OPAL01GEPKT Opal Nugget Ice Maker + Side Tank en Bluetooth

OPALTM NUGGET ICE MAKER DISPENSER HANDLEIDING
ENGELSK / FRANÇAIS
GE is in hannelsmerk fan 'e General Electric Company. Produseare ûnder hannelsmerklisinsje. 49-9000015 Rev. 0 01-21 GEA

Tankewol foar it meitsjen fan GE-APPARATEN In diel fan jo hûs.
Of jo binne opgroeid mei GE Appliances, as dit jo earste is, wy binne bliid dat jo yn 'e famylje binne.
Wy binne grutsk op it fakmanskip, ynnovaasje en ûntwerp dat giet yn alle GE Appliances produkt, en wy tinke dat jo sille ek. Dêr soarget ûnder oare registraasje fan jo apparaat foar
wy kinne leverje wichtige produkt ynformaasje en garânsje details as jo nedich hawwe se.

2

49-9000015 Rev

Ynhâldsopjefte / REGISTRATION

Table of Contents
SAFETY YNFORMAASJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 PARTS INKLUDERD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 STARTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Iis meitsje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Draining. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wetterfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 BEGRIP DE DISPLAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 FERGESE EN SCHOONMAAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 SIDE TANK ACCESSORY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 TROUBLESHOOTING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ICE MAKER PRODUCT SPESIFIKASJES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 BEPERKTE GARANTIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 KONSUMENTSUPPORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Model Numbers en registraasje

P4INDOS6RBB

Skriuw hjir it model en de serienûmers:
Model # __________________
Serial # __________________
Fyn dizze nûmers op in label op 'e rêch fan' e ienheid.

49-9000015 Rev

3

FEILIGHEIDSINFORMASJE

WICHTICH SAFETY YNFORMAASJE
L ALLS ALLE INSTRUKSJES FOAR FOAR GEBRUK FAN IT APPARAAT

WAARSKUWING 7RUHGXFHWKHULVNRI¿UHH[SORVLRQHOHFWULFVKRFNRULQMXUZKHQXVLQJRXU2SDOIROORZWKHVHEDVLFVDIHW
foarsoarch.

'RQRWXQGHUDQFLUFXPVWDQFHVDOWHURUUHPRYHWKHWKLUG 3ODFHSRZHUFRUGLQVXFKDZDLWFDQQRWEHSXOOHGRQE

JURXQGSURQJIURPWKHSRZHUFRUG)RUSHUVRQDOVDIHW

FKLOGUHQRUFDXVHDWULSSLQJKD]DUG

dit produkt moat goed grûn.

3ODFHSRZHUFRUGLQVXFKDZDWKDWLWLVQRWLQFRQWDFW

'RQRWH[FHHGSRZHURXWOHWUDWLQJV,WLVUHFRPPHQGHG

mei waarme oerflakken.

dat de iismakker ferbûn is mei in eigen circuit. Brûk allinich 'RQRWRSHUDWHLIDQFRPSRQHQWLQFOXGLQJWKHFRUGRU

D9+]VWDQGDUGHOHFWULFDOVXSSOWKDWLVSURSHUO

plug, is skansearre.

grûn yn oerienstimming mei de National Electric Code en lokale koades en oarders.

8QSOXJWKHSURGXFWEHIRUHFOHDQLQJEKDQGDQGZKHQQRW yn gebrûk.

'XHWRSRWHQWLDOVDIHWKD] DUGVXQGHUFHUWDLQFRQGLWLRQV ZHVWURQJODGYLVHDJDLQVWWKHXVHRIDQH [WHQVLRQ FRUG + RZHYHULIRXPXVWXVHDQH [WHQVLRQFRUGLWLV DEVROXWHOQHFHVVDUWKDWLWLVD8 / OLVWHGZLUHJURXQG WSHDSSOLDQFHH [WHQVLRQFRUGKDYLQJDJURXQGLQJWSH plug en dat de elektryske wurdearring fan de gurdle wêze 15
Amperes (minimum) en 120 Volt.
7KLVSURGXFWPXVWEHSURSHUOLQVWDOOHGDQGORFDWHGLQ yn oerienstimming mei de ynstallaasje ynstruksjes foardat it is XVHG3URGXFWLVIRULQGRRUKRXVHKROGXVHRQO'RQRWXVH outdoors.
'RQRWVWRUHRUXVHÀDPPDEOHYDSRUVRUOLTXLGVQHDUWKLV produkt.
'RQRWDOORZFKLOGUHQWRFOLPEVWDQGRUKDQJRQWKHLFH makker. Se koene harsels slim ferwûne reitsje.

'RQRWLPPHUVHDQSDUWRIWKHSURGXFWLQZDWHU 'RQRWSOXJRUXQSOXJSURGXFWZLWKZHWKDQGV 'RQRWDWWHPSWWRGLVDVVHPEOHUHSDLUPRGLIRUUHSODFH
elk diel fan jo produkt.
8VHWKLVSURGXFWRQOIRULWVLQWHQGHGSXUSRVHDVGHVFULEHG yn dizze brûker hantlieding.
'RQRWXVHDQDFFHVVRULHVQRWUHFRPPHQGHGWKH fabrikant.
:KHQKDQGOLQJLQVWDOOLQJDQGRSHUDWLQJWKHDSSOLDQFH soarch moat nommen wurde om skea oan 'e koelmiddelslang te foarkommen.
6HUYLFLQJVKDOOEHSHUIRUPHGEIDFWRUDXWKRUL]HGVHUYLFH personiel en ûnderdielen sille wurde ferfongen troch PDQXIDFWXUHUDXWKRUL]HGUHSODFHPHQWFRPSRQHQWV

'RQRWXVHZLWKZDWHUWKDWLVPLFURELRORJLFDOOXQVDIHRU

fan ûnbekende kwaliteit.

WAARSCHUWING Om it risiko fan blessueres te ferminderjen by it brûken fan jo Opal, folgje dizze basisfeiligens foarsoarchsmaatregels.

'RQRWUHPRYHDQVDIHWZDUQLQJRUSURGXFWLQIRUPDWLRQ /LIWLQJ+D]DUG,WLVUHFRPPHQGHGWRKDYHWZRSHRSOH

etiketten fan jo iismakker.

ferpleatse en ynstallearje de iismakker om blessueres te foarkommen.

Koelmiddel en Foam ôffieren
'LVSRVHRIDSSOLDQFHLQDFFRUGDQFHZLWK)HGHUDODQG/RFDO5HJXODWLRQV)ODPPDEOHUHIULJHUDQWDQGLQVXODWLRQPDWHULDOXVHG fereasket spesjale ôffierprosedueres. Nim kontakt op mei jo lokale autoriteiten foar it miljeufeilige ôffieren fan jo apparaat.

WARSKÔGING

BRAN OF EXPLOSJONSGEVAAR Ontvlambaar koelmiddel

Dit apparaat befettet isobutane koelmiddel, ek wol bekend as R600a, in ierdgas mei hege miljeukompatibiliteit. It is lykwols ek brânber. Folgje de warskôgingen hjirûnder om it risiko op blessueres of skea oan eigendom te ferminderjen.

1. By it behanneljen, ynstallearjen en operearjen fan it apparaat, moat soarch wurde nommen om skea oan 'e koelmiddelslang te foarkommen.
6HUYLFHVKDOORQOEHSHUIRUPHGEDXWKRUL]HGVHUYLFH SHUVRQQHO8VHRQOPDQXIDFWXUHUDXWKRUL]HGVHUYLFHSDUWV
'LVSRVHRIUHIULJHUDWRULQDFFRUGDQFHZLWK)HGHUDO DQG/RFDO5HJXODWLRQV7KHIODPPDEOHUHIULJHUDQWDQG isolaasjemateriaal brûkt yn dit produkt fereasket spesjale ôffierprosedueres. Nim kontakt op mei jo pleatslike autoriteiten foar it miljeufeilige ôffier fan jo kuolkast.

