راهنمای نصب بخاری پنل رفلکتور هانیول

راهنمای نصب بخاری پنل رفلکتور Honeywell 1 مقدمه بخاری پنل بازتابنده برای استفاده با آشکارساز گاز مادون قرمز Searchline Excel Cross Duct طراحی شده است (برای جزئیات بیشتر این سیستم به دفترچه راهنمای 2104M0511 مراجعه کنید). پنل گرمکن رفلکتور جایگزین رترو بازتابنده استاندارد دو جداره در کاربردهایی می شود که در آن خطر میعان در…