole. Install the lap by removing the slotted bolt from the left arbor with a screwdriver, turning clockwise. Place the lap onto the lip of the arbor, then secure the lap by replacing the slotted bolt, turning counter-clockwise. Make sure the slotted bolt is tight and secure. You may use other types of diamond laps, such as ones with metal backing plates. The diamond lap must be used with water. Just like the canvas polishing pad, aim the black side spray tube to the center of the disc and adjust the water drip to your preference by moving the side spray tube and white nozzle to the left or right (FIG. M).

CabKing-8V1 Cabbing Machine - figM

મહત્વપૂર્ણ નોંધ: The canvas polishing pad is to be used on the right shaft. The diamond lap is to be used on the left shaft.

કેબિંગની કળા

The art of cabbing involves experimentation since every stone is different. As you progress, you may find that different grits are necessary depending on your stone and application. Searching the internet or joining local lapidary clubs will help you with your understanding and experience. As with all stone cutting and cab making, practice and experimentation are the keys to success.

CabKing-8V1 Cabbing Machine - CABBING

CABKING WATER SYSTEM PARTS

One of the key features to the CabKing-8V1 is the single-pass, contamination-free water system. The water system will remain trouble-free as long as you use a fresh, clean supply of water. Do this by using a separate intake water bucket from the drainage bucket. A fresh supply of water will protect you from cross-contamination of grit which can occur in re-circulating systems that use a bubbler or geyser. With fresh water, the pump and intake tubes will stay clean and unobstructed so there will be enough water pressure. The water pump is rated at 30watts, 605GPH, and 8.2ftHmax. We recommend using a minimum 5-gallon bucket for both the water pump and drainage. You will typically go through an average of 1-2 gallons of water per hour, with the water control knobs on a light to medium drip. Monitor the water level in the bucket to make sure the water pump is always submerged in water. THE WATER PUMP SHOULD NOT BE RUN DRY
By design, all water system parts can be easily disassembled by pulling off or unscrewing and cleaned with soapy water. For routine maintenance, keep the nozzles, split and tubing clean with a small wire brush or the included pipe cleaner.
DO NOT SET UP THE WATER SYSTEM AS A RE-CIRCULATING SYSTEM. THIS WILL VOID YOUR WARRANTY. This means putting the drip pan tubes into the same bucket of water as your water pump. Doing so will void your warranty and you also risk cross-contamination of grit, which may result in scratches on your stone. The grit will eventually build up in the water control valves, nozzles, and tubing which will restrict water flow and potentially clog the water system parts.
Underneath each hood is three y-splits with two nozzles in each, three needle valves, and clear tubing that connects to each needle valve. The clear tubing measures 1/4″ outer diameter X 1/8″ inner diameter. See image below to identify parts.

CabKing-8V1 Cabbing Machine - fig1

વૈકલ્પિક એક્સેસરીઝ

All cabling-8V1 accessories can be purchased directly at cabking.com
8″ ટ્રિમ સો એટેચમેન્ટ
This trim saw attachment allows you to cut, grind and polish with just one machine. It fits onto either shaft of the CabKing-8V1 and comes with one 8″ diameter sintered saw blade, which allows you to work right out of the box.

CabKing-8V1 Cabbing Machine - Attachment

8″ ડાયમંડ ગ્રાઇન્ડીંગ વ્હીલ્સ
અમારા નિકલ ઇલેક્ટ્રોપ્લેટેડ ડાયમંડ વ્હીલ્સનો ઉપયોગ તમારી સામગ્રીને રફ ગ્રાઇન્ડીંગ અને પ્રી-ફોર્મિંગ માટે કરવામાં આવે છે. દરેક વ્હીલ પ્લાસ્ટિક હબ સાથે વિવિધ ગ્રિટ્સ સાથે આવે છે. આ 80# અને 220# વ્હીલ્સ છે જે મૂળ રૂપે તમારા યુનિટ સાથે આવ્યા હતા.
CabKing-8V1 Cabbing Machine - Grinding Wheels8″ Resin Wheels
Our resin wheels are used for finer grinding and forming, cabbing and contour grinding. Each wheel has a medium-density foam backing with a plastic hub in a variety of different grits. These are the 280#, 600#, 1200# and 3000# wheels that originally came with your unit.
CabKing-8V1 Cabbing Machine - Resin Wheels8″ ડાયમંડ લેપ્સ
These diamond laps are used on the left shaft of the CabKing-8V1 to perform both rough and fine grinding on stones and glass. Each lap comes with a 1/2″ arbor hole that is pre-bound to an acrylic backing plate. We have a variety of different grits available. This is the 360# diamond lap that originally came with your unit.

CabKing-8V1 Cabbing Machine - Diamond Laps

6″ ફુલ ફેસ ડાયમંડ લેપ્સ
These full-face diamond laps are used on the right shaft of the CabKing-8V1 to give you a flat surface for grinding and pre-forming your material. Each lap comes with a 1/4″-20 thread in a variety of different grits.
CabKing-8V1 Cabbing Machine - Diamond Laps6″ Canvas Polishing Pad
This untreated canvas polishing pad is used for polishing stones, glass, and synthetic material on the right shaft of the CabKing-8V1. Each pad comes with a 1/4″-20 thread and needs to be charged with diamond paste or diamond powder before use.
CabKing-8V1 Cabbing Machine - Polishing PadDiamond Paste
Our diamond paste provides an excellent medium for polishing stones, glass, and synthetic materials. The paste is conveniently packaged in color-coded disposable syringes for easy mesh identification. Charge the canvas polishing pad with our diamond paste and receive excellent results.
CabKing-8V1 Cabbing Machine - Diamond Pasteવ્હીલ સ્પેસર્સ
These aluminum spacers are used in-between the wheels on the CabKing-8V1. Get the spacing you desire with extra spacers. 1/8″, 1/2″, 3/4″, and 1″ sizes are available.

CabKing-8V1 Cabbing Machine - Wheel Spacers

મુશ્કેલીનિવારણ

સમસ્યાઓ ભલામણ કરેલ ઉકેલ
ભાગો ખૂટે છે અથવા ક્ષતિગ્રસ્ત છે CONTACT US DIRECTLY BY CALLING (630) 366-6129 OR SEND US AN EMAIL AT INFO@CABKING.COM.
મોટર ગરમ છે THIS IS NORMAL. BY DESIGN, THE MOTOR IS TOTALLY ENCLOSED AND NON-VENTILATED SO IT PRODUCES HIGH TEMPERATURES. THE TEMPERATURE RANGE IS 190°F – 220°F. AVOID CONTACT WITH THE HOUSING.
MOTOR MAKES A RATTLING SOUND THIS NOISE CAN BE COMMON AND WILL EVENTUALLY WORK ITSELF OUT WITH PROLONGED MACHINE USAGE. IT IS NOT A SERIOUS PROBLEM UNLESS THERE IS A VIBRATION ASSOCIATED WITH IT.
મોટર વાઇબ્રેટ અથવા શેક્સ MAKE SURE THE WHEELS ARE PROPERLY BALANCED. THIS CAN BE FIXED BY TAKING THE WHEELS OFF OF THE SHAFT AND REALIGNING THEM. MAKE SURE THE SHAFTS ARE TIGHTENED.
વોટર કંટ્રોલ નોબ્સ સ્પિનિંગ ચાલુ રાખો TIGHTEN THE SET SCREW LOCATED INSIDE THE KNOBS USING A FLAT HEAD SCREWDRIVER.
વ્હીલ્સ વળતા નથી ખાતરી કરો કે પાવર કનેક્ટેડ છે અને મશીન ચાલુ છે.
ખાતરી કરો કે વ્હીલ્સ અવરોધિત નથી. જો તમે મોટર ચાલુ કરો તે પહેલાં વ્હીલ્સ કોઈ વસ્તુ પર પકડાઈ જાય, તો સ્પિનિંગ શરૂ કરવા માટે પૂરતી ગતિ નહીં હોય.
પાણીનો પ્રવાહ નબળો છે અથવા બિલકુલ વહેતો નથી ખાતરી કરો કે પાણીના પંપ સાથેની ડોલમાં પૂરતું પાણી છે.
MAKE SURE THE WATER PUMP IS CONNECTED TO A POWER SUPPLY
ખાતરી કરો કે તમામ પાણીની નળીઓ યોગ્ય રીતે જોડાયેલ છે.
CLEAN NOZZLES AND Y-SPLITS WITH THE INCLUDED PIPE CLEANER.
ડ્રિપ પેન્સ ડ્રેઇન થતા નથી ડ્રિપ પેનને ઉપર તરફ ટિલ્ટ કરતી વખતે પ્રવાહ શરૂ કરવા માટે ડ્રિપ પેન ટ્યુબને હલાવો.
ખાતરી કરો કે ડ્રિપ પાન ટ્યુબ નીચેની તરફ ખૂણે છે. યુનિટ સેટ કર્યા પછી ટ્યુબને પણ લંબાઈમાં કાપવી જોઈએ.
ડ્રિપ પાન આઉટસ્પોટ સાફ કરો.
નોઝલ / વોટર સિસ્ટમના ભાગો છૂટા છે અથવા પડી ગયા છે અમે ટેફલોન ટેપનો ઉપયોગ કરવાનું અને ફિટને સુરક્ષિત કરવા માટે પૂરતી ટેપ વડે વાય-સ્પ્લિટમાં દાખલ કરાયેલી નોઝલના ભાગને વીંટાળવાનું સૂચન કરીએ છીએ.