4. Hâld fentilaasje iepeningen yn 'e appartemint kasten of yn WKHEXLOWLQVWUXFWXUHFOHDURIREVWUXFWLRQ
5. Foar it fuortheljen fan froast, skrape mei in plestik of hout spatel of VFUDSHU'RQRWXVHDQLFHSLFNRUDPHWDORUVKDUSHGJHG LQVWUXPHQWDVLWPDSXQWXUHWKHIUHH]HUOLQHUDQGWKHQWKH flammable refrigerant tubing.
'RQRWXVHHOHFWULFDODSSOLDQFHVLQVLGHWKHIRRGVWRUDJH fak fan it apparaat.
'RQRWXVHDQHOHFWULFDOGHYLFHWRGHIURVWRXUDSSOLDQFH

Lêze en bewarje dizze ynstruksjes

4

49-9000015 Rev

CONSIGNES DE SÉCURITÉ WICHTICHEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ WICHTICHEN
LISEZ, SUIVRE, ET CONSERVER CES YNSTRUKSJES

AVERTISSEMENT Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique, ou de blessure lors de
l'utilisation de votre Opal, observez les consignes de sécurité élémentaires suivantes.

(QFDVYRXVQHGHYH]PRGLILHUQLUHWLUHUODWURLVLqPHEURFKH WHUUHGXFRUGRQpOHFWULTXH3RXUYRWUHVpFXULWpFHSURGXLW GRLWrWUHFRUUHFWHPHQWPLVjODWHUUH
1
H [FpGH] SDVOHVYDOHXUVQRPLQDOHVGHODSULVHpOHFWULTXH 1RXVUHFRPPDQGRQVTXHODPDFKLQHjJODoRQVVRLWEUDQFKpH jVRQSURSUHFLUFXLW8WLOLVH] XQLTXHPHQWXQHDOLPHQWDWLRQ pOHFWULTXHVWDQGDUGGH9 +] FRUUHFWHPHQWPLVHj ODWHUUHFRQIRUPpPHQWDXFRGHQDWLRQDOGHO
pOHFWULFLWpHWDX[ FRGHVHWUqJOHPHQWVORFDX[HQYLJXHXU
(QUDLVRQGHULVTXHVSRWHQWLHOVSRXUODVpFXULWpGDQVFHUWDLQHV betingsten, nous vous mettons fortement en garde contre O
XWLOLVDWLRQG
XQFRUGRQSURORQJDWHXU6LWRXWHIRLVYRXVGHYH] XWLOL]HUXQFRUGRQSURORQJDWHXUFHOXLFLGRLWSUpVHQWHUOHV FDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHVWSHSRXUpQOHFHUHWPURLVEURFKHVDYHPLVHjODWHUUHILFKHDYHPLVHjOD WHUUHKRPRORJDWLRQ8/YDOHXUVQRPLQDOHVGHDPSqUHV (minimum) en 120 volt.
&HSURGXLWGRLWrWUHLQVWDOOpFRUUHFWHPHQWHWSODFp FRQIRUPpPHQWDX[LQVWUXFWLRQVG
LQVWDOODWLRQDYDQWVRQ XWLOLVDWLRQ&HSURGXLWHVWGHVWLQpjXQXVDJHGRPHVWLTXHj O
LQWpULHXUVHXOHPHQW1HO
XWLOLVH]SDVjO
H[WpULHXU
1HUDQJH]QLQ
XWLOLVH]GHVYDSHXUVRXGHVOLTXLGHV LQIODPPDEOHVjSUR[LPLWpGHFHSURGXLW
1HSHUPHWWH]SDVDX[HQIDQWVGHJULPSHUVXUODPDFKLQH jJODoRQVQLGHV
WHQLURXV
DJULSSHU,OVSRXUUDLHQWVH blesser gravement.

1
XWLOLVH]SDVG
HDXLPSURSUHjODFRQVRPPDWLRQRXGHTXDOLWp douteuse sur le plan microbiologique.
3ODFH]OHFRUGRQpOHFWULTXHGHIDoRQTX
LOQHVRLWSDVWLUpSDU OHVHQIDQWVHWTX
LOQHSRVHSDVXQULVTXHGHWUpEXFKHPHQW
3ODFH]OHFRUGRQpOHFWULTXHGHIDoRQTX
LOQHWRXFKHSDVDX[ oerflakken chaudes.
1HIDLWHVSDVIRQFWLRQHUO
DSSDUHLOVLXQGHVHVFRPSRVDQWV FRUGRQHWILFKHLQFOXVHVWHQGRPPDJp
'pEUDQFKH]OHSURGXLWDYDQWGHOHQHWWRHUjODPDLQRX ORUVTX
LOQ
HVWSDVXWLOLVp
1
LPPHUJH]DXFXQHSLqFHGHFHSURGXLWGDQVO
HDX
1HEUDQFKH]QLQHGpEUDQFKH]OHSURGXLWDYHFOHVPDLQV PRXLOOpHV
1HWHQWH]SDVGHGpPRQWHUUpSDUHUPRGLILHURXUHPSODFHU XQHSLqFHTXHOFRQTXHGHFHSURGXLW
8WLOLVH]FHSURGXLWXQLTXHPHQWDX[ILQVDX[TXHOOHVLOHVW GHVWLQpTXLVRQWGpFULWHVGDQVFHPDQXHOG
XWLOLVDWLRQ
1
XWLOLVH]DXFXQDFFHVVRLUHTXLQ
HVWSDVUHFRPPDQGpSDUOH fabricant.
/RUVGHODPDQLSXODWLRQGHO
LQVWDOODWLRQHWGHO
XWLOLVDWLRQGH O
DSSDUHLOYHLOOH]jQHSDVHQGRPPDJHUOHWXEHGHUpIULJpUDQW
/
HQWUHWLHQGRLWrWUHHIIHFWXpSDUGXSHUVRQQHOGHVHUYLFH DXWRULVpSDUO
XVLQHHWOHVFRPSRVDQWVGRLYHQWrWUHUHPSODFpV SDUGHVSLqFHVGHUHFKDQJHDXWRULVpHVSDUOHIDEULFDQW

ATTENTION Pour réduire le risque de blessure lors de l'utilisation de votre Opal, observez les consignes de sécurité élémentaires suivantes.

1HUHWLUH]DXFXQHpWLTXHWWHDSSRVpHVXUODPDFKLQHj JODoRQVTXLSUpVHQWHGHVUHQVHLJQHPHQWVVXUODVpFXULWpOHV avertissements ou le produit.

5LVTXHDVVRFLpjXQHFKDUJHORXUGH1RXVUHFRPPDQGRQV TXHGHX[SHUVRQQHVGpSODFHQWHWLQVWDOOHQWODPDFKLQHj JODoRQVDILQGHSUpYHQLUOHVEOHVXUHV

Elimination du réfrigérant et de la mousse
-HWHUO
DSSDUHLOFRQIRUPpPHQWDX[UpJOHPHQWDWLRQVIpGpUDOHVHWORFDOHV/HUpIULJpUDQWLQIODPPDEOHHWOHVPDWpULDX[G
LVRODWLRQXWLOLVpV QpFHVVLWHQWGHVSURFpGXUHVG
pOLPLQDWLRQVSpFLDOHV&RQWDFWH]YRVDXWRULWpVORFDOHVSRXUO
pOLPLQDWLRQpFRORJLTXHGHYRWUHDSSDUHLO

Warskôging

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION Fluide frigorigène inflammable

Cet électroménager contient le réfrigérant isobutane, aussi connu comme R600a, un gaz naturel à compatibilité élevée avec l'environnement. Il s'agit cependant d'un combustible. Observez les consignes de sécurité ci-dessous afin de réduire le risque de blessure of de dommage à la propriété.

