راهنمای کاربر anko DP317 Hollywood Mirror

هشدارهای آینه ای هالیوود anko DP317 قبل از استفاده از این دستگاه، تمام هشدارها و دستورالعمل های این راهنما را بخوانید و دنبال کنید، حتی اگر با این محصول آشنایی دارید. این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) با توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی کاهش یافته یا عدم تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه…