راهنمای کاربر دستگاه یخ قطعه قطعه خودکار kbice FDFM1JA01

این راهنمای شروع سریع برای FDFM1JA01 FDFMXNUMXJAXNUMX Self Dispensing Nugget Ice Machine الزامات نصب و دستورالعمل های استفاده را ارائه می دهد. درباره الزامات ترخیص، الزامات برق و آب، و نحوه پر کردن و شستشوی دستگاه اطلاعات کسب کنید. کیفیت یخ خود را با آب مقطر یا فیلتر شده بهبود دهید.