/RUVGHODPDQLSXODWLRQGHO¶LQVWDOODWLRQHWGHO¶XWLOLVDWLRQGH FHWDSSDUHLOSUHQH]VRLQGHQHSDVHQGRPPDJHUOHVWXEHVGH FLUFXODWLRQGXIOXLGHIULJRULJqQH
/¶HQWUHWLHQRXODUpSDUDWLRQGRLYHQWrWUHHIIHFWXpVSDUXQ SHUVRQQHOGHVHUYLFHDXWRULVp8WLOLVH]VHXOHPHQWGHVSLqFHV GHUHFKDQJHDXWRULVpHVQWDUOHIDEULFD
0HWWH] OHUpIULJpUDWHXUDXUHEXWFRQIRUPpPHQWDX [UpJOHPHQWDWLRQVIpGpUDOHVHWORFDOHV / HIOXLGHIULJRULJqQH LQIODPPDEOHHWOHPDWpULHOLVRODQWXWLOLVpVQpFHVVLWHQWGHV SURFpGXUHVGHPLVHDXUHEXWVSpFLDOHV & RPPXQLTXH] DYHF OHVDXWRULWpVORFDOHVFRPSpWHQWHVSRXUODPLVHDXUHEXWGH YRWUHUpIULJpUDWHXUVDQVGDQJHUSRXUO¶HQYLURQQHPHQW

1¶REVWUXH]SDVOHVpYHQWVGDQVO¶HQFHLQWHSUpYXHSRXU l'appareil.
3RXUUHWLUHUOHJLYUHJUDWWH] jO¶DLGHG¶XQJUDWWRLURXG¶XQH VSDWXOHHQSODVWLTXHRXHQERLV1¶XWLOLVH] SDVXQSLFjJODFH QLXQLQVWUXPHQWPpWDOOLTXHRXDX [DUrWHVFRXSDQWHVFDULOD ULVTXHGHSHUFHUODGRXEOXUHGXFRQJpODWHXUHWODWXEXOXUHGX UpIULJpUDQWLQIODPPDEOHGHUULqUHHOOH
1¶XWLOLVH]SDVG¶DSSDUHLOVpOHFWULTXHVGDQVOHFRPSDUWLPHQW UpIULJpUDWHXUGHFHWDSSDUHLO
1¶XWLOLVH]DXFXQDSSDUHLOpOHFWULTXHSRXUGpJLYUHUYRWUH FRQJpODWHXU

LISEZ, SUIVRE, ET CONSERVER CES YNSTRUKSJES

49-9000015 Rev

5

PARTS INKLUDeare

Underdielen opnommen

23$/,&(0$.(5’,63(16(5
‘5,375$< 6&5((1),/7(5,17$.(
6

6,'(7$1.$&&(6625< 63(&,),&02′(/621/<

QUICKSTART GUIDE - OPAL NUGGET ICE DISPENSER

WICHTICH: Lês en begryp alle feiligensynstruksjes detaillearre yn 'e Hânlieding foar it brûken fan de Opal.

Systeem skjinmeitsjen / sanearjen proseduere
1. Meitsje in oplossing fan fiif bekers wetter en ien teeleppel húshâldlike bleekmiddel en gie de oplossing yn it wetterreservoir, oant de fillline werjûn yn figuer 1.

SIDE VIEW wetterreservoir

2. Plug yn Opal en hâld dan de 'Clean' knop foar 3 sekonden yn om it reinigingsproses te begjinnen. Sjoch figuer 2.
3. It wetter sil begjinne te sirkulearjen en de 'Cleaning' yndikator sil ljochtsje op 'e lofterkant fan' e ienheid om te befêstigjen dat de ienheid no yn it skjinmeitsjen is. Sjoch figuer 3. Nei 30 minuten sil it wetter stopje en sil it 'Cleaning'-yndikaasjeljocht útgean.
4. As de 'Cleaning' indicator ljocht útgiet, drain de Opal. Unhook de top fan 'e drain slangen oan' e efterkant fan 'e ienheid. Druk op de rjochthoekige knop oan 'e ein fan' e slang en lûk del om los te meitsjen fan 'e heakken. Sjoch figuer 4.

Figure 1

Clean Hold 3 sek

Ljocht

Krêft

Figure 2

Figure 3
OPTREKJE OM TE ÛNHAAKJE FIGUR 4

48,&.67$57*8,'(

:$7(5),/7(5
49-9000015 Rev

BEGJINNE

Begjinne

Ynstallaasjebestimmings

WAARSCHUWING Opheffen gefaar: It is oan te rieden om twa minsken te hawwen ferpleatse en ynstallearje de iis maker yn
om blessueres te foarkommen.

3URGXFWLVGHVLJQHGWREHLQVWDOOHGLQGRRUV'RQRWXVHRXU ,QVWDOOWKHSURGXFWLQDZHOOYHQWLODWHGDUHDZLWKDQDPELHQW

iis maker outdoors.

WHPSHUDWXUHEHWZHHQ)DQG)

3URGXFWPXVWEHLQVWDOOHGXSULJKWRQDIODWOHYHOVXUIDFHWKDW 'RQRWSODFHWKHSURGXFWQHDUKHDWVRXUFHVVXFKDVRYHQV

is by steat om te stypjen it totale gewicht as fol mei wetter.

of kookplaten.

(QVXUHDPLQLPXPRIWKUHHLQFKHVFOHDUDQFHDURXQG de syd- en eftermuorren fan 'e iismakker foar goede lucht

'RQRWSODFHWKHSURGXFWLQGLUHFWVXQOLJKW

sirkulaasje.

Prepare Opal foar gebrûk
&DUHIXOOUHPRYHSDFNLQJPDWHULDO'RQRWXVHVKDUSWRROV WKDWFDQGDPDJHWKHER[FRQWHQWV
(QVXUHDOOFRPSRQHQWVDUHSUHVHQW,IDQLWHPLVPLVVLQJ nim dan kontakt op mei 1.866.907.6718.
3. Set de iismakker rjochtop op in plat, flak oerflak en stek it yn.

