راهنمای Honeywell Plug-in Switch (Single Plug) 39444/ ZW4103

سوئیچ پلاگین Honeywell (تک دوشاخه) SKU: 39444/ ZW4103 Quickstart این یک کلید روشن/خاموش برق برای . برای راه اندازی این دستگاه لطفاً آن را به منبع تغذیه خود وصل کنید. اطلاعات مهم ایمنی لطفاً این راهنما را به دقت بخوانید. عدم پیروی از توصیه های این راهنما ممکن است خطرناک باشد یا ممکن است قانون را نقض کند. سازنده، …