راهنمای کاربر BATCADDY X8 Pro Electric Golf Caddy

راهنمای کاربر سری X8 X8 Pro X8R توجه: لطفاً تمام دستورالعمل‌های مونتاژ را دنبال کنید. قبل از اینکه کیدی خود را کار کنید، دستورالعمل ها را به دقت بخوانید تا مراحل عملیاتی را درک کنید. لیست بسته بندی X8 Pro 1 Caddy Frame 1 چرخ و پین ضد نوک تک چرخ 2 چرخ عقب (چپ و راست) 1 بسته باتری (باتری، کیف، سرنخ) 1 شارژر …

کتابچه راهنمای کاربر bat-Caddy X8 Electric Golf Caddy

راهنمای کاربر X8 Series X8 Pro X8RATTENTION: لطفاً تمام دستورالعمل‌های مونتاژ را دنبال کنید. قبل از اینکه کیدی خود را کار کنید، دستورالعمل ها را به دقت بخوانید تا مراحل عملیاتی را درک کنید. لیست بسته بندی X8 Pro 1 Caddy Frame 1 چرخ و پین ضد نوک تک چرخ 2 چرخ عقب (چپ و راست) 1 بسته باتری (باتری، کیف، سرنخ) 1 شارژر 1 …