,QVWDOOGULSWUDEVOLGLQJLQOLQHZLWKWKHIURQWHGJHRIWKH ienheid. De magneten sille aktivearje foar juste ôfstimming.
6DQLWL]HDQGULQVHWKHLFHPDNHUZLWKFOHDQZDWHUEHIRUHILUVW XVH6HHSDJHIRU&DUHDQG&OHDQLQJLQVWUXFWLRQV
NOTICE
6RPHWSHVRIXQGHUFDELQHWODPSVFDQEHKRW HQRXJKWRFDXVHGDPDJHWRRXU2SDOWRS
VDSSHDUDQFH

Iis meitsje mei Opal

2QFH2SDOKDVEHHQFOHDQHGVDQLWL]HGPRYHWKHLFHPDNHUWRLWVGHVLUHGORFDWLRQDQGFRPSOHWHWKHIROORZLQJVWHSV

5HPRYHIURQWGRRUSDQHOWRDFFHVVORZHUUHVHUYRLURUVLPSO ILOOWKH2SDO6LGH7DQNDFFHVVRUZLWKZDWHUDQGLQVHUWLQWR VLGHWDQNEDVH6HH3DJHIRUGLUHFWLQJVRQVHWWWHWLQJVRQVHWWKWHWHWLQVHWLQVWHWHWHWHWLQVQVH

2SDOZLOOEHJLQWRSURGXFHLFHLQPLQXWHV,WZLOOFRQWLQXH om iis te meitsjen oant de bak fol is, of it wetter rint. Om fierder te meitsjen iis, dispensearje iis út 'e iisbak of foegje mear wetter ta.

dyn

6. Nei in pear oeren fan iis meitsjen, kinne jo fine in oerbliuwsel opboud yn 'e legere reservoir fan jo iis maker út de manufacturing proses. Drain de ienheid foar it meitsjen fan iis fuortendaliks DQGPDQXDOOFOHDQRIIWKHUHVLGXHZLWKDZHWFORWK5XQWKH XQLWWKURXJKDFOHDQLQJFFOHWRGLVSRVHRIDQH[WUDUHVLGXHV

3. Stek it iis maker yn in grounded outlet.
4. Raak de Power knop oan om de iismakker te begjinnen. De yndikator RQWKHOHIWKDQGVLGHZLOOOLJKWXS
0DNLQJ,FH
WRFRQILUPWKDW ienheid is begûn te meitsjen iis.

NOTICE
,IXVLQJWDSZDWHUXQLWZLOOQHHGWREHGHVFDOHG PRUHRIWHQHYHUZHHNVWRPDLQWDLQSURSHUIXQFWLRQ

Hoe te dispense iis
1. Set jo beker ûnder de dispenser. 2. Druk op Opal Dispense knop. Knop sil ferljochtsje en iis
sil dispense sa lang as de knop wurdt yndrukt.

5HOHDVHWKHEXWWRQDQGUHPRYHRXUFXSZKHQRX KDYHUHDFKHGWKHGHVLUHGDPRXQWRILFH'LVSHQVHUZLOO stopje automatysk nei 60 sekonden fan dispensing.
OPMERKING:,WLVQRUPDOWRKDYHDIHZLFHFXEHVWKDWFRXOGQDWXUDOO falle in pear mominten nei dispensing.

Opal draining

3OHDVHUHIHUWRVWHSVRQSDJHIRUGLUHFWLRQVRQKRZWRGUDLQRXU2SDO

:HUHFRPPHQGGUDLQLQJRXU2SDOZKHQ

<RXSXWLWDZDRUDQWLPHLW
VEHLQJUHORFDWHG

<RXDUHQRWXVLQJPXFKLFH&RQWLQRXVUHFLUFXODWLRQRI PHOWZDWHUPDDIIHFWWDVWH)RUEHVWUHVXOWVGUDLQRXU2SDO

WiFi Connect SmartHQ

<RXU2SDO1XJJHW,FH0DNHU’LVSHQVHULV:L)L&RQQHFW (QDEOHG$:L)LFRPPXQLFDWLRQFDUGLVEXLOWLQWRWKHSURGXFW DOORZLQJLWWRFRPPXQLFDWHZLWKRXU6PDUW3KRQHIRUUHPRWH PRQLWRULQJFRQWURODQGQRWL¿FDWLRQV

Besykje asjebleaft geappliances.com/ge/connected-appliances/ om mear te learen oer funksjes fan ferbûne apparaten en om ZKDWFRQQHFWHGDSSOLDQFH$SS te learen
VZLOOZRUNZLWKRXU6PDUW Tillefoan.

(DVLOSDLURXULFHPDNHU¶VEXLOWLQ:L)LZLWKWKH6PDUW+4DSS om apparaatstatus te kontrolearjen en farsk iis te plannen. Plus, ûntfange

automatyske software updates dy't befetsje de nijste iis maker

IHDWXUHVDQGDFFHVVYRLFHFRQWUROFDSDELOLWLHVWKURXJK$OH[D

en Google

49-9000015 Rev

7

BEGJINNE

Begjinne

GE Profile Opal Ice Maker Water Filter
7KH*(3URILOH2SDO,FH0DNHU:DWHU)LOWHULVDYDLODEOHWKURXJKJHDSSOLDQFHVFRPDQGLVWKHRQOZDWHUILOWHU kompatibel mei de Opal-produktline. Folgje asjebleaft de ynstallaasje-ynstruksjes opnommen mei jo filter.

5HPRYHWKHLQFOXGHGVFUHHQIURPWKHLFHPDFKLQH 0DNHVXUHWKHILOWHULVSRVLWLRQHGZLWKWKH)LQVXS

6OLGHWKHEDVHRIWKHILOWHUZKHUHRXUILQJHUVDUH leit, sadat it past tsjin de ljepper leit nei it midden fan 'e efterkant. Druk op it plak om te soargjen dat it filter goed yn 'e ienheid is gearstald.

8VLQJWZRULJKWKDQGILQJHUVWRKROGWKH)LQVVOLGH WKHQR]]OHHQGRIWKHILOWHULQWRWKHKROHORFDWHGDWWKH EDFNOHIWKDQGVLGHRIWKHORZHUUHVHUYRLU

OPMERKING: Om it wetterfilter te ferwiderjen, draai it filter nei jo ta en til. It filter moat elke 3 moannen ferfongen wurde.

It display werjaan

Krêft

WiFi

De Power knop, as yndrukt, sil aktivearje de masine kontrôles, en begjinne it iis meitsjen proses. As de masine aktyf is en ON, de Power knop, ZKHQSUHVVHGZLOOWXUQWKHLFHGLVSHQVHUR

8VLQJWKHFRPSOLPHQWDU6PDUW+4PRELOHDSS-klanten kinne ferbine mei har Opal en kontrolearje it fan har Android of iPhone. It yndikaasjeljocht op 'e OHIWKDQGVLGHZLOOFRQ¿UPDVXFFHVVIXOFRQQHFWLRQ

Ljocht

Ontdjer

7KHOLJKWIHDWXUHKDVWKUHHGLHUHQWPRGHV21',02)) Skeakelje tusken de trije modi troch op de ljochtknop te drukken oant jo jo winske ljochtmodus berikke.
Skjin
De skjinmeitsjen syklus wurdt inisjearre troch te drukken en hâld de
&OHDQ
EXWWRQIRUVHFRQGV
Yndikator ljochten
7KH¿YHLQGLFDWRUOLJKWVRQWKHOHIWKDQGVLGHRWKH masinekontrôle werjaan de hjoeddeistige status fan 'e Opal. ,IK
$GG:DWHU
LVKLJKOLJKWHGRXUXQLWQHHGVPRUHZDWHU foardat it kin fytse om iis te meitsjen of skjin te meitsjen.
Fergrieme
Druk en hâld de dispense-knop om te begjinnen mei it útjaan fan IUHVKLFH, IWKHXQLWLVSOXJJHGLQEXWWKHSRZHULVRXQLW sil noch iis útjaan troch op it middelste gebiet te drukken wêr't de knop leit.

,IWKHLFHHQJLQHLVIUR]HQWKH'HIURVWLQGLFDWRUZLOOOLJKW XSDQGWKHVVWHPZLOOVWDUWDGHIURVWFFOH,IWKH'HIURVW indicator knippert, dit jout oan dat jo de masine troch in skjinmaksyklus sette moatte. Druk en hâld de Clean knop foar 3 sekonden om te begjinnen.
Ice Jam
,IRXDUHKDYLQJLVVXHVGLVSHQVLQJLFHDQGWKHUHDSSHDUV WREHDMDPSUHVVWKH3RZHUDQG2SDO'LVSHQVHEXWWRQ tagelyk. Dit sil de skuorre yn 'e omkearde rjochting draaie en soe elk iis dat yn' e chute sit, brekke.
WARSKÔGING
Wylst it inisjearjen fan dit proses, please PDNHVXUHWRNHHSDQ¿QJHUVDZDIURPGLVSHQVLQJ DUHD8VHUFRXOGLQMXUHWKHPVHOYHVLI¿QJHULVFDXJKWLQ de draaiende auger.