ONE-YEAR MANUFACTURER WARRANTY
This CabKing-8V1 is warranted by the manufacturer to be free from defects for the period of one full year from the purchase date.
આ વોરંટી શું આવરી લે છે?
આ વોરંટી CabKing-8V1 ના તમામ યાંત્રિક અને માળખાકીય ભાગોને આવરી લે છે, જેમ કે મોટર, વોટર પંપ, બેઝબોર્ડ વગેરે.
આ વોરંટી શું આવરી લેતી નથી?
This warranty does not cover any consumable goods such as diamond abrasives, light bulbs, and/or polishing pastes. This warranty also does not cover any abuse, misuse, intentional damage, incorrect usage, failure to take care of the machine, improperly following the instructions, servicing by someone other than CabKing personnel and/or theft/loss.
આ વોરંટી હેઠળ કોણ આવરી લેવામાં આવે છે?
This warranty only covers the original purchaser of the equipment. It is nontransferable.
વોરંટી અવધિ કેટલી છે?
વોરંટી ખરીદીની તારીખથી એક વર્ષ માટે અમલમાં છે. વોરંટીના પુરાવા માટે કૃપા કરીને તમારા મશીનનું અસલ ઇન્વોઇસ જાળવી રાખો અથવા તમારી CabKing-8V1 રજીસ્ટર કરો.
અમારી વોરંટી સેવાની જરૂર છે?
અમારો સીધો સંપર્ક કરો અને અમે તમને મદદ કરીશું. તમે અમને (630) 366-6129 પર કૉલ કરી શકો છો અથવા અમને ઇમેઇલ કરી શકો છો info@cabking.com. Shipping to us will be at your expense. If your machine is determined to be under warranty, we will pay for return shipping. You must PROVE that you are under warranty by providing us with the original invoice of your machine or by registering your CabKing-8V1 to receive our warranty service.
CabKing logo samboolProtect your investment and extend this manufacturer’s warranty another 1-2 years! For purchase and more details, visit cabking.com અથવા (630) 366-6129 કૉલ કરો.
મહત્વપૂર્ણ નોંધ: You have up to 45 days from the purchase date of this CabKing machine to add this extended warranty.

 

CabKing logo1

Manufactured Using Foreign & Domestic Parts By
Reentel International Inc.
44 Plaza Dr.
Westmont, IL 60559 – USA
CabKing Helpline
(630) 366-6129
ઇમેઇલ:  info@cabking.com
Webસાઇટ:  cabking.com
ફેસબુક ચિહ્નfacebook.com/TheCabKing
Govee H6071 LED ફ્લોર એલamp-ઇનસ્ટાગ્રામઇન્સtagram.com/CabKing
VAPORESSO TX80 Forz વોટરપ્રૂફ શોકપ્રૂફ અને ડસ્ટપ્રૂફ - આઇકનyoutube.com/CabKing

દસ્તાવેજો / સંસાધનો

CABKING CabKing-8V1 Cabbing Machine [pdf] સૂચના માર્ગદર્શિકા
CabKing-8V1, Cabbing Machine, CabKing-8V1 Cabbing Machine, Machine

સંદર્ભ

પ્રતિક્રિયા આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. જરૂરી ક્ષેત્રો ચિહ્નિત થયેલ છે *