8

49-9000015 Rev

CARE EN REINIGING

Soarch en skjinmeitsjen

Om nugget iis te smaakjen fris en iismakker
SHUIRUPLQJSURSHUOGHVFDOLQJVDQLWL] LQJLVKLJKO UHFRPPHQGHG'HVFDOLQJVKRXOGEHSHUIRUPHGHYHU ZHHNVGHSHQGLQJRQWKHKDUGQHVVRIZDWHU XVHGDQGIUHTXHQFRILFHPDNLQJZKLOHVDQLWL] LQJLV UHFRPPHQGHGWRGRRQFHSHUZHHN, IXVLQJWDSZDWHU cleaning skema kinne moatte oanpast wurde basearre op
KDUGQHVVRIZDWHU+DUGHUZDWHUPDUHTXLUHPRUH faak ûntkalken of oerskeakelje nei destillearre wetter is
VXJJHVWHG7RFOHDQWKHH[WHULRURIWKHLFHPDNHUXQSOXJ it produkt, brûk dan in sêft doek dampeinige mei sjippe
ZDWHUWRJHQWOFOHDQWKHH[WHULRUVXUIDFHV'UZLWKD VRIWFORWK'RQRWXVHVRDSWRFOHDQWKHUHVHUYRLU8VHD sêfte doek befeilige mei wetter.

WARSKÔGING
&KHPLFDO([SRVXUH+D]DUGZKHQ skjinmeitsjen mei bleekmiddel, bleekmiddel brûke yn in goed fentilearre gebiet DQGDYRLGPL[LQJEOHDFKZLWKRWKHUKRXVHKROGFOHDQHUV
WARSKÔGING
Koppel it produkt los foardat it mei de hân skjinmakket, en as it net yn gebrûk is.

Systeem Descaling / Sanitizing Proseduere

7RFOHDQ2SDO
VLQWHUQDOFRPSRQHQWVFRPSOHWHWKH IROORZLQJVWHSV

'LVSHQVH2SDORIDQH[LVWLQJLFHEHIRUHVWDUWLQJWKH skjinmeitsjen proses en dan losmeitsje Opal.

5HPRYHZDWHUILOWHULISUHVHQWDQGUHSODFHZLWK WKHUHVHUYRLU
VVFUHHQHGLQWDNHFDS, IILOWHULVQRW oanwêzich, ferwiderje earst it skermyntakfilter en spielje mei wetter om alle pún skjin te meitsjen dy't yn 'e rin fan' e tiid kinne hawwe sammele by it meitsjen fan iis.
'UDLQ2SDOVHHSDJHIRUGHWDLOHGLQVWUXFWLRQV

)LJXUH
SIDE VIEW

, IghvfdolqjilooxqlwzlwkzklwhyLqhjhjhjhjhjDuru2sDo & ohdqhdvroxwlrqEiloLoLoLoLJUM 0D [) loolqhDQWKHQDGGLQHDGGLQWRRIEOOHFK
5. Giet oplossing yn wetter reservoir, oant de fill line werjûn.

wetterreservoir ¿OOOLQH

3OXJLQ2SDODQGKROGWKH
&OHDQ
EXWWRQIRU sekonden om it skjinmeitsjenproses te begjinnen. 6HH)LJXUH

:DWHUZLOOEHJLQFLUFXODWLQJDQGWKH
&OHDQLQJ
LQGLFDWRUZLOOOLJKWXSRQWKHOHIWKDQGVLGHRIWKHXQLW WRFRQILUPWKHXQLWLVQRZLQFOHDQLQJSURFHVV6HH )LJXUH$IWHUWKUHHPLQXWHVWKHZDWHUZ
&OHDQLQJ
LQGLFDWRUOLJKWZLOOWXUQRIIDQGWKHOLQH DERYH
&OHDQ
ZLOOEHJLQWRSXOVH OPMERKING:,IWKHGLVSHQVHULVQRWLQWHUDFWHGZLWKIRU PLQXWHVSXOVLQJVWRSVDQGWKHGLVSHQVHUH[LWVWKH FOHDQLQJPRGHDQGHQWHUV,GO

Skjin
Hâld 3 sek

Ljocht

Krêft

)LJXUH

OPMERKING: 'RQRWXVHVRDSWRFOHDQWKHZDWHUUHVHUYRLU
49-9000015 Rev

)LJXUH
9

CARE EN REINIGING

Soarch en skjinmeitsjen
Proseduere foar ûntkalking/reiniging fan systeem (ferfolch)
,IGHVFDOLQJUXQWKHFOHDQFFOHXSWRWLPHVDQGWKHQ OHWXQLWVLWIRUKRXUVDQGVRDNEHIRUHGUDLQLQJ,I VDQLWL]LQJRQFH
&OHDQLQJ
LQGLFDWRUWXUQVRIISURPSWO drain de Opal.
9. Unhook de top fan de drain slangen oan de efterkant fan de ienheid. Druk op de reade rjochthoekige knop oan 'e ein fan' e slang DQGSXOOGRZQWRUHOHDVHIURPWKHKRRNV6HH)LJXUH
10. Leg se dan del om te drainjen yn in wasktafel of bak dy't EHORZWKHOHYHORIWKHLFHPDNHU6HH)LJXUHVDQG
2QFHZDWHUVWRSVIORZLQJUHLQVHUWWKHGUDLQSOXJV
7RULQVHDGGIUHVKZDWHUWRWKHZDWHUUHVHUYRLUDQG SUHVVWKH
&OHDQ
EXWWRQWRLQLWLDWHDVHFRQGFOHDQLQJ FFOH'UDLQWKHXQLWFRPSOHWHO
5HSHDWVWHSWZRPRUHWLPHVDGGLQJIUHVKZDWHUWR it reservoir elke kear (jo kinne trochgean WKHULQVHFFOHIRUDVPDQWLPHVDVRXOLNH7RH[LW FOHDQLQJPRGHDWDQWLPHSUHVVDQGKROG
&OHDQ
knop foar trije sekonden.
5HSODFHGUDLQWXEHVRQEDFN6HH)LJXUH
15. As it klear is, folje ienheid mei farsk wetter en druk op de
3RZHU
EXWWRQWRVWDUWPDNLQJLFH6HH)LJXUH

OPTREKJE OM TE UNHOOK
)LJXUH

)LJXUH

)LJXUH

)LJXUH

DRUK DOWN OM TE Ferbine

Skjin
Hâld 3 sek

Ljocht

)LJXUH

Krêft

10

49-9000015 Rev

FERGESE EN CLEANING / BEGRIP DE DISPLAY

Soarch en skjinmeitsjen
Reiniging fan de Drip Tray
De dripbak moat droech wipe wurde. Wetter efterlitten yn dit gebiet kin ôfsettings ferlitte. Om de dripbak skjin te meitsjen, ferwiderje de bak IURP2SDODQGXVHDVRIWFORWKGDPSHQHGZLWKPLOGVRDSZDWHUWRJHQWOFOHDQWKHVXUIDFH'UZLWKDVRIWFORWK Brûk gjin oplosmiddels of gemikaliën.

49-9000015 Rev

11

SIDE TANK ACCESSORY

Side Tank Accessory

WAARSCHUWING Om it risiko fan elektryske skok of blessuere te ferminderjen by it brûken fan jo Opal, folgje dizze basisfeiligens
foarsoarchsmaatregels:

Koppel it produkt los foardat it mei de hân skjinmakket en as it net yn gebrûk is.
' RQRWXVHZLWKZDWHUWKDWLVPLFURELRORJLFDOOXQVDIHRURI ûnbekende kwaliteit.
8VHFDXWLRQZKHQ¿OOLQJDQGLQVWDOOLQJ2SDO6LGH7DQNDV ¿OOHGXQLWPDEHKHDY
'RQRWXVHWKLVVLGHWDQNIRUDQOLTXLGRWKHUWKDQZDWHU
&KLOGUHQVKRXOGQRW¿OORULQVWDOO2SDO6LGH7DQNDV¿OOHGXQLW kin swier wêze.

6LGHWDQNVKRXOGEHDVVHPEOHGWRLFHPDNHUSHULQVWDOODWLRQ LQVWUXFWLRQV,QVWDOOLQJVLGHWDQNLQDGLIIHUHQWPDQQHUPD resultearje yn omkearingsrisiko.
0 DNHVXUHWKDW2SDO1XJJHW,FH0DNHU'LVSHQVHULV XQSOXJJHGZKHQGUDLQLQJUHVHUYRLUDQGLQVWDOOLQJ2SDO6LGH Tank.
( QVXUHWKDW2SDO6LGH7DQNLVLQVWDOOHGRQDOHYHOVXUIDFHWKDW ZLOOEHVWDEOHHYHQZKHQ2SDO6LGH7DQNLVIXOO
0 DNHVXUHWKHFDSRIWKH6LGH7DQNUHPDLQVFOHDQGXULQJ ¿OOLQJDQGRSHUDWLRQ+DQGVVKRXOGEHZDVKHGDQGFOHDQ foarôfgeand oan it iepenjen en sluten fan de kap.

OPMERKING:7KHUHDUHWZRGUDLQWXEHVORFDWHGRQWKHEDFNRIRXU2SDO1XJJHW,FH0DNHU'LVSHQVHU

1. Trek de drainbuis út dy't op 'e efterkant fan' e ienheid leit nei WKHIXOOHVWH[WHQWWRHQVXUHZDWHUZLOOÀRZHDVLO

+ DQG:DVK2QO5LQVHDQGKDQGZDVK2SDO6LGH7DQN

ZLWKZDUPZDWHUDQGDPLOGGLVKVVRDS5HPRYH2SDO6LGH

Tankkap en waskje de dop en rubberklep mei wetter

DQGDPLOGGLVKVVRDS7KH6LGH7DQNEDVHFDQEHZDVKHG

troch losmeitsje de slang en it tafoegjen fan in lyts bedrach fan

VRDSZDWHUWRLW6FUXEDVQHHGHGDQGULQVHWKRURXJKO

It spoelwetter moat de haven yn 'e rêch drainje. 5LQVHWKHFDSUXEEHUYDOYHWDQNDQGWKHEDVHZHOOWR

SIDE TANK CAP EN VALVE

fuortsmite alle oerbleaune sjippe (sjoch yllustraasje).

WASJE DE SIDETANK NET YN DE FASHWASHER.

8 QSOXJ2SDO1XJJHW,FH0DNHU'LVSHQVHU8QKRRN2SDO¶V drain buizen en drain it wetter út it reservoir.

& RQQHFWGUDLQWXEHODEHOHG6LGH7DQNWRWKHEDFNRI2SDO6LGH7DQN¶VEDVH

,QVWDOOUHPDLQLQJGUDLQWXEHDQGKDQJHURQWRWKHEDFNRIWKH2SDOIRUVWRUDJH

0 DNHVXUHGUDLQWXEHFRQQHFWLQJWRWKH6LGH7DQNLVUHVWLQJÀDWRQWKHFRXQWHUWRS

3 ODFH2SDO6LGH7DQNRQWKHULJKWRUOHIWKDQGVLGHRIWKH2SDO1XJJHW,FH 'LVSHQVHU3ODFHWKH2SDO6LGH7DQNDJDLQVWWKHLFHPDNHUVRWKDWWKH6LGH7D oan de magnetsmakker hechtsje.

OPMERKING: Soarch moat wurde nommen om de juste buis te ferbinen mei de Opal Side Tank. Tube moat altyd wurde ferbûn oan de Side Tank oft it is ynstallearre oan de linker of rjochterkant fan de Opal Nugget Ice Maker Dispenser. It is wichtich om VXUHWKHWXEHLVOLQJÀDWRWKHUZLVHZDWHUPDQRWÀRZIURPWKHVLGHWDQNLQWR de iismakker te meitsjen.

PLUG DRAIN TUBE YN DE SIDE TANK HERE

SIDE TANK

12

TUBE taheakke
AN DE SIDE TANK

TUBE taheakke
AN DE SIDE TANK

49-9000015 Rev

SIDE TANK ACCESSORY

Side Tank Accessory
5HPRYH2SDO6LGH7DQN¶VUHVHUYRLUIURPLWVEDVH 8 QVFUHZ2SDO6LGH7DQN¶VFDSIURPWKHUHVHUYRLU) LOOWKHFOHDUUHVHUYRLUZLWKZDWHU 5 HSODFH2SDO6LGH7DQN¶VFDS(QVXUHWKHFDSLVFOHDQZKHQLQVWDOOLQJ &DUHIXOOÀLSRYHU2SDO6LGH7DQN¶VUHVHUYRLUDQGSODFHLQWKHEDVH:DWHUVKRXOGVWDUWÀRZLQJLQWRWKH2SDO
1XJJHW,FH0DNHU’LVSHQVHUDQGEXEEOHVLQWKH2SDO6LGH7DQNZLOODSSHDUSHULRGLFDOOGXULQJWKHWLPHZDWHULV ÀRZLQJWRWKHLFHPDNHU

BOAIEM VIEW

SIDE TANK

NOTE: ,IZDWHUGRHVQRWDSSHDUWRÀRZLQWRWKHLFHPDNHUSOHDVHFKHFNIRUWKHIROORZLQJ 7KHUHPDEHEXEEOHVLQWKH6LGH7DQN7XEHFRQQHFWLQJWKH6LGH7DQNWRWKH2SDO 6LGH7DQN7XEHLVQRWOLQJÀDW
,IHLWKHURIWKHDERYHLVVXHVDUHSUHVHQWDGMXVWVLGHWDQNWXEHWRDOORZWKHZDWHUWRÀRZ ) LOO2SDO1XJJHW,FH0DNHU'LVSHQVHU
VORZHUZDWHUUHVHUYRLULIGHVLUHG:DWHUZLOOÀRZIURPVLGHWDQNEXWZLOO
KDYHDVORZVWDUWDVLWQHHGVWLPHWR¿OOXSZDWHUUHVHUYRLUEHIRUHLFHPDNLQJFDQEHJLQ 3OXJLQ2SDO1XJJHW,FH0DNHU'LVSHQVHUDQGEHJLQPDNLQJLFH

Juste ynstallaasje en lokaasje
7KHVLGHWDQNVKRXOGEHLQVWDOOHGÀXVKWRWKHIURQWRIWKH 2SDO1XJJHW,FH0DNHU’LVSHQVHU2SDO6LGH7DQNQHHGV WRVLWRQWKHVDPHOHYHOVXUIDFHDVRXU2SDO1XJJHW,FH 0DNHU’LVSHQVHU’RQRWHOHYDWH2SDO6LGH7DQNRURXU 2SDOPDRYHUÀRZ

Om minerale ôfsettings te ferwiderjen:
0L[WZRTXDUWVRIZDWHUZLWKWZRTXDUWVRIZKLWHYLQHJDU 25XVHWKH2SDO&OHDQLQJ.LW
Skjinmeitsje alle sichtbere minerale opbou of ôfsettings mei dizze VROXWLRQ,IGHSRVLWVDUHSUHVHQWLQWKHWDQN¿OOWKHWDQN mei dizze oplossing en lit wekke. Wês der wis fan dat jo WKHWDQNWKRURXJKODIWHUFOHDQLQJ6WXEERUQGHSRVLWV WKHWDQNWKRURXJKODIWHUFOHDQLQJXNUMXWXEERUQGHSRVLWV ôfwetterje en spoelje kin mear as ien behanneling nedich wêze.

49-9000015 Rev

13

PROBLEMEN OPLOSSE

Normale bestjoeringsgeluiden

<RXUQHZLFHPDNHUPDPDNHVRXQGVWKDWDUHQRWIDPLOLDU0RVWRIWKHVHVRXQGVDUHQRUPDO+DUGVXUIDFHVOLNHWKH ÀRRUZDOOVDQGFRXQWHUWRSVFDQDPSOLIWKHVHVRXQGV7KHIROORZLQJGHVFULEHVWKHVRXQGVWKDWPDEHQHZWRRX and what may be creating them.

: +,5:KHQ2SDOLV¿UVWWXUQHGRQRXPDQRWLFH de kondensor fan draait.
% 8==:KHQWKHZDWHUSXPS¿UVWWXUQVRQLWPDEH GUDQGVOLJKWOQRLV2QFHLWLV¿OOHGZLWKZDWHUWKH QRLVHUHGXFHVVLJQL¿FDQWO
5 $77/(5DWWOLQJQRLVHVPDEHSURGXFHGIURPWKH ÀRZRIWKHUHIULJHUDQW7KHVHQRLVHVVKRXOGUHGXFH VLJQL¿FDQWORQFHWKHUHIULJHUDQWVVWDELHPKD]

6 48($.±:KHQ2SDOLVLQQHHGRIGHIURVWLQJLW kin begjinne te squeak as iis begjint te bouwen omheech om de meganismen. De defrost syklus is automatysk, en PDWDNHPLQXWHV'XULQJWKLVWLPHWKHIURQW knop fereaskje meastentiids skjinne wyt vingare net reagearje op ynterne wyn. skaalfergrutting.

* 85*/(:KHQWKHUHIULJHUDQWVVWHPVKXWVRWKHUH PDEHDEULHIJXUJOHDVWKHUHIULJHUDQWVWRSVÀRZLQJ

+ 807KHFRPSUHVVRULVDPRWRU,WSURGXFHVDORZ toned hummende lûd wylst it rint.

& /,&.$VQXJJHWLFHLVSURGXFHGLWGURSVLQWRWKHLFH ELQ7KH¿UVWQXJJHWVSURGXFHGDUHWKHORXGHVWDVWKH LPSDFWWKHERWWRPRIWKHLFHELQ$VWLVHUKHELQWL

Ynterferinsje fan radiofrekwinsje

Dit produkt is hifke en fûn om te foldwaan ZLWKWKHOLPLWVVHWIRUWKLQ7LWOH&)53DUW5DGLR )UHTXHQF'HYLFHV2SHUDWLRQLVVXEMHFWWRWKHIROORZLQJ FRQGLWLRQV7KLVGHYLFDXHPDQR Dit produkt generearret, brûkt en kin radiofrekwinsje-enerzjy útstrielje, en as it net brûkt wurdt yn oerienstimming mei de ynstruksjes, kin it skealik feroarsaakje. oanmoedige om te besykjen de ynterferinsje te korrigearjen ERQHRUPRUHRIWKHIROORZLQJPHDVXUHV

5 HRULHQWRUUHORFDWHWKH79RUUDGLRDQWHQQDV
,QFUHDVHWKHGLVWDQFHEHWZHQWKHSURGXFWDQG79RU radio.
Plug Opal yn in aparte útgong fan in radio of TV.
7KHWUDQVPLWWHUPXVWQRWEHFRORFDWHGRURSHUDWLQJLQ gearhing mei oare antennes of stjoerders.

14

49-9000015 Rev

TROUBLESHOOTING / ICE MAKER PRODUCT SPESIFIKASJES

Problemen oplosse

Probleem

6ROXWLRQ

,FHLVMDPPHGLQWKHFKXWH

3UHVVDQGKROG3RZHUDQG2SDO’LVSHQVHEXWWRQVVLPXOWDQHRXVO7KLVZLOOWULJJHUWKH2SDO
V DXJHUWRURWDWHFRXQWHUFORFNZLVHIRUDVORQJDVWKHEXWWRQVDUHKHOG5HOHDVHEXWWRQVDIWHUMDPLV wiske en dispensearje as normaal.

:DWHUQRWÀRZLQJIURPVLGH tank.

7KHUHPDEHEXEEOHVLQWKHWXEHFRQQHFWLQJWKHVLGHWDQNWRWKH2SDOLIWKHWXEHLVQRWOLQJÀDW 7UDGMXVWLQJWKHWXEHWRDOORZWKHZDWHUWRÀRZ2QFHZDWHUOLQHLVFOHDUHGZDWHUVKRXOGVWDUW ÀRZLQJDQGVKRXOGQRWQHHGIXUWKHUDGMXVWLQJ, IWKLVGRHVQRWZRUNSLFNXSWKHVLGHWDQNRXWRI de basis en dan plak werom yn de basis. Dit moat alle loft dy't opsletten is skjinmeitsje.

,FHPDNHUVDV,FH%LQ)XOO mar net in soad iis útjûn.
0PDFKLQHLVREXW,ZDQW om iis út te jaan.

7KHLFHPDNHULVVHWXSWRVDYHHQHUJDQGZHDUDQGWHDURQFRPSRQHQWVZKHQQRWLQXVH,IRX net ynteraksje mei masine troch dispensing iis foar 8 oeren, de masine sil net rinne. Nei 8 oeren WKHPDFKLQHZLOOVWDUWEDFNXSDJDLQXQWLOLWUHDFKHVWKH,FH%LQ)XOOVWDWH)RUEHVWLFHUHVXOWVXVH WKH6PDUW+42SDO,FH0DNHU'LVSHQVHUDSSWRVFKHGUCHQHQ
$VORQJWKH2SDO1XJJHW,FH0DNHU'LVSHQVHULVSOXJJHGLQWKH'LVSHQVHEXWWRQZLOOZRUN,IRX KDYHWXUQHGWKHPDFKLQHRWRUHGXFHQRLVHEXWRXNQLHLQQWH drukke noch fris op de knop drukke sil.

,FHVHHPVVOXVKDQGQRW nij makke.
Ienheid toant Add Water warskôging mar d'r is genôch wetter

7KHLFHPDNHULVVHWXSWRVDYHHQHUJDQGZHDUDQGWHDURQFRPSRQHQWVZKHQQRWLQXVH,IRX net ynteraksje mei masine troch dispensing iis foar 8 oeren, de masine sil net rinne. Nei 8 oeren WKHPDFKLQHZLOOVWDUWEDFNXSDJDLQXQWLOLWUHDFKHV,FH%LQ)XOOVWDWH)RUEHVWLFHUHVXOWVXVHWKH 6PDUW+42SDO,FH0DNHU'LVSHQVHUDSSWRVFKHGXUKLHQ
)ROORZWKHGHVFDOLQJLQVWUXFWLRQVVWDUWLQJRQSDJHVRDNXQLWIRUKRXUVDQGWKHQUXQWKURXJK folsleine spoelsyklus.

Ice Maker Product Spesifikaasjes

'HVFULSWLRQRISURGXFW Model 9ROWDJH)UHTXHQF Aktueel ,FHVWRUDJHFDSDFLW ,FHPDNLQJUDWH
'LPHQVLRQVZLGWK[GHSWK[KHLJKW ,QVWDOODWLRQFOHDUDQFHVLGHVDQGEDFN Bedriuwsomjouwing Gewicht (as leech)

Draagbare nugget-iisdispenser 3,1'265%% 9$&+] 2.5 A 1.8 lbs 24 lbs per dei / 1 lbs per oere*
[[ 3 yn )) 43 lbs

OPMERKING: Technyske gegevens en prestaasjesynformaasje levere allinich foar referinsje. 6SHFL¿FDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJH&KHFNWKHUDWLQJODEHORQRXULFHPDNHUIRUWKHPRVWDFFXUDWHLQIRUPDWLRQ *De werklike hoemannichte produsearre iis sil ferskille mei miljeuomstannichheden.

Opmerking: produkten dy't koelmiddels befetsje
7KLVSURGXFWFRQWDLQVDUHIULJHUDQWZKLFKXQGHU)HGHUDO/DZPXVWEHUHPRYHGSULRUWRSURGXFWGLVSRVDO,IRXDUH dit, as in koelprodukt ôffieren, kontrolearje mei jo lokale ôffalbedriuw foar begelieding.

49-9000015 Rev

15

BEHEINDE GARÂNSJE

GE Appliances Ice Maker Limited Warranty

GEAppliances.com
Hawwe jo serienûmer en jo modelnûmer beskikber as jo skilje foar tsjinst. Skilje 1.866.907.6718 foar tsjinstfragen.

Foar de perioade fan:
Ien jier )URPWKHGDWHRIWKH orizjinele oankeap

GE Appliances Covers
,IWKHLFHPDFKLQHIDLOVGXHWRDGHIHFWLQPDWHULDOVRUZRUNPDQVKLSGXULQJWKH beheinde ienjierrige garânsje, GE Appliances sil jo produkt ferfange troch in nij of reprodusearre produkt, of de oankeappriis fan it produkt werombetelje nei GE Appliances ienige ynsjoch.

Wat GE -apparaten net sille dekke:
6HUYLFHWULSVWRRXUKRPH ,PSURSHULQVWDOODWLRQGHOLYHURUPDLQWHQDQFH )DLOXUHRIWKHSURGXFWLILWLVDEXVHGPLVXVHGRU
brûkt foar oars dan it beëage doel of kommersjeel brûkt. 5HSODFHPHQWRIKRXVHIXVHVRUUHVHWWLQJRIFLUFXLW brekers. 'DPDJHFDXVHGDIWHUGHOLYHU 5HSODFHPHQWRIWKHOLJKWEXOEVLILQFOXGHG

'DPDJHWRWKHSURGXFWFDXVHGEDFFLGHQWILUHIORRGV of dieden fan God.
, QFLGHQWDORUFRQVHTXHQWLDOGDPDJHFDXVHGE mooglike mankeminten mei dit apparaat.
6RIWZDUHEXJVWKDWFDQEHFRUUHFWHGZLWKDQXSGDWH YLDWKH6PDUW+4$SS
/DERUDQGRWKHUFKDUJHVWRLQVWDOODQGRUUHPRYHWKH produkt

ÚTSLUITING FAN YMPLYSJE GARANTIES
<RXUVROHDQGH[FOXVLYHUHPHGLHVDUHSURGXFWH[FKDQJHRUUHIXQGDVSURYLGHGLQWKLV/LPLWHG:DUUDQW$Q implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.
Te keap yn 'e 50 Feriene Steaten en it District of Columbia allinne:) RU86 & XVWRPHUV7KLVOLPLWHGZDUUDQWLV H [WHQGHGWRWKHRULJLQDOSXUFKDVHUIRUSURGXFWVSXUFKDVHGIRUKRPHXVHZLWKLQWKH86 $ 6RPHVWDWHVGRQRWDOORZWKHH [FOXVLRQRUOLPLWDWLRQRILQFLGHQWDORUFRQVHTXHQWLDOGDPDJHV7KLVZDUUDQWJLYHVRX spesifike juridyske rjochten, en jo kinne ek oare rjochten dy't fariearje fan steat nei steat. Om te witten wat jo juridyske rjochten binne, rieplachtsje jo pleatslike of steatskantoar foar konsumintesaken of de prokureur-generaal fan jo steat.
Warrantor: GE Appliances, in Haier -bedriuw
Louisville, KY 40225
Foar Klanten yn Kanada: 7KLVOLPLWHGZDUUDQWLVH [WHQGHGWRWKHRULJLQDOSXUFKDVHUDQGDQVXFFHHGLQJ RZQHUIRUSURGXFWVSXUFKDVHGLQ & DQDGDIRUKRPHXVHZLWKLQ & DQDGD, QKRPHZDUUDQWVHUYLFHZLOOEHSURYLGHGLQ DUHDVZKHUHLWLVDYDLODEOHDQGGHHPHGUHDVRQDEOHEDEHWRSURYLGH) Ruh [WHQGHGZDUUDQWLQIRUPDWLRQYLVLW geappliances.ca/purchase-extended-warranty
Warrantor Kanada: MC Commercial, Burlington, Ontario, L7R 5B6

6WDSOHRXUUHFHLSWKHUH3URRIRIWKHRULJLQDOSXUFKDVH datum is nedich om tsjinst te krijen ûnder de garânsje.

16

49-9000015 Rev

KONSUMENTSUPPORT

Konsumint stipe
Tsjinst en registraasje
5HJLVWHURXUQHZDSSOLDQFHRQOLQHDWRXUFRQYHQLHQFH7LPHOSURGXFWUHJLVWUDWLRQZLOODOORZIRUHQKDQFHG kommunikaasje en prompt tsjinst ûnder de betingsten fan jo garânsje, as it nedich is. 5HJLVWHURXUDSSOLDQFHDWGEAppliances.com/register. ,Q&DQDGDservice.geappliances.ca/servicio/en_CA/
Kontakt Mei Ús Opnimme
, IRXDUHQRWVDWLVILHGZLWKWKHVHUYLFHRXUHFHLYHIURP * ($ SSOLDQFHVFRQWDFWXVRQRXU: HEVLWHZLWKDOOWKH GHWDLOVLQFOXGLQJRXUSKRQHQXPEHURUZULWHWR, QWKH86 * HQHUDO0DQDJHU & XVWRPHU5HODWLRQV _ * ($ SSOLDQFHV $ SSOLDQFH3DUN_ / RXLVYLOOH. <GEAppliances.com/contact, Q & DQDGD'LUHFWRU & RQVXPHU5HODWLRQV0DEH & DQDGD, QF_6XLWH) DFWRU / DQH_0RQFWRQ1% (& 0 GEAppliances.ca/en/contact-us

49-9000015 Rev

17

Dokuminten / Resources

perfile OPAL01GEPKT Opal Nugget Ice Maker + Side Tank en Bluetooth [pdf] Handleiding
OPAL01GEPKT, Opal Nugget Ice Maker Side Tank en Bluetooth

Referinsjes

Lit in reaksje efter

Jo e